Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 105 „Infosüsteemide andmevahetuskiht” ja Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2019, 6

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 105 „Infosüsteemide andmevahetuskiht” ja Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” muutmine

Vastu võetud 01.08.2019 nr 73

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punktide 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruses nr 105 „Infosüsteemide andmevahetuskiht” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) seirab X-tee kasutamist;”;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„51) kogub andmeteenuse monitooringu logisid;
52) koostab ja avalikustab isikustamata kujul X-tee kasutamise statistikat;”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) teavitab X-tee liiget muudatustest X-tee haldamises või kasutamises ning kõigist teadaolevatest X-tee kasutamist takistavatest asjaoludest või hooldustöödest;”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõike 1 punktis 51 nimetatud logisid säilitab keskus andmetega, mis võimaldavad tuvastada X-tee liikme nimel päringu teinud isiku, kolm aastat nende kogumisest arvates, misjärel andmed anonüümitakse.

(12) Keskus ei avalikusta lõike 1 punktis 52 sätestatud ülesande täitmisel julgeolekuasutuse ja kaitseväeluure ülesannet täitva Kaitseväe struktuuriüksuse statistikat X-tee kasutamise kohta.”;

5) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) X-teega liitumiseks esitab taotleja keskusele taotluse.”;

6) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) teavitama keskust kontaktandmete muutumisest;”;

7) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) taotleja esitatud andmed ei ole tõesed;”;

9) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) X-tee liige võib lõikes 1 nimetatud e-templi loomisel kasutada keskuse väljastatavat e-templi sertifikaati.”;

10) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) X-tee liikmel on keelatud töödelda X-teel vahetatud andmeid, mida ei ole võimalik kinnitada lõikes 1 või 11 nimetatud e-templiga.”;

11) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Alamsüsteemi X-teel registreerimiseks esitab X-tee liige keskusele taotluse.”;

12) paragrahvi 10 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 11 punktis 2 asendatakse sõnad „registreeritud RIHA-s” sõnaga „dokumenteeritud”;

14) paragrahvi 12 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) registreerima andmeteenuse koos andmeteenuse tehnilise kirjeldusega turvaserveris ja hoidma andmeteenuse kirjelduse turvaserveris ajakohasena;
2) eraõiguslikust juriidilisest isikust või füüsilisest isikust ettevõtjast andmeteenuse kasutajaga kokkuleppe sõlmimise eel veenduma, et andmeteenuse kasutaja rakendab turvalisusega seotud riskide maandamiseks piisavaid andmete terviklust, konfidentsiaalsust ja käideldavust tagavaid meetmeid;”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruses nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikest 3 ja § 10 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „, § 22 lõikes 2”;

2) paragrahvi 17 lõike 3 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 19 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja X-tee liikme”;

4) paragrahv 22 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 25 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „X-tee teenuste ja muude”;

6) paragrahvi 31 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 31 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Kert Kingo
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json