Teksti suurus:

Veeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.06.2016 otsus nr 810

Veeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2016

§ 1.  Veeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 328 lõiget 4 täiendatakse punktidega 11–15 järgmises sõnastuses:
„11) põhjaveekogumi ulatus;
12) looduslike ainete korral nende taustatasemed;
13) teave iga saasteainesisalduse läviväärtuste ületamise kohta;
14) keskkonnaeesmärgid valdkonnas, mis põhjustavad põhjaveekogumi ohustatust;
15) põhjaveekogumi praegused või tulevased kasutamise eesmärgid ja tähtsus;”;

2) paragrahvi 266 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Põhjavett ohustavate saasteainete nimekirja ja nende saasteainete sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ning taustataseme määramise metoodika kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3) paragrahvi 266 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Riigipiiri ületava põhjaveekogumi korral kooskõlastatakse põhjavee saasteainesisalduse läviväärtused enne nende kehtestamist välisriigi pädeva asutusega vastavalt käesoleva seaduse §-le 33.”;

4) paragrahvi 266 lõiget 5 täiendatakse punktidega 6–11 järgmises sõnastuses:

„6) põhjused, miks mõne Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19–31), muudetud direktiiviga 2014/80/EL (ELT L 182, 21.06.2014, lk 52–55), II lisa B osas nimetatud saasteaine ja kvaliteedinäitajate kohta ei ole läviväärtusi kehtestatud;
7) taustataseme määramise metoodika kokkuvõte;
8) saasteainesisalduse läviväärtuse ja põhjaveekogumiga seotud vee- ja maismaaökosüsteemide käesoleva seaduse alusel kehtestatud keskkonna kvaliteedi piirväärtuste suhe;
9) saasteainesisalduse läviväärtuse ja Euroopa Liidu liikmesriikide või rahvusvahelisel tasandil kehtivate veekaitse eesmärkide ning keskkonna kvaliteedi ja joogivee kvaliteedi piirväärtuste suhe;
10) põhjavee keemilise seisundi hindamise peamised etapid, sealhulgas teave seire korraldamise, läbiviimise aja ja andmete kogumise kohta ning kvaliteedinäitajate ületamise lubatud määra arvutamise meetodid;
11) asjakohased põhjendused, kui veemajanduskavas ei esitata käesoleva seaduse §-s 328 ja käesolevas paragrahvis nimetatud teavet.”;

5) paragrahvi 29 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) majandustegevus, välja arvatud veest väljauhutud taimestiku eemaldamine, heina niitmine, roo lõikamine ja heina ning roo koristamine ning karjatamine käesoleva seaduse §-des 291 ja 292 sätestatud tingimustel;”;

6) paragrahvi 29 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) seadust täiendatakse §-dega 291 ja 292 järgmises sõnastuses:

§ 291. Karjatamise üldnõuded veekaitsevööndis

(1) Karjatamine veekaitsevööndis ei tohi põhjustada:
1) kaldaerosiooni või veekogu risustamist;
2) vee-elustiku või kalade kudealade kahjustumist;
3) negatiivset mõju veekogu avalikule kasutamisele või kallasraja kasutamisele;
4) looduskaitse all oleva või kultuuriväärtusliku veeobjekti kahjustamist;
5) veekogus muud olulist keskkonnahäiringut;
6) maaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise kahjustamist.

(2) Veekaitsevööndiga karjamaal karjatatavatele loomadele ei tohi anda lisasööta, välja arvatud mineraalsööt.

(3) Erandina käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule on lisasööda andmine lubatud kevadisel üleminekul karjamaasöödale ning ebasoodsate tingimuste tõttu tekkinud karjamaarohu nappuse korral.

(4) Sööda andmise kohad peavad asuma väljaspool veekaitsevööndit.

(5) Veekogu, välja arvatud mere ääres peab piki veekogu kallast olema ühele loomühikule tagatud vähemalt viiemeetrine kaldariba.

(6) Kui karja suurus on kümme loomühikut ja enam, on karjatamist kavandav isik kohustatud üks kord vegetatsiooniperioodil vähemalt 14 päeva enne karjatamise alustamist teavitama Keskkonnaametit oma kavandatavast tegevusest, saates Keskkonnaametile infosüsteemi kaudu teatise.

(7) Teatise täpsema andmekoosseisu ja teatise esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(8) Kui Keskkonnaamet ei teavita teatise esitajat 14 päeva jooksul pärast teatise saamist vajadusest teatises esitatud andmete muutmiseks või kontrollimiseks, siis võib alustada karjatamist veekaitsevööndis.

(9) Kui karjatamise käigus ilmneb, et käesoleva paragrahvi lõigetes 1–6 ning §-s 292 sätestatud karjatamise nõuded ei ole täidetud, võib Keskkonnaamet seada karjatamisele täiendavaid tingimusi või karjatamise ära keelata.

(10) Isik, kes karjatab loomi alla kümne loomühiku, peab täitma käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 ja §-s 292 sätestatud nõudeid ja talle võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõiget 9.

§ 292. Täiendavad karjatamise nõuded veekogu, välja arvatud mere veekaitsevööndis

(1) Karjatamine veekogu, välja arvatud mere veekaitsevööndis on keelatud 31. oktoobrist 30. aprillini.

(2) Karjatamine ei ole lubatud:
1) Pandivere ja Adavere–Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskirjas nimetatud oluliste allikate ja karstialade veekaitsevööndis;
2) ebapärlikarbi (Margaritifera margaritifera) elupaigaks olevatel veekogu lõikudel;
3) veekaitsevööndis oleval metsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2 punkti 2 tähenduses.

(3) Erandina käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 sätestatule on veekaitsevööndis oleval metsamaal lubatud loomade juurdepääs veele, kui karjamaa ja veekogu vahel on kogu karjatatava ala ulatuses veekaitsevööndis metsariba.”;

8) normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „Nõukogu direktiiv 80/68/EMÜ põhjavee kaitse kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest (EÜT L 20, 26.01.1980, lk 43–48);”;

9) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19–31);” tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19–31), muudetud direktiiviga 2014/80/EL (ELT L 182, 21.06.2014, lk 52–55);”.

§ 2.  Käesoleva seaduse § 1 punktis 7 esitatud veeseaduse § 291 lõiked 6, 7 ja 8 jõustuvad 2017. aasta 1. aprillil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json