HALDUSÕIGUSEnergeetika

Teksti suurus:

Vedelkütuse erimärgistamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2011, 16

Vedelkütuse erimärgistamise seadus

Vastu võetud 23.09.1997
RT I 1997, 73, 1201
jõustumine 01.01.1998, osaliselt 1.01.1999. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.11.1997RT I 1997, 86, 146401.01.1998
12.04.2000RT I 2000, 33, 19925.04.2000
17.10.2001RT I 2001, 88, 53101.07.2002
15.05.2002RT I 2002, 44, 28401.07.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002
04.12.2002RT I 2003, 2, 1701.04.2003
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
18.12.2003RT I 2003, 90, 60201.05.2004
09.06.2004RT I 2004, 53, 36518.07.2004
20.04.2006RT I 2006, 21, 16201.06.2006
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011, jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
17.06.2010RT I 2010, 44, 26101.01.2011, jõustumisaeg muudetud 01.07.2011
24.11.2010RT I, 20.12.2010, 101.01.2011
23.12.2010RT I, 31.12.2010, 301.07.2011, osaliselt 01.01.2011
15.06.2011RT I, 06.07.2011, 1401.01.2012

§ 1.  Erimärgistamise objekt

  Erimärgistamisele kuulub Eestis toodetav, ühenduse tolliseadustiku (Euroopa Ühenduste Nõukogu määrus nr 2913/92/EMÜ) mõistes vabasse ringlusse lubatav (edaspidi import) ja Euroopa Liidu liikmesriigist (edaspidi liikmesriik) Eestisse sisse veetav kerge kütteõli ning see osa diislikütusest, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 sätestatule.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 11.  Erimärgistatud vedelkütuse kasutamine

 (1) Kerget kütteõli on lubatud kasutada:
 1) reisijate ja kaupade raudteeveol;
 2) laevaliikluses, sealhulgas kutselisel kalapüügil, välja arvatud lõbusõidul mitteärilisel eesmärgil;
 3)
[Kehtetu – RT I, 06.07.2011, 14 - jõust. 01.01.2012]
 4) kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

 (2) Erimärgistatud diislikütust (edaspidi eriotstarbeline diislikütus) on lubatud kasutada:
 1) reisijate ja kaupade raudteeveol;
 2) laevaliikluses, sealhulgas kutselisel kalapüügil, välja arvatud lõbusõidul mitteärilisel eesmärgil;
 3) põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas;
[RT I, 06.07.2011, 14 - jõust. 01.01.2012]
 4)
[Kehtetu – RT I, 06.07.2011, 14 - jõust. 01.01.2012]
 5)
[Kehtetu – RT I, 06.07.2011, 14 - jõust. 01.01.2012]
 6) kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

 (3) Käesoleva seaduse tähenduses ei käsitata masinana mootorsõidukit liiklusseaduse mõistes ning vee- ja raudteesõidukit.
[RT I 2010, 44, 261 - jõust. 01.07.2011]

§ 12.  Erimärgistatud vedelkütuse müügi erisused

 (1) Erimärgistatud vedelkütuse müügil on müüja kohustatud ostja tuvastama. Müüja nõuab füüsilisest isikust ostjalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja juriidilise isiku esindajalt volikirja esitamist, millele on märgitud juriidilise isiku esindaja nimi ja isikukood ning esindatava juriidilise isiku nimi, registreeringu number või selle puudumisel registrikood.

 (2) Müüja keeldub erimärgistatud kütuse müügist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikut tõendavate andmete ja dokumentide esitamata jätmise korral.

 (3) Erimärgistatud kütuse müüja märgib üles ostja nime, füüsilisest isikust ostja isikukoodi, juriidilisest isikust ostja registreeringu numbri või selle puudumisel registrikoodi ja edastab need andmed koos teiste andmetega vedelkütuse seaduse § 7 lõike 3 alusel kehtestatud korras Maksu- ja Tolliametile.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 2.  Erimärgistamine

 (1) Erimärgistamine on kergele kütteõlile ja diislikütusele lisaainete lisamine nende eristamiseks teistest vedelkütustest.

 (2) Kergele kütteõlile ja diislikütusele erimärgistamiseks lisatavate ainete loetelu ning kontsentratsiooni kerges kütteõlis ja diislikütuses kehtestab rahandusminister määrusega.

 (3) Vedelkütusele lisaainete lisamine, sealhulgas värvimine selle eristamiseks teistest vedelkütustest, on lubatud ainult tollijärelevalve all käesoleva seaduse alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 3.  Erimärgistamise korraldus

 (1) Eestisse on lubatud importida sellist kerget kütteõli ja eriotstarbelist diislikütust, mis on eelnevalt välisriigis lisaainetega erimärgistatud, ning kerget kütteõli ja diislikütust, mis erimärgistatakse enne importi tolliterminalis, tollilaos või aktsiisilaos.

 (2) Välisriigis erimärgistatud kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse erimärgistuse käesolevale seadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele vastavuse eest vastutab erimärgistatud vedelkütuse importija.

 (3) Impordiks ettenähtud erimärgistamata kerge kütteõli ja diislikütus erimärgistatakse tolliterminalis, tollilaos või aktsiisilaos. Kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise eest tolliterminalis, tollilaos või aktsiisilaos vastutab vastavalt tolliterminali, tollilao või aktsiisilao pidaja.

 (4) Eestis toodetav ja teisest liikmesriigist Eestisse sisseveetav kerge kütteõli ja diislikütus erimärgistatakse aktsiisilaos hiljemalt kütuse väljastamisel.

 (5) Eestis toodetava ja teisest liikmesriigist Eestisse sisseveetava kerge kütteõli ja diislikütuse nõuetekohase erimärgistamise eest vastutab aktsiisilaopidaja.

 (6) Kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise ning selle üle kontrolli teostamise korra kehtestab rahandusminister määrusega.

 (7) Väljaspool Eestit kasutatavatel veesõidukitel tarbitavat kerget kütteõli ei erimärgistata.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 4.  Järelevalve

 (1) Maksu- ja Tolliamet teostab järelevalvet kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise ning erimärgistatud vedelkütuse käitlemise ja kasutamise üle.

 (2) Politseiasutus teostab järelevalvet erimärgistatud vedelkütuse kasutamise üle.
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Politseiametnikul ja tolliametnikul on õigus võtta vedelkütust tarbiva sõiduki, samuti muu masina või seadme kütusesüsteemist, sealhulgas kütusepaagist (edaspidi kütusesüsteem), proove kasutatava vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemiseks.
[RT I, 20.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

 (4) Politsei- ja Piirivalveamet edastab Maksu- ja Tolliametile iga kuu 15. kuupäevaks nende isikute nimed ja isiku- või registrikoodid, kellele kuuluva sõiduki, masina või seadme kütusesüsteemis eelmisel kuul avastati erimärgistatud vedelkütus.
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

 (5) Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 5.  Proovi võtmise erikord ja kütuse vahetamine

 (1) Kui proovi võtmine sõiduki kütusesüsteemist osutub kohapeal võimatuks, on käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud isikutel õigus anda sõidukijuhile korraldus toimetada sõiduk lähimasse kohta, kus selle kütusesüsteemist on võimalik proove võtta. Kui sõidukijuht keeldub korraldust täitmast, võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

 (2) Kui sõiduki kütusesüsteemis avastatakse erimärgistatud kütus, on selle sõiduki juht kohustatud vahetama kütusesüsteemis oleva kütuse 24 tunni jooksul avastamise hetkest arvates. Erimärgistatud kütuse avastanud isik on kohustatud andma sõidukijuhile dokumendi, millele on märgitud kütusesüsteemis oleva erimärgistatud kütuse avastamise kuupäev ja kellaaeg.

§ 6.  Seaduse rakendamise erisused välisriigis registreeritud sõiduki puhul

 (1) Välisriigis registreeritud sõiduki, mille kütusesüsteemis on avastatud erimärgistatud kütus, võib Eestist välja lubada pärast nimetatud rikkumisega seotud asjaolude selgitamist ja selle rikkumise eest määratud rahatrahvi maksmist.

 (2) Kui välisriigis registreeritud sõiduki juht on lahkunud Eestist enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise eest temale määratud rahatrahvi maksmist, lubatakse tal pöörduda Eestisse vaid tingimusel, et see rahatrahv on makstud.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 61.  [Kehtetu - RT I 2003, 2, 17 - jõust. 01.04.2003]

§ 62.  Erimärgistatud vedelkütuse ebaseaduslik kasutamine
[RT I 2003, 2, 17 - jõust. 01.04.2003]

 (1) Erimärgistatud vedelkütuse ebaseadusliku kasutamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2003, 2, 17 - jõust. 01.04.2003]

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 63.  Lisaainete ebaseaduslik eemaldamine erimärgistatud vedelkütusest ja selle tulemusena saadud vedelkütuse käitlemine
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

 (1) Erimärgistatud vedelkütusest erimärgistamiseks kasutatud lisaainete eemaldamise või selle tulemusena saadud vedelkütuse hoidmise, ladustamise, võõrandamise või müügiks pakkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 64.  Menetlus

 (1) Käesoleva seaduse §-des 62 ja 63 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

 (2) Käesoleva seaduse §-des 62 ja 63 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
 1) Maksu- ja Tolliamet;
 2) [kehtetu - RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]
 3) politseiasutus;
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]
 31) [kehtetu - RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]
 4) Tarbijakaitseamet.

§ 7.  [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 8.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril, välja arvatud § 8 lõike 4 punkt 2, mis jõustub 1999. aasta 1. jaanuaril.