Teksti suurus:

Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2021, 5

Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded

Vastu võetud 03.07.2021 nr 18

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse § 15 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mis tahes maa-alal lõkke tegemise ja grillimiskoha, sealhulgas grillseadme kasutamise nõuded.

§ 2.  Mõisted

  (1) Lõke käesoleva määruse mõistes on lahtine kontrollitud küttekoldeväline tuli.

  (2) Lõkkekoht käesoleva määruse mõistes on väljaspool hoonet asuval maa-alal paiknev lahtise tule tegemise koht.

  (3) Grillimiskoht käesoleva määruse mõistes on väljaspool hoonet asuv koht, kus kasutatakse grillseadet.

  (4) Grillseade käesoleva määruse mõistes on küttepuude, puusöe või küttegaasiga köetav grill ning muu kattega seade, millel on suitsulõõr ja sädemepüüdja.

§ 3.  Nõuded lõkke tegemisele

  (1) Lõkkekoha valikul arvestab tule tegija tuleohutust mõjutavaid tegureid, eelkõige lõkkekoha kaugust mis tahes hoonest ja põlevmaterjalist, pinnase kuivust, tuleohtu metsale ja taimestikule, tuule suunda ja tugevust ning tulekustutusvahendite kasutamise võimalikkust. Lõkkekoht peab asuma hoonest ja muust põlevmaterjalist vähemalt kaheksa meetri kaugusel.

  (2) Lõkke tegemiseks tohib lõkkekohas kasutada üksnes looduslikku töötlemata puitu.

  (3) Tuleohu vältimiseks muudetakse lõkkekoht enne tule tegemist võimalikult ohutuks. Vajaduse korral kastetakse lõkkekohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks, piiratakse lõkkekoht kivide või pinnasevalliga ja rakendatakse muid asjakohaseid ohutuse tagamise meetmeid.

§ 4.  Nõuded grillimiskohale

  (1) Grillseadet peab kasutama kasutusjuhendi kohaselt. Kui kasutusjuhend puudub, peab grillseadme kasutaja arvestama käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud ohutu kaugusega ja muude tuleohutust mõjutavate teguritega. Ohutu kaugusega ei pea arvestama juhul, kui kasutatakse kattega grillseadet ja selle kasutaja tagab, et grillseadme kasutamine ei tekita grillimiskohas tuleohtu.

  (2) Rõdul või hoonega ühendatud terrassil tohib grillseadet kasutada kõiki ohutusnõudeid järgides ning vaid juhul, kui seadme kasutusjuhend seda lubab.

§ 5.  Järelevalve ja tulekustutusvahendid

  (1) Lõkkekohas ja grillimiskohas peab olema vähemalt üks tulekustutusvahend, mis tagab tule kustutamise ja selle leviku piiramise. Olenevalt tule suurusest kasutatakse vajaduse korral täiendavaid tulekustutusvahendeid.

  (2) Tulekustutusvahendi olemasolu tagab ning selle sobivuse ja koguse üle otsustab tule tegija või grillija.

  (3) Tulekustutusvahend paikneb lõkkekohas või grillimiskoha läheduses selliselt, et seda oleks vajaduse korral võimalik kiiresti kasutada.

  (4) Lõkkekohas ja grillimiskohas tagatakse tule üle pidev järelevalve. Pärast lõkke tegemist või grillseadme kasutamist veendutakse, et tuli ja põlemisjäägid on kustunud.

§ 6.  Siseministri määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 30. augusti 2010. a määrus nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json