Teksti suurus:

Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2017, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.06.2017 otsus nr 149

Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2017

§ 1.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 8 asendatakse arv „41” arvuga „42”;

2) seaduse 3. peatükki täiendatakse 4. jaoga järgmises sõnastuses:

4. jagu
Riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu

§ 251. Riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu

(1) Valdkonna eest vastutav minister asutab andmekogu riigipiiri valvamise, piirirežiimi tagamise ning piiriolukorrast ülevaate saamise, sealhulgas piirirahu hoidmise eesmärgil, et avastada ebaseaduslikke piiriületusi, tuvastada objekte, planeerida riigipiiri valvamiseks vajalikku ressurssi ning tõkestada piiriülest kuritegevust. Andmekogus töödeldakse riigipiiri valvamisega seotud andmeid.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogusse kantakse:
1) riigipiiri valvamise toimingute andmed;
2) riigipiiri valvamise toimingutega seotud isikute andmed;
3) riigipiiri valvamise tehniliste seire- ja valveseadmete seireinfo;
4) riigipiiri valvamist takistava või piirirahu häiriva tegevuse andmed.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogu põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogu põhimääruses sätestatakse andmekogu ametlik nimetus, andmekogu pidamise kord, andmekogusse kogutavate andmete täpne koosseis, andmeandjad, andmete säilitamise tähtajad ja vajaduse korral muud andmekogu pidamisega seotud korralduslikud küsimused.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet.”;

3) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „ettenähtud” sõnadega „või koosseisuväline”;

4) paragrahvi 35 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koosseisuvälise politseiametniku ametikohale võib nimetada üksnes sisekaitselise rakenduskõrgkooli politsei või piirivalve erialal täiskoormusega õppes keskhariduse baasil kutseharidust omandava õpilase või rakenduskõrgharidust omandava üliõpilase õppepraktika läbimise ajaks.”;

5) paragrahvi 44 lõikest 1 jäetakse pärast sõna „nimetatakse” välja sõna „ametikohale”;

6) paragrahvi 451 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor” sõnadega „ning Kaitsepolitseiameti peadirektor”;

7) paragrahvi 451 lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast sõnu „Politsei- ja Piirivalveamet” sõnadega „ning Kaitsepolitseiamet”;

8) paragrahvi 50 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetamata Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti struktuuriüksuse juhi ametikoha teenistusastmed on:”;

9) paragrahvi 50 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „prefektuuri büroo juhi” sõnadega „, politseijaoskonna juhi”;

10) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Rahvusvahelises organisatsioonis või rahvusvahelise koostöö raames loodud ametikohale nimetatud või tööle võetud või rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osaleva politseiametniku teenistusastet võib käesoleva paragrahvi lõigetes 2–7 ja 8 sätestatut arvestamata ülendada rahvusvahelises organisatsioonis või rahvusvahelise koostöö raames loodud ametikohal teenistuses olemise või töötamise ajaks või rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise ajaks, kui see on vajalik teenistus- või tööülesannete täitmiseks.”;

11) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Teenistusastme ajutise ülendamise aeg arvatakse selle teenistusastme vanuse hulka, mis oli politseiametnikul enne teenistusastme ajutist ülendamist.”;

12) paragrahvi 56 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Valdkonna eest vastutav minister annab teenistusastme sellistele politseiametnikele ja muudab teenistusastmeid sellistel politseiametnikel, kelle nimetab ametikohale Vabariigi Valitsus või valdkonna eest vastutav minister.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata politseiametnike teenistusastmeid annab ja muudab vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, Kaitsepolitseiameti peadirektor ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektor, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.

(3) Käesoleva seaduse § 51 lõikes 1 nimetatud juhul annab teenistusastme ametisse nimetamise õigust omav isik.

(4) Kui käesoleva seaduse § 51 lõikes 3 sätestatu kohaselt on isiku politseiteenistusse võtmisel ametikohale nimetamisel põhjendatud anda talle kõrgem teenistusaste kui selle ametikoha kõige madalam teenistusaste, annab politseiametnikule teenistusastme vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, Kaitsepolitseiameti peadirektor ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektor.

(5) Kui käesoleva seaduse § 53 lõikes 5 või § 58 lõikes 3 sätestatu kohaselt on politseiametniku teenistusastme ülendamine põhjendatud rohkem kui ühe teenistusastme võrra korraga, ülendab politseiametniku teenistusastme vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, Kaitsepolitseiameti peadirektor ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektor.”;

13) paragrahvi 60 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppepraktika läbimise ajaks nimetatakse kadett koosseisuvälise politseiametniku ametikohale käesoleva seaduse § 44 lõike 3 punkti 3 alusel. Õppepraktika ajal laieneb kadetile avaliku teenistuse seaduse §-des 44, 45, 48–51 ja 53–60 ning käesoleva seaduse 21. peatükis ja korrakaitseseaduse 5. peatükis, samuti käesoleva seaduse §-des 71, 74, 76–781 ja 83–92 sätestatu.

(2) Kadetile laienevad politseiametnikule ettenähtud sotsiaalsed tagatised, õigused ja vastutus käesoleva seaduse 21. peatüki ja korrakaitseseaduse 5. peatüki, samuti käesoleva seaduse §-de 71, 74, 76–781 ja 83–92 ning avaliku teenistuse seaduse § 49 kohaselt, kui ta kaasati haldusaktiga või ta asus omal initsiatiivil või kannatanu palvel politsei ülesandeid täitma.

(3) Avaliku teenistuse seaduse § 49 lõigetes 7 ja 10 ettenähtud hüvitise arvutamise aluseks on kadeti hukkumise või vigastada saamise päeval kehtinud politseiametniku 1. palgaastmele vastav palgamäär.”;

14) paragrahvi 64 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politseiametniku teenistuse ja töötamise tähtajale vastuvõtvas asutuses teisel ametikohal kohaldatakse avaliku teenistuse seaduse § 33 lõikes 4 sätestatut, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.

(2) Rahvusvahelise organisatsiooni või rahvusvahelise koostöö raames loodud ametikohale nimetatud või tööle võetud või rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osaleva politseiametniku teenistustähtaega võib pikendada rohkem kui ühe korra, kui see on vajalik teenistus- või tööülesannete täitmiseks.”;

15) paragrahvi 66 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 67 lõikes 1 asendatakse sõnad „põhi- ja lisapuhkus” sõnaga „põhipuhkus”;

17) paragrahvi 671 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahvusvahelises organisatsioonis või rahvusvahelise koostöö raames loodud ametikohale nimetatud või tööle võetud politseiametniku suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 74 ja avaliku teenistuse seaduse §-s 49 sätestatut.”;

18) paragrahvi 674 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vastuvõtvas asutuses teisel ametikohal teenistuses oleva või töötava politseiametniku teenistusastme muutmise õigus on vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoril, Kaitsepolitseiameti peadirektoril ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektoril, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.”;

19) paragrahvi 674 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 674 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Siseministeeriumis teenistuses või tööl oleva politseiametniku teenistusastme muutmise õigus on valdkonna eest vastutaval ministril.”;

21) paragrahvi 674 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Arvestades Siseministeeriumis teenistuses või tööl oleva politseiametniku teenistusülesannete iseloomu, võib valdkonna eest vastutav minister kehtestada käskkirjaga kõrgeima teenistusastme, milleni saab sellele ametikohale või töökohale nimetatud politseiametniku teenistusastet ülendada.”;

22) paragrahv 72 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 78 lõikes 2 asendatakse arv „150” arvuga „155”;

24) paragrahvi 81 lõike 3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui politseiametniku avaliku võimu teostamise õigus peatub teisele ametikohale nimetamise tõttu, tööle võtmise tõttu vastuvõtvas asutuses või teenistusest vabastamise tõttu, siis kasutamata ja aegumata lisapuhkusepäevi rahas ei hüvitata.”;

25) paragrahvi 84 lõike 1 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõna „laitmatu”;

26) paragrahvi 84 lõikes 2 asendatakse sõnad „ja andmise” tekstiosaga „, andmise ja äravõtmise”;

27) paragrahvi 96 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „Kaitsepolitseiameti peadirektor” sõnadega „või sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektor”;

28) paragrahvi 100 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Politseiametniku pensioni suuruse arvutamisel ei võeta aluseks teenistusastme ajutise ülendamise ajal tema ajutisele teenistusastmele vastavat teenistusastmetasu.”;

29) paragrahvi 1086 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoril on õigus tunnistada vabatahtliku merepäästja väljaõpet läbiviiva koolitaja tunnustamine kehtetuks, kui koolitaja ei suuda tagada nõuetele vastavat koolitust.”;

30) paragrahvi 1086 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Vabatahtliku merepäästja esimese ja teise astme õppe ning täiendusõppe õppekavad kinnitab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor käskkirjaga.”;

31) paragrahvi 1088 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija ja vabatahtliku merepäästja võib suunata erakorralisse tervisekontrolli politseiametniku põhjendatud ettekande alusel.”;

32) paragrahvi 1194 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui politseiteenistusse võetakse isik, kes on olnud enne käesoleva seaduse jõustumist politseiteenistuses või piirivalveteenistuses, arvab ametisse nimetamise õigust omav isik tema viimase politseiametniku ametinimetuse või piirivalveauastme teenistusastmeks samadel tingimustel ja korras, mis oli vastavalt ette nähtud käesoleva seaduse §-s 116 nimetatud politseiametnikele ja §-s 112 nimetatud piirivalveametnikele, kuid mitte kõrgemaks, kui seda näeb ette ametikoha teenistusaste.”;

33) seadust täiendatakse §-ga 11915 järgmises sõnastuses:

§ 11915. Politseiametniku teenistuse ja töötamise tähtaja pikendamine vastuvõtvas asutuses teisel ametikohal

Enne 2017. aasta 1. oktoobrit Siseministeeriumis või selle valitsemisala asutuses teenistuses või tööl oleva politseiametniku suhtes ei kohaldata käesoleva seaduse § 64 lõiget 1.”.

§ 2.  Päästeteenistuse seaduse muutmine

Päästeteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 101 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Päästeametniku teenistuse ja töötamise tähtajale teises valitsusasutuses või rahvusvahelises organisatsioonis kohaldatakse avaliku teenistuse seaduse § 33 lõikes 4 sätestatut.”;

2) paragrahvi 101 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Päästeametniku nimetab teises valitsusasutuses või määrab rahvusvahelises organisatsioonis ametikohale selles asutuses või organisatsioonis ametisse nimetamise õigust omav isik.

(3) Teises valitsusasutuses või rahvusvahelises organisatsioonis teenistuse või töötamise tähtaja möödumisel vabastatakse päästeametnik seal teenistusest ning nimetatakse samale või teisele sama astme ametikohale, kus ta töötas enne teise valitsusasutusse või rahvusvahelisse organisatsiooni tööle asumist.”;

3) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”;

4) seadust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Päästeteenistuja ametitõend ja päästeametniku ametimärk

(1) Päästeteenistuja ametitõendi ja päästeametniku ametimärgi kirjelduse ja vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Loetelu ametikohtadest, millele nimetatud päästeteenistujale ametitõend või päästeametnikule ametimärk väljastatakse, kehtestab päästeasutuse juht käskkirjaga.”;

5) paragrahvi 20 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 20 lõike 6 teises lauses asendatakse arv „128” arvuga „155”;

7) paragrahvi 201 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „arvestusperioodi” sõnaga „kalendrikuu”;

8) paragrahvi 201 lõikes 2 asendatakse sõna „Ületunnitöö” sõnadega „Erakorralise ületunnitöö”;

9) paragrahvi 201 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „hüvitab” ja „aega” sõnaga „erakorralise”;

10) paragrahvi 23 lõikes 2 asendatakse sõnad „ja kandmise” sõnadega „, kandmise ja äravõtmise”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. oktoobril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json