Teksti suurus:

Olulised nõuded raadioseadmetele eesmärgiga tagada juurdepääs päästeasutustele

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 7

Olulised nõuded raadioseadmetele eesmärgiga tagada juurdepääs päästeasutustele1

Vastu võetud 30.06.2016 nr 45

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 1202 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse olulised nõuded laviiniohvrite otsimisseadmetele.

  (2) Määrusega kehtestatakse olulised nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/90/EL, millega käsitletakse laevavarustust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/98/EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 146–185) reguleerimisalast välja jäävatele liikuva mereside või liikuva mere-satelliitside raadioseadmetele, mis on ette nähtud kasutamiseks 1974. aasta „Rahvusvahelise konventsiooniga inimelude ohutusest merel”, selle kehtivate protokollidega ja hilisemate muudatustega (edaspidi SOLAS konventsioon) hõlmamata laevadel ning mis on kavandatud osalema:
  1) merehäda ja -ohutuse ülemaailmses süsteemis (GMDSS), nagu on sätestatud SOLAS konventsiooni IV peatükis „Raadioside” (edaspidi mereside raadioseadmed);
  2) laevade automaatses identifitseerimissüsteemis (AIS) (edaspidi AIS raadioseadmed).

  (3) Seadmetele kehtestatakse olulised nõuded eesmärgiga tagada päästeasutusele nende raadioseadmete vahendusel võimalus juurde pääseda laviiniohvritele ning merel ohtu sattunud inimestele ja laevadele nende päästmiseks.

§ 2.   Lühendid ja terminid

  Määruses kasutatakse lühendeid ja termineid järgmises tähenduses:
  1) laviiniohvrite otsimisseadmed (avalanche beacons) – laviini tõttu lume alla jäänud inimeste asukoha määramiseks ettenähtud raadiosagedusel 457 kHz töötavad raadioseadmed;
  2) GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) – merehäda ja -ohutuse ülemaailmne süsteem;
  3) AIS (Automatic Identification System) – laevade automaatne identifitseerimissüsteem;
  4) teavitatud asutus – tunnustatud asutus, kes teeb raadioseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.

§ 3.   Nõuded laviiniohvrite otsimisseadmetele

  (1) Laviiniohvrite otsimisseadmed peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et nende sihtotstarbelisel kasutamisel on tagatud nende koostöö kõigi olemasolevate laviiniohvrite otsimisseadmetega.

  (2) Laviiniohvrite otsimisseadmed peavad olema läbinud asjakohases harmoneeritud standardis kirjeldatud või teavitatud asutuse määratud katsed.

  (3) Laviiniohvrite otsimisseadmed peavad olema projekteeritud nii, et nad toimiksid ka pärast laviini alla jäämist ja jätkaksid lume all toimimist ka siis kui on laviini tagajärjel pikemaks ajaks lume alla mattunud.

§ 4.   Nõuded mereside või AIS raadioseadmetele

  (1) Mereside raadioseadmed peavad, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (ELT L 163, 25.06.2009, lk 1–140) kohaldamist, olema projekteeritud ja valmistatud nii, et nad:
  1) toimivad meretingimustes nõuetekohaselt;
  2) vastavad hädaolukorras kõigile SOLAS konventsiooniga hõlmamata laevade suhtes kohaldatavatele GMDSS operatiivvajadustele vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asjakohastele sätetele;
  3) võimaldavad kõrge usaldusväärsusega analoog- või digitaalsidekanali vahendusel selget ja häirekindlat sidet.

  (2) AIS raadioseadmed peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et nad toimivad kavandatud merekeskkonnas nõuetekohaselt ja vastavad kõigile asjakohastele AIS süsteemi toimimise nõuetele.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (EÜT L 153, 22.05.2014, lk 62–106).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json