Teksti suurus:

Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.06.2016 otsus nr 804

Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2016

Kaitseväe korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kaitseväel on õigus kaitseväeluure teostamiseks lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule:
1) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas isikuid küsitleda ja varjatult jälgida, kaasata isikut salajasse koostöösse ning teeselda eraõiguslikku juriidilist isikut, tema struktuuriüksust, organit või äriühingu filiaali ja kasutada variisikut;
2) väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi tegutsemiseks isikuid küsitleda, kaasata isikut salajasse koostöösse ning teeselda eraõiguslikku juriidilist isikut, tema struktuuriüksust, organit või äriühingu filiaali ja kasutada variisikut;
3) väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi isikuid varjatult jälgida.”;

2) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud juhul teabe töötlemisel ei koguta ega töödelda teavet Eesti kodaniku kohta, välja arvatud isiku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.”;

3) paragrahvi 37 lõiget 3 täiendatakse pärast arvu „2” tekstiosaga „ning lõike 2 punktis 2”;

4) paragrahvi 371 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitsevägi võib kaasata isikut salajasse koostöösse:
1) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas sõjalise operatsiooni ettevalmistamiseks;
2) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas sõjalise operatsiooni läbiviimiseks;
3) sõjalises operatsioonis osaleva Kaitseväe üksuse kaitseks;
4) väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi tegutsemiseks vajaliku teabe kogumiseks.”;

5) paragrahvi 371 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui isik salajase koostööga seotud ülesannete täitmisel rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas hukkub või talle tekitatakse kehavigastus, lähtutakse hüvitiste maksmisel riigikaitseseaduse § 32 alusel kehtestatud kahjunõude menetlemise korrast.”;

6) paragrahvi 372 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitsevägi võib teeselda eraõiguslikku juriidilist isikut, tema struktuuriüksust või organit või äriühingu filiaali:
1) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas sõjalise operatsiooni ettevalmistamiseks;
2) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas sõjalise operatsiooni läbiviimiseks;
3) sõjalises operatsioonis osaleva Kaitseväe üksuse kaitseks;
4) väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi tegutsemiseks vajaliku teabe kogumiseks.”;

7) seadust täiendatakse §-ga 373 järgmises sõnastuses:

§ 373. Variisiku kasutamine

(1) Kaitsevägi võib kasutada variisikut:
1) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas sõjalise operatsiooni ettevalmistamiseks;
2) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas sõjalise operatsiooni läbiviimiseks;
3) sõjalises operatsioonis osaleva Kaitseväe üksuse kaitseks;
4) väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi tegutsemiseks vajaliku teabe kogumiseks.

(2) Variisik käesoleva seaduse tähenduses on tegevväelane, kes teenistussuhte varjamise või muudetud identiteedi abil aitab tagada teesklemise varjatust.

(3) Kirjaliku loa variisiku kasutamiseks annab Kaitseväe põhimääruses määratud Kaitseväe struktuuriüksuse ülem.

(4) Variisikul on kõik tegevväelase õigused ja kohustused, niivõrd kui see ei too kaasa muudetud identiteedi paljastamist.”;

8) paragrahvi 42 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 42. Kaitseväeluure koordineerimine ja järelevalve”;

9) paragrahvi 42 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonil on julgeolekuasutuste seaduse § 36 lõigetes 3 ja 5–7 sätestatud õigused ja kohustused järelevalveks Kaitseväe üle, kui Kaitsevägi väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi tegutsemise eesmärgil isikuid küsitleb või varjatult jälgib, kaasab isikut salajasse koostöösse, kasutab variisikut või teeskleb eraõigusliku juriidilise isiku struktuuriüksust või organit või äriühingu filiaali.

(4) Käesoleva seaduse § 37 lõike 2 punktis 2 sätestatud kaitseväeluure volituse kasutamisest teavitatakse riigikaitse valdkonna eest vastutavat ministrit tema kehtestatud korras.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json