Teksti suurus:

Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2019, 21

Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise kord1

Vastu võetud 12.06.2014 nr 32
RT I, 17.06.2014, 6
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2019RT I, 01.08.2019, 301.09.2019
02.08.2019RT I, 06.08.2019, 1901.09.2019

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 882 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse taimest, taimsest saadusest ja muust objektist ning taimekaitsevahendist võetavate proovide kogused ja proovide võtmise kord.

  (2) Proov võetakse selliselt, et see esindaks kogu taimede ja taimsete saaduste partiid ning muud objekti või taimekaitsevahendite partiid.

  (3) Põllumajandusameti ametnik välistab nii proovi kui ka selle taime, taimse saaduse ja muu objekti ning taimekaitsevahendi muutumise ja saastumise, millest proov võeti. Proovivõtmine ei tohi halvendada taime, taimse saaduse ja muu objekti ning taimekaitsevahendi kvaliteeti.

  (4) Põllumajandusameti ametnik tagab proovi omaduste säilimise ja proovi puutumatuse kuni proovi laboratooriumisse jõudmiseni. Proov pakendatakse ja pakendile märgitakse kustumatus kirjas proovi tunnuskood.

  (5) Proovivõtmist kirjeldatakse:
  1) taimest, taimsest saadusest ja muust objektist proovi võtmise korral kontrolliaktis;
  2) taimekaitsevahendist proovi võtmise korral proovivõtuaktis.

  (6) Põllumajandusameti ametnik saadab proovi analüüsimiseks laboratooriumisse. Proovile lisatakse kaaskiri, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) ametniku nimi ja ametikoht;
  2) proovi nimetus ja tunnuskood;
  3) proovivõtu kuupäev;
  4) proovi kogus ja kirjeldus, sealhulgas taime, taimse saaduse, muu objekti või taimekaitsevahendi päritoluriigi nimi;
  5) laboratooriumi nimi ja aadress;
  6) uurimise eesmärk;
  7) märkused proovi kohta;
  8) proovi vastuvõtmise kuupäev ning vastuvõtja nimi ja allkiri.

  (7) Laboratoorium esitab analüüsitulemused Põllumajandusametile analüüsi lõpetamise päevale järgneval esimesel tööpäeval.

  (8) Põllumajandusamet säilitab kontrolliakte, proovivõtuakte ja katseprotokolle kolm aastat nende koostamisest arvates. Proovide analüüsimisega seotud teavet sisaldavaid dokumente säilitatakse laboratooriumis vähemalt kolm aastat nende koostamisest arvates.

§ 2.   Taimest, taimsest saadusest ja muust objektist võetavate proovide kogused ning proovide võtmise kord

  (1) Taimest, taimsest saadusest ja muust objektist võetavad suurimad proovide kogused ühe partii või muu objekti kohta on esitatud määruse lisas.

  (2) Saastumiskahtluse või saastumisohu korral võtab Põllumajandusameti ametnik proovi, et kontrollida taimede või taimsete saaduste partii või muu objekti vastavust taimetervisenõuetele.

  (3) Põllumajandusameti ametnik saadab proovi Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega pitseeritult laboratooriumisse. Proovi pakend suletakse selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pakendit, plommi või turvakleebist rikkumata.

  (4) Proov võetakse taimede ja taimsete saaduste partii ning muu objekti kontrollimiseks nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel esmatöötlemise, ladustamise, pakendamise ja turustamise korral, taimede kasvukohas ning pistelise juhusliku kontrolli käigus.

§ 3.   Taimekaitsevahendist võetavate proovide kogused ja proovide võtmise kord

  (1) Taimekaitsevahendist võetakse üks proov partii kohta. Kuni 1 kilogrammi või kuni 1 liitri suuruste pakendite partiist võetakse prooviks ühe pakendi sisu ilma pakendit avamata. Suuremate pakendite (üle 1 kilogrammi või 1 liitri) puhul on taimekaitsevahendist võetava proovi kogus 100 milliliitrit vedelikku või 50 grammi tahket ainet.

  (2) Tahkest taimekaitsevahendist võetakse proov selleks ettenähtud toru või silindriga diagonaalselt kogu pakendi ulatuses. Pakend suletakse ning sellele tehakse märge pakendi avamise ja proovivõtmise kohta. Proovi hoitakse õhukindlas klaasist, metallist, plastist või kartongist anumas.

  (3) Vedelast taimekaitsevahendist võetakse proov isetäituva klaaspipetiga. Enne proovivõtmist segatakse või loksutatakse taimekaitsevahendit hoolikalt. Proovi hoitakse klaasist või mõnest teisest mittekorrodeeruvast materjalist anumas, mis on keermestatud korgiga tihedalt suletav. Proovi ei tohi hoida anumas, mille materjal võib taimekaitsevahendiga reageerida.

  (4) Põllumajandusameti ametnik kasutab taimekaitsevahendist proovi võtmisel asjakohaseid isikukaitsevahendeid.

  (5) Põllumajandusameti ametnik sulgeb proovi kindlalt, pakib ja varustab turvakleebisega, et välistada proovianuma avamine enne laboratooriumisse jõudmist.

§ 4.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.


1 Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24 ), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31), 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71), (EL) 2017/1279 (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62), (EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37), (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), (EL) nr 652/2014 (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32) ja (EL) 2016/2031 (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104).
[RT I, 06.08.2019, 19 - jõust. 01.09.2019]

Lisa Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest võetavate proovide kogused

/otsingu_soovitused.json