Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 32

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 01.07.2016 nr 70

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 8 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruses nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse punktiga 162 järgmises sõnastuses:

162. Piiripunkti ametiruumides on keelatud ilma politsei- või tolliametniku loata pildistamine, filmimine või muul moel taasesitust võimaldav salvestamine. Politsei- või tolliametnik võib keelata isikul salvestamist võimaldava seadmega piiripunkti ametiruumi sisenemise.”;

2) punktis 17, punkti 18 alapunktides 2–5, punktides 19, 21, 23–25, 31 ja 32 asendatakse sõna „politseiametnik” sõnadega „politsei- või tolliametnik” vastavas käändes;

3) punkt 251 sõnastatakse järgmiselt:

251. Välispiiri sõidukiga ületada sooviv sõidukijuht peab järgima maanteepiiripunkti suunamiseks kehtestatud ootejärjekorra süsteemi.”;

4) määrust täiendatakse punktiga 252 järgmises sõnastuses:

252. Enne sõiduplaanide kinnitamist kooskõlastab vedaja välispiiri maismaapiiripunkte läbivate bussiliinide sõiduplaanid Politsei- ja Piirivalveametiga.”;

5) punkt 28 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkt 29 sõnastatakse järgmiselt:

29. Vagunisaatja teatab reisijatele õigeaegselt eelseisvast piirikontrollist ja aitab kaasa sellele, et kontrollimine läheks ladusalt.”;

7) määrust täiendatakse punktiga 391 järgmises sõnastuses:

391. Sadama esindaja kooskõlastab regulaarsete laevareiside graafiku, avatavate uute laevaliinide ja laevaliinide muutmise taotlused Politsei- ja Piirivalveametiga hiljemalt 30 päeva enne uue regulaarlaevaliini algust. Juhul kui sadama esindaja ei saa käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud tähtaja jooksul taotlust kooskõlastada, kooskõlastab sadama esindaja taotluse Politsei- ja Piirivalveametiga esimesel võimalusel.”;

8) punkt 66 sõnastatakse järgmiselt:

„66. Ujuvvahendite liikumine Narva jõel ja Narva jõe lähtesse Peipsi järvest, samuti Lämmijärvest Pihkva järve on lubatud mööda pealaevateed. Ujuvvahendid võivad läheneda välispiirile Peipsi järvel kuni 200 meetri, Narva veehoidlal, Lämmijärvel ja Pihkva järvel kuni 50 meetri, Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järvel kuni 20 meetri kaugusele. Välispiirile lähenemise keeld ei kehti piirikontrolli läbinud ujuvvahenditele, mis suunduvad lühemat teed pidi riikidevahelise kokkuleppega määratud piiriületuskohta.”;

9) punkt 70 sõnastatakse järgmiselt:

70. Kalapüük ja jääl viibimine on lubatud Narva jõel, Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järvel kuni 20 meetri, Narva veehoidlal, Lämmijärvel ja Pihkva järvel kuni 50 meetri ning Narva lahel ja Peipsi järvel kuni 200 meetri kaugusel välispiirist.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Arto Aas
Riigihalduse minister siseministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json