Teksti suurus:

Transpordiameti põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2022, 37

Transpordiameti põhimäärus

Vastu võetud 03.12.2020 nr 82
RT I, 09.12.2020, 1
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2021RT I, 17.06.2021, 101.07.2021
04.08.2022RT I, 06.08.2022, 3601.09.2022

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Transpordiameti staatus

  (1) Transpordiamet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisala valitsusasutus.

  (2) Ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Asukoht

  Ameti asukoht on Tallinn. Ameti mujal asuvate struktuuriüksuste ja esinduste asukohad ning postiaadressid määrab ameti peadirektor.
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

2. peatükk Tegevusvaldkond ja põhiülesanded 

§ 3.   Tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on inimeste ning vee-, õhu- ja maismaasõidukite liikuvuse kavandamine ning ohutu ja keskkonda säästva taristu tagamine.

§ 4.   Ameti ülesanded

  Ameti ülesanded on:
  1) tingimuste loomine ohutuks, ligipääsetavaks ja säästlikuks liiklemiseks ning inimeste ja sõidukite liikuvuse kavandamine;
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  2) tingimuste loomine ohutu ja jätkusuutliku lennundustegevuse tagamiseks Eesti õhuruumis liiklejatele;
  3) liikluskasvatuse korraldamine;
  4) liikluse ja ühistranspordi korraldamine;
  5) õigusaktidest tulenevate andmekogude pidamine;
  6) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitika väljatöötamisel ning rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
  7) riigi esindamine rahvusvahelises suhtluses ameti tegevusvaldkonna piires;
  8) Eesti teede ajaloo, tehnika ja tehnoloogia ning liikluse arengut kajastava materjali kogumine, uurimine, säilitamine, korrastamine ja avalikkusele tutvustamine teaduslikel, hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel;
  9) muud õigusakti alusel ametile antud ülesanded.

3. peatükk Juhtimise korraldus 

§ 5.   Juhtimine

  (1) Ametit juhib peadirektor.

  (2) Peadirektorile alluvad kuus direktorit ja riskijuhtimise osakonna juhataja.
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

§ 6.   Peadirektori õigused ja kohustused

  Peadirektor:
  1) kinnitab ameti sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad või volitab nende kinnitamise edasi;
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]
  2) kinnitab teenistuste põhimäärused;
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  3) [kehtetu - RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]
  4) sõlmib lepinguid ning annab volitusi lepingute sõlmimiseks;
  5) annab üld- või üksikakti alusel käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  6) täidab muid ministri või ministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

§ 7.   Direktori põhiülesanded

  (1) Direktor korraldab:
  1) teenistuse ülesannete täitmist;
  2) koordineerib struktuuriüksuste koostööd teenistuses;
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  3) annab peadirektori volituse alusel personalikäskkirju;
  4) annab oma pädevuse piires suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  5) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
  6) ameti valdusesse antud riigivara heaperemehelikku kasutamist;
  7) täidab peadirektori antud ülesandeid ning vastutab teenistuse tegevuse tulemuste eest.

  (2) [Kehtetu - RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Liikuvuse korraldamise teenistuse direktor korraldab inimeste ja sõidukitega seotud avalike teenuste osutamist ning Eesti Maanteemuuseumi tööd.
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

  (4) Liikuvuse planeerimise teenistuse direktor korraldab transpordisüsteemi liikuvuse planeerimist ning koordineerib liikuvust toetavate arengukavade väljatöötamist.
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (5) Taristu haldamise teenistuse direktor korraldab taristu projekteerimist, ehitamist ja korrashoidu ning laevastiku tööd.
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

  (6) [Kehtetu - RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (7) Ohutuse ja järelevalve teenistuse direktor korraldab riiklikku järelevalvet, haldusjärelevalvet ja väärteomenetluste läbiviimist, ohutus- ning ennetustööd ning lennunduse ja merenduse valdkonna ohutuse ning turvalisuse tagamist.
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

  (8) Arendusteenistuse direktor korraldab strateegilise juhtimissüsteemi arendamist, andme- ning arendusprojekte, teenuste portfelli juhtimist ja teeninduskanalite arendust ning IT süsteemide toimimist.
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

  (9) [Kehtetu - RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

  (10) Tugiteenuste teenistuse direktor korraldab õigus- ja hankevaldkonda, dokumendihaldust, haldustegevusi, personali- ning finantsjuhtimist ning kommunikatsiooni- ja turundustegevusi.
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

4. peatükk Struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 8.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on kuus teenistust ja riskijuhtimise osakond. Teenistuste koosseisu võivad kuuluda osakonnad, üksused ja Eesti Maanteemuuseum.
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Ameti struktuuri võib kuuluda ametnik või töötaja, kes ei ole ühegi struktuuriüksuse koosseisus ning kes allub vahetult peadirektorile või direktorile.

  (4) Ameti struktuuriüksuse ning peadirektorile või direktorile otse alluvate ametnike ja töötajate ülesanded, pädevus ja juhtimiskorraldus sätestatakse peadirektori käskkirjaga.

§ 9.   Ametnike ja töötajate õigused, kohustused ja vastutus

  Ametniku ja töötaja õigused, kohustused ja vastutus määratakse ametijuhendiga, töölepinguga ning peadirektori, direktori ja struktuuriüksuse juhataja korraldustega.
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 10.   Ameti struktuuriüksuste põhiülesanded

  (1) Ohutuse ja järelevalve teenistuse põhiülesanded on:
  1) järelevalvealaste protsesside välja töötamine ja koordineerimine;
  2) riikliku järelevalve, haldusjärelevalve ja väärteomenetluste koordineerimine;
  3) [kehtetu - RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]
  4) lennunduse ja merenduse ohutusmeetmete analüüsi, väljatöötamise ning rakendamise korraldamine;
  5) lennunduse ja merenduse valdkonnas seadmete ja füüsiliste ning juriidiliste isikutega seotud taotluste menetlemine, sertifitseerimine ja selle korraldamine;
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]
  6) rahvusvaheline lennunduse ja merenduse valdkonna koostöö ja koordineerimine;
  7) lennunduse ja merenduse valdkonna ametisisene koostöö koordineerimine;
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  8) liikluskasvatuse ja ennetustegevuse koordineerimine ning liiklusohutuse meetmete rakendamise korraldamine.
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Liikuvuse planeerimise teenistuse põhiülesanded on:
  1) ohutu, säästliku, ligipääsetava ning toimiva liikuvuse kavandamine liikumisvajaduste rahuldamiseks koostöös klientide ja huvigruppidega;
  2) taristu investeeringute kavandamine;
  3) osalemine transpordivaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamises ning eelnõude koostamises;
  4) taristuga seotud varade haldamine;
  5) teeregistri pidamine;
  6) veeteede kaardistamine;
  7) [kehtetu - RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]
  8) ühistranspordi korraldamine.
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (4) Liikuvuse korraldamise teenistuse põhiülesanded on:
  1) sõidukite ja sõidukijuhtide maismaa-, õhu- ja veeliiklusesse lubamine ning sellega seotud teenuste osutamine;
  2) liiklusregistri pidamine;
  3) juhtimisõiguse ja sõidukiga seotud teenuste arendamine ja rahvusvaheline koostöö;
  4) sujuva liikluskorralduse ja liiklusvoo tagamine vee- ning riigiteedel ja liiklusolude teabe edastamine;
  5) merenduse konkurentsivõime arendamine;
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  6) Eesti Maanteemuuseumi tegevuse korraldamine.
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

  (5) Taristu haldamise teenistuse põhiülesanded on:
  1) taristu projekteerimine, projekteerimistingimuste ja ehituslubade menetlemine;
  2) taristu ehitamine ja omanikujärelevalve korraldamine;
  3) taristu korrashoiu tagamine;
  4) riigiteede ehitamiseks vajalike maade omandamine;
  5) taristuga seotud kasutusõiguste andmine;
  6) riigiteedel elutähtsa teenuse toimivuse tagamine;
  7) ameti veesõiduki haldamine ja jäämurdeteenuse korraldamine.
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (6) [Kehtetu - RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (7) Arendusteenistuse põhiülesanded on:
  1) strateegilise juhtimissüsteemi ja avalike teenuste arendamise korraldamine;
  2) infosüsteemide haldamine ja arendamine ning süsteemihalduse korraldamine;
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]
  3) arendusprojektide ja uuringute koordineerimine;
  4) teeninduskanalite ja kliendikogemuse arendamine, kliendirahulolu hindamine;
  5) andmekvaliteedi ja avaandmete projektide juhtimine.
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (8) [Kehtetu - RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

  (9) Tugiteenuste teenistuse põhiülesanded on:
  1) ameti pädevusse kuuluvate õigusalaste küsimustega tegelemine ja riigihangete korraldamine;
  2) dokumendihalduse tagamine;
  3) finantsjuhtimise ja raamatupidamise korraldamine;
  4) personali planeerimine, arendamine ning töökeskkonna kujundamine;
[RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  5) haldustegevuse korraldamine;
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]
  6) kommunikatsiooni korraldamine.
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

  (10) [Kehtetu - RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (11) [Kehtetu - RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (12) [Kehtetu - RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (13) [Kehtetu - RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (14) [Kehtetu - RT I, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (15) Riskijuhtimise osakonna põhiülesanded on:
  1) ameti riskijuhtimise poliitika väljatöötamine ja riskide hindamise protsessi koordineerimine;
  2) sisekontrolli menetluste läbiviimine ning sisekontrollisüsteemi tugevdamiseks ettepanekute tegemine peadirektorile;
  3) kriisireguleerimise korraldamine ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise koordineerimine ja järelevalve;
  4) juhtimissüsteemi siseauditite koordineerimine ning sise- ja välisauditite soovituse rakendamise seire.
[RT I, 06.08.2022, 36 - jõust. 01.09.2022]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json