Teksti suurus:

Uue mootorsõiduki kasutajale antavate andmete loetelu ja kasutaja teavitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2021, 2

Uue mootorsõiduki kasutajale antavate andmete loetelu ja kasutaja teavitamise kord1

Vastu võetud 18.11.2016 nr 53
RT I, 22.11.2016, 21
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2021RT I, 06.07.2021, 109.07.2021

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 111 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse uue sõiduauto kasutajale antavate andmete loetelu ja kasutaja teavitamise kord.

§ 2.   Sõiduauto

  (1) Sõiduauto käesoleva määruse tähenduses on M1 kategooria mootorsõiduk, millel on vähemalt neli ratast, mis on konstrueeritud ja valmistatud sõitjate veoks ning millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta. Termin ei hõlma neljarattalist mootorratast ega eriotstarbelist sõiduautot.
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]

  (2) Uus sõiduauto käesoleva määruse tähenduses on sõiduauto, mida ei ole varem müüdud isikule muul eesmärgil kui müük või edasitoimetamine.

§ 3.   Tehnonõuetele vastavuse tunnistused ja nendel esitatavad andmed

  (1) Tüübikinnitustunnistus käesoleva määruse tähenduses on tunnistus, millega pädev asutus tunnistab sõiduki ja selle osade, eraldi seadmestike, süsteemide ning varustuse vastavust kehtivatele tehnonõuetele.

  (2) Vastavustunnistus käesoleva määruse tähenduses on tunnistus, millega autotootja või tootja volitatud isik tunnistab sõiduki ja selle osade, eraldi seadmestike, süsteemide ning varustuse vastavust tüübikinnituse kehtivatele tehnonõuetele.

  (3) Ametlik kütusekulu käesoleva määruse tähenduses on pädeva asutuse kinnitatud ja Euroopa Liidu tüübikinnitustunnistusele või vastavustunnistusele märgitud kombineeritud katsemetoodika kohaselt määratud kütusekulu, mida väljendatakse kas liitrites 100 kilomeetri kohta (l/100 km), kilomeetrites liitri kohta või kõnealuste mõõtühikute asjakohase kombinatsiooni abil ühe kümnendkoha täpsusega.

  (4) Ametlik süsinikdioksiidi heitkogus käesoleva määruse tähenduses on pädeva asutuse kinnitatud ja Euroopa Liidu tüübikinnitustunnistusele või vastavustunnistusele märgitud kombineeritud katsemetoodika kohaselt määratud süsinikdioksiidi heitkogus, mida väljendatakse grammides kilomeetri kohta (g/km) ümardatuna täisarvuni.

§ 4.   Müügikoht

  Müügikoht käesoleva määruse tähenduses on autode väljapanekusaal või -plats, kus uusi sõiduautosid esitletakse või pakutakse müügiks või liisimiseks tarbijatele.

§ 5.   Reklaamväljaanded

  Reklaamväljaanded käesoleva määruse tähenduses on kõik trükised, mida kasutatakse sõidukite reklaamimisel ja müügiedenduses, mille hulka kuuluvad plakatid, tehnilised juhendid ja kataloogid, samuti reklaam ajalehtedes ja ajakirjades.

2. peatükk Uue sõiduauto kasutajale antavate andmete loetelu ja kasutaja teavitamise kord 

§ 6.   Energiamärgis

  (1) Energiamärgis käesoleva määruse tähenduses on märgis, mis näitab sõiduauto kütuseefektiivsust ning sõiduauto kasutamisel väljutatavat süsinikdioksiidi heitkogust.

  (2) Energiamärgis luuakse Transpordiameti kodulehel asuva avaliku energiamärgise rakenduse kaudu.
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]

  (3) Automüüja kinnitab energiamärgise iga uue sõiduauto mudeli näidise külge või paigutab selle näidise lähedusse.

  (4) Energiamärgis peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) olema mõõtmetega 297 × 210 mm (A4-formaadis);
  2) olema tarbijatele kergesti nähtav ja äratuntav;
  3) sisaldama sõiduautomudeli ja kütusetüübi andmeid;
  4) sisaldama ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvväärtust;
  5) sisaldama märgise väljaprindi kuupäeva;
  6) sisaldama 10 000 km läbimise kütusekulu maksumust eurodes;
  7) sisaldama käesoleva määruse lisas 1 toodud energiaklasside skaalat koos vastavate süsinikdioksiidi heitkoguse vahemikega grammides kilomeetri kohta ning sõiduauto energiaklassi ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka;
  8) sisaldama järgmist teksti: „Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmik, mis sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta, on tasuta saadaval kõigis uute sõiduautode müügikohtades ja elektrooniliselt nähtav Transpordiameti veebilehel.”;
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]
  9) sisaldama järgmist teksti: „Sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka mõjutavad ka sõidustiil ning muud tegurid, mis ei ole tehnilist laadi. Süsinikdioksiid on põhiline kliima globaalset soojenemist põhjustav kasvuhoonegaas.”;
  10) sisaldama järgmist teksti: „Antud mudeli teistsuguste konfiguratsioonide puhul võib CO2 heitkogus erineda. Lisainfo saamiseks palume pöörduda teenindaja poole.”;
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]
  11) sisaldama järgmist teksti: „Alates 19. detsembrist 2019 kasutatakse uue sõiduauto energiamärgisel ühtlustatud ülemaailmset kergsõidukite katsetamise meetodil (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP) saadud kütusekulu ja CO2-heite andmeid.”;
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]
  12) sisaldama järgmist teksti: „WLTP on uus ja tegelikule liiklusele paremini vastav katsemeetod kütusekulu ja CO2-heite mõõtmiseks. Kuna WLTP puhul vastavad katsetingimused paremini tegelikule liiklusele, saadakse WLTPga paljudel juhtudel suurem kütusekulu ja CO2-heide kui varasemalt kasutusel olnud uue Euroopa sõidutsükli (New Vehicle Driving Cycle, NEDC) katsetingimuste kasutamisel.”.
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]

  (5) Energiamärgist tuleb uuendada iga aasta 1. aprilliks.

§ 7.   Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldav teatmik

  (1) Transpordiamet annab välja müügil olevate uute sõiduautode mudelite kohta ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldava teatmiku, mis koostatakse sõiduautode tootjate ja müüjatega nõu pidades vähemalt kord aastas.
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatmik peab olema kaasaskantav, kompaktne ja tarbijatele tasuta kättesaadav. Teatmik võib olla ka elektroonsel kujul avaldatud internetis ning tarbijatele võib anda ka teatmiku elektroonse kuju väljatrüki. Teatmiku kättesaadavuse tarbijatele peab tagama uute sõiduautode müügikoht ja Transpordiamet.
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatmik peab sisaldama järgmist:
  1) aasta jooksul müügil olevate uute sõiduautode mudelite loetelu markide kaupa tähestikulises järjekorras ning nendes kasutatav kütusetüüp, ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvväärtus;
  2) märgatavale kohale paigutatud kümne kõige kütusesäästlikuma uue sõiduautomudeli loetelu kütusetüüpide kaupa kasvava süsinikdioksiidi heitkoguse hulga järjestuses, kusjuures loetelus peab olema märgitud mudel, ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvväärtus;
  3) meeldetuletus autojuhtidele, et sõiduki õige kasutamine, sõiduki regulaarne korrashoid, hoidumine agressiivsest sõidustiilist, sõit väiksema kiirusega, ennetav pidurdamine, nõuetekohase siserõhuga rehvid, töötava mootoriga seismise ja ülemäärase koormatuse vältimine vähendavad sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkogust;
  4) selgitus, milline on kasvuhoonegaaside ja võimalike kliimamuutuste mõju ning kuidas see on seotud mootorsõidukite kasutamisega; samuti ajakohastel teaduslikel andmetel ning õigusnormidest tulenevatel nõuetel põhinev viide tarbijale kättesaadavate erisuguste kütuseliikide kasutamise võimaluste ning nende keskkonda mõjutava toime kohta;
  5) viide Euroopa Liidu eesmärgile vähendada uute sõiduautode süsinikdioksiidi heitkogust ning selle eesmärgi saavutamise tähtajale;
  6) võimaluse korral viide Euroopa Komisjoni kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmiku veebilehele.

§ 8.   Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldav plakat ja elektrooniline kuvand

  (1) Iga uut sõiduauto marki esitletakse plakati või kuvari abil, millel on andmed müügikohas või selle müügikoha kaudu müügiks või liisimiseks pakutava iga uue mudeli ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajate kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed tuleb asetada nähtavale kohale ja need peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) plakat ei või olla väiksem kui 50 × 70 cm, kuvari ekraan ei või olla väiksem kui 25 × 32 cm (ehk diagonaali mõõduga 17 tolli) ja kuvari abil võib teavet saada kasutades kerimisriba;
  2) plakatil olev või elektrooniliselt kuvatav teave peab olema kergesti loetav;
  3) sõiduautode mudelid peavad olema kütuse tüübi järgi rühmitatud ja esitatud kasvava süsinikdioksiidi heitkoguse hulga järjestuses, kusjuures loetelu alustatakse väikseima ametliku kütusekuluga mudelist;
  4) loetelus sisalduva sõiduauto iga mudeli kohta peavad olema esitatud ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvväärtused;
  5) andmed peavad olema esitatud käesoleva määruse lisa 2 vormi kohaselt;
  6) plakatil või elektroonilisel kuvandil peab olema järgmine tekst: „Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmik, mis sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautode mudelite kohta, on tasuta saadaval kõigis uute sõiduautode müügikohtades ja elektrooniliselt nähtav Transpordiameti veebilehel.”;
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]
  7) plakatil või elektroonilisel kuvandil peab olema järgmine tekst: „Sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka mõjutavad ka sõidustiil ning muud tegurid, mis ei ole tehnilist laadi. Süsinikdioksiid on peamine kliima globaalset soojenemist põhjustav kasvuhoonegaas.”;
  8) plakatit tervikuna tuleb ajakohastada vähemalt iga kuue kuu järel ja elektrooniliselt kuvatavat teavet iga kolme kuu järel, lisades uued sõiduautod loetelu lõppu;
  9) plakatil või elektroonilisel kuvandil peab olema järgmine tekst: „Antud mudeli teistsuguste konfiguratsioonide puhul võib CO2 heitkogus erineda. Lisainfo saamiseks palume pöörduda teenindaja poole.”;
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]
  10) plakatil või elektroonilisel kuvandil peab olema järgmine tekst: „Alates 19. detsembrist 2019 kasutatakse uue sõiduauto energiamärgisel ühtlustatud ülemaailmset kergsõidukite katsetamise meetodil (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP) saadud kütusekulu ja CO2-heite andmeid.”;
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]
  11) plakatil või elektroonilisel kuvandil peab olema järgmine tekst: „WLTP on uus ja tegelikule liiklusele paremini vastav katsemeetod kütusekulu ja CO2-heite mõõtmiseks. Kuna WLTP puhul vastavad katsetingimused paremini tegelikule liiklusele, saadakse WLTPga paljudel juhtudel suurem kütusekulu ja CO2-heide kui varasemalt kasutusel olnud uue Euroopa sõidutsükli (New Vehicle Driving Cycle, NEDC) katsetingimuste kasutamisel.”.
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]

  (3) Plakati võib täielikult asendada elektroonilise kuvandiga. Sellisel juhul tuleb elektrooniline kuvand esitada nii, et see köidab tarbijate tähelepanu sama tõhusalt kui plakat.

§ 9.   Reklaamväljaannete sisu

  (1) Reklaamväljaanded sisaldavad reklaamitavate sõiduautomudelite ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teave peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) andmed peavad olema kergesti loetavad ega tohi olla reklaamväljaande põhiandmetest vähem silmatorkavamad;
  2) andmed peavad olema ka põgusal tutvumisel kergesti arusaadavad;
  3) ametliku kütusekulu arvnäitajad peavad olema esitatud kõigi reklaammaterjalis sisalduvate sõiduautomudelite kohta, kas mudelite kaupa või kõige suurema ja kõige väiksema kütusekulu vahemikuna.

  (3) Kui reklaamväljaannetes on märgitud ainult sõiduauto mark, ei ole kütusekulu andmeid vaja esitada.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud reklaamväljaannetele peab igasugune reklaam sisaldama andmeid reklaamitavate sõiduautomudelite ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse kohta.

§ 10.   Eksitavate andmete esitamise keeld

  Käesoleva määruse §-des 6–9 nimetatud märgistel, teatmikus, plakatitel ja reklaamväljaannetes on keelatud selliste kütusekulu või süsinikdioksiidi heitkoguse andmete kasutamine, mis võivad uute sõiduautode võimalikke kasutajaid eksitada ja ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/94/EÜ, milles käsitletakse kütusesäästu ja süsinikdioksiidi heitmetega seotud andmete tarbijale kättesaadavust uute sõiduautode turustamisel (Euroopa Liidu Teataja L 12, 18.01.2000, lk 16–23); Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/73/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/94/EÜ III lisa (Euroopa Liidu Teataja L 186, 25.07.2003, lk 34–35).

Lisa 1 Sõiduauto energiamärgise energiaklasside skaala
[RT I, 06.07.2021, 1 - jõust. 09.07.2021]

Lisa 2 Kütusesäästu ja süsinikdioksiidi heitkoguste kohta andmete esitamise vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json