Teksti suurus:

Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2022, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.08.2022 otsus nr 164

Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.07.2022

§ 1.  Korrakaitseseaduse muutmine

Korrakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõikes 1 ja § 21 lõikes 1 asendatakse sõnad „süüteoennetuse nõukogu” sõnaga „ennetusnõukogu”;

2) paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 20. Ennetusnõukogu

(1) Ennetusnõukogu (edaspidi nõukogu) on valitsuskomisjon, mille ülesanne valdkonnaülese ennetuse, kriminaal-, narko- ja lastekaitsepoliitika korraldamisel on:
1) valdkonnaülese ennetuse põhimõtete rakendamine, sealhulgas pikaajalise poliitikaülese tegevuskava koostamine, kinnitamine ja elluviimise seire;
2) narkopoliitika elluviimise koordineerimine ja eesmärkide seadmine;
3) süütegude ennetamise koordineerimine ja kriminaalpoliitika eesmärkide seadmine;
4) lastekaitseseaduse §-s 13 sätestatud lastekaitsepoliitika elluviimiseks vajalike tegevuste koordineerimine;
5) kohalike omavalitsuste nõustamine ning ennetustöö pädevuse tõstmise toetamine;
6) ettepanekute tegemine ja arvamuse avaldamine Vabariigi Valitsusele ja teistele asjaomastele institutsioonidele;
7) kodanikujulguse aumärgi andmine;
8) vägivallaennetuse tunnustusauhinna andmine.

(2) Nõukogu koosseisu, juhtimise ja töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

§ 211. Vägivallaennetuse tunnustusauhind

(1) Nõukogu annab välja vägivallaennetuse tunnustusauhinna vägivallaalase teadlikkuse suurendamise eest ühiskonnas, vägivallaohvrite abistamise eest, vägivalla toimepanijatega tegelemise eest ja muu olulise panuse eest vägivallaennetuses.

(2) Vägivallaennetuse tunnustusauhinna taotlemise, andmise ja kandidaatide sobivuse hindamise kord sätestatakse vägivallaennetuse tunnustusauhinna statuudiga.

(3) Vägivallaennetuse tunnustusauhinna statuudi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud määruse eelnõu kooskõlastatakse Vabariigi Presidendi Kantseleiga.”;

4) paragrahvi 46 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1986/2006 ning komisjoni otsus 2010/261/EL (ELT L 312, 07.12.2018, lk 56–106), artikli 32 alusel Schengeni infosüsteemi kantud isiku, keda tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest on vaja ajutiselt paigutada turvalisse paika.”.

§ 2.  Lastekaitseseaduse muutmine

Lastekaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 11 asendatakse sõnad „lastekaitse nõukogu” sõnaga „ennetusnõukogu”;

2) paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Ennetusnõukogu ülesanded

(1) Ennetusnõukogu on valitsuskomisjon, mille ülesanded lastekaitsepoliitika korraldamisel on:
1) strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide seadmine ning valdkonnaüleste tegevuste koordineerimine;
2) lapse heaolu tagamist ja lapse õiguste kaitset puudutavate ettepanekute esitamine Vabariigi Valitsusele ja teistele asjaomastele institutsioonidele;
3) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguste komitee esitatud riigipõhiste soovituste ülevaatamine ja sellega seonduvate tegevuste koordineerimine.

(2) Ennetusnõukogu koosseisu, juhtimise ja töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”.

§ 3.  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmine

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 10 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „korraldatakse” tekstiosaga „korrakaitseseaduse §-s 20 nimetatud ennetusnõukogu koordineerimisel ning”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json