Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 129 „Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri” ja Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 22

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 129 „Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri” ja Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas” muutmine

Vastu võetud 30.06.2016 nr 69

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 129 „Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruses nr 129 „Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pärnu rannaniidu looduskaitseala2 (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on kaitsta ja tutvustada:
1) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*)3, rannaniidud (1630*), valged luited ehk liikuvad rannikuluited (2120), hallid luited (2130*) ning puiskarjamaad (9070);
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud kaitsealuse liigi emaputke (Angelica palustris) elupaiku;
3) liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas: kiivitaja (Vanellus vanellus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), punajalg-tilder (Tringa totanus), jõgitiir (Sterna hirundo), väiketiir (Sterna albifrons), ja nende elupaiku;
4) rändlinnuliike nagu väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), hänilane (Motacilla flava), kuldhänilane (Motacilla citreola) ja nende elupaiku;
5) kaitsealuseid liike nagu sile kardhein (Ceratophyllum submersum), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica) ja ahtalehine ängelhein (Thalictrum lucidum) ning nende elupaiku.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Ehituskeeluvööndi laius

Kaitsealal on ehituskeeluvööndi laius 50 meetrit.”;

3) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;
5) anda projekteerimistingimusi;
6) anda ehitusluba;
7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
8) jahiulukeid lisasööta.”;

5) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rannaniidu ja Vana-Pärnu sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on rannaniitude, rannikulõugaste, puiskarjamaade, liivaste ja mudaste pagurandade ja seal leiduvate kaitsealuste liikide elupaikade kaitse ja tutvustamine.

(2) Naisteranna sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on hallide luidete, rannikulõugaste ja rannaluidete ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse ja tutvustamine.”;

7) paragrahvi 10 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tee või tehnovõrgu rajatise ning tootmisotstarbeta ehitise püstitamine, kaitseala või kaitsealal paikneva kinnistu tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd.”;

8) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piiranguvööndis on lubatud:
1) majandustegevus;
2) kuni 150 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja nõusolekul tähistamata kohas.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud:
1) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
2) rohkem kui 150 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja nõusolekul tähistamata kohas.”;

9) paragrahvi 14 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) määruse esimene normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).”;

11) määruse neljas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

4 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardile, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).”;

12) määruse lisas esitatud Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaart asendatakse käesoleva määruse lisas 1 esitatud kaardiga1 (lisatud).

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas” muutmine

  Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas” lisas esitatud Pärnu lahe hoiuala kaardileht 2 („Pärnu lahe_2”) asendatakse käesoleva määruse lisas 2 esitatud kaardiga2 (lisatud).

§ 3.  Muudatuste põhjendused

  Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused:
  1) Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele ja kaitse-eesmärkide muutmise kohta;
  2) Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitsekorra muutmise kohta;
  3) Pärnu rannaniidu looduskaitseala välispiiri ja vööndite piiride muutmise kohta;
  4) Pärnu lahe hoiuala piiri muutmise kohta.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 129 „Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri” ja Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas” muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 8. mai 2015. a käskkirjaga nr 433 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas3.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Kaitseala välis- ja vööndite piir on märgitud määruse lisas esitatud kaardile Eesti põhikaardi (mõõtkava 1 : 10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid. Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Hoiuala piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardile, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

3 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel (www.envir.ee).

Taavi Rõivas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Pärnu rannaniidu looduskaitseala

Lisa 2 Pärnu lahe_2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json