Teksti suurus:

Ametlike Teadaannete põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2011, 4

Ametlike Teadaannete põhimäärus

Vastu võetud 01.09.2011 nr 43

Määrus kehtestatakse «Riigi Teataja seaduse» § 13 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Ametlikud Teadaanded

  (1) Ametlikud Teadaanded on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, milles avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused (edaspidi teadaanne) nende avalikult teatavakstegemiseks.

  (2) Ametlikud Teadaanded on ühtlasi riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu.

§ 2.  Ametlike Teadaannete vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Ametlike Teadaannete väljaandja ja vastutav töötleja on Justiitsministeerium.

  (2) Ametlike Teadaannete volitatud töötleja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi volitatud töötleja).

  (3) Volitatud töötleja:
  1) haldab, majutab ja arendab andmekogu;
  2) avaldab teadaandeid ja töötleb andmeid kooskõlas õigusaktidega käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) tagab andmekogu turvanõuete täitmise, tehnilise toimimise ja juurdepääsu andmekogule;
  4) täidab vastutava töötleja poolt pandud kohustusi ja antud juhiseid.

§ 3.  Andmekoosseis

  (1) „Riigi Teataja seaduse“ § 13 lõike 2 alusel avaldatakse andmekogus teadaanded, mille avaldamiskohustus tuleneb seadusest või Vabariigi Valitsuse või ministri määrusest ja mille avaldamine ei ole muus väljaandes ette nähtud.

  (2) Teadaannete liigid on näidisloeteluna toodud käesoleva põhimääruse lisades ja avaldatakse ajakohastatud seisus andmekogu veebilehel.

  (3) Andmekogus töödeldakse avaldatud teadaanded ja andmeid nende kohta. Andmekoosseisud avaldatakse ja tehakse kättesaadavaks riigi infosüsteemi haldussüsteemi veebilehel.

§ 4.  Andmekogu turvaklass ja turbeaste

  Andmekogu turvaklass on K1T2S0 ja turbeaste keskmine (M).

2. peatükk ANDMETE EDASTAMINE ANDMEKOGUSSE 

§ 5.  Andmeandja ja esitamisõigused

  (1) Andmekogusse andmeandjaks on õigusakti alusel teadaande esitamiseks kohustatud või õigustatud isik või haldusorgan.

  (2) Andmekogu veebilehe kaudu teadaannete esitamisõiguse saamiseks teatavad andmeandjad volitatud töötlejale nende isikute, kellel on õigus teadaandeid ja andmeid esitada (edaspidi esitaja), nimed, isikukoodid, ametikohad ja kontaktandmed.

  (3) Andmeandjad on kohustatud samuti teatama esitamisõiguste lõppemisest.

  (4) Volitatud töötlejal on õigus esitamisõigusi kontrollida ja turvalisuse kaalutlusel esitamisõigused peatada või lõpetada.

§ 6.  Teadaannete esitamise viisid

  (1) Esitaja esitab teadaande elektrooniliselt:
  1) andmekogu veebilehel;
  2) teistest infosüsteemidest andmevahetuskihi kaudu.

  (2) Kui andmeandjal puudub võimalus veebilehel või andmevahetuskihi kaudu teadaannet esitada, siis volitatud töötleja loob sellise võimaluse või kui on tegemist ühekordse esitamisega, võimaldab erandina teadaande esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna.

§ 7.  Andmete esitamisõiguse tuvastamine

  (1) Andmekogu veebilehel sisestatavate esitajate isikusamasus tuvastatakse pangalingi või digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi abil.

  (2) Teadaanded, mis esitatakse e-postiga, allkirjastab digitaalselt esitamisõigust omav või esindusõiguslik isik.

§ 8.  Nõuded teadaande sisule ja esitamise kord

  (1) Teadaanne peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) teadaande liik;
  2) andmeandja, kelle nimel teadaanne esitatakse;
  3) viide õiguslikule alusele tuues ära seaduse või määruse sätte, mille alusel teadaanne avaldatakse;
  4) teadaande sisu, milles ei tohi olla rohkem teavet, kui teadaande avaldamise eesmärgi täitmiseks on vajalik.

  (2) Erandina e-postiga esitatud teadaandele tuleb lisada andmed riigilõivu tasumise kohta. Riigilõivu tasumisel teise isiku eest teatab esitaja ka selle isiku nime.

  (3) Esitatud teadaande õigsuse eest vastutab esitaja.

  (4) Volitatud töötleja võib teadaannete esitamiseks anda juhiseid ja esitamise vorme, mis avaldatakse andmekogu veebilehel.

§ 9.  Teadaande avaldamise lõpetamise tähtaja määramine

  (1) „Riigi Teataja seaduse“ § 13 lõike kohaselt 9 määrab esitaja teadaande esitamisel avaldamise lõpetamise tähtaja, arvestades avaldamise eesmärgi saavutamise vajadust, kui see on teadaande esitamisel teada ja kui see on lühem käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtajast.

  (2) Teadaande avaldamise tähtajad on järgmised:
  1) teadaanded, mis ei sisalda füüsilise isiku nime või isikukoodi, avaldatakse tähtajaga kuni 30 aastat, kui seadusest või määrusest, mille alusel teadaanne avaldamiseks esitati, ei tulene avaldamise lõpetamise tähtaeg (näidisloetelu määruse lisas 1);
  2) isikuandmeid sisaldavad teadaanded, mille avaldamiseks on ülekaalukas avalik huvi, avaldatakse tähtajaga kuni 30 aastat või tähtajatult (näidisloetelu määruse lisas 2);
  3) isikuandmeid sisaldavad teadaanded, mille avaldamise lõpetamise tähtaeg tuleneb õigusaktidest või on seotud teadaandes märgitud tähtajaga ja avaldamise eesmärgi saavutamisega (näidisloetelu määruse lisas 3).

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud näidisloetelud, millele on õigusaktide muudatuste tõttu lisandunud või lõpetatud teadaande avaldamise kohustusi, samuti juhul, kui seadusest tulenev avaldamise tähtaeg on muutunud, avaldab volitatud töötleja kaasajastatud seisus koos avaldamise lõpetamise tähtaegadega andmekogu veebilehel.

  (4) Kui pärast avaldamist selgub vajadus avaldamise lõpetamise tähtaega pikendada, teatab esitaja sellest volitatud töötlejale, kes tähtaja muudab või võimaldab seda teha esitajal.

  (5) Avaldamise lõpetamise tähtaega ei saa pikendada pärast selle lõppu ja pikendatud tähtaeg peab vastama teadaande avaldamise eesmärgile ning ei tohi ületada õigusaktis või käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktis 3 sätestatud näidisloetelus sisalduvat tähtaega.

§ 10.  Isikunimede märkimine teadaandes

  (1) Isikunimi märgitakse teadaandes nimetavas käändes eesti keele õigekirjareegleid järgides.

  (2) Kui isikunimi on teadaandes muus käändes, tuleb sulgudes esitada nimekuju nimetavas käändes või eraldada käändelõpp ülakomaga.

  (3) Juriidilise isiku nimi märgitakse teadaandes koos selle ees või järel oleva täiendi või lühendiga, mida võib käänata nii, et nimi jääb nimetavasse käändesse registrisse kantud kujul.

  (4) Füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi, mis sisaldab ettevõtja ees- ja perekonnanime, märgitakse teadaandes käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 kohaselt.

  (5) Teadaandes märgitud isiku üheseks kindlaksmääramiseks tuuakse nime järel vajadusel ära isikukood, sünniaeg või registrikood.

3. peatükk TEADAANNETE AVALDAMINE JA ANDMETE TÖÖTLEMINE 

§ 11.  Teadaande avaldamine

  (1) Nõuetekohaselt esitatud ja vigadeta teadaande avaldab volitatud töötleja muutmata kujul ühe tööpäeva jooksul esitamisest arvates või esitaja teatatud hilisemal kuupäeval, näidates ära avaldamise kuupäeva.

  (2) Volitatud töötlejal on õigus enne teadaande avaldamist juhtida teadaande esitaja tähelepanu teadaande vigadele, sealhulgas käesoleva määruse §-des 8–10 kehtestatud nõuetele mittevastavusele.

  (3) Volitatud töötleja peatab vigase teadaande avaldamise, teatades sellest viivitamata esitajale.

  (4) Avaldamata teadaande tekstis vea parandamiseks esitab esitaja volitatud töötleja nõudmisel uue, parandatud teadaande või annab oma nõusoleku, et vea parandab volitatud töötleja.

  (5) Volitatud töötleja võib jätta teadaande avaldamata, kui teadaande avaldamiseks puudub õiguslik alus või avaldamise eest ei ole tasutud ettenähtud riigilõivu, teavitades sellest viivitamata esitajat.

  (6) Teadaande avaldamata jätmise korral tasutud riigilõivu tagastab volitatud töötleja „Riigilõivuseaduse“ alusel kehtestatud korras.

§ 12.  Ilmse ebatäpsuse parandamine avaldatud teadaandes

  (1) Volitatud töötleja parandab avaldatud teadaandes ilmse ebatäpsuse teadaande esitaja taotlusel või kooskõlastatult teadaande esitajaga või nõuab uue, vigadeta teadaande esitamist.

  (2) Volitatud töötleja võib parandamisest põhjendatult keelduda kui tegemist ei ole ilmse ebatäpsusega.

  (3) Avaldatud teadaandes vea parandamisel lisab volitatud töötleja teadaandele õiendi vea parandamise kuupäeva ja paranduse kirjeldusega.

§ 13.  Teadaande avaldamise lõpetamine ja kustutamine

  (1) Avaldamise tähtaja lõppemisel lõpetatakse teadaande avaldamine automaatselt.

  (2) Isik kelle isikuandmeid teadaanne sisaldab või muu puudutatud isik võib teadaande esitajalt nõuda selle teadaande avaldamise lõpetamist, mille avaldamise eesmärk on täidetud. Taotluse võib esitada ka juriidiline isik kui tema andmed sisaldavad teadaandes.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud isiku taotlus on põhjendatud, siis kustutab andmeandja teadaande enne avaldamise lõpptähtaja saabumist viivitamata, kuid hiljemalt kümne päeva jooksul isiku taotluse saamisest.

  (4) Kui avaldatud teadaande eesmärk on saavutatud enne käesoleva määruse paragrahv 9 lõikes 2 viidatud näidisloeteludes märgitud tähtaega või esitaja poolt määratud lühemat tähtaega, peab esitaja teadaande avaldamise lõpetama ja selle kustutama.

  (5) Kui esitajal ei ole võimalust teadaande kustutamiseks, teatab ta oma otsuse volitatud töötlejale, kes lõpetab teadaande avaldamise.

  (6) Kui selgub, et teadaande avaldamiseks puudub õiguslik alus või teadaanne ei ole sisult õige ja seda ei ole võimalik parandada, on volitatud töötlejal õigus, kuulates ära andmeandja selgitused, teadaande avaldamine lõpetada ja teadaanne kustutada.

  (7) Teadaande kustutamisel käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud põhjustel märgitakse teadaande juurde volitatud töötleja õiend koos kustutamise põhjuse ja andmeandja selgitustega. Õiendi võib lisada ka käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 4 nimetatud põhjusel teadaande ennetähtaegsel avaldamise lõpetamisel.

  (8) Teadaanne, mille avaldamine on lõpetatud ja mis on kustutatud ning andmed selle kohta, kantakse andmekogu arhiivi.

4. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMEKOGULE 

§ 14.  Andmetele juurdepääsu kord

  (1) Igaühel on õigus Ametlike Teadaannete veebilehel tasuta juurdepääsule andmekogus avaldatud teadaannetele ja muudele andmetele avaldamise tähtaja lõpuni, kui need ei ole kantud andmekogu arhiivi.

  (2) Andmekogu andmete e-teavitusteenust kasutades on juurdepääs andmekogule tasuline käesoleva määruse §-des 16 ja 17 sätestatud korras.

§ 15.  Arhiiviandmetele juurdepääs

  (1) Andmekogu arhiivi kantud teadaandele on õigus juurde pääseda:
  1) andmeandjal enda esitatud teadaannetele;
  2) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusel oma ülesannete täitmiseks;
  3) isikul põhjendatud taotluse alusel ja õigustatud huvi korral.

  (2) Enda isikuandmetele juurdepääsu taotlemist ei pea isik põhjendama.

  (3) Arhiiviandmetele juurdepääsu võimaldamiseks peab volitatud töötleja tuvastama taotleja volitused ja isikusamasuse.

  (4) Kui volitatud töötleja loeb käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 või 3 alusel esitatud taotluse põhjendatuks, väljastab ta taotlejale teadaande andmed soovitud viisil väljatrükina või elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

  (5) Kui õigustatud huvi väljaselgitamine vajab täiendavat analüüsi, võib ta teadaande väljastamise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab volitatud töötleja taotlejale viie tööpäeva jooksul.

  (6) Volitatud töötleja registreerib, kellele, millal ja millised andmed väljastati.

  (7) Volitatud töötleja võib arhiiviandmete väljastamiseks küsida vastutavalt töötlejalt juhiseid.

§ 16.  Andmekogu e-teavitus

  (1) Andmekogu e-teavitus võimaldab kasutajal tellida andmekogust teavitust e-postile.

  (2) Andmekogu e-teavituse tasumäär ühe märksõna kohta on 0,50 eurot, kiirteavituse korral 0,63 eurot. Hinnale lisandub käibemaks.

§ 17.  Andmekogu e-teavituse XML-teenus

  (1) Andmekogu e-teavituse XML-teenus võimaldab andmekogust andmeid alla laadida.

  (2) E-teavituse XML-teenuse tasumäär märksõna päringu kohta on 0,13 eurot ja teadaande liigipõhise päringu kohta 0,76 eurot. Hinnale lisandub käibemaks.

  (3) E-teavituse XML-teenuse saamiseks sõlmitakse volitatud töötlejaga leping.

§ 18.  Andmete säilitamine

  (1) Volitatud töötleja säilitab teadaanded ja nende kohta käivad andmed vastavalt määratud säilitustähtaegadele. Kui teadaannetele on hindamise tulemusel antud arhiiviväärtus, siis säilitatakse seda püsivalt.

  (2) Kustutatud teadaanded ning teadaanded, mille avaldamine on lõpetatud, kantakse andmekogu arhiivi ja juurdepääs nendele võimaldatakse käesoleva määruse §-s 15 sätestatud korras.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 19.  Järelevalve

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad vastutav töötleja ja „Avaliku teabe seaduse“ § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitse järelevalvet andmekogu pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon.

  (2) Volitatud töötleja esitab vastutavale töötlejale aruandeid või annab selgitusi andmekogu pidamisel ilmnenud probleemide kohta. Volitatud töötlejal on õigus nõuda vastutava töötleja juhiseid probleemide lahendamiseks.

  (3) Andmekogu pidamise juures puuduste ilmnemisel on andmekogu volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalve teostaja ettekirjutuses nimetatud puudused järelevalve teostaja määratud tähtpäevaks.

§ 20.  Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktis 3 viidatud näidisloetelus ja enne käesoleva määruse jõustumist avaldatud teadaanded, mille avaldamise lõpetamise tähtaeg on saabunud, kannab volitatud töötleja andmekogu arhiivi määruse jõustumisest kahe kuu jooksul.

  (2) Käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktides 1 ja 2 viidatud näidisloetelus ja enne käesoleva määruse jõustumist avaldatud teadaannete avaldamise lõpetamise tähtaja määrab volitatud töötleja, arvestades tähtaegu käesoleva määruse jõustumisest.

§ 21.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. novembril.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 1 Teadaanded, mis ei sisalda füüsilise isiku nime või isikukoodi, ja mida avaldatakse tähtajaga kuni 30 aastat, kui määrusest või seadusest ei tulene avaldamise lõpetamiseks lühem tähtaeg.

Lisa 2 Isikuandmeid sisaldavad teadaanded, mille jätkuvaks avaldamiseks on ülekaalukas avalik huvi, ja mida avaldatakse tähtajaga kuni 30 aastat või tähtajatult.

Lisa 3 Isikuandmeid sisaldavad teadaanded, mille avaldamise lõpetamise tähtaeg tuleneb õigusaktidest või on seotud teadaandes märgitud tähtaja ja avaldamise eesmärgi saavutamisega.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json