Teksti suurus:

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2017, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.06.2017 otsus nr 150

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2017

Riigivaraseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 80 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Osaluse valitseja peab oma asutaja-, osaniku- või aktsionäriõiguste teostamisel hoolitsema, et äriühingu põhikirjas on sätestatud, et äriühingu nõukogu liikmeks ei või olla isik, kellel on riigi osalusega äriühinguga sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik:
1) on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb riigi osalusega äriühinguga samal tegevusalal ja kes ei ole riigi osalusega äriühingu osanik või aktsionär;
2) on riigi osalusega äriühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole riigi osalusega äriühingu osanik või aktsionär;
3) omab olulist osalust väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses (edaspidi oluline osalus) äriühingus, mis tegutseb riigi osalusega äriühinguga samal tegevusalal ja mis ei ole riigi osalusega äriühingu osanik või aktsionär;
4) on riigi osalusega äriühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle riigi osalusega äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on selle riigi osalusega äriühingu osanik või aktsionär;
5) omab riigi osalusega äriühinguga seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on selle riigi osalusega äriühingu oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

(3) Asutajaõiguste teostaja peab oma asutajaõiguste teostamisel hoolitsema, et sihtasutuse põhikirjas on sätestatud, et sihtasutuse nõukogu liikmeks ei või olla isik, kellel on riigi asutatud sihtasutusega sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik:
1) on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus ega ole sihtasutuse kaasasutaja;
2) on täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kes tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus ning ta ise või tema osalusega täis- või usaldusühing ei ole sihtasutuse kaasasutaja;
3) omab olulist osalust äriühingus, mis tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus ning ta ise või äriühing, mille osanik või aktsionär ta on, ei ole sihtasutuse kaasasutaja;
4) on sihtasutusega samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga, selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on sihtasutuse kaasasutaja;
5) omab riigi asutatud sihtasutusega seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on selle riigi asutatud sihtasutuse oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.”;

2) paragrahvi 80 lõike 4 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 80 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva seaduse tähenduses loetakse seotud isikuks abikaasa, vanem, laps ja lapselaps ning isik, keda seob käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikuga ühine majapidamine.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 801 järgmises sõnastuses:

§ 801. Nimetamiskomitee

(1) Vabariigi Valitsus moodustab riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamisega seotud ettepanekute tegemiseks nimetamiskomitee.

(2) Nimetamiskomitee ülesanne on äriühingu spetsiifikat arvestades teha riigi osalusega äriühingu osaluse valitsejale ettepanek:
1) nõukogu liikme, sealhulgas nõukogu esimehe kandidaadi valimise ja nõukogu liikme tagasikutsumise kohta;
2) nõukogu koosseisu suuruse ja liikmete volituste kestuse kohta;
3) nõukogu liikmetele makstava tasu määra kohta.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettepanekute tegemisel peab nimetamiskomitee arvestama käesoleva seaduse §-s 80 sätestatud nõukogu liikme kandidaatidele esitatavaid nõudeid.

(4) Nimetamiskomitee nelja liikme määramise ettepaneku tegemise õigus on erasektorit esindaval Vabariigi Valitsuse määratud organisatsioonil, valdkonna eest vastutaval ministril ja kahel peaministri määratud ministril.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nimetamiskomitee liige:
1) on tunnustatud ettevõtlus- ja juhtimisekspert, kellel on pikaajaline ja rahvusvaheline juhtimiskogemus ning laitmatu eri- ja ärialane maine;
2) ei ole olnud nimetamiskomitee liige kolme eelmise aasta vältel;
3) ei oma sisulist huvide konflikti riigi osalusega äriühinguga;
4) kohustub hoidma konfidentsiaalsena nimetamiskomitee töös talle teatavaks saavat ärisaladust ja isikuandmeid;
5) on esitanud valdkonna eest vastutavale ministrile huvide deklaratsiooni korruptsioonivastase seaduse tähenduses.

(6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatule on tulenevalt ametikohast nimetamiskomitee liikmeks:
1) Rahandusministeeriumi kantsler;
2) osalust valitseva ministeeriumi kantsler asjaomase riigi osalusega äriühingu nõukogu käsitleval arutelul;
3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Rahandusministeeriumi valitsemisel oleva riigi osalusega äriühingu nõukogu liikmeid või komitee töökorralduslikke küsimusi käsitleval arutelul.

(7) Nimetamiskomitee esimehe valivad nimetamiskomitee liikmed käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud liikmete seast.

(8) Oma ülesannete täitmiseks nimetamiskomitee:
1) kinnitab komitee töökorra, nähes selles ette vähemalt koosolekute toimumise sageduse ja vormi, koosoleku päevakorrapunktide ettevalmistamise ja otsuste tegemise põhimõtted;
2) analüüsib äriühingu spetsiifikast ja vajadustest lähtuvalt, millise pädevusega isikute osalemine nõukogus on vajalik;
3) hindab nõukogu liikmete kandidaatide sobivust, sealhulgas huvide konflikti puudumist;
4) kaasab vajaduse korral analüüside tegemiseks ja hinnangute andmiseks valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, valdkonna asjatundjaid ja teisi isikuid.

(9) Nimetamiskomitee käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud liikmed määrab Vabariigi Valitsus kolmeks aastaks korraldusega.

(10) Nimetamiskomitee käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud liikme kutsub Vabariigi Valitsus ennetähtaegselt tagasi, kui ta ei ole püsivalt suuteline täitma komitee liikme ülesandeid või kui on ilmnenud asjaolud, mis oleksid välistanud tema määramise komitee liikmeks.

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nimetamiskomitee liikmetele võib Vabariigi Valitsuse otsusega määrata koosolekul osalemise eest tasu ning hüvitada koosolekul osalemiseks kantud põhjendatud kulud.”;

5) paragrahvi 81 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Osaluse valitseja peab lähtuma nimetamiskomitee ettepanekust riigi osalusega äriühingu nõukogu:
1) liikme valimiseks ja tagasikutsumiseks;
2) koosseisu suuruse ja liikmete volituste kestuse kohta.

(12) Osaluse valitsejal on õigus põhjendatud juhtudel mitte nõustuda nimetamiskomitee ettepanekuga. Nõukogu liikme valimise ja tagasikutsumise ettepanekuga mittenõustumisel teeb nimetamiskomitee osaluse valitsejale uue ettepaneku 15 tööpäeva jooksul mittenõustumisest teada saamisest arvates.”;

6) paragrahvi 81 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 83 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „osaluse valitsejale”;

8) paragrahvi 83 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) seotud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;”;

9) paragrahvi 83 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) täielik ülevaade enda viimase viie aasta töö- ja ametikohtadest koos tähtaegadega ja seotud isiku andmete esitamise hetke töö- ja ametikoht, sealhulgas andmed osalemise kohta eraõigusliku juriidilise isiku juhtorganis;”;

10) paragrahvi 83 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) andmed nende äriühingute kohta, milles temal endal on viimase viie aasta jooksul olnud või temaga seotud isikul on andmete esitamise hetkel oluline osalus, näidates ära vähemalt aktsia- või osakapitali suuruse ja kõnealuse osaluse suuruse, viimase lõppenud majandusaasta tulude suuruse ja tegevusalade loetelu.”;

11) paragrahvi 85 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „otsusega” tekstiosaga „, arvestades äriühingu spetsiifikat”;

12) paragrahvi 85 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „üldkoosolek” tekstiosaga „, arvestades äriühingu spetsiifikat”;

13) paragrahvi 85 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) kui punktides 1–4 nimetatud äriühingu ja sihtasutuse puhul käesoleva seaduse § 84 lõike 2 punktis 1 või 2 nimetatud kohustust ei täideta, võib tasu määranud isik või organ otsustada peatada tasu maksmise nõukogu esimehele või vähendada tasu proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei täidetud;”;

14) paragrahvi 85 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 8 kohase tasu maksmise peatamise aluseks on tasu määranud isiku või organi kirjalik teade äriühingu või sihtasutuse juhatusele, milles näidatakse ära periood, mille eest nõukogu esimehele tasu ei maksta. Ettepaneku nõukogu esimehele tasu maksmise peatamiseks või tasu vähendamiseks võib osaluse valitsejale või asutajaõiguste teostajale teha ka valdkonna eest vastutav minister.”;

15) paragrahvi 85 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Riigi osalusega äriühingu nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse otsustamisel lähtub osaluse valitseja nimetamiskomitee ettepanekust.”;

16) paragrahvi 85 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nõukogu liikmete tasustamise täpsema korra ja tasude piirmäärad, millest asutajaõiguste teostaja lähtuma peab, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

17) paragrahvi 88 lõike 1 punkti 11 täiendatakse pärast sõna „üksnes” sõnadega „teadus- ja arendustegevuse eesmärgil oma tegevusvaldkonnas”;

18) paragrahvi 88 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv „1,5” arvuga „0,5”;

19) paragrahvi 88 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „nelja” sõnaga „viie”;

20) paragrahvi 88 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) äriühingu veebilehel märgitakse toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja põhjendus, kuidas see toetus aitab kaasa äriühingu tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele.”;

21) paragrahvi 97 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 97. Äriühinguid ja sihtasutusi puudutava teabe avaldamine”;

22) paragrahvi 97 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „ja juhatuse”;

23) paragrahvi 97 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva seaduse § 98 lõigetes 2–4 nimetatud aruanded avaldatakse osaluse valitseja, asutajaõiguste või liikmeõiguste teostaja veebilehel samal ajal Rahandusministeeriumile esitamisega.

(6) Äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus, ja riigi asutatud sihtasutus avalikustavad oma veebilehel:
1) majandusaasta esimese ja kolmanda kvartali kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks;
2) majandusaasta teise ja neljanda kvartali kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande kahe kuu jooksul pärast kvartali lõppemist;
3) käesoleva seaduse § 98 lõikes 1 nimetatud aruanded ja ülevaated samal ajal Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile esitamisega.”;

24) paragrahvi 97 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus ning mis peab audiitortegevuse seaduse § 99 kohaselt moodustama auditikomitee, avalikustab oma veebilehel:
1) teate tema tegevust puudutavast olulisest asjaolust ja sündmusest;
2) käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 ja 2 nimetatud kvartaliaruanded koos selgituste ja kommentaaridega ning võrdlusega eelmise perioodi majandustulemustega.”;

25) paragrahvi 97 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Käesolevas paragrahvis ja käesoleva seaduse §-s 98 nimetatud teave, otsused, aruanded ja ülevaated peavad olema avaldaja veebilehel kättesaadavad viie aasta jooksul pärast nende avalikustamist.”;

26) paragrahvi 108 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Osaluse valitsejad ja asutajaõiguste teostajad viivad riigi osalusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste põhikirjad käesoleva seaduse 2017. aasta 1. juulil jõustuva redaktsiooniga vastavusse hiljemalt 2017. aasta 20. septembriks.”;

27) seaduse 9. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 1081 järgmises sõnastuses:

§ 1081. Nimetamiskomitee moodustamine

Vabariigi Valitsus moodustab nimetamiskomitee hiljemalt 2017. aasta 31. augustil.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json