Teksti suurus:

Väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2013, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.07.2013 otsus nr 296

Väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2013

Väärteomenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) tutvuda menetlustoimingu protokolliga, menetlustoimingu heli- ja videosalvestisega ning teha menetlustoimingu tingimuste ja käigu, menetlustulemuste, menetlustoimingu protokolli ning salvestise kohta avaldusi, mis protokollitakse või heli- ja videosalvestatakse;”;

2) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse sõna „peatükis” sõnaga „seadustikus”;

3) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui väärteo toimepanemise aeg, koht või viis või muud väärteo tehiolud on riikliku järelevalve käigus foto- või videosalvestatud, võib see salvestis olla väärteomenetluses iseseisvaks tõendiks, kui salvestisest nähtuvad:
1) salvestise seos väärteoasjaga;
2) millal, millistel asjaoludel ja kelle poolt on salvestis loodud;
3) väärteoasja lahendamiseks olulised asjaolud.”;

4) seadust täiendatakse §-dega 313–315 järgmises sõnastuses:

§ 313. Kohtuvälise menetleja ametnik tõendiallikana

(1) Kohtuvälise menetleja ametnik, kes on vahetult tajunud väärteo tehiolusid ja kirjeldanud neid väärteoprotokollis, kiirmenetluse otsuses või hoiatamisotsuses, võib osaleda kohtu- või kaebemenetluses tunnistajana tema poolt tajutud faktiliste asjaolude kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohtuvälise menetleja ametnik ei või osaleda kohtu- või kaebemenetluses kohtuvälise menetleja esindajana.

§ 314. Foto, film ja muu teabesalvestis tõendina

(1) Menetleja tehtud foto, film või muu teabesalvestis võib olla väärteomenetluses iseseisvaks tõendiks, kui see vastab käesoleva seadustiku § 31 lõike 11 punktides 1–3 sätestatule.

(2) Fotografeerimise, filmimise või muu salvestamise juures viibinud isiku taotluse või selle puudumise kohta tehakse märge väärteoprotokolli, kiirmenetluse otsusele või hoiatamisotsusele.

§ 315. Riikliku registri andmed

Kui väärteo toimepanemine on tõendatud riikliku registri andmetega, millel on õiguslik tähendus, ning registrisse tehtud päring on korratav, tehakse andmekogust päringu tegemise kohta märge väärteoprotokolli, kiirmenetluse otsusele või hoiatamisotsusele. Märkest peab nähtuma päringu tegemise aeg ja päringu tulemus.”;

5) paragrahvi 47 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Menetlusaluse isiku poolt taasesitamist võimaldaval viisil antud nõusolekul võib menetlustoimingu protokolli asendada menetlustoimingu heli- ja videosalvestisega, kui salvestis sisaldab käesoleva seadustiku § 49 lõikes 2, lõike 4 punktis 1 ja lõikes 5 sätestatud andmeid ning menetlusaluse isiku suulist kinnitust temale õiguste ja kohustuste selgitamise kohta või tema keeldumist sellise kinnituse esitamisest.

(12) Kui menetlusalune isik ei nõustu menetlustoimingu protokolli asendamisega heli- ja videosalvestamisega, protokollitakse menetlustoiming käesolevas seadustikus ettenähtud korras.

(13) Käesoleva seadustiku § 19 lõike 1 punktis 6 nimetatud menetlustoimingu heli- ja videosalvestise muutmine on keelatud pärast seda, kui menetlusalune isik on salvestisega tutvunud.”;

6) paragrahvi 54 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) väärteo toimepanemist kinnitavad tõendid;”;

7) paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku ütlused ja juriidilisest isikust menetlusaluse isiku seadusliku esindaja ütlused väärteo toimepanemise kohta heli- ja videosalvestatakse või protokollitakse kiirmenetluse otsuse plangil või eraldi dokumendina. Protokollimisel võib menetlusalune isik kirjutada ütlused väärteo toimepanemise kohta oma käega.”;

8) paragrahvi 56 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Menetlusaluse isiku ülekuulamisel märgitakse:”;

9) paragrahvi 56 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) menetlusalusele isikule tema õiguste ja kohustuste teatavaks tegemine käesoleva seadustiku § 19 kohaselt ja kiirmenetluse erisuste teatavaks tegemine käesoleva seadustiku § 55 lõike 1 punktide 2 ja 3 kohaselt, millega tutvumise kohta annab menetlusalune isik ülekuulamisprotokollile eraldi allkirja või ütluste heli- ja videosalvestamisel esitab suulise kinnituse;”;

10) paragrahvi 56 lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) isiku nõustumine või mittenõustumine kiirmenetlusega, nõustumise kohta annab isik protokollis eraldi allkirja või ütluste heli- ja videosalvestamisel esitab suulise kinnituse.”;

11) paragrahvi 56 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ülekuulamisprotokollile kirjutab alla või ütluste heli- ja videosalvestamisel esitab suulise kinnituse protokolli või heli- ja videosalvestisega tutvumise kohta füüsilisest isikust menetlusalune isik või juriidilisest isikust menetlusaluse isiku seaduslik esindaja.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isik keeldub ütluste, allkirja või kinnituse andmisest, loetakse see kiirmenetlusega mittenõustumiseks. Keeldumine märgitakse ülekuulamisprotokolli või kiirmenetluse otsuse plangile või heli- ja videosalvestatakse ning alustatakse üldmenetlust.”;

12) paragrahvi 57 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) väärteo lühikirjeldus;”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json