Teksti suurus:

Kutsetunnistuse statuut ja vorm

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 19

Kutsetunnistuse statuut ja vorm

Vastu võetud 19.12.2008 nr 74
RTL 2009, 2, 32
jõustumine 11.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.06.2016RT I, 06.07.2016, 509.07.2016, osaliselt 01.09.2016

Määrus kehtestatakse «Kutseseaduse» § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kutsetunnistus

  (1) Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele.
[RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 09.07.2016]

  (2) Kutsetunnistuse kehtivusaeg määratakse kutsenõukogu kinnitatud kutse andmise korras. Kutsetunnistuse võib kehtetuks tunnistada «Kutseseaduse» §-s 22 sätestatud tingimustel ja korras.

  (3) Kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolul kutseregistris.

§ 2.   Kutsetunnistuse väljaandja

  Kutsetunnistuse väljaandmise õigus ja kohustus on kutset andval organil (edaspidi kutse andja).

§ 3.   Kutsetunnistuse väljaandmise tehniline korraldamine

  (1) Kutsetunnistuse plankide trükkimist korraldab «Kutseseaduse» § 6 lõikes 2 nimetatud kutseasutuse ülesannete täitja (edaspidi Kutsekoda).

  (2) Kutse andja esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise kohta Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused kutse andjale.

  (3) Kutsetunnistuse plangid kuuluvad dokumentide hulka, mille hoidmine ja kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 4.   Kutsetunnistuse vorm

  (1) Kutsetunnistus vormistatakse A4-formaadis turvaelementide ja taustmustriga plangile, millele on trükitud sõna «KUTSETUNNISTUS». Isikule antud osakutset tõendava kutsetunnistuse plangile on trükitud sõna „OSAKUTSETUNNISTUS”.
[RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]

  (2) Kutsetunnistuse plankidel on ühtne numeratsioon. Isikule antud osakutset tõendava kutsetunnistuse plankidel on eraldiseisev ühtne numeratsioon.
[RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]

§ 5.   Kutsetunnistuse vormistamine

  (1) Kutsetunnistus vormistatakse eesti keeles.

  (2) Kutsetunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) kutse andja nimi ning kutse andja ja Kutsekoja sümboolika;
[RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]
  2) antud kutse või osakutse ja kutsetase;
[RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]
  3) kutsetunnistuse registreerimisnumber;
  4) spetsialiseerumised;
  5) [kehtetu - RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]
  6) kutsetunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  7) kutsetunnistuse väljaandmise kuupäev;
  8) kutsetunnistuse kehtivusaja lõpukuupäev;
  9) kutseksami keel, kui kutse andja on kutseeksami keele määranud.
[RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]

§ 6.   Kutsetunnistuse kinnitamine, väljastamine ja registreerimine

  (1) Kutsetunnistus kinnitatakse kutse või osakutse andmise otsuse teinud kutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe allkirja ning kutse andja pitseriga.
[RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 09.07.2016]

  (2) Kutsetunnistus antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või tema poolt volitatud isikule lihtkirjaliku volituse alusel.

  (3) Kutsetunnistuse saaja taotlusel võib kutsetunnistuse väljastada tähitud kirjaga kutsetunnistuse saaja nimetatud aadressil. Kutse andjal on õigus nõuda tähitud kirjaga saatmise kulude katmist kutsetunnistuse saaja poolt.

  (4) Väljastatud kutsetunnistused registreeritakse kutseregistris.

§ 7.   Kutsetunnistuse duplikaadi taotlemine

  (1) Kutsetunnistuse (edaspidi algdokument) omanik saab taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist, kui:
  1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  2) vähemalt üks täht algdokumendi tekstis on muutunud mitteloetavaks;
  3) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  4) algdokument on hävinud, kadunud või varastatud;
  5) algdokumendi omanikule on pärast algdokumendi väljaandmist antud uus isikukood.
[RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 09.07.2016]

  (2) Duplikaadi taotleja esitab taotluse algtunnistuse väljastanud kutse andjale, näidates ära taotluse põhjuse. Kui kutse andja puudub, esitab taotleja taotluse Kutsekojale. Lõike 1 punktides 1–3 ja 5 nimetatud juhtudel lisab duplikaadi taotleja taotlusele algdokumendi.
[RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 09.07.2016]

  (3) Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

§ 8.   Duplikaadi väljaandmise otsustamine

  (1) Taotluse saaja teeb 1 kuu jooksul otsuse algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise kohta.

  (2) Duplikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui ilmneb, et:
  1) duplikaadi taotleja on tahtlikult esitanud valeandmeid;
  2) kutseregistris puudub kanne kutsetunnistuse väljaandmise või kehtivuse kohta;
  3) ei esine § 7 lõikes 1 nimetatud duplikaadi väljaandmise alust;
  4) algdokument on tunnistatud või muutunud kehtetuks.

  (3) Duplikaadi väljaandmisest keeldumise otsus ja selle põhjus tehakse duplikaadi taotleja teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Andmed duplikaadi väljaandmise kohta registreeritakse kutseregistris.

§ 9.   Duplikaadi vormistamine

  (1) Kutsetunnistuse duplikaat vormistatakse kutsetunnistuse plangil. Duplikaadi ülemisse paremasse nurka tehakse märge «DUPLIKAAT».

  (2) Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Duplikaadile ei kanta algdokumendi numbrit, allakirjutanud isikute nimesid ega käesolevas paragrahvis nimetamata uusi andmeid.

  (3) Paragrahvi 7 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul kantakse duplikaadile parandatud tekst. Paragrahvi 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud juhul kantakse duplikaadile algdokumendile kantud isikukoodi asemel uus isikukood. Kui lisaks isikukoodile on muudetud taotleja ees- ja/või perekonnanime, kantakse duplikaadile muudetud ees- ja/või perekonnanimi.
[RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 09.07.2016]

§ 10.   Duplikaadi kinnitamine, väljastamine, registreerimine ning duplikaadi väljaandmisega seotud kulude katmine

  (1) Duplikaat kinnitatakse kutse andja juhi või tema määratud isiku allkirjaga või, juhul kui duplikaadi annab välja Kutsekoda, Kutsekoja juhatuse liikme või tema volitatud isiku allkirjaga ning duplikaadi välja andnud asutuse pitseriga.
[RT I, 06.07.2016, 5 - jõust. 09.07.2016]

  (2) Kutsetunnistuse duplikaat antakse allkirja vastu selle taotlejale isiklikult või tema poolt volitatud isikule lihtkirjaliku volituse alusel.

  (3) Duplikaadi taotleja taotlusel võib kutsetunnistuse duplikaadi väljastada tähitud kirjaga duplikaadi taotleja nimetatud aadressil. Duplikaadi väljastajal on õigus nõuda tähitud kirjaga saatmise kulude katmist duplikaadi saaja poolt.

  (4) Väljastatud duplikaat registreeritakse kutseregistris.

  (5) Duplikaadi väljaandmise kulud kannab duplikaadi taotleja. Kui § 7 lõikes 1 loetletud duplikaadi väljaandmise aluseks olevad asjaolud on tekkinud kutsetunnistuse väljaandja või Kutsekoja süül, kannab duplikaadi väljaandmise kulud duplikaadi väljaandja.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json