Teksti suurus:

Keskkonnamõju hindamise aruande sisule esitatavad täpsustatud nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2017, 1

Keskkonnamõju hindamise aruande sisule esitatavad täpsustatud nõuded

Vastu võetud 01.09.2017 nr 34

Määrus kehtestatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 20 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse keskkonnamõju hindamise aruande sisu täpsustatud nõuded.

§ 2.   Keskkonnamõju hindamise aruande koostamise alus

  Keskkonnamõju hindamise aruanne koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 18 lõike 3 kohaselt nõuetele vastavaks tunnistatud keskkonnamõju hindamise programmi alusel.

§ 3.   Kavandatav tegevus ja selle reaalsed alternatiivsed võimalused

  (1) Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse kavandatava tegevuse kirjeldus, mis sisaldab:
  1) tegevuse eesmärki, vajadust ja täpset asukohta;
  2) tegevuse füüsiliste näitajate kirjeldust, sealhulgas tegevuse elluviimise eelduseks vajalike lammutustööde kirjeldust, ning ehitamise ja ehitise kasutamisega seotud maakasutusvajadusi;
  3) tegevuse ala kaarti.

  (2) Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse reaalsete alternatiivsete võimaluste kirjeldus, mis sisaldab nende valiku põhjendusi ning ala kaarti.

§ 4.   Keskkonnakasutus

  (1) Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega seotud asjakohase keskkonnakasutuse kirjeldus ning hinnang loodusvara kasutamise otstarbekusele, lähtudes säästva arengu põhimõtetest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keskkonnakasutus hõlmab:
  1) rajamis-, kasutamis-, eelkõige tootmisprotsessi, ning lõpetamisetappide põhiomaduste kirjeldust, näiteks energiakasutuse kirjeldust ning kasutatavate materjalide, ainete ja loodusvarade, sealhulgas vesi, maa, maavara, muld, pinnas ja looduslik mitmekesisus, kogust;
  2) hinnangut rajamis- ja kasutamisetappides ning võimaluse korral lõpetamisetapis liigi ja koguse kaupa tekkivate jäätmete ning eeldatavalt tekkivate jääkide ja heidete, näiteks saasteained, lõhn, müra, vibratsioon, valgus, soojus ja kiirgus, kohta.

§ 5.   Mõjutatav keskkond

  (1) Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega eeldatavalt oluliselt mõjutatava keskkonna kirjeldus, mis peab sisaldama teavet asjakohaste keskkonnaelementide ja -aspektide kohta. Kirjelduse juurde lisatakse kaart piirkonnas paiknevate tundlike objektide asukohtadega.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keskkonnaelementide hulka kuuluvad:
  1) maa, näiteks maa hõivamine, maavara, muld, näiteks orgaaniline aine, erosioon, tihenemine, katmine ja pinnas;
  2) vesi, näiteks hüdromorfoloogiline seisund, kogus ja kvaliteet;
  3) välisõhk ja kliima, näiteks kasvuhoonegaaside heide atmosfääri ja kliimamuutustega kohanemise seisukohalt asjakohane teave;
  4) maastik ja looduslik mitmekesisus, näiteks loomastik ja taimestik.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keskkonnaaspektide hulka kuuluvad elanikkond, inimese tervis, heaolu ja vara, Natura 2000 võrgutiku alad, kaitstavad loodusobjektid ning kultuuripärand, sealhulgas kultuuri- ja arheoloogilise väärtusega objektid.

  (4) Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse kirjeldus keskkonnaseisundi tõenäolisest arengust juhul, kui kavandatavat tegevust ellu ei viida.

§ 6.   Oluline keskkonnamõju

  (1) Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju prognoosimise meetodite kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral nõutava teabe kogumisel tekkinud raskused ning selgitused juhteksperdi või eksperdirühma hinnangute määramatuse kohta.

  (2) Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse hinnang kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste eeldatavalt olulise keskkonnamõju kohta käesoleva määruse § 5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud asjakohaste keskkonnaelementide ning -aspektide lõikes, mis tuleneb muu hulgas:
  1) kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste iseloomust, sealhulgas rajamis-, kasutamis- ja lõpetamisetappidest;
  2) kasutatavast tehnoloogiast ning kasutatavatest materjalidest ja ainetest;
  3) loodusvarade, eelkõige maa, pinnase, mulla, maavara, vee ja loodusliku mitmekesisuse kasutamisest, arvestades ressursside jätkusuutlikku kättesaadavust;
  4) heidetest õhku, vette või pinnasesse, sealhulgas saasteained, lõhn, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus, ja teistest olulistest keskkonnahäiringutest ning jäätmete käitlemisest;
  5) ohust inimese tervisele, varale, heaolule, maastikele, kultuuripärandile või keskkonnale, näiteks suurõnnetuste või katastroofide tõttu;
  6) koosmõjust muude praeguste ja planeeritavate tegevustega, võttes arvesse kõiki praeguseid suure keskkonnatähtsusega alade või loodusvarade kasutamisega seotud keskkonnaprobleeme;
  7) mõjust kliimale, näiteks kasvuhoonegaaside heitest atmosfääri, ning kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste tundlikkusest kliimamuutuse korral;
  8) mõjust kaitstavatele loodusobjektidele;
  9) mõjust Natura 2000 võrgustiku alale, selle kaitse-eesmärkidele ja terviklikkusele.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eeldatavalt olulise keskkonnamõju hindamisel lähtutakse otsesest ja kaudsest mõjust, koosmõjust, piiriülesest mõjust, lühiajalisest, keskmise pikkusega ja pikaajalisest mõjust, püsivast ja ajutisest mõjust, soodsast ja ebasoodsast mõjust.

  (4) Asjakohasel juhul esitatakse keskkonnamõju hindamise aruandes hinnang kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta tulenevalt nende tundlikkusest võimalike suurõnnetuste või katastroofidega kaasnevate ohtude suhtes.

  (5) Juhul kui kohaldatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 29 lõigetes 3–5 sätestatud erisust, esitatakse keskkonnamõju hindamise aruandes asjakohased põhjendused erisuse tegemise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta.

  (6) Juhul kui on oht, et võib toimuda vee seisundi ajutine või püsiv halvenemine või seatakse ohtu kinnitatud veemajanduskavade eesmärkide saavutamine, esitatakse keskkonnamõju hindamise aruandes veeseaduse §-de 38–312 kohased põhjendused ja kohaldatakse veeseaduse §-s 313 sätestatut.

§ 7.   Keskkonnameetmed

  (1) Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste keskkonnameetmete, sealhulgas seire, kirjeldus rajamis-, kasutamis- ja lõpetamisetappide lõikes, sealhulgas nende kasutamise eeldatava efektiivsuse hinnang.

  (2) Asjakohasel juhul kirjeldatakse käesoleva määruse § 6 lõikes 4 nimetatud hinnangus keskkonnameetmeid, mis on vajalikud selliste sündmuste olulise keskkonnamõju ennetamiseks, vältimiseks, vähendamiseks või leevendamiseks, ning sellisteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile kavandatava reageerimise üksikasju.

  (3) Asjakohasel juhul esitatakse keskkonnamõju hindamise aruandes kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva ebasoodsa keskkonnamõju reaalsed hüvitusmeetmed looduskaitseseaduse § 701 mõistes, samuti hinnang nende meetmete tõhususele ja vajalikule rakendusmahule.

§ 8.   Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste võrdlus

  Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste võrdlus, lähtudes eeldatavalt kaasnevast olulisest keskkonnamõjust ja vajalikest keskkonnameetmetest, ning peamised põhjused kavandatava tegevuse elluviimiseks valitud lahendusvariandi eelistamiseks.

§ 9.   Avalikustamine

  (1) Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse:
  1) kokkuvõte asutuste ja isikute ettepanekutest, vastuväidetest ja küsimustest;
  2) ülevaade keskkonnamõju hindamise, avalikkuse kaasamise ning piiriülese keskkonnamõju hindamise korral konsultatsioonide tulemustest.

  (2) Keskkonnamõju hindamise aruandele lisatakse:
  1) asutuste ja isikute ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste kirjade koopiad;
  2) asutuste ja isikute ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste vastuskirjade koopiad, milles selgitatakse aruande kohta esitatud ettepanekute ning vastuväidete arvestamist, põhjendatakse arvestamata jätmist ning vastatakse küsimustele;
  3) aruande avaliku arutelu protokolli koopia.

§ 10.   Kokkuvõte ja kasutatud allikad

  Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse:
  1) üldarusaadav kokkuvõte käesoleva määruse §-des 3–9 nimetatud teabest, sealhulgas keskkonnamõju hindamise lõppjäreldused ning ettepanekud vajalikeks keskkonnameetmeteks;
  2) teave keskkonnamõju hindamisel kasutatud allikate kohta.

§ 11.   Muud nõuded

  (1) Keskkonnamõju hindamise aruandele lisatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 18 lõike 3 kohane nõuetele vastavaks tunnistatud keskkonnamõju hindamise programm.

  (2) Asjakohasel juhul esitatakse keskkonnamõju hindamise aruandes:
  1) juhteksperdi vahetus tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 15 lõikest 13;
  2) muudatused eksperdirühma koosseisus võrreldes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 18 lõike 3 kohaselt nõuetele vastavaks tunnistatud keskkonnamõju hindamise programmiga koos põhjenduste ja selgitustega, millist mõju on iga rühma kuuluv isik hinnanud;
  3) lisateave, mis on kavandava tegevuse ja selle keskkonnamõju hindamise seisukohalt asjakohane ning vajalik.

  (3) Käesoleva määruse § 6 lõikes 4 ja § 7 lõikes 2 nimetatud teabe koostamisel võib kasutada asjakohast riigisiseste õigusaktide alusel teostatud hindamiste ja riskianalüüside kaudu saadud teavet.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json