Teksti suurus:

Uue sõiduauto kütusekulust ning eralduva süsinikdioksiidi heitkogusest kasutaja teavitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2011, 2

Uue sõiduauto kütusekulust ning eralduva süsinikdioksiidi heitkogusest kasutaja teavitamise kord1

Vastu võetud 23.09.2005 nr 62
RTL 2005, 101, 1544
jõustumine 07.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.09.2011RT I, 06.09.2011, 109.09.2011

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 56, «Tarbijakaitseseaduse» § 4 lõike 8 ja Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2005. a määruse nr 246 «Volituse andmine «Tarbijakaitseseaduse» § 4 lõike 8 alusel tarbijale teabe andmise nõuete kehtestamiseks» alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab uue sõiduauto kasutaja kütusekulust ja eralduvast süsinikdioksiidi heitkogusest teavitamise korra.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  Määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) sõiduauto – mootorsõiduk, millel on vähemalt neli ratast, mis on konstrueeritud ja ehitatud sõitjate veoks ning millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta. Mõiste ei hõlma neljarattalist mootorratast ega eriotstarbelist sõiduautot;
  2) uus sõiduauto – sõiduauto, mida ei ole varem müüdud isikule muul eesmärgil kui müük või edasitoimetamine;
  3) tüübikinnitustunnistus – tunnistus, millega pädev asutus tunnistab sõiduki ja selle osade, eraldi seadmestike, süsteemide ning varustuse vastavust kehtivatele tehnonõuetele;
  4) vastavustunnistus – tunnistus, millega autotootja või tootja volitatud isik tunnistab antud sõiduki ja selle osade, eraldi seadmestike, süsteemide ning varustuse vastavust tüübikinnituse kehtivatele tehnonõuetele;
  5) müügikoht – autode väljapanekusaal või -plats, kus uusi sõiduautosid esitletakse või pakutakse müügiks või liisimiseks tarbijatele;
  6) ametlik kütusekulu – pädeva asutuse poolt kinnitatud ja Euroopa Ühenduse tüübikinnitustunnistusele või vastavustunnistusele märgitud kombineeritud katsemetoodika kohaselt määratud kütusekulu, mida väljendatakse kas liitrites 100 kilomeetri kohta (l/100 km), kilomeetrites liitri kohta või kõnealuste mõõtühikute asjakohase kombinatsiooni abil ühe kümnendkoha täpsusega;
  7) ametlik süsinikdioksiidi heitkogus – pädeva asutuse poolt kinnitatud ja Euroopa Ühenduse tüübikinnitustunnistusele või vastavustunnistusele märgitud kombineeritud katsemetoodika kohaselt määratud süsinikdioksiidi heitkogus, mida väljendatakse grammides kilomeetri kohta (g/km) ümardatuna täisarvuni;
  8) reklaamväljaanded – kõik trükised, mida kasutatakse sõidukite reklaamimisel ja müügiedenduses, mille hulka kuuluvad plakatid, tehnilised juhendid ja kataloogid, samuti reklaam ajalehtedes ja ajakirjades.

§ 3.   Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldav märgis

  Müügikohas kinnitatakse ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse andmetega märgised nähtavale kohale iga uue sõiduauto mudeli näidise külge või paigutatakse selle näidise lähedusse. Kõik kasutatavad kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse märgised peavad olema tarbijatele kergesti äratuntavad ja vastama järgmisele vormile:
  1) olema mõõtmetega 297×210 mm (A4-formaadis);
  2) sisaldama sõiduauto mudeli ja kütusetüübi andmeid;
  3) sisaldama ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvväärtust;
  4) sisaldama järgmist teksti: «Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmik, mis sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta, on tasuta saadaval kõigis uute sõiduautode müügikohtades ja elektrooniliselt nähtav Maanteeameti veebilehel.»;
[RT I, 06.09.2011, 1 - jõust. 09.09.2011]
  5) sisaldama järgmist teksti: «Sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka mõjutavad ka sõidustiil ning muud tegurid, mis ei ole tehnilist laadi. Süsinikdioksiid on põhiline kliima globaalset soojenemist põhjustav kasvuhoonegaas.»

§ 4.   Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldav teatmik

  (1) Maanteeamet annab välja müügilolevate uute sõiduautode mudelite kohta ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldava teatmiku, mis koostatakse sõiduautode tootjate ja müüjatega nõu pidades vähemalt kord aastas.
[RT I, 06.09.2011, 1 - jõust. 09.09.2011]

  (2) Lõikes 1 nimetatud teatmik peab olema kaasaskantav, kompaktne ja tarbijatele tasuta kättesaadav. Teatmik võib olla ka elektroonsel kujul avaldatud internetis ning tarbijatele võib anda ka teatmiku elektroonse kuju väljatrüki. Teatmiku kättesaadavuse tarbijatele peab tagama uute sõiduautode müügikoht ja Maanteeamet.
[RT I, 06.09.2011, 1 - jõust. 09.09.2011]

  (3) Teatmik peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) aasta jooksul müügilolevate uute sõiduautode mudelite loetelu markide kaupa tähestikulises järjekorras; nendes sõiduauto mudelites kasutatav kütusetüüp, ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvväärtus;
  2) märgatavale kohale paigutatud kümne kõige kütusesäästlikuma uue sõiduautomudeli loetelu kütusetüüpide kaupa kasvava süsinikdioksiidi heitkoguse hulga järjestuses, kusjuures loetelus peab olema märgitud mudel, ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvväärtus;
  3) meeldetuletus autojuhtidele, et sõiduki õige kasutamine, sõiduki regulaarne korrashoid, hoidumine agressiivsest sõidustiilist, sõit väiksema kiirusega, ennetav pidurdamine, nõuetekohase siserõhuga rehvid, töötava mootoriga seismise ja ülemäärase koormatuse vältimine vähendavad sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkogust;
  4) selgitus, milline on kasvuhoonegaaside ja võimalike kliimamuutuste mõju ning kuidas see seondub mootorsõidukite kasutamisega; samuti ajakohastel teaduslikel andmetel ning õigusnormidest tulenevatel nõuetel põhinev viide tarbijale kättesaadavate erisuguste kütuseliikide kasutamise võimaluste ning nende keskkonda mõjutava toime kohta;
  5) viide Euroopa Ühenduse eesmärgile vähendada uute sõiduautode süsinikdioksiidi heitkogust ning selle eesmärgi saavutamise tähtajale;
  6) viide Euroopa Komisjoni kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmiku veebilehele.

§ 5.   Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldav plakat ja elektrooniline kuvand

  (1) Iga uut sõiduauto marki esitletakse plakati või kuvari abil, millel on andmed müügikohas või selle müügikoha kaudu müügiks või liisimiseks pakutava iga uue mudeli ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajate kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed tuleb asetada nähtavale kohale ja need peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) plakat ei või olla väiksem kui 50×70 cm, kuvari ekraan ei või olla väiksem kui 25×32 cm (ehk diagonaali mõõduga 17 tolli) ja kuvari abil võib teavet saada kasutades kerimisriba;
  2) plakatil olev või elektrooniliselt kuvatav teave peab olema kergesti loetav;
  3) sõiduautode mudelid peavad olema kütuse tüübi järgi rühmitatud ja esitatud kasvava süsinikdioksiidi heitkoguse hulga järjestuses, kusjuures loetelu alustatakse väikseima ametliku kütusekuluga mudelist;
  4) loetelus sisalduva sõiduauto iga mudeli kohta peavad olema esitatud ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvväärtused;
  5) andmed peavad olema esitatud määruse lisa vormi kohaselt;
  6) plakatil või elektroonilisel kuvandil peab olema järgmine tekst: «Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmik, mis sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta, on tasuta saadaval kõigis uute sõiduautode müügikohtades ja elektrooniliselt nähtav Maanteeameti veebilehel.»;
  7) plakatil või elektroonilisel kuvandil peab olema järgmine tekst: «Sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka mõjutavad ka sõidustiil ning muud tegurid, mis ei ole tehnilist laadi. Süsinikdioksiid on peamine kliima globaalset soojenemist põhjustav kasvuhoonegaas.»;
  8) plakatit tervikuna tuleb ajakohastada vähemalt iga kuue kuu järel ja elektrooniliselt kuvatavat teavet iga kolme kuu järel, lisades uued sõiduautod loetelu lõppu;

  (3) Plakati võib täielikult asendada elektroonilise kuvandiga. Sellisel juhul tuleb elektrooniline kuvand esitada nii, et see köidab tarbijate tähelepanu sama tõhusalt kui plakat.

§ 6.   Reklaamväljaannete sisu

  (1) Reklaamväljaanded sisaldavad reklaamitavate sõiduautomudelite ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid. Teave peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) andmed peavad olema kergesti loetavad ega tohi olla reklaamväljaande põhiandmetest vähem silmatorkavamad;
  2) andmed peavad olema ka põgusal tutvumisel kergesti arusaadavad;
  3) ametliku kütusekulu arvnäitajad peavad olema esitatud kõigi reklaammaterjalis sisalduvate sõiduautomudelite kohta, kas mudelite kaupa või kõige suurema ja kõige väiksema kütusekulu vahemikuna.

  (2) Kui reklaamväljaannetes on märgitud ainult sõiduauto mark, ei ole kütusekulu andmeid vaja esitada.

  (3) Lisaks lõikes 1 nimetatud reklaamväljaannetele peab igasugune reklaam sisaldama andmeid reklaamitavate sõiduautomudelite ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse kohta.

§ 7.   Eksitavate andmete esitamise keeld

  Paragrahvides 3, 4, 5 ja 6 nimetatud märgistel, teatmikus, plakatitel ja reklaamväljaannetes on keelatud selliste kütusekulu või süsinikdioksiidi heitkoguse andmete kasutamine, mis võivad uute sõiduautode võimalikke kasutajaid eksitada ja ei vasta selle määruse nõuetele.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud teatmik antakse esmakordselt välja hiljemalt 31. detsembril 2006. a.

  (2) Paragrahvi 3 punkti 4 ja § 5 lõike 2 punkti 6 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. a.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/94/EÜ, milles käsitletakse kütusesäästu ja süsinikdioksiidi heitmetega seotud andmete tarbijale kättesaadavust uute sõiduautode turustamisel (Euroopa Liidu Teataja L 12, 18.01.2000, lk 16–23); Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/73/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/94/EÜ III lisa (Euroopa Liidu Teataja L 186, 25.07.2003, lk 34–35).

Lisa KÜTUSESÄÄSTU JA SÜSINIKDIOKSIIDI HEITMETE KOHTA ANDMETE ESITAMISE VORM

/otsingu_soovitused.json