Teksti suurus:

Riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.08.2022 otsus nr 158

Riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 19.07.2022

§ 1.  Riigipiiri seaduse muutmine

Riigipiiri seadust täiendatakse §-ga 910 järgmises sõnastuses:

§ 910. Piirilt tagasisaatmine massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras

(1) Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras võib Politsei- ja Piirivalveamet ohu korral avalikule korrale või riigi julgeolekule saata ebaseaduslikult välispiiri ületanud välismaalase ilma lahkumisettekirjutust või sisenemiskeelu otsust tegemata tagasi välisriiki, kust ta Eestisse saabus, kui välismaalasel oli võimalik Eestisse siseneda välispiiri ületamiseks avatud piiripunkti kaudu.

(2) Välismaalase tagasisaatmisel peab Politsei- ja Piirivalveamet arvestama väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse §-ga 171.

(3) Kui välismaalast ei ole võimalik kohe tagasi saata, korraldab Politsei- ja Piirivalveamet välismaalase väljasõidukohustuse täitmise väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses sätestatud korras.

(4) Välismaalane võib tagasisaatmise vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Välismaalase tagasisaatmise vaidlustamine ei peata välismaalase tagasisaatmist ega anna alust välismaalast Eestisse lubada.

(5) Politsei- ja Piirivalveamet võib välismaalase Eestisse lubada humaansetel kaalutlustel.

(6) Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras võib Politsei- ja Piirivalveamet keelduda rahvusvahelise kaitse taotluse vastuvõtmisest, kui taotlust ei esitatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 14 lõike 12 alusel määratud asukohas.”.

§ 2.  Korrakaitseseaduse muutmine

Korrakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 161 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesande täitmisse võib Kaitseväge ja Kaitseliitu kaasata kuni 30 päevaks otsuse tegemise päevast arvates. Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamist võib pikendada kuni 30 päeva kaupa, järgides käesolevas paragrahvis kaasamise kohta sätestatud tingimusi ja korda.”;

2) paragrahvi 161 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „täitmiseks” sõnadega „ning kaasamine ei takista oluliselt Kaitseväe või Kaitseliidu põhiülesannete täitmist”.

§ 3.  Riigi õigusabi seaduse muutmine

Riigi õigusabi seaduse § 1 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Riigi õigusabi taotlemisele rahvusvahelise kaitse asjas kohaldatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse §-s 252 sätestatud erisusi.

(3) Riigi õigusabi taotlemisele väljasõidukohustuse asjas kohaldatakse väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse §-s 66 sätestatud erisusi.”.

§ 4.  Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmine

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „välismaalase õiguslikku seisundit” sõnadega „, välismaalase vastutavale Euroopa Liidu liikmesriigile üleandmist”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras võib Politsei- ja Piirivalveamet ohu korral avalikule korrale või riigi julgeolekule lugeda välismaalase rahvusvahelise kaitse taotlejaks, kui ta esitab taotluse käesoleva seaduse § 14 lõike 12 alusel määratud asukohas.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 32 järgmises sõnastuses:

§ 32. Välismaalase vastutavale Euroopa Liidu liikmesriigile üleandmine

(1) Kui Politsei- ja Piirivalveamet otsustab algatada välismaalase üleandmise menetluse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (ELT L 180, 29.06.2013, lk 31–59), sätestatud korras, kohaldatakse välismaalase kinnipidamisele käesoleva seaduse § 361 lõike 2 punkti 7.

(2) Politsei- ja Piirivalveamet vormistab välismaalase vastutavale Euroopa Liidu liikmesriigile üleandmise otsuse (edaspidi üleandmise otsus) kirjalikult.

(3) Politsei- ja Piirivalveamet võib üleandmise otsuse teha taotluse tagasilükkamise otsuses, milles märgitakse muu hulgas, et taotlus on jäetud sisuliselt läbi vaatamata.

(4) Politsei- ja Piirivalveamet võib üleandmise otsuses määrata lahkumiskohustuse vabatahtliku täitmise tähtaja pikkusega 7 kuni 30 päeva.

(5) Politsei- ja Piirivalveamet võib üleandmise otsuses määratud lahkumiskohustuse vabatahtliku täitmise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra.

(6) Politsei- ja Piirivalveamet jätab üleandmise otsuses lahkumiskohustuse vabatahtliku täitmise tähtaja määramata, kui välismaalane on kinni peetud käesoleva seaduse § 361 lõike 2 punkti 7 alusel.

(7) Politsei- ja Piirivalveamet võib välismaalase üleandmise menetluse ajal kohaldada välismaalase suhtes järelevalvemeetmeid.

(8) Üleandmise otsuse peale võib välismaalane halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada halduskohtule kaebuse kümne päeva jooksul otsuse teatavakstegemise päevast arvates.

(9) Üleandmise otsuse vaidlustamisel on välismaalasel õigus Eestis viibida, kuni halduskohus on teinud otsuse välismaalase riigis viibimise õiguse kohta vastavalt käesoleva seaduse § 251 lõike 3 punktile 4.

(10) Üleandmise otsuse vaidlustamisel on välismaalasel õigus saada keeleabi ja riigi õigusabi vastavalt käesoleva seaduse § 10 lõike 2 punktile 9.”;

4) paragrahvi 10 lõike 2 punkti 9 täiendatakse pärast sõna „tähenduses” tekstiosaga „, arvestades käesoleva seaduse §-s 252 sätestatud erisusi”;

5) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Politsei- ja Piirivalveamet võib kindlaks määrata asukohad, kus rahvusvahelise kaitse taotlus tuleb esitada.”;

6) paragrahvi 15 lõiget 14 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui õigusi ja kohustusi tutvustatakse pädeva haldusorgani infotehnoloogilise vahendiga, kinnitab välismaalane nendega tutvumist elektroonilise märkega. Õiguste ja kohustuste loetelu antakse välismaalase soovi korral talle paberil.”;

7) paragrahvi 18 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (ELT L 180, 29.06.2013, lk 31–59)”;

8) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) taotleja vastuvõtvat riiki võib pidada turvaliseks kolmandaks riigiks;”;

9) paragrahvi 251 lõikes 1 asendatakse sõnad „Taotluse tagasilükkamise” sõnadega „Üleandmise otsuse, taotluse tagasilükkamise”;

10) paragrahvi 251 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui Politsei- ja Piirivalveamet on teinud otsuse:”;

11) paragrahvi 251 lõikes 3 asendatakse sõna „taotleja” sõnaga „välismaalane” vastavas käändes;

12) seadust täiendatakse §-ga 252 järgmises sõnastuses:

§ 252. Riigi õigusabi andmine

(1) Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras on välismaalasel, kes vaidlustab Politsei- ja Piirivalveameti käesoleva seaduse § 251 lõike 3 punktide 1–3 alusel tehtud otsuse, õigus saada otsuse vaidlustamiseks halduskohtumenetluses õigusabi riigi õigusabi seaduse § 4 lõike 3 punkti 5 tähenduses kuni taotluse kohta lõpliku otsuse tegemiseni.

(2) Kohus jätab riigi õigusabi taotluse rahuldamata, kui taotleja on Eestist lahkunud.”;

13) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva seaduse alusel tehtud toimingu protokoll, kutse, teade või muu dokument loetakse kättetoimetatuks, kui taotleja on pädeva haldusorgani infotehnoloogilise vahendi abil dokumendiga tutvunud ja dokumendi kättesaamist elektroonilise märkega kinnitanud. Dokument antakse taotleja soovi korral talle paberil.”;

14) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui taotluse kohta on tehtud lõplik otsus, võib välismaalasele vajaduse korral osutada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenust kuni 30 päeva arvates lõpliku otsuse jõustumisest.”;

15) paragrahvi 361 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) kui välismaalane on Eestist lahkuma kohustamise menetluses kinni peetud ja on põhjendatud alus arvata, et isik on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse lahkumiskohustuse täitmise edasilükkamiseks või väljasaatmise vältimiseks;”;

16) paragrahvi 366 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Rahvusvahelise kaitse taotleja kinnipidamisel hädaolukorras dokumenteeritakse kinnipidamise protokollis vähemalt rahvusvahelise kaitse iga taotleja nimi või nimed, kinnipidamise õiguslik ja faktiline alus ja põhjendus, kuupäev, kellaaeg ja koht ning protokolli teinud haldusorgani nimetus ja ametniku nimi.”;

17) paragrahvi 48 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) välismaalane on vabatahtlikult varem kaotatud kodakondsuse taastanud;”;

18) seadust täiendatakse §-ga 873 järgmises sõnastuses:

§ 873. Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras alustatud kohtumenetluse lõpuleviimise erisus

Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras alustatud kohtumenetluse võib kohus pärast hädaolukorra lõppemist lõpuni viia massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorra sätete kohaselt.”.

§ 5.  Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmine

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva seaduse alusel tehtud toimingu protokoll, kutse, teade või muu dokument loetakse kättetoimetatuks, kui välismaalane on pädeva haldusorgani infotehnoloogilise vahendi abil dokumendiga tutvunud ja dokumendi kättesaamist elektroonilise märkega kinnitanud. Dokument antakse välismaalase soovi korral talle paberil.”;

2) paragrahv 66 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 66. Tasuta riigi õigusabi andmine

(1) Välismaalasel on õigus saada riigilt õigusabi lahkumisettekirjutuse, lahkumisettekirjutuses kohaldatud sissesõidukeelu või väljasaatmisega seotud otsuse vaidlustamiseks juhul, kui välismaalasel puuduvad piisavad rahalised vahendid õigusabi kulude kandmiseks.

(2) Välismaalasele antakse õigusabi riigi õigusabi seaduses sätestatud korras.

(3) Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras võib kohus ebaseaduslikult välispiiri ületanud välismaalasele anda riigi õigusabi väljasaatmise või lahkumisettekirjutuse vaidlustamiseks, kuni halduskohus on teinud otsuse, millega välismaalase esitatud kaebus on jäetud rahuldamata.

(4) Kohus jätab riigi õigusabi taotluse rahuldamata, kui välismaalane on Eestist lahkunud.”;

3) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 69 järgmises sõnastuses:

§ 69. Esialgse õiguskaitse kohaldamine massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras

(1) Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras võib kohus peatada ebaseaduslikult välispiiri ületanud välismaalase väljasaatmise või lahkumisettekirjutuse täitmise, kuni halduskohus on otsusega jätnud välismaalase esitatud kaebuse rahuldamata.

(2) Kohus võib esialgse õiguskaitse kohaldamisel teha samas määruses otsuse välismaalasele riigi õigusabi andmise kohta, arvestades käesoleva seaduse § 66 lõiget 3.”;

4) paragrahvi 154 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Välismaalase kinnipidamisel hädaolukorras dokumenteeritakse kinnipidamise protokollis vähemalt iga välismaalase nimi või nimed, kinnipidamise õiguslik ja faktiline alus ja põhjendus, kuupäev, kellaaeg ja koht ning protokolli teinud haldusorgani nimetus ja ametniku nimi.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 344 järgmises sõnastuses:

§ 344. Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras alustatud kohtumenetluse lõpuleviimise erisus

Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras alustatud kohtumenetluse võib kohus pärast hädaolukorra lõppemist lõpuni viia massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorra sätete kohaselt.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json