Teksti suurus:

Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine)

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.06.2018 otsus nr 289

Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine)

Vastu võetud 13.06.2018

§ 1.  Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse muutmine

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) abikõlblik kulu on kulu, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõike 1 kohaselt kooskõlas riigisiseste ja Euroopa Liidu õigusaktidega ning käesoleva seaduse 4. ja 6. peatükis sätestatud kulu korral vastavalt ka ETK või ENI programmi seirekomisjoni otsusega;”;

2) paragrahvi 2 punkti 8 täiendatakse pärast sõna „esitanud” tekstiosaga „füüsiline isik,”;

3) paragrahvi 2 punkti 9 täiendatakse pärast tekstiosa „artiklis 13” tekstiosaga „ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014, millega kehtestatakse erisätted Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 232/2014 (millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend) alusel rahastatavate piiriülese koostöö programmide rakendamiseks (ELT L 244, 19.08.2014, lk 12–54), artikli 2 punktis s ja artiklis 45”;

4) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Korraldusasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 123 lõike 1 tähenduses on Rahandusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutus.”;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui käesoleva seaduse § 12 lõike 3 alusel kinnitatava meetmete nimekirja kohaselt hakkab rakendusüksuse ülesandeid täitma osaliselt või täielikult teine asutus või muu juriidiline isik, kohaldatakse selliste ülesannete täitmisega seotud töötajate töölepingute üleandmisel teisele asutusele või muule juriidilisele isikule töölepingu seaduse § 112 lõiget 1.”;

6) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sertifitseerimisasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 123 lõike 2 tähenduses on Rahandusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutus.”;

7) paragrahvi 10 lõige 1, lõike 2 teine lause ja lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui auditi või kontrolli tulemusel antakse hinnang, et rakendusasutuse või rakendusüksuse ülesande täitmine ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1303/2013, käesolevas seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele, võib korraldusasutus rakendusasutuse või rakendusüksuse ülesannete täitmise peatada või lõpetada. Rakendusasutuse või rakendusüksuse ülesannete edasine täitja nimetatakse käesoleva seaduse § 12 kohaselt.”;

9) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõna „täimisega” sõnaga „täitmise”;

10) paragrahvi 29 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklites 41 ja 42 ning”;

11) paragrahvi 29 lõikes 5, § 39 lõikes 8 ja §-s 50 asendatakse läbivalt sõna „Rahandusministeerium” sõnaga „korraldusasutus” vastavas käändes;

12) paragrahvi 30 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „täielikult” sõnadega „või peatada edasiste maksetaotluste menetlemise”;

13) paragrahvi 30 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) menetluses oleva maksetaotluse või sama projekti ükskõik millise varasema maksetaotluse kulu abikõlblikkus ei ole üheselt selge;”;

14) paragrahvi 32 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Valdkonna eest vastutav minister asutab käskkirjaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 47 nimetatud rakenduskava seirekomisjoni, mille esimeheks määratakse korraldusasutuse esindaja.”;

15) paragrahvi 33 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna „korraldusasutuse” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”;

16) paragrahvi 48 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Tagasimaksmisele kuuluva toetuse kohta tehtud finantskorrektsiooni otsus on täitedokument täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 21 tähenduses. Kui tagasimaksmisele kuuluvat toetust ei maksta tagasi tähtaja jooksul ja ei ole võimalik rakendada käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut, annab finantskorrektsiooni otsuse teinud asutus otsuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.”;

17) paragrahvi 53 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeerium täidab ETK programmi elluviimisega seotud liikmesriigi ülesandeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EL) nr 1299/2013 ning (EL) nr 1303/2013.”;

18) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Rahandusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutus täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 21 lõike 1 ja artikli 23 lõike 2 tähenduses korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse, ühise tehnilise sekretariaadi (edaspidi ühine sekretariaat) ja auditeeriva asutuse ülesandeid, mis on sätestatud samas määruses, käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides.”;

19) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui programmis osalevad riigid on kokku leppinud, et korraldusasutus loob info- või kontaktpunkti, võib korraldusasutus sõlmida teenuste lepingu info- või kontaktpunkti loomiseks ning selle õiguste ja kohustuste määramiseks.”;

20) paragrahvi 53 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „lõikeid 1–3” tekstiosaga „lõikeid 1–31”;

21) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kui eraõiguslikule juriidilisele isikule antud korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse, ühise sekretariaadi, auditeeriva asutuse või kontrollija ülesandeid hakkab osaliselt või täielikult täitma teine asutus või muu juriidiline isik, kohaldatakse selliste ülesannete täitmisega seotud töötajate töölepingute üleandmisel teisele asutusele või muule juriidilisele isikule töölepingu seaduse § 112 lõiget 1.”;

22) paragrahvi 54 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 18 lõike 3 tähenduses kulude abikõlblikkuse määramise tingimused ja korra, arvestades ETK programmis, nimetatud määruse artikli 18 lõike 2 kohases ETK programmi seirekomisjoni otsuses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EL) nr 1299/2013 ja (EL) nr 1303/2013 ning muudes õigusaktides sätestatut.”;

23) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimused ja korra juhul, kui ETK programmi seirekomisjon või korraldusasutus ei kehtesta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 18 lõike 3 tähenduses kulude abikõlblikkuse määramise tingimusi ja korda.”;

24) paragrahvi 54 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

25) seadust täiendatakse §-ga 541 järgmises sõnastuses:

§ 541. Finantskorrektsiooni otsus

(1) Kui korraldusasutus asub Eestis, teeb finantskorrektsiooni otsuse korraldusasutus.

(2) Finantskorrektsiooni otsuses märgitakse:
1) otsustaja nimi;
2) toetuse saaja nimi;
3) projekti nimetus ja number;
4) finantskorrektsiooni faktilised asjaolud ja õiguslik alus ning kaalutlused, millest otsuse tegemisel lähtuti;
5) vähendatud või tühistatud summa, sealhulgas eraldi toetuse ja omafinantseeringu summad;
6) tagasimaksmisele kuuluv toetuse summa, kui toetus tuleb tagasi maksta, ja tagasimaksmise tähtaeg;
7) pangakonto number, kuhu tagasimaksmisele kuuluv toetus kantakse, asutuse tagasimakse tulukonto viitenumber ja saaja nimi, välja arvatud juhul, kui finantskorrektsiooni otsuses tasaarveldatakse tagasimakstav summa maksmisele kuuluva toetuse summaga;
8) viide viivise maksmise kohustuse alusele, kui toetuse saajal on viivise maksmise kohustus;
9) intressi maksmise kohustus, kui toetuse saaja on saanud riigiabi või kui toetuse tagasimaksmine ajatatakse ja toetuse saajal on intressi maksmise kohustus;
10) otsuse vaidlustamise võimalus, koht, tähtaeg ja kord, kui toetuse saajal on vaide või kaebuse esitamise õigus;
11) toetuse vähendamise või tühistamise ja tagasimaksmisega seotud muu vajalik teave.

(3) Eestis asuva korraldusasutuse finantskorrektsiooni otsus on täitedokument täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 21 tähenduses. Finantskorrektsiooni otsuse täitmiseks esitamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 48 lõikes 8 sätestatut.

(4) Kui toetuse saaja ei ole tagasimaksmisele kuuluvat toetust tagasi maksnud ja selle on hüvitanud riik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 27 punkti 3 alusel, on toetuse saaja või partner kohustatud riigi hüvitatud summa Rahandusministeeriumile tagasi maksma.

(5) Finantskorrektsiooni otsus toimetatakse toetuse saajale kätte elektroonilise infosüsteemi vahendusel. Kui elektroonilise infosüsteemi vahendusel ei ole võimalik finantskorrektsiooni otsust kätte toimetada või kui projekt on lõppenud, toimetatakse otsus kätte elektrooniliselt e-posti teel või väljastusteatega tähtkirjaga posti teel.

(6) Kui tagasinõudmisele kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõikes 2 sätestatud mitteolulise suurusega toetus, võib korraldusasutus jätta finantskorrektsiooni otsuse tegemata.”;

26) paragrahvi 55 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „Rahandusministeeriumi” sõnadega „või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutuse”;

27) paragrahvi 58 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlejal ja toetuse saajal on õigus tutvuda tema kohta koostatud dokumendis sisalduva teabega ning õiguste rikkumise korral esitada vaie vastavalt ETK programmis kokkulepitud korrale. Esitatud vaie lahendatakse ETK programmis kokkulepitud korras.”;

28) paragrahvi 63 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, millega kehtestatakse erisätted Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 232/2014 (millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend) alusel rahastatavate piiriülese koostöö programmide rakendamiseks (ELT L 244, 19.08.2014, lk 12–54),”;

29) paragrahvi 631 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeerium täidab ENI programmi elluviimisega seotud riigi ametiasutuse ülesandeid, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 20 lõike 6 punktis a.”;

30) paragrahvi 631 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Rahandusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutus täidab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 20 lõigete 1 ja 2 ning artikli 27 tähenduses korraldusasutuse, ühise sekretariaadi ja auditeerimisasutuse ülesandeid, mis on sätestatud samas määruses, käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides.”;

31) paragrahvi 631 lõikes 3 asendatakse sõnad „ühise tehnilise sekretariaadi (edaspidi ühine sekretariaat)” sõnadega „ühise sekretariaadi”;

32) paragrahvi 631 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui programmis osalevad riigid on kokku leppinud, et korraldusasutus loob komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 27 lõikes 3 nimetatud allkontori, võib korraldusasutus sõlmida teenuste lepingu allkontori loomiseks ning õiguste ja kohustuste määramiseks.”;

33) paragrahvi 631 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „kontaktpunkti” tekstiosaga „ja sama rakendusmääruse artikli 32 lõikes 1 nimetatud pädeva ametiisiku”;

34) paragrahvi 631 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui eraõiguslikule juriidilisele isikule antud korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse, ühise sekretariaadi, auditeerimisasutuse või kontrollija ülesandeid hakkab osaliselt või täielikult täitma teine asutus või muu juriidiline isik, kohaldatakse selliste ülesannete täitmisega seotud töötajate töölepingute üleandmisel teisele asutusele või muule juriidilisele isikule töölepingu seaduse § 112 lõiget 1.”;

35) paragrahvi 633 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 4 lõike 5 punkti j tähenduses kulude abikõlblikkuse määramise tingimused ja korra, arvestades ENI programmis, nimetatud rakendusmääruse artikli 48 lõike 6 kohases ENI programmi seirekomisjoni otsuses, nimetatud rakendusmääruses ning muudes õigusaktides sätestatut.”;

36) paragrahvi 633 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimused ja korra juhul, kui ENI programmi seirekomisjon või korraldusasutus ei kehtesta tingimusi ja korda komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 4 lõike 5 punkti j tähenduses.”;

37) paragrahvi 633 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) ENI programmis tehtud finantskorrektsiooni otsus on täitedokument täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 21 tähenduses. Finantskorrektsiooni otsuse suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 541 lõigetes 1–3, 5 ja 6 sätestatut.

(5) Kui toetuse saaja ei ole tagasimaksmisele kuuluvat toetust tagasi maksnud ja selle on hüvitanud riik komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 74 lõike 4 alusel, on toetuse saaja või partner kohustatud riigi hüvitatud summa Rahandusministeeriumile tagasi maksma.”;

38) seaduse 6. peatükki täiendatakse §-dega 635–639 järgmises sõnastuses:

§ 635. Kohustused seoses taotluse menetlemisega

(1) Taotleja ja partner on kohustatud Rahandusministeeriumi või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutuse nõudmisel tõendama, et nad vastavad ENI programmis või ENI programmi seirekomisjoni otsustes sätestatud tingimustele, ning esitama lisateavet ja -dokumente taotluses esitatud teabe kontrollimiseks.

(2) Ministeerium, valitsusasutus ja Riigikantselei on kohustatud Rahandusministeeriumi või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutuse nõudmisel esitama oma arvamuse taotleja ja partneri kohta Rahandusministeeriumi sätestatud tähtajaks, kui see on vajalik taotluse menetlemiseks.

§ 636. Kohustused seoses hankimisega

Hangete korraldamisel kohaldatakse ENI programmi juhendmaterjale ning seirekomisjoni otsustes ja käesoleva seaduse §-des 26 ja 27 sätestatut.

§ 637. Teabega tutvumine

Taotlejal ja toetuse saajal on õigus tutvuda tema kohta koostatud dokumendis sisalduva teabega. Selle õiguse rikkumise korral võib taotleja või toetuse saaja esitada vaide vastavalt ENI programmis kokkulepitud korrale.

§ 638. Toetuse taotlemise ja andmisega seotud teabe avalikustamine

(1) Kui ENI programmis või ENI programmi seirekomisjoni otsustes ei ole sätestatud teisiti, avaldatakse enne toetuslepingu sõlmimist taotluste kohta ainult statistilisi ülevaateid.

(2) Rahuldamata jäetud taotluse andmete avalikustamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 39 lõiget 5, auditi ja kontrolli ettevalmistamise dokumentide avalikustamisele sama paragrahvi lõiget 7 ning finantskorrektsiooniga seotud teabe avalikustamisele sama paragrahvi lõiget 8.

§ 639. Kohustuse või nõude täitmata jätmine ja sellest teavitamine

Käesoleva seaduse § 50 lõikes 1 nimetatud juhtudest, kui need on seotud Eestis registreeritud toetuse saaja või partneriga ning kohustuse või nõude täitmata jätmisega seotud toetuse summa ületab 10 000 eurot, teavitatakse Rahandusministeeriumi kümne päeva jooksul rikkumisest teadasaamisest arvates.”;

39) seadust täiendatakse §-ga 641 järgmises sõnastuses:

§ 641. Käesoleva seaduse § 2 punkti 8 rakendamine

Käesoleva seaduse § 2 punkti 8 rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 1. maist.”.

§ 2.  Hasartmängumaksu seaduse muutmine

Hasartmängumaksu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Rahandusministeeriumile või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutusele – summas, mille suurus vastab 12,7 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ja mida kasutatakse regionaalsete investeeringutoetuste andmiseks;”;

2) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

4) paragrahvi 7 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Valdkonna eest vastutav minister võib volitada regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi elluviimisega seotud haldusülesannet täitma riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse sihtasutuse või mittetulundusühingu, kohaldamata halduskoostöö seaduse § 5 lõikeid 2 ja 3, § 6 lõikeid 1 ja 2 ning § 14 lõiget 1.

(9) Kui käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel volitatud haldusülesannet hakkab täitma teine asutus või muu juriidiline isik, kohaldatakse sellise ülesande täitmisega seotud töötajate töölepingute üleandmisel teisele asutusele või muule juriidilisele isikule töölepingu seaduse § 112 lõiget 1.”;

6) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva seaduse § 7 lõiget 9 kohaldatakse ka enne 2018. aasta 1. septembrit kehtivast halduslepingust tulenevate ülesannete üleandmise korral.”.

§ 3.  Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmine

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse sõnad „regionaalse abi andja” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi regionaalse abi andja)”;

2) paragrahvi 203 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse alusel ja korras võib riik maapiirkonna tasakaalustatud arengu tagamiseks anda toetust regionaalse abi andja kaudu.”;

3) paragrahvi 204 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Regionaalprogrammi rakendamiseks annab toetust regionaalse abi andja käesolevas seaduses ja regionaalprogrammis sätestatud alustel ja korras.”;

4) paragrahvi 38 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 8, § 19 lõike 2 ja § 204 lõike 3” tekstiosaga „§ 8 ja § 19 lõike 2”;

5) paragrahvi 39 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui käesoleva seaduse §-des 3 ja 4 sätestatud riigiabi, §-s 17 sätestatud vähese tähtsusega abi, § 201 lõikes 1 sätestatud muud toetust ning § 203 lõikes 1 sätestatud toetust regionaalprogrammi rakendamiseks annab riik Maaeluministeeriumi, PRIA või regionaalse abi andja kaudu, teostab riigiabi, vähese tähtsusega abi ja muu toetuse saaja tegevuse üle riiklikku ja haldusjärelevalvet vastavalt Maaeluministeerium, PRIA või regionaalse abi andja.

(2) Haldusjärelevalvet käesoleva seaduse § 8 ja § 19 lõike 2 kohaselt sõlmitud halduslepingu täitmise üle sihtasutuse poolt teostab Maaeluministeerium. Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu põhjus, mis takistab sihtasutusel jätkata haldusülesande edasist täitmist, on täitmise edasine korraldaja Maaeluministeerium.”;

6) paragrahvi 42 pealkirjas ning lõigetes 1, 3 ja 7 asendatakse sõna „Maaeluministeerium” sõnadega „Maaeluministeerium, regionaalse abi andja” vastavas käändes;

7) paragrahvi 43 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ning regionaalse abi andja”;

8) paragrahvi 43 lõigetest 1–3 ja 5 jäetakse läbivalt välja sõnad „või regionaalse abi andja” vastavas käändes;

9) seadust täiendatakse §-ga 561 järgmises sõnastuses:

§ 561. Haldusasjade täitmise üleandmine

Käesoleva seaduse kuni 2018. aasta 31. augustini kehtinud redaktsiooni § 204 lõikes 3 nimetatud halduslepingu täitmisega seotud töötajate töölepingud lähevad alates 2018. aasta 1. septembrist üle haldusülesannete täitmist jätkavale regionaalse abi andjale ja nendele kohaldatakse töölepingu seaduse § 112 lõiget 1.”.

§ 4.  Perioodi 2007‒2013 struktuuritoetuse seaduse muutmine

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 1 ja § 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse nimetatud ministeerium” sõnadega „Rahandusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutus”;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui rakendusüksuse ülesandeid hakkab täitma teine asutus või muu juriidiline isik, kohaldatakse selliste ülesannete täitmisega seotud töötajate töölepingute üleandmisel teisele asutusele või muule juriidilisele isikule töölepingu seaduse § 112 lõiget 1.”;

3) paragrahvi 24 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna „korraldusasutus” sõnaga „Rahandusministeerium”;

4) paragrahvi 26 lõikeid 4 ja 8, § 27 lõiget 2, § 28 lõiget 7 ning § 35 täiendatakse läbivalt pärast sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutus”;

5) paragrahvi 32 lõikes 1 ja §-s 33 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnaga „korraldusasutus” vastavas käändes.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 4, 6, 14, 15, 17, 18, 31, 34 ja 35 ning §-d 2–4 jõustuvad 2018. aasta 1. septembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json