Teksti suurus:

Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2019, 14

Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord1

Vastu võetud 18.12.2008 nr 176
RT I 2008, 57, 320
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RT I 2009, 63, 41401.01.2010
26.06.2014RT I, 28.06.2014, 14101.07.2014
01.08.2019RT I, 06.08.2019, 501.09.2019

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 443 lõike 6 ja § 444 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide dokumentide ja identsuse kontrolli ning «Taimekaitseseaduse» § 41 lõigete 1 ja 2 alusel tehtava taimetervisenõuetele vastavuse kontrollitoimingute (edaspidi taimetervise järelevalvetoiming) eest nõutava taimetervise järelevalvetasu (edaspidi järelevalvetasu), sealhulgas taimetervise järelevalve lisatasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord.
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]

§ 2.  Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik

  Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik) on «Taimekaitseseaduse» § 441 lõikes 2 nimetatud isik, kelle kaubasaadetise suhtes on Põllumajandusamet teinud «Taimekaitseseaduse» § 441 lõikes 1 nimetatud taimetervise järelevalvetoimingu.
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]

§ 3.  Järelevalvetasu sissenõudmise otsus

  (1) Taimetervise järelevalvetoimingu eest järelevalvetasu sissenõudmiseks väljastab Põllumajandusamet kohustatud isikule ärakirja otsusest, milles muu hulgas peavad olema märgitud:
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]
  1) otsuse tegemise koht;
  2) otsuse teinud ametniku nimi ja ametinimetus;
  3) kohustatud isiku nimi ning elu- või asukoht ja aadress;
  4) selle taimetervise järelevalvetoimingu nimetus, mille eest järelevalvetasu nõutakse, või vähendatud kontrolli puhul selle rakendamise asjaolu ja alus, mille puhul järelevalvetasu vähendatud määras nõutakse, või järelevalve lisatasu puhul ka kuluobjekt, mille eest lisatasu nõutakse;
  5) järelevalvetasu määr ja arvutuskäik;
  6) nõutav järelevalvetasu summa;
  7) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimi, konto number, viitenumber);
  8) järelevalvetasu sissenõudmise otsuse täitmise tähtaeg.

  (2) Järelevalvetasu suuruse arvutamisel lähtutakse «Taimekaitseseaduse» § 441 lõike 6 ja vähendatud kontrolli puhul § 411 lõike 2 alusel sätestatud tasu määradest.

  (3) Järelevalve lisatasu suuruse arvutamisel lähtutakse «Taimekaitseseaduse» §-s 442 sätestatust.

§ 4.  Järelevalvetasu maksmine

  (1) «Taimekaitseseaduse» § 443 lõike 1 kohaselt maksab kohustatud isik taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral enne kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist järelevalvetasu Põllumajandusameti esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses toodud summas tolliasutuse kassasse.
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]

  (2) «Taimekaitseseaduse» § 443 lõikes 2 sätestatud juhul võib kohustatud isik maksta järelevalvetasu eelmise kalendrikuu jooksul tehtud taimetervise järelevalvetoimingu eest, kandes järelevalvetasu sissenõudmise otsuses määratud summa üle otsuses näidatud pangakontole 10 tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakirja saamisest arvates.

  (3) Lõikes 1 nimetatud juhul esitab Põllumajandusamet järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakirja kohustatud isikule allkirja vastu viivitamata pärast taimetervise järelevalvetoimingu tegemist.
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Lõikes 2 nimetatud juhul väljastatakse järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakiri kohustatud isikule posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) Lõikes 1 nimetatud juhul esitab kohustatud isik järelevalvetasu maksmiseks tolliasutuse kassale järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakirja. Järelevalvetasu maksmise kohta väljastatakse kohustatud isikule sellekohane kinnitus.

  (6) Lõikes 2 nimetatud juhul kannab kohustatud isik järelevalvetasu sissenõudmise otsuses määratud summa 10 tööpäeva jooksul sissenõudmise otsuse ärakirja saamise päevast arvates üle otsuses näidatud Rahandusministeeriumi pangakontole, kasutades viitenumbrina Põllumajandusameti kontonumbrit e-riigikassas.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.  Järelevalvetasu maksmise kontrollimine

  (1) Tolliasutuse kassasse maksmise korral kontrollib Põllumajandusamet järelevalvetasu maksmist enne kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist tolliasutuse kassast väljastatud kinnituse alusel.

  (2) Pangakontole kandes kontrollib Põllumajandusamet järelevalvetasu laekumist pangakontole elektroonilisel teel asjakohaselt kontoväljavõttelt.

  (3) Kui järelevalvetasu laekumist ei ole tehnilistel põhjustel võimalik elektrooniliselt kontrollida, kontrollib Põllumajandusamet kohustatud isiku esitatud järelevalvetasu maksmist tõendaval dokumendil olevate andmete õigsust.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 6.  Enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord

  (1) Kohustatud isikul on kahe aasta jooksul järelevalvetasu maksmise päevast arvates õigus esitada Põllumajandusametile kirjalik taotlus enammakstud järelevalvetasu tagastamiseks. Taotlusele lisatakse järelevalvetasu maksmist tõendav dokument.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  2) panga nimi ja järelevalvetasu maksja selle konto number, millelt makse tehti, juhul kui järelevalvetasu ei makstud sularahas;
  3) makse tegemise kuupäev;
  4) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimi, konto number, viitenumber);
  5) selle taimetervise järelevalvetoimingu nimetus, mille eest enammakstud järelevalvetasu tagastamist soovitakse, ning enammakstud järelevalvetasu summa, selle tagastamise alus ja selgitus tagastamise vajaduse kohta;
  6) järelevalvetasu tagastamise koht (panga nimi, konto number, konto omaniku nimi ja isiku- või registrikood).

  (3) «Taimekaitseseaduse» § 444 lõike 4 alusel tehtud enammakstud järelevalvetasu tagastamise või tagastamisest keeldumise otsuse ärakiri väljastatakse kohustatud isikule allkirja vastu või saadetakse posti teel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Isikule tagastatakse tema esitatud järelevalvetasu maksmist tõendav dokument.

§ 7.  Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.


1 nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24 ), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31), 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71), (EL) 2017/1279 (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62), (EL) 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37), (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), (EL) nr 652/2014 (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32) ja (EL) 2016/2031 (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104).
[RT I, 06.08.2019, 5 - jõust. 01.09.2019]

/otsingu_soovitused.json