Teksti suurus:

Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2023, 4

Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

Vastu võetud 14.02.2013 nr 27
RT I, 19.02.2013, 1
jõustumine 22.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2014RT I, 10.07.2014, 101.08.2014
30.11.2015RT I, 02.12.2015, 1105.12.2015
30.11.2017RT I, 12.12.2017, 101.01.2018
23.07.2020RT I, 28.07.2020, 401.08.2020
26.06.2023RT I, 06.07.2023, 109.07.2023

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32 lõigete 1 ja 2, kodakondsuse seaduse § 9 lõike 6 ja keeleseaduse § 27 lõike 3 alusel.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega asutatakse eksamite, testide, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu ametliku nimetusega testide andmekogu (edaspidi andmekogu) ja kehtestatakse andmekogu põhimäärus.
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

§ 2.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Haridus- ja Noorteamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on:
  1) Haridus- ja Teadusministeerium eesti keele tasemeeksamite, riigieksamite, riiklike testide, tasemetööde ja teiste üldpädevustega seotud ülesannete, vaiete lahendamise ning IT-toe pakkumisega seotud ülesannete täitmise osas;
  2) õppeasutus, enda poolt andmekogusse esitatud eksamite ja testide osas.

  (3) Vastutav töötleja sõlmib lõike 2 punktis 2 nimetatud volitatud töötlejaga lepingu õppeasutuse eksamite ja testide andmekogusse sisestamiseks ning andmete töötlemiseks, määrates seejuures kindlaks andmekoosseisud, kummagi poole õiguste ja kohustuste ulatuse, vastutuse ning isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

§ 3.   Andmekogu asutamise ja pidamise eesmärk

  (1) Määrus sätestab andmekogus ühtsete põhikooli lõpueksamite, riigieksamite, põhikooli või gümnaasiumi lõpueksamit asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksamite, eesti keele tasemeeksamite, Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamite (edaspidi eksamid) ülesannete loomise ja haldamise, eksamitööde koostamise ja kättesaadavaks tegemise, eksamite sooritamise ja hindamise korraldamise ning tunnistuste haldamise. Samuti sätestab määrus tasemetööde, riiklike testide ja küsitluste ning teiste üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste hindamisvahendite (edaspidi testid), ülesannete loomise ja haldamise, testide koostamise ja kättesaadavaks tegemise, testide sooritamise ja hindamise korraldamise.
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

  (2) Andmekogu võimaldab:
  1) üksikülesannete koostamist, eeltestimist, eeltesti analüüsimist ja ülesannete dokumenteerimist;
  2) ülesannete turvalist säilitamist;
  3) eksamite ja testide koostamist, dokumenteerimist ja arhiveerimist;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  4) eksamite ja testide tehnilist korraldamist, sh eksamile ja testile registreerimist, eksamite tunnistuste arvestust ning eksamite ja testide digitaliseerimist;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  5) eksamite ja testide hindamise tehnilist korraldamist, hindamist ja tulemuste dokumenteerimist;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  6)  eksamite ja testide sooritamist e-keskkonnas;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  7) ülesandepangas olevate avalikustatud ülesannete ja nende hindamisjuhendite kasutamist;
  8) eksami- ja testitulemuste avalikustamist eksami või testi sooritajale;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  9) arvestuse pidamist eksamite ja testide ning eksamite tunnistuste üle.
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

2. peatükk Andmekogu ülesehitus, andmekogusse kantavad andmed ja nende õiguslik seisund 

§ 4.   Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse veebipõhise andmekoguna. Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust, registriandmed säilitatakse digitaalsel kujul ja alusdokumendid säilitatakse digitaalselt või paberkandjal.

§ 5.   Andmekogu koosseis

  (1) Andmekogu koosneb digitaalsest andmebaasist ja veebipõhisest kasutajaliidesest.

  (2) Andmebaasi andmete koosseis, mille täpsem kirjeldus on lisas, on järgmine:
  1) füüsilise isiku andmed;
  2) juriidilise isiku andmed;
  3) taotluse andmed;
  4) soorituse ja soorituskoha andmed;
  5) testiandmed;
  6) hindamise andmed;
  7) vaiete andmed;
  8) tunnistuse andmed;
  9) statistilised andmed;
  10) korralduslikud andmed;
  11) aadressiandmed.
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

§ 6.   Andmete õiguslik seisund

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

3. peatükk Andmete kandmine andmekogusse ja juurdepääs andmetele 

§ 7.   Andmete esitajad

  Andmekogusse esitavad andmeid:
  1) vastutav ja volitatud töötleja;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  2) eksamite ja testide sooritajad;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  3) õppeasutused;
  4) ülesannete töötlejad;
  5) hindajad;
  6) testitööde sisestajad;
  7) eksamite ja testide läbiviijad (välisvaatlejad, testijad, intervjueerijad, eksamikomisjon);
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  8) [kehtetu - RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  9) vaidekomisjon ja apellatsioonikomisjon.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 8.   Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Vastutava töötleja poolt andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid on:
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]
  1)  eksameid ja teste käsitlevad seadused ja määrused;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  2) valdkonna eest vastutava ministri ja vastutava töötleja eksameid ja teste käsitlevad käskkirjad;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  3) apellatsioonikomisjoni, vaidekomisjoni ja kohtu otsused;
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]
  4) õppeasutuste, testisooritajate ja muude isikute esitatud registreeringud;
  5) eksamite ja testide läbiviimisega seotud protokollid;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  6) hindajate ja hindamiskomisjonide protokollid;
  7) eksamitööd ja testi tulemused.
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

§ 9.   Andmete andmekogusse kandmise kord

  (1) Vastutav töötleja kannab andmed andmekogusse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul alates § 8 punktides 2–7 nimetatud alusdokumentide jõustumisest või eksamitööde hindamisest.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Paragrahvi 7 punktides 2–9 nimetatud andmete esitajad esitavad lisas nimetatud andmed põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, kodakondsuse seaduse ning keeleseaduse alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tähtaegadel ja andmekogu kasutajat tuvastava kasutajaliidese kaudu.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 10.   Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Puudulike või ebaõigete andmete tahtmatul või tahtlikul esitamisel andmekogusse ja nende avastamisel on vastutav töötleja kohustatud tegema parandused viie tööpäeva jooksul vea avastamisest või sellest teatamisest arvates.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (3) Vastutav töötleja on kohustatud tegema järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses, ja tagama õigete andmete kandmise andmekogusse.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (4) Paranduse tegemisel registreeritakse paranduse teinud isiku andmed, paranduse tegemise aeg ning paranduse tegemise aluseks olnud dokument. Vastutav töötleja säilitab õigeid andmeid tõendava dokumendi või selle kinnitatud koopia.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (5) Käesoleva paragrahvi regulatsiooni ei kohaldata testide, sealhulgas lõpueksamite lahendamisel tekkinud andmetele.

§ 11.   Andmete töötlemine

  (1) Andmete töötlemisel järgitakse avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 alusel kehtestatud andmekogu turvameetmete süsteemi nõudeid.

  (2) Andmeid töötlevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

§ 12.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvatele andmetele on kehtestatud juurdepääsupiirangud avaliku teabe seaduses sätestatud korras.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (3) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja töötajatel ning § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud volitatud töötleja teenistujatel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses, § 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud volitatud töötlejal sama paragrahvi lõike 3 alusel sõlmitud lepingus sätestatud ulatuses ning andmekaitse järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

  (4) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmekogude andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88).
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (5) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on:
  1) isikul teda puudutavate andmete suhtes;
  2) kõikidel isikutel seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesannete täitmiseks.

§ 13.   Andmete ristkasutus

  (1) Vastutaval töötlejal on lubatud ristkasutuse teel saada andmeid Eesti hariduse infosüsteemist, aadressiandmete süsteemist, rahvastikuregistrist ja sotsiaalkaitse infosüsteemist.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Eesti rahvastikuregistrist saadakse ristkasutuse teel alljärgnevaid lisas nimetatud andmeid:
  1) 1.1.1–1.1.4;
  11) [kehtetu - RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  2) 1.3.3–1.3.4;
  3) 1.3.7;
  4) 1.3.13–1.3.14.
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

  (3) Eesti hariduse infosüsteemist saadakse ristkasutusega alljärgnevaid lisas nimetatud andmeid:
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]
  1) 1.1.5–1.1.7;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  2) 1.2.1–1.2.16;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  3) [kehtetu - RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  4) [kehtetu - RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  5) 2.1.1–2.1.2;
  6) 2.1.5;
  7) 2.1.6–2.1.10;
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]
  8) 2.2.3;
  9) 4.1.1–4.1.2;
  10) 4.2.1;
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]
  11) 4.2.3–4.2.5.
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

  (4) Aadressiandmete süsteemist saadakse ristkasutuse teel alljärgnevaid lisas nimetatud andmeid:
  1) 1.7.3;
  2) 11.1.1–11.1.8;
  3) 11.1.10;
  4) 11.2.1–11.2.7;
  5) 11.3.1.

  (5) Sotsiaalkaitse infosüsteemist saadakse ristkasutuse teel lisa punktides 1.6.2–1.6.4 nimetatud andmeid.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 14.   Andmete väljastamine

  (1) Vastutav töötleja peab digitaalselt arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Andmete andmekogust väljastamisel registreeritakse:
  1) andmete väljastamise aeg ja viis;
  2) andmed saanud isiku nimi ja isiku- või registrikood.

  (3) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

§ 15.   Andmete säilitamine ja logide korraldus
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

  (1) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse tähtajatult, välja arvatud:
  1) lisa punktis 8 loetletud tunnistuste andmeid säilitatakse kümme aastat alates isiku surmast;
  2) tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite, riigieksamite, põhikooli või gümnaasiumi lõpueksamit asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ja riiklike testide andmeid säilitatakse 15 aastat andmete andmekogusse kandmisest arvates;
  3) riiklike küsitluste ning teiste üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste hindamisvahendite andmeid säilitatakse seitse aastat andmete andmekogusse kandmisest arvates;
  4) isiku kontaktandmeid säilitatakse üks aasta andmete andmekogusse kandmisest arvates, misjärel need kustutatakse.

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud tasemetööde, eksamite ja testide andmeid, mis kuuluvad valimisse, säilitatakse anonüümitud kujul tähtajatult.

  (3) Säilitustähtaja möödumisel isikuandmed anonüümitakse.

  (4) Rahvusarhiivi poolt arhiiviväärtuslikuks hinnatud andmed antakse üle Rahvusarhiivi arhiiviseaduses sätestatud korras.

  (5) Andmete andmekogusse kandmine, andmete muutmine ja päringud piiratud juurdepääsuga andmete kohta logitakse. Logis säilitatakse kande või päringu sisu, kuupäev ja kellaaeg ning võimaldatakse tuvastada selle teinud isikut.

  (6) Logi säilitatakse kaks aastat kande või päringu tegemisest alates. Säilitustähtaja möödumisel logi andmed kustutatakse.
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

§ 16.   Turvameetmed andmekogu pidamiseks

  (1) Vastutav töötleja rakendab organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta andmeid ja dokumente loata töötlemise ja hävimise eest ning tagada andmekogus olevate andmete terviklus ja käideldavusnõuete täitmine.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Andmekogu töötlemise seadmeid hoitakse lukustatud ja turvaseadmetega varustatud ruumides, kuhu on sissepääs ainult selleks volitatud isikutel.

  (3) Andmeid selle kohta, kes ja millal andmekogu kasutas, säilitatakse andmebaasi logifailidena üks aasta.

  (4) Andmekogu turvaklass on K1T1S2.
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

4. peatükk Järelevalve, andmekogu pidamise finantseerimine ning andmekogu likvideerimine 

§ 17.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 18.   Andmekogu pidamise finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 19.   Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses sätestatud nõuetega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.   Määruse rakendamine

  (1) Volitatud töötleja kannab enda poolt enne käesoleva määruse jõustumist lõpueksamite kohta kogutud ja säilitatud andmed andmekogusse hiljemalt 1. aprilliks 2013. a.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

  (2) Volitatud töötleja kannab eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamite kohta kogutud ja säilitatud andmed andmekogusse hiljemalt 1. septembriks 2014. a.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

Lisa Lõpueksamite, testide, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu andmete koosseis
[RT I, 06.07.2023, 1 - jõust. 09.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json