Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.07.2013 otsus nr 298

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.06.2013

§ 1.  Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 225 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vajaduspõhisele peretoetusele on õigus perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui:
1) perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või
2) perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus.”;

2) paragrahvi 225 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „lõike 1 punktis 1”;

3) paragrahvi 226 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Vajaduspõhise peretoetuse taotlemisel käesoleva seaduse § 225 lõike 1 punkti 1 alusel lisatakse avaldusele dokumendid, mis tõendavad kõigi käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust.”

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json