Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 74 „Kutsetunnistuse statuut ja vorm” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 5

Haridus- ja teadusministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 74 „Kutsetunnistuse statuut ja vorm” muutmine

Vastu võetud 29.06.2016 nr 46

Määrus kehtestatakse kutseseaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. detsembri 2008. a määruses nr 74 „Kutsetunnistuse statuut ja vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „kutsekompetentsuse” sõnaga „kompetentsuse”;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Isikule antud osakutset tõendava kutsetunnistuse plangile on trükitud sõna „OSAKUTSETUNNISTUS”.”;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Isikule antud osakutset tõendava kutsetunnistuse plankidel on eraldiseisev ühtne numeratsioon.”;

4) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kutse andja nimi ning kutse andja ja Kutsekoja sümboolika;
2) antud kutse või osakutse ja kutsetase”;

5) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) kutseksami keel, kui kutse andja on kutseeksami keele määranud.”;

7) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „kinnitatakse kutse” sõnadega „või osakutse”;

8) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) algdokumendi omanikule on pärast algdokumendi väljaandmist antud uus isikukood.”;

9) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Duplikaadi taotleja esitab taotluse algtunnistuse väljastanud kutse andjale, näidates ära taotluse põhjuse. Kui kutse andja puudub, esitab taotleja taotluse Kutsekojale. Lõike 1 punktides 1–3 ja 5 nimetatud juhtudel lisab duplikaadi taotleja taotlusele algdokumendi.”;

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Paragrahvi 7 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul kantakse duplikaadile parandatud tekst. Paragrahvi 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud juhul kantakse duplikaadile algdokumendile kantud isikukoodi asemel uus isikukood. Kui lisaks isikukoodile on muudetud taotleja ees- ja/või perekonnanime, kantakse duplikaadile muudetud ees- ja/või perekonnanimi.”;

11) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Duplikaat kinnitatakse kutse andja juhi või tema määratud isiku allkirjaga või, juhul kui duplikaadi annab välja Kutsekoda, Kutsekoja juhatuse liikme või tema volitatud isiku allkirjaga ning duplikaadi välja andnud asutuse pitseriga.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 2–6 jõustuvad 1. septembril 2016. a.

Jürgen Ligi
Minister

Kadri Maasik
Planeerimise asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json