Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. juuli 2010. a määruse nr 77 „Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2013
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2013, 1

Põllumajandusministri 12. juuli 2010. a määruse nr 77 „Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm” muutmine

Vastu võetud 01.08.2013 nr 54

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 5 ja § 83 lõike 7 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 12. juuli 2010. a määrust nr 77 „Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toidukvaliteedikavas võib osaleda füüsiline või juriidiline isik, kes toodab jaekaubanduses realiseeritavat toiduks ettenähtud eriliste omadustega toodet (edaspidi toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoode), või füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes sellist toodet töötleb. Toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote põhitoorainena tuleb kasutada 100% ulatuses toidukvaliteedikavas osalevate põllumajandustootjate toodetud põllumajandustooteid, mis vastavad toidukvaliteedikava eeskirjas sätestatud nõuetele.”;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „ettevõtja” sõnaga „isiku”.

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister põllumajandusministri ülesannetes

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json