Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015. a määruse nr 75 „Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2018, 24

Majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015. a määruse nr 75 „Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 03.07.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse seadme ohutuse seaduse § 12 lõike 2 alusel.

Majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015. a määruses nr 75 „Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmekogu peetakse seadme ohutuse seaduses, avaliku teabe seaduses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88) ja käesolevas määruses sätestatud nõuete kohaselt ning arvestades Tehnilise Järelevalve Ametile teiste seadustega pandud ülesandeid.”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) riiklike järelevalvemenetluste andmestikust;”;

3) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) avalduste andmestikust;
6) ameti tegevusvaldkonnaga seotud sündmuste andmestikust.”;

4) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Seadme kohta kannab andmed andmekogusse seadmele auditi teinud isik või seadme omanik.”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Andmekogu vastutav töötleja kannab andmekogusse loa andmed, riikliku järelevalvemenetluse andmed ning avalduse ja sündmuse andmed.”;

6) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) riiklike järelevalvemenetluste andmeid säilitatakse 10 aastat;”;

7) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktidega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„51) andmeid avalduste kohta säilitatakse 10 aastat avalduse esitamisest arvates;
52) andmeid sündmuste kohta säilitatakse 10 aastat sündmuse toimumise algusest arvates;”;

8) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Andmed hävitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja möödumisel.”;

9) määruse lisa asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses (lisatud).

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Tehnilise järelevalve andmekogusse kantavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json