Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 3. detsembri 2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2022, 36

Majandus- ja taristuministri 3. detsembri 2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.08.2022 nr 56

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 3. detsembri 2020. a määruses nr 82 „Transpordiameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Peadirektorile alluvad kuus direktorit ja riskijuhtimise osakonna juhataja.”;

2) paragrahvi 6 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „korrad” sõnadega „või volitab nende kinnitamise edasi”;

3) paragrahvi 6 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „osutamist” sõnadega „ning Eesti Maanteemuuseumi tööd”;

5) paragrahvi 7 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „korrashoidu” sõnadega „ning laevastiku tööd”;

6) paragrahvi 7 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „läbiviimist” sõnadega „, ohutus- ning ennetustööd”;

7) paragrahvi 7 lõiget 8 täiendatakse pärast sõna „arendust” sõnadega „ning IT süsteemide toimimist”;

8) paragrahvi 7 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 lõiget 10 täiendatakse pärast sõna „finantsjuhtimist” sõnadega „ning kommunikatsiooni- ja turundustegevusi”;

10) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti struktuuriüksused on kuus teenistust ja riskijuhtimise osakond. Teenistuste koosseisu võivad kuuluda osakonnad, üksused ja Eesti Maanteemuuseum.”;

11) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „organisatsioonidega” sõnadega „füüsiliste ning juriidiliste isikutega”;

13) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) liikluskasvatuse ja ennetustegevuse koordineerimine ning liiklusohutuse meetmete rakendamise korraldamine.”;

14) paragrahvi 10 lõike 3 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 10 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) Eesti Maanteemuuseumi tegevuse korraldamine.”;

16) paragrahvi 10 lõike 7 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „arendamine” sõnadega „ning süsteemihalduse korraldamine”;

17) paragrahvi 10 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 10 lõike 9 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) haldustegevuse korraldamine;”;

19) paragrahvi 10 lõiget 9 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kommunikatsiooni korraldamine.”;

20) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Riskijuhtimise osakonna põhiülesanded on:
1) ameti riskijuhtimise poliitika väljatöötamine ja riskide hindamise protsessi koordineerimine;
2) sisekontrolli menetluste läbiviimine ning sisekontrollisüsteemi tugevdamiseks ettepanekute tegemine peadirektorile;
3) kriisireguleerimise korraldamine ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise koordineerimine ja järelevalve;
4) juhtimissüsteemi siseauditite koordineerimine ning sise- ja välisauditite soovituse rakendamise seire.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2022. a.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Jüri Rass
Ehituse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json