Teksti suurus:

Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2022, 2

Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord

Vastu võetud 19.12.2015 nr 50
RT I, 29.12.2015, 52
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2018RT I, 20.06.2018, 101.01.2019, osaliselt muudetud [RT I, 02.01.2019, 1]
22.11.2018RT I, 29.11.2018, 1001.01.2019
31.12.2018RT I, 02.01.2019, 105.01.2019
20.03.2020RT I, 26.03.2020, 101.10.2020
07.09.2021RT I, 14.09.2021, 101.04.2022
29.06.2022RT I, 06.07.2022, 130.09.2022

Määrus kehtestatakse krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 57 lõike 5 ja riikliku statistika seaduse § 301 lõike 3 alusel.
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Finantsinspektsioonile ja tema kaudu Eesti Pangale esitatavate krediidiandja või välisriigi krediidiandja Eestis asuva filiaali (edaspidi krediidiandja) ja krediidiandja vahendaja või välisriigi krediidivahendaja Eestis asuva filiaali (edaspidi krediidivahendaja) aruannete vormid, nõuded aruannete sisule, sealhulgas aruannetes kasutatavate kirjete sisule, ning aruannete koostamise metoodika ja esitamise korra.
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

2. peatükk Aruannete koostamise põhimõtted ja esitamine 

§ 2.   Finantsinspektsioonile koostatavad ja esitatavad aruanded
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

  (1) Krediidiandja on kohustatud koostama ja esitama Finantsinspektsioonile järgmised aruanded:
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]
  1) „Bilanss” vastavalt lisale 1 (lisatud);
  2) „Kasumiaruanne” vastavalt lisale 2 (lisatud);
  3) „Eestis väljastatud tarbijakrediitide käivete aruanne” vastavalt lisale 3 (lisatud);
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  4) „Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” vastavalt lisale 4 (lisatud);
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  5) „Krediidiandja tarbijate aruanne” vastavalt lisale 5 (lisatud);
  6) „Loovutatud või maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne” vastavalt lisale 6 (lisatud);
[RT I, 26.03.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
  7) „Välisriigis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” vastavalt lisale 7 (lisatud).
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Krediidivahendaja on kohustatud koostama ja esitama Finantsinspektsioonile järgmised aruanded:
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud aruanded;
  2) „Eestis vahendatud tarbijakrediitide käivete aruanne” vastavalt lisale 8 (lisatud).
[RT I, 14.09.2021, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruannete esitamisel tuleb kasutada järgmisi aruannete koode:
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]
  1) „Bilanss” koodiga 6101;
  2) „Kasumiaruanne” koodiga 6102;
  3) „Eestis väljastatud tarbijakrediitide käivete aruanne” koodiga 6107;
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  4) „Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” koodiga 6108;
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  5) „Krediidiandja tarbijate aruanne” koodiga 6105;
  6) „Loovutatud või maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne” koodiga 6106;
[RT I, 26.03.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
  7) „Välisriigis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” koodiga 6109;
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  8) Eestis vahendatud tarbijakrediitide käivete aruanne” koodiga 6110.
[RT I, 14.09.2021, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (4) Hoiu-laenuühistu bilansile ja kasumiaruandele ning nende esitamisele kohaldatakse Eesti Panga presidendi 6. novembri 2012. a määruses nr 8 „Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord” sätestatut ning bilanss ja kasumiaruanne esitatakse Finantsinspektsioonile Eesti Panga kaudu.

  (5) Krediidiandja või -vahendaja, kes on makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud makseasutus, bilansile ja kasumiaruandele ning nende esitamisele kohaldatakse rahandusministri 21. oktoobri 2010. a määruses nr 54 „Makseasutuste omavahendite arvutamise kord ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord” sätestatut.

§ 21.  Eesti Panga jaoks koostatavad ja esitatavad aruanded

  (1) Krediidiandja on kohustatud koostama ja esitama Finantsinspektsiooni kaudu Eesti Pangale järgmised aruanded:
  1) „Eestis väljastatud muude laenude käivete aruanne” vastavalt lisale 9 (lisatud);
  2) „Eestis väljastatud muude laenude jääkide aruanne” vastavalt lisale 10 (lisatud).

  (2) Lõikes 1 nimetatud aruannete esitamisel tuleb kasutada järgmisi Eesti Panga määratud aruannete koode:
  1) „Eestis väljastatud muude laenude käivete aruanne” koodiga 6111;
  2) „Eestis väljastatud muude laenude jääkide aruanne” koodiga 6112.

  (3) Lõikes 1 nimetatud aruannete aruandeperiood on kvartal.

  (4) Lõikes 1 nimetatud aruannete esitamise nõudest on vabastatud järgmised krediidiandjad:
  1) hoiu-laenuühistud, kes on krediidiandjad krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 2 lõike 6 tähenduses;
  2) krediidiandjad, kes esitavad Eesti Pangale liisinguaruandeid Eesti Panga ja krediidiandja vahel sõlmitud koostöölepingu alusel;
  3) punktides 1 ja 2 nimetamata krediidiandjad, kellele Eesti Pank on andnud aruannete esitamisest vabastuse.

  (5) Kooskõlas lõike 4 punkti 3 kohaselt võib Eesti Pank aruannete esitamisest vabastada krediidiandja, kellel lõike 1 punktis 2 nimetatud aruande valdkonda kuuluvate laenude jäägid kas puuduvad või on väikesed. Aruannete esitamisest vabastatud krediidiandja lõike 1 punktis 2 nimetatud aruande valdkonda kuuluvate laenude jäägid reastatuna alates väikseimast ei tohi moodustada kokku rohkem kui viis protsenti krediidiandja nimetatud laenude kogujäägist.

  (6) Kooskõlas lõike 4 punktiga 3 täpsustab Eesti Pank aastalõpu andmetele tuginedes aruannete esitajate valimit üks kord aastas ning teavitab krediidiandjat kirjalikult:
  1) aruandluskohustuse tekkimisest vähemalt kuus kuud enne esimest aruandeperioodi, mil krediidiandja peab lõikes 1 nimetatud aruanded esitama;
  2) aruandluskohustuse lõppemisest vähemalt kümme päeva enne järgmist aruandeperioodi.

  (7) Krediidiasustuste konsolideerimisgruppi kuuluvad krediidiandjad, kes ei esita liisinguaruandeid Eesti Panga ja krediidiandja vahel sõlmitud koostöölepingu alusel, koostavad § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud aruande kuude kohta, mis ei lange kokku kvartalilõpuga, ja lõike 1 punktis 2 nimetatud aruande igal kuul.

  (8) Lõigetes 1 ja 7 nimetatud aruanded esitatakse Eesti Pangale Finantsinspektsiooni kaudu ühe kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Finantsinspektsioon kogub Eesti Pangale integreeritud andmeid riikliku statistika seaduse § 301 lõike 1 tähenduses.
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

§ 3.   Aruannete koostamise alused

  (1) Aruannetes kajastatavad andmed esitatakse Eestis ametlikult kehtivas rahalises vääringus ja täisühikutes, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Välisvaluutas fikseeritud summad arvutatakse ümber Eestis kehtivasse ametlikku vääringusse aruandeperioodi viimase tööpäeva Euroopa Keskpanga kursiga.

  (3) Paragrahv 2 lõike 1 punktides 1, 4, 5 ja 7 ning § 21 lõike 1 punktis 2 nimetatud aruannetes esitatakse andmed aruandeperioodi lõpu seisuga.
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud aruandes esitatakse andmed kumulatiivselt aruandeaasta algusest alates.

  (5) Paragrahv 2 lõike 1 punktides 3 ja 6 ning lõike 2 punktis 2 ja § 21 lõike 1 punktis 1 nimetatud aruannetes esitatakse andmed aruandeperioodil toimunud käivete alusel.
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

§ 4.   Aruannete koostamise põhimõtted

  (1) Bilansi ja kasumiaruande igakordsel koostamisel mõõdetakse ja kajastatakse varad, kohustused, omakapital, tulud ja kulud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga või Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (ELT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, võttes arvesse käesolevas määruses toodud erisusi.
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

  (2) Aruannete koostamisel lähtutakse käesoleva määruse lisades 1–10 toodud aruannete vormidest ja koostamise juhenditest.
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

  (3) Käesoleva määruse lisades 1–8 toodud aruannete koostamisel ei käsitata tarbijakrediidilepinguna võlaõigusseaduse § 403 lõikes 2 nimetatud lepinguid.
[RT I, 14.09.2021, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (4) Finantsinspektsioonile esitatavates aruannetes kajastatakse õiglases väärtuses mõõdetavate finantsvarade õiglase väärtuse muutus krediidiandja ja -vahendaja kasumiaruandes ning finantsvarade ümberhindluse reservi selle tarbeks ei kasutata.

  (5) Krediidiandja ja -vahendaja kasumiaruandes näidatakse õiglases väärtuses mõõdetavate finantsinvesteeringutega seotud tekkepõhiselt arvestatud intressid ning välja kuulutatud dividendid intressitulude ja vastavatel finantstulude ja -kulude kirjetel.

§ 5.   Aruannete esitamine

  (1) Aruanded esitatakse elektrooniliselt XML-s (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina, järgides andmevahetuse turvamise nõudeid.
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

  (2) Krediidiandja ja -vahendaja on aruannete esitamisel kohustatud järgima tehnilisi nõudeid, mis on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel.
[RT I, 29.11.2018, 10 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Aruandes esitatavate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.

  (4) Kui aruandes tuvastatakse puudusi, peavad krediidiandja või -vahendaja need kõrvaldama ning esitama elektrooniliselt uue korrigeeritud aruande. Korrigeeritud aruanne tuleb esitada ka juhul, kui aruande esitaja ise tuvastab varem esitatud andmetes vea.
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

3. peatükk Rakendamine 

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel aruandeperioodide kohta, mis lõpevad 2016. aasta 31. märtsil või hiljem.

  (2) Määruse 2020. aasta 1. oktoobril jõustunud lisade 2 ja 6 redaktsioone kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel aruandeperioodide kohta, mis lõpevad 2020. aasta 31. detsembril või hiljem.
[RT I, 26.03.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]

  (3) Määruse 2022. 1. aprillil jõustuvat redaktsiooni kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 2022. aasta 1. aprillil.
[RT I, 14.09.2021, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (4) Määruse 2022. aasta 30. septembril jõustuva redaktsiooni lisa 3 kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel aruandeperioodile, mis algab 2022. aasta 1. oktoobril.
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

  (5) Määruse 2022. aasta 30. septembril jõustuva redaktsiooni lisasid 9 ja 10 kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel aruandeperioodile, mis algab 2023. aasta 1. jaanuaril.
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Bilanss
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

Lisa 2 Kasumiaruanne
[RT I, 26.03.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]

Lisa 3 Eestis väljastatud tarbijakrediitide käivete aruanne
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

Lisa 4 Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

Lisa 5 Krediidiandja tarbijate aruanne
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 6 Loovutatud või maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne
[RT I, 26.03.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]

Lisa 7 Välisriigis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 8 Eestis vahendatud tarbijakrediitide käivete aruanne
[RT I, 14.09.2021, 1 - jõust. 01.04.2022]

Lisa 9 Eestis väljastatud muude laenude käivete aruanne
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

Lisa 10 Eestis väljastatud muude laenude jääkide aruanne
[RT I, 06.07.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json