Teksti suurus:

Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2022, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.08.2022 otsus nr 161

Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.07.2022

§ 1.  Etendusasutuse seaduse muutmine

Etendusasutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Etendusasutus käesoleva seaduse tähenduses on juriidiline isik või asutus:
1) kelle põhitegevusala on teatri- ja tantsuetenduste või kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus või lavakunsti abitegevused;
2) kes korraldab regulaarselt autorite ja esitajate loomingu avalikke esitusi etenduste või kontsertidena;
3) kes on töösuhtes loominguliste töötajatega või võlaõiguslikus suhtes teenuse osutajatega loominguliste eesmärkide täitmiseks;
4) kellel on loominguline juht;
5) kes teavitab avalikkust etenduse või kontserdi toimumisest.

(2) Käesolev seadus reguleerib sellise etendusasutuse tegevust, kes toimib riigi sihtasutusena või riigi osalusel asutatud sihtasutusena (edaspidi riigi asutatud sihtasutusena tegutsev etendusasutus), kohaliku omavalitsuse sihtasutusena (edaspidi sihtasutusena tegutsev munitsipaaletendusasutus, koos riigi asutatud sihtasutusena tegutseva etendusasutusega sihtasutusena tegutsev etendusasutus) või kohaliku omavalitsuse asutusena (edaspidi munitsipaaletendusasutus).”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Sihtasutusena tegutseval etendusasutusel ja munitsipaaletendusasutusel on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule ka loomenõukogu.”;

3) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-dega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

§ 21. Kontserdiasutus

(1) Kontserdiasutus käesoleva seaduse tähenduses on sihtasutusena tegutsev etendusasutus või munitsipaaletendusasutus, kes korraldab autorite ja esitajate loomingu avalikke esitusi valdavalt kontsertide või muusikalavastustena.

(2) Kontserdiasutusele kohaldatakse käesolevas seaduses etendusasutuse kohta sätestatut niivõrd, kuivõrd käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

(3) Käesolevat seadust, välja arvatud § 12 lõiget 1, ei kohaldata eraetendusasutusele, kes korraldab autorite ja esitajate loomingu avalikke esitusi valdavalt kontsertide või muusikalavastustena.

§ 22. Seaduse kohaldamine avaliku etenduse või kontserdi korraldajale

Käesoleva seaduse § 12 lõiget 1 kohaldatakse vajalike erisustega mistahes avaliku etenduse või kontserdi korraldajale.”;

5) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Etendusasutuse põhikirjas või põhimääruses nähakse ette etendusasutuse ülesanded, juhtimise korraldus, vara ja selle majandamise ning eelarvega seotud õigused ja kohustused, vajaduse korral aruandluse ja kontrolli korraldus, etendusasutuse juhi ja loomingulise juhi vaba ametikoha täitmise ja arengukava koostamise ja muutmise kord ning muud etendusasutuse tegevuse korraldamiseks olulised sätted.”;

7) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse ka eraetendusasutusele.”;

9) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Etendusasutuse juht tagab etendusasutuse ülesannete täitmise ning vastutab etendusasutuse üldseisundi ja arengu ning selle rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest. Loomingulise tegevusega seotud küsimusi otsustab etendusasutuse juht loomingulise juhi ettepanekul.

(2) Etendusasutuse loomingulist tegevust kavandab ja koordineerib loominguline juht, kes:
1) korraldab etendusasutuse repertuaarivalikut ning koostab repertuaariplaani või hooajakava ja esitab selle loomenõukogu olemasolu korral sellele arvamuse andmiseks;
2) korraldab loominguliste töötajate valikut ja rakendamist;
3) tagab etendusasutuse loominguliste eesmärkide täitmise.

(3) Etendusasutuse loomingulise juhi ametinimetus nähakse ette etendusasutuse põhikirjas või põhimääruses.

(4) Etendusasutuse juhi ja loomingulise juhi ülesandeid võib täita sama isik, kui selline võimalus on sätestatud etendusasutuse põhikirjas või põhimääruses.

(5) Sihtasutusena tegutsevas etendusasutuses täidab etendusasutuse juhile pandud ülesandeid sihtasutuse juhatus põhikirjas ettenähtud korras. Etendusasutuse loomingulise juhi ülesandeid võib sihtasutuse nõukogu otsuse alusel täita juhatuse liige.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikeid 1–4 kohaldatakse ka eraetendusasutusele.”;

10) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Etendusasutuse juhi ja loomingulise juhi vaba ametikoha täitmine

(1) Etendusasutuse juhi ja riigi asutatud sihtasutusena tegutseva etendusasutuse, välja arvatud kontserdiasutuse loomingulise juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille korraldamise tingimused ja kord sätestatakse etendusasutuse põhikirjas või põhimääruses.

(2) Riigi asutatud sihtasutusena tegutseva kontserdiasutuse, munitsipaaletendusasutuse ja sihtasutusena tegutseva munitsipaaletendusasutuse loomingulise juhi vaba ametikoha täitmise kord sätestatakse etendusasutuse põhikirjas või põhimääruses.

(3) Etendusasutuse juhi ja loomingulise juhiga sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni viieks aastaks, kui nad ei ole sihtasutusena tegutseva etendusasutuse juhatuse liikmed. Tähtajalise töölepingu asemel võib kontserdiasutuse loomingulise juhi või tema esindajaga sõlmida teenuse osutamiseks muu võlaõigusliku lepingu tähtajaga kuni viis aastat.

(4) Sihtasutusena tegutseva etendusasutuse nõukogu või munitsipaaletendusasutuse moodustaja otsusel võib etendusasutuse juhiga sõlmitud juhatuse liikme lepingut või tähtajalist töölepingut avalikku konkurssi korraldamata pikendada üks kord.

(5) Käesoleva paragrahvi lõiget 4 kohaldatakse ka riigi asutatud sihtasutusena tegutseva etendusasutuse, välja arvatud kontserdiasutuse loomingulise juhiga sõlmitud lepingule.

(6) Kui sihtasutusena tegutseva etendusasutuse juhi vaba ametikohta ei ole mõjuval põhjusel võimalik avaliku konkursi korras täita, määrab sihtasutusena tegutseva etendusasutuse nõukogu etendusasutuse juhi etendusasutuse asutajate nõusolekul kuni üheks aastaks avalikku konkurssi korraldamata.”;

11) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ning otsustab teose jäädvustamise”;

12) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Loomenõukogusse kuuluvad etendusasutuse loominguline juht ja loominguliste töötajate esindajad. Loomenõukogusse võivad kuuluda ka etendusasutuse juht ja asjatundjatena teised isikud.”;

13) paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Munitsipaaletendusasutusele, sihtasutusena tegutsevale munitsipaaletendusasutusele ja eraetendusasutusele kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikeid 1–3, kui nad taotlevad toetust riigieelarvest käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud korras.”;

15) paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Etendusasutus on repertuaari valikul ja muudes kunstilistes otsustes sõltumatu.

(2) Etendused ja kontserdid planeeritakse repertuaariplaani või hooajakava ja selle põhjal koostatud kuukava alusel.”;

16) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Repertuaariplaan ja hooajakava

(1) Repertuaariplaan või hooajakava koostatakse vähemalt üheks hooajaks.

(2) Repertuaariplaani või hooajakava kinnitab etendusasutuse juht loomingulise juhi ettepaneku alusel.

(3) Eraetendusasutusele kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikeid 1 ja 2, kui ta taotleb toetust riigieelarvest käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud korras.”;

17) paragrahvi 12 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Etendusasutus teeb etenduse ja kontserdi kohta avalikult kättesaadavaks järgmised andmed:”;

18) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) etenduse või kontserdi ja selle toimumise koha ligipääsetavuse kirjeldus.”;

20) paragrahvi 13 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Etendusasutus korraldab oma repertuaaris olevate teoste jäädvustamist, arvestades autoriõiguse seadusest tulenevaid nõudeid.

(2) Jäädvustamine käesoleva seaduse tähenduses on teose esituse salvestamine mistahes andmekandjale.”;

21) paragrahvi 14 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Etendusasutus koostab repertuaaris oleva teose kohta toimiku, kuhu kuuluvad näiteks tekstiraamat, kavaleht, reklaammaterjal, kujunduse kavandid või fotod, väljavõtted meediakajastustest ja muud asjakohased materjalid. Võimaluse korral lisatakse toimikusse teose salvestis.

(2) Teose toimiku koostamist ja säilitamist korraldab etendusasutuse juht, arvestades arhiiviseadusest ja autoriõiguse seadusest tulenevaid nõudeid.

(3) Teose toimikut võib pidada digitaalselt.”;

22) seaduse 3. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3. peatükk
ETENDUSASUTUSE EELARVE JA RAHASTAMINE NING KOMISJONI MOODUSTAMINE
”;

23) paragrahvi 15 pealkirjas asendatakse sõna „finantseerimine” sõnaga „rahastamine”;

24) paragrahvi 15 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 15 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Etendusasutus võib saada riigieelarvest taotluse alusel toetust käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud korras.”;

26) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõiget 5 ei kohaldata munitsipaalkontserdiasutusele ja sihtasutusena tegutsevale munitsipaalkontserdiasutusele.

(7) Käesoleva paragrahvi lõige 5 ei välista etendusasutusele riigieelarvest muul õiguslikul alusel toetuse maksmist.”;

27) paragrahvi 16 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigi asutatud sihtasutusena tegutsevale etendusasutusele määratakse riigieelarvest toetus etendusasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmise tagamiseks.

(2) Munitsipaaletendusasutusele, sihtasutusena tegutsevale munitsipaaletendusasutusele ja eraetendusasutusele võib määrata riigieelarvest toetuse rahvuskultuuri edendamiseks ning etenduskunstide valdkonna mitmekesisuse ja etenduste piirkondliku kättesaadavuse tagamiseks.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud eesmärkidel antavale etendusasutuse põhitegevuse ja arengu terviklikuks edendamiseks ettenähtud toetusele võib etendusasutusele määrata riigieelarvest sihtotstarbelise toetuse üksikuteks valdkonna arengu, rahvuskultuuri, piirkondliku mõju või rahvusvahelistumise seisukohalt olulisteks tegevusteks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud eesmärkidel antavate toetuste määramisel kasutatakse võrreldava ühikuna etendusasutuse loomingulise tegevusega seotud töö mahtu.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikeid 2–4 ei kohaldata munitsipaalkontserdiasutusele ega sihtasutusena tegutsevale munitsipaalkontserdiasutusele.

(6) Riigieelarvest etendusasutustele antavate toetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise ja toetuse määramise täiendavad tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

28) seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Toetuse andja

(1) Etendusasutustele riigieelarvest toetuse andja on valdkonna eest vastutav ministeerium.

(2) Valdkonna eest vastutav minister võib volitada muu riigiasutuse tegutsema toetuse andjana käesoleva seaduse § 16 lõikes 3 nimetatud eesmärkidel antavate toetuste määramisel.”;

29) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Etendusasutustele riigieelarvest antava toetuse jaotamiseks moodustab toetuse andja komisjoni.

(2) Eri liiki toetuste jaotamiseks võib moodustada eraldi komisjonid.

(3) Käesoleva seaduse § 16 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkidel antavate toetuste jaotamiseks moodustatud komisjoni kuuluvad valdkondlike esindusorganisatsioonide ettepanekul nimetatud asjatundjatest liikmed ja valdkonna eest vastutava ministeeriumi esindajad.

(4) Täpsemad nõuded komisjoni koosseisule ja komisjoni volituste tähtaja kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(5) Komisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab toetuse andja.”;

30) paragrahvid 18–21 tunnistatakse kehtetuks;

31) seaduse 4. peatüki pealkirjast jäetakse välja sõnad „VARA JA”;

32) paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 22. Aruandlus

(1) Etendusasutus esitab statistilise aruande valdkondlikku statistika andmebaasi selle haldaja määratud tähtpäevaks.

(2) Statistilise aruande esitamise tähtpäev avalikustatakse valdkondliku statistika andmebaasi haldaja ja valdkonna eest vastutava ministeeriumi veebilehel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse ka eraetendusasutusele.

(4) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata kontserdiasutusele.”.

§ 2.  Rahvusooperi seaduse muutmine

Rahvusooperi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja tekstiosa „(RT I 1997, 11, 94)”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna „Muusikaakadeemia” sõnadega „Muusika- ja Teatriakadeemia”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. novembril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json