Teksti suurus:

Justiitsministri 16. juuli 2008. aasta määruse nr 39 "Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2011, 3

Justiitsministri 16. juuli 2008. aasta määruse nr 39 "Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 31.08.2011 nr 42

Määrus kehtestatakse "Kriminaalmenetluse seadustiku" § 1603 lõike 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 16. juuli 2008. aasta määruses nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine“ (RT I, 31.12.2010, 45) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekstis asendatakse sõnad „(lisad 1–94)“ sõnadega „(lisad 1–102)“;

2) määruse lisa 59 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisad 5, 7, 9, 10, 12, 15, 21, 23, 38, 40, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 90, 91 ja 92 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määrust täiendatakse lisadega 95–102 (lisatud).

§ 2. Käesolevat määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2011. aastal.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 5 Elukohast lahkumise keelu kohaldamise määrus

Lisa 7 Kriminaalasja eraldamise määrus

Lisa 9 Kriminaalasjade ühendamise määrus

Lisa 10 Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Lisa 12 Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Lisa 15 Läbiotsimismäärus

Lisa 21 Sundtoomise määrus

Lisa 23 Tagaotsitavaks kuulutamise määrus

Lisa 38 Menetleja kutsel ilmumata jäänud isiku karistamise taotlus

Lisa 40 Menetlustoimingus osaleja trahvimise taotlus

Lisa 51 Asitõendi vaatlusprotokoll

Lisa 53 Ekspertiisimaterjali võtmise protokoll

Lisa 54 Isiku läbivaatuse protokoll

Lisa 56 Kahtlustatava ülekuulamise protokoll

Lisa 57 Isiku kahtlustatavana kinnipidamise protokoll

Lisa 58 Kannatanu ülekuulamise protokoll

Lisa 60 Kokkuleppemenetluseks tsiviilkostja nõusoleku protokoll

Lisa 62 Laiba ametlikust matmiskohast väljakaevamise protokoll

Lisa 63 Laiba vaatlusprotokoll

Lisa 64 Läbiotsimisprotokoll

Lisa 65 Posti- või telegraafisaadetise läbivaatuse protokoll

Lisa 66 Sündmuskoha vaatlusprotokoll

Lisa 69 Tunnistaja ülekuulamise protokoll

Lisa 70 Uurimiseksperimendi protokoll

Lisa 71 Vara arestimise protokoll

Lisa 72 Vastastamisprotokoll

Lisa 73 Äratundmiseks esitamise protokoll

Lisa 74 Ütluste ja olustiku seostamise protokoll

Lisa 77 Kokkulepe

Lisa 79 Süüdistusakt

Lisa 90 Kutse

Lisa 91 Süüdimatuse tõttu süüvõimetu isiku ülekuulamise protokoll

Lisa 92 Alla neljateistaastase süüvõimetu isiku ülekuulamise protokoll

Lisa 95 Ajakirjanduslikul eesmärgil informatsiooni töötleva isiku juures läbiotsimise taotlus

Lisa 96 Ametist kõrvaldamise määruse tühistamise määrus

Lisa 97 Elukohast lahkumise keelu kohaldamise tähtaja pikendamise määrus

Lisa 98 Kaitseakt

Lisa 99 Läbiotsimise taotlus

Lisa 100 Tunnistaja ütluste deponeerimise taotlus

Lisa 101 Vabaduspiiranguga isikule lisapiirangute kohaldamise määrus

Lisa 102 Vara aresti alt vabastamise määrus

/otsingu_soovitused.json