Teksti suurus:

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 4

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus” muutmine

Vastu võetud 29.06.2016 nr 41

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määrust nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Õpiring peab toimuma taotluses esitatud perioodil vähemalt neli korda.”;

3) paragrahvi 5 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.

(8) Infopäevast, konverentsist või esitlustegevusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.”;

4) paragrahvi 5 lõikes 9 asendatakse sõnad „metsanduses tegutsevat” sõnadega „metsa majandamisega tegelevat”;

5) paragrahvi 5 lõikes 10 asendatakse sõna „metsandusega” sõnadega „metsa majandamisega”;

6) paragrahvi 6 lõike 6 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sõidukulu on abikõlblik, kui tegevuse toimumise kohta sõitmiseks kasutatakse sõiduautot või bussi-, rongi-, trammi- ja trollibussiliine, samuti Eesti mandri ja saarte ning väikesaarte vahelisi, Saaremaa ja Hiiumaa vahelisi ning Saaremaa ja Saare maakonna haldusterritooriumil asuvate väikesaarte vahelisi laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliine.”;

7) paragrahvi 6 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 7 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) käibemaks on abikõlblik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt.”;

9) paragrahvi 8 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui § 4 lõike 4 punktis 2 nimetatud koolitus-, õppematerjali või käsiraamatu või sama paragrahvi lõike 5 punktis 3 nimetatud teabematerjali ja elektroonilise väljaande koostamise, kujundamise, tõlkimise, trükkimise või tehnilise lahenduse väljatöötamise teenuse käibemaksuta maksumus ületab 3000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused.

(3) Kui § 4 lõike 4 punktis 2 nimetatud koolitus, õppematerjali või käsiraamatu või sama paragrahvi lõike 5 punktis 3 nimetatud teabematerjali ja elektroonilise väljaande koostamise, kujundamise, tõlkimise, trükkimise või tehnilise lahenduse väljatöötamise teenuse käibemaksuta maksumus ei ületa 3000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.”;

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Täienduskoolituse, infopäeva või konverentsi korraldajal ei ole õigus võtta osalejalt osavõtutasu.”;

11) paragrahvi 9 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotlusele antakse 0–4 hindepunkti. Taotluse hindamisel saadud koondhinne on iga hindamiskriteeriumi hindepunktide aritmeetiline keskmine. Hindepunktide kaalutud keskmise saamiseks korrutatakse koondhinne lõikes 9 nimetatud hindamiskriteeriumid osakaaludega ning saadud tulemused liidetakse.”;

13) paragrahvi 14 lõike 8 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui eespool nimetatud koondhinded on võrdsed, eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse kogusumma on väiksem või mis on esitatud ajaliselt varem.”;

14) paragrahvi 16 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud iga hindamiskriteeriumi puhul koondhindeks vähemalt kaks hindepunkti, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

(2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse eelarve piires taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud iga hindamiskriteeriumi puhul koondhindeks vähemalt kaks hindepunkti, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.”;

15) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnatuses:

„Infopäeva, täienduskoolituse ja konverentsi puhul tegevuse elluviimist tõendavaid dokumente ei esitata.”;

16) paragrahvi 20 lõike 6 punktis 1 asendatakse tekstiosa „arve-saateleht või arve” tekstiosaga „arve-saatelehe või arve ärakiri”.

17) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Paragrahvi 20 lõikes 4 nimetatud juhul ei maksta toetust välja enne, kui on tehtud taotluse rahuldamise otsus.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json