Teksti suurus:

Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 39

Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord1

Vastu võetud 04.07.2016 nr 46

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 1202 lõike 3, toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 13 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse nõuded raadioseadmele, raadioseadme vastavushindamisele ja turul kättesaadavaks tegemisele ning raadioseadme kasutusele võtmise tingimused ja määratakse turujärelevalveasutus.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata raadioseadmele:
  1) mida kasutab raadioamatöör ja mis ei ole turul kättesaadav;
  2) mis vastab meresõidu seaduse alusel kehtestatud nõuetele ja kuulub laeva ohutusvarustusse;
  3) mis on paigaldatud õhusõidukisse lennuliikluse korraldamiseks;
  4) mida kasutatakse jälitustegevuseks;
  5) mida kasutatakse riigikaitse teostamiseks;
  6) mida kasutatakse üksnes hindamisseadmena teaduseesmärgil ning mis on valmistatud uurimis- ja arendusasutusele eritellimusel;
  7) mida kasutatakse julgeolekuasutuse ülesannete täitmiseks.

§ 2.   Raadioseadmele esitatavad olulised nõuded

  (1) Raadioseade peab vastama järgmistele olulistele nõuetele:
  1) raadioseadme kasutamine peab olema ohutu ega tohi kahjustada selle kasutaja ja kolmanda isiku elu, tervist ja vara, ning kodulooma elu ja tervist;
  2) raadioseade peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 357–374) sätestatud ohutusnõuetele, ilma et kohaldataks miinimumpinge nõuet;
  3) raadioseade tuleb kavandada, projekteerida ja toota nii, et oleks tagatud elektromagnetilise ühilduvuse nõuete täitmine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 79–106).

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud olulistele nõuetele peab raadioseade olema valmistatud viisil, mis välistab raadiohäire tekkimise ning tagab raadiosageduse efektiivse kasutamise.

§ 3.   Raadioseadme turul kättesaadavaks tegemise ja kasutusele võtmise tingimused

  (1) Raadioseadme turul kättesaadavaks tegemine on lubatud, kui raadioseade vastab raadioseadmele kehtestatud nõuetele ja kui seda saab kasutada vähemalt ühes Euroopa Liidu liikmesriigis nii, et ei rikuta raadiosageduse kasutamisele kehtivaid nõudeid.

  (2) Raadioseadme võib kasutusele võtta, kui raadioseade vastab raadioseadmele kehtestatud olulistele nõuetele ja raadiosageduse kasutamisele kehtestatud nõuetele.

  (3) Raadioseadet, mis ei vasta raadioseadmele kehtestatud nõuetele või mille suhtes ei ole järgitud vastavushindamise korda, võib esitleda messil, näitusel, demonstratsioonil ja teisel avalikul esitlusel. Sellise raadioseadme esitlemisel peab olema nähtaval kohal selgitav teave, et seda raadioseadet ei tohi turule lasta ega kasutusele võtta enne, kui raadioseade on nõuetega vastavusse viidud. Esitleja peab tagama ohutuse ja vältima raadiohäire ja elektromagnetilise häiringu tekitamist. Nõuetele mittevastava raadioseadme võib sisse lülitada elektroonilise side seaduse §-s 11 sätestatud sagedusloa alusel.

§ 4.   Raadioseadme varustamine teabega

  (1) Raadioseadmega peab olema kaasas ohutusteave, ja juhend, mis sisaldab teavet raadioseadme kasutusotstarbe kohta ning vajadusel teavet raadioseadme tarvikute kohta ning tarkvara kirjeldust.

  (2) Kui raadioseade kiirgab eesmärgipärasel kasutamisel raadiolaineid, tuleb juhendisse märkida raadiosagedusalad, millel raadioseade töötab, ja raadioseadme maksimaalne saatevõimsus.

  (3) Raadioseadmega peab olema kaasas käesoleva määruse §-s 6 nimetatud EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia või lihtsustatud vastavusdeklaratsioon. Lihtsustatud deklaratsioon peab sisaldama veebiaadressi, kust on võimalik leida EÜ vastavusdeklaratsioon. EÜ vastavusdeklaratsioon peab olema kasutajale ja turujärelevalveasutusele arusaadavas keeles.

  (4) Kui raadioseadmele on sätestatud kasutuselevõtu piirang või raadioseadme kasutamiseks on vajalik sagedusluba, peab raadioseadmega kaasas oleval juhendil või pakendil oleva teabe põhjal olema võimalik kindlaks teha Euroopa Liidu liikmesriik, kus selline kasutuselevõtu piirang või sagedusloaga seonduvad nõuded kehtivad.

  (5) Ettevõtja säilitab tuvastamiseks ettevõtjate kontaktandmeid, keda ta on raadioseadmega varustanud või kes on teda raadioseadmega varustanud, kümme aastat arvates varustamise hetkest.

§ 5.   Raadioseadme vastavushindamine

  (1) Raadioseadme tootja teeb vastavushindamise vastavalt käesolevas paragrahvis kehtestatud korrale, et tagada raadioseadme vastavus olulistele nõuetele.

  (2) Vastavushindamine tehakse raadioseadme kasutustingimuste ning käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud oluliste nõuete kohaselt.

  (3) Kui raadioseade töötab erinevates konfiguratsioonides, peab vastavushindamine kinnitama, et raadioseade vastab kõikides konfiguratsioonides raadioseadme olulistele nõuetele.

  (4) Kui raadioseadme vastavushindamisel, käesoleva määruse § 2 lõikes 1 või lõikes 2 ning elektroonilise side seaduse § 1202 lõikes 1 sätestatud nõuetele on kohaldatud harmoneeritud standardeid, siis järgitakse järgmisi protseduure:
  1) sisemine tootmisohje vastavalt käesoleva määruse lisale 1;
  2) Euroopa Liidu tüübihindamismenetlus, millele järgneb sisemisel tootmisohjel põhinev tüübivastavuse hindamine vastavalt käesoleva määruse lisale 2;
  3) täielik kvaliteedi tagamine vastavalt käesoleva määruse lisale 3.

  (5) Kui raadioseadme vastavushindamisel, käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ja elektroonilise side seaduse § 1202 lõikes 1 sätestatud olulistele nõuetele on kohaldatud harmoneeritud standardeid ainult osaliselt või üldse mitte, siis järgitakse käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 või punktis 3 sätestatud protseduuri.

§ 6.   EÜ vastavusdeklaratsioon

  (1) EÜ vastavusdeklaratsioon peab sisaldama käesoleva määruse lisas 5 sätestatud teavet.

  (2) EÜ lihtsustatud vastavusdeklaratsioon peab sisaldama käesoleva määruse lisas 6 sätestatud teavet ja seda ajakohastatakse pidevalt.

§ 7.   Vastavusmärgis ja teavitatud asutuse tunnusnumber

  (1) Raadioseadme olulistele nõuetele vastav raadioseade peab enne turule laskmist olema märgistatud vastavusmärgisega (edaspidi CE-märgis) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 sätestatud nõuete kohaselt.

  (2) CE-märgis tuleb raadioseadmele kinnitada nähtavalt, loetavalt ja kustumatult, välja arvatud juhul, kui seda ei saa teha või tagada raadioseadme omaduste tõttu. CE-märgis tuleb kinnitada nähtavalt ja loetavalt raadioseadme pakendile.

  (3) Raadioseadmele kinnitatava CE-märgise kõrgus võib raadioseadme omadustest tulenevalt olla alla viie millimeetri, tingimusel, et CE-märgis on nähtav ja loetav.

  (4) Kui raadioseadme vastavushindamisse on vastavalt käesoleva määruse lisas 3 sätestatud protseduurile kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele olema lisatud teavitatud asutuse tunnusnumber.

  (5) Teavitatud asutuse tunnusnumber lisatakse CE-märgise järele ja see peab olema samas mõõdus kui CE-märgis.

  (6) Teavitatud asutuse tunnusnumbri kinnitab raadioseadmele teavitatud asutus ise või tootja või tootja volitatud esindaja.

§ 8.   Raadioseadme tehniline dokumentatsioon

  (1) Raadioseadme tehniline dokumentatsioon peab sisaldama kõiki andmeid või üksikasju vahendite kohta, mida tootja on kasutanud selleks, et tagada raadioseadme vastavus olulistele nõuetele. Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama käesoleva määruse lisas 4 sätestatud teavet ja dokumente.

  (2) Raadioseadme tehniline dokumentatsioon koostatakse enne raadioseadme turule laskmist ja tootja ajakohastab seda vajadusel.

  (3) Tootja koostab käesoleva määruse lisas 2 sätestatud Euroopa Liidu tüübihindamismenetlusega seotud tehnilise dokumentatsiooni teavitatud asutusele arusaadavas keeles.

§ 9.   Raadioseadme formaalne mittevastavus

  (1) Tehnilise Järelevalve Amet nõuab asjaomaselt ettevõtjalt raadioseadme formaalse mittevastavuse kõrvaldamist, kui ta on avastanud ühe järgmisest asjaolust:
  1) CE-märgis on kinnitatud käesoleva määruse §-s 7 nimetatud nõudeid rikkudes või seda ei ole kinnitatud;
  2) teavitatud asutuse tunnusnumber on kinnitatud käesoleva määruse §-s 7 nimetatud nõudeid rikkudes või seda ei ole kinnitatud;
  3) EÜ vastavusdeklaratsioon või lihtsustatud vastavusdeklaratsioon on puudu või ei ole nõuetekohaselt koostatud;
  4) raadioseadme tehniline dokumentatsioon ei ole kättesaadav või on puudulik;
  5) toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud raadioseadme tüübi-, partii- või seerianumber on puudu, vale või puudulik;
  6) toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud raadioseadme tootja ja importija tuvastamiseks vajalik teave on puudu, vale või puudulik;
  7) raadioseadmega ei ole kaasas käesoleva määruse §-s 4 nõutud teave või dokumentatsioon;
  8) puudub teave ettevõtja kohta, keda ettevõtja on raadioseadmega varustanud või kes on teda raadioseadmega varustanud;
  9) elektroonilise side seaduse §-s 1203 sätestatud nõuded raadioseadme tüübi registreerimise kohta ei ole täidetud.

  (2) Kui ettevõtja ei kõrvalda käesoleva paragrahvi lõikes 1 osutatud mittevastavust, võtab Tehnilise Järelevalve Amet kõik vajalikud meetmed raadioseadme turult kõrvaldamiseks või tagasinõudmiseks.

§ 10.   Turujärelevalveasutus

  Riiklikku järelevalvet käesoleva määruse nõuete järgimise üle teostab Tehnilise Järelevalve Amet.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (EÜT L 153, 22.05.2014, lk 62–106).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Sisemine tootmisohje

Lisa 2 Euroopa Liidu tüübihindamismenetlus ja sisemisel tootmisohjel põhinev tüübivastavuse hindamine

Lisa 3 Täieliku kvaliteedi tagamisel põhinev vastavus

Lisa 4 Tehnilise dokumentatsiooni sisu

Lisa 5 EÜ vastavusdeklaratsiooni näidis

Lisa 6 Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsiooni näidis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json