Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2019, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.08.2019 nr 69

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1, § 19 lõike 1, § 21 lõike 2, § 26 lõike 3 ja § 36 lõike 8 alusel ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2, § 69 lõigete 3 ja 9, § 70 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 28. juuli 2016. a määruse nr 48 „Algatusrühma koostöötegevused” muutmine

Maaeluministri 28. juuli 2016. a määrust nr 48 „Algatusrühma koostöötegevused” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna „kuluefektiivsus” sõnaga „kulutõhusus” ja sõna „kuluefektiivsed” sõnaga „kulutõhusad”;

2) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) taotleja suutlikkus taotluses kavandatud tegevus ellu viia, mille raames hinnatakse taotleja võimekust tegevuse elluviimiseks.”;

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 21–24 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme ja kohaliku arengu strateegia eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevus ei vasta ühelegi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõikes 1 nimetatud eesmärgile;
2) üks punkt, kui tegevus vastab vähemalt ühele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõikes 1 nimetatud eesmärgile.

(22) Kui hinnatakse koostööprojekti põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevuse eesmärk saavutatakse ilma koostööd tegemata;
2) üks punkt, kui tegevuse eesmärk saavutatakse ainult koostöö kaudu.

(23) Kui hinnatakse taotluses kavandatud koostööprojekti kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö, teenuse või soetatava vara turuhinnaga või kui ei ole aru saada, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud;
2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ja on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, ning eelarves sisalduvad kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud.

(24) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevus ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui taotleja suutlikkus tegevus ellu viia on kaheldav ja ta ei suuda tõendada omafinantseeringu olemasolu;
2) üks punkt, kui taotleja suudab tegevuse ellu viia ja omafinantseeringu olemasolu on tõendatud.”;

4) paragrahvi 8 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti.”.

§ 2.  Maaeluministri 8. septembri 2015. a määruse nr 2 „„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus” muutmine

Maaeluministri 8. septembri 2015. a määrust nr 2 „„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võivad taotleda Maaeluministeerium (edaspidi ministeerium) ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi koos taotleja).”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Taotlust ei hinnata kalandusturu korraldamise seaduse § 29 lõike 3 alusel.”;

3) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb korraldusasutus kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 6 alusel.”;

4) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) majandusarvestuse tarkvara SAP aruanne „Kassapõhised detailsed tehingud – tööjõukulud”;”;

5) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) majandusarvestuse tarkvara SAP aruanne „Kassapõhised detailsed tehingud”;”;

6) lisa 2 „Tehnilise abi toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Maaeluministri 1. juuni 2017. a määruse nr 44 „Integreeritud mereseire arendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 1. juuni 2017. a määrust nr 44 „Integreeritud mereseire arendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse, kas tegevus on seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega.”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevus ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevus ei ole seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega;
2) üks punkt, kui tegevus on seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega.”.

§ 4.  Maaeluministri 12. juuni 2018. a määruse nr 37 „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 12. juuni 2018. a määrust nr 37 „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevus aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele;”;

2) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas tegevuste ajakava on realistlik.”;

3) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevus ei ole seotud § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimisega;
2) üks punkt, kui tegevus on seotud § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimisega.”;

4) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevuste ajakava ei ole realistlik;
2) üks punkt, kui tegevuste ajakava on realistlik.”.

§ 5.  Maaeluministri 13. novembri 2015. a määruse nr 16 „Kalandusandmete kogumise toetus” muutmine

Maaeluministri 13. novembri 2015. a määrust nr 16 „Kalandusandmete kogumise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „artikliga 65” tekstiosaga „ning artikli 68a lõikega 5”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Taotlust ei hinnata kalandusturu korraldamise seaduse § 29 lõike 3 alusel.”;

3) paragrahvi 9 lõikes 11 asendatakse sõna „kuupäevaks” sõnaga „tööpäevaks”;

4) paragrahvi 9 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „käsundusleping” tekstiosaga „, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas”;

5) paragrahvi 9 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „ametijuhend” tekstiosaga „või muu dokument, milles on kirjeldatud rakenduskavaga seotud töö- või teenistusülesanded”;

6) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) majandusarvestuse tarkvara SAP aruanne „Kassapõhised detailsed tehingud – tööjõukulud”;”;

7) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) majandusarvestuse tarkvara SAP aruanne „Kassapõhised detailsed tehingud”;”;

8) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lõike 2 punktis 8 nimetatud tööajatabelit ei pea esitama juhul, kui ametniku või töötaja tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.”;

9) määruse lisa 1 punkti 2 täiendatakse alapunktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) teave tööjõukulude hüvitamise kohta tegelike kulude või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.07.2018, lk 1–222), artikli 68a lõike 5 alusel.”;

10) lisa 2 „Kalandusandmete kogumise toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 6.  Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määruse nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” muutmine

Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määrust nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „artikliga 65” tekstiosaga „ning artikli 68a lõikega 5”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Taotlust ei hinnata kalandusturu korraldamise seaduse § 29 lõike 3 alusel.”;

3) paragrahvi 9 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „käsundusleping” tekstiosaga „, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas”;

4) paragrahvi 9 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „ametijuhend” tekstiosaga „või muu dokument, milles on kirjeldatud rakenduskavaga seotud töö- või teenistusülesanded”;

5) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) majandusarvestuse tarkvara SAP aruanne „Kassapõhised detailsed tehingud – tööjõukulud”;”;

6) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) majandusarvestuse tarkvara SAP aruanne „Kassapõhised detailsed tehingud”;”;

7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lõike 2 punktis 8 nimetatud tööajatabelit ei pea esitama juhul, kui ametniku või töötaja tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.”;

8) määruse lisa 1 punkti 2 täiendatakse alapunktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) teave tööjõukulude hüvitamise kohta tegelike kulude või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.07.2018, lk 1–222), artikli 68a lõike 5 alusel.”;

9) lisa 2 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 7.  Maaeluministri 14. veebruari 2017. a määruse nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus” muutmine

Maaeluministri 14. veebruari 2017. a määruse nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus” § 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

(2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevus aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele;
2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja võimekust taotluses kavandatud tegevuse elluviimiseks;
4) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas on olemas probleem, kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus.

(3) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevus ei ole seotud meetme eesmärkide saavutamisega;
2) üks punkt, kui tegevus on seotud meetme eesmärkide saavutamisega.

(4) Kui hinnatakse tegevuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga;
2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga.

(5) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevust ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui taotleja suutlikkus tegevus ellu viia on kaheldav või ta ei suuda tõendada omafinantseeringu olemasolu;
2) üks punkt, kui taotleja suudab tegevuse ellu viia ja omafinantseeringu olemasolu on tõendatud.

(6) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui energia- või ressursiaudit sisaldab mittevajalikke tegevusi või puudub tõendatud vajadus auditi tegemiseks;
2) üks punkt, kui on välja toodud tegevuse probleemipüstitus ja tegevuse vajalikkus on põhjendatud.

(7) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.”.

§ 8.  Maaeluministri 6. augusti 2018. a määrus nr 46 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus” muutmine

Maaeluministri 6. augusti 2018. a määrust nr 46 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „punktis b ning”;

2) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „punktis b” tekstiosaga „ning punkti c alapunktis ii”;

3) paragrahvi 6 lõike 5 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „taotluse” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

4) paragrahvi 6 lõike 7 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „PRIAle” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

5) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetekohasust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

(2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal üks kuni kaks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse seda, kas taotluses kavandatud tegevusega panustatakse meetme eesmärkide saavutamisse;
2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja kogemust kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamise tegevusalal;
4) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas on olemas probleem, kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus.

(3) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevus ei ole seotud meetme eesmärkide saavutamisega;
2) üks punkt, kui tegevus on seotud meetme eesmärkide saavutamisega;
3) kaks punkti, kui tegevus on seotud meetme eesmärkide saavutamisega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis b nimetatud tegevuse elluviimise korral teeb taotleja turu-uuringu kalapüügi- või vesiviljelustoote kohta, mis on nimetatud kalandusturu korraldamise seaduse § 12 lõike 11 kohaselt majanduslikult oluliseks liigiks;
4) kaks punkti, kui tegevus on seotud meetme eesmärkide saavutamisega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud tegevuse elluviimise korral teeb taotleja kalapüügi- või vesiviljelustoote sertifitseerimistegevuse kalandusturu korraldamise seaduse § 12 lõikes 11 nimetatud majanduslikult oluliste liikide kohta.

(4) Kui hinnatakse tegevuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud ja ei ole arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, ning eelarves sisalduvad kulud ei ole tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud;
2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ja on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, ning eelarves sisalduvad kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud;
3) kaks punkti, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ja on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, eelarves sisalduvad kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud ning § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimise korral on omafinantseering vähemalt viis protsenti suurem kui omafinantseeringu minimaalne määr.

(5) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevus ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamise tegevusalal alla kolme aasta;
2) üks punkt, kui taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamise tegevusalal kolm kuni kümme aastat;
3) kaks punkti, kui taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamise tegevusalal üle kümne aasta.

(6) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui ei ole välja toodud tegevuse probleemipüstitust ja tegevuse vajalikkus ei ole põhjendatud;
2) üks punkt, kui on välja toodud tegevuse probleemipüstitus ja tegevuse vajalikkus on põhjendatud;
3) kaks punkti, kui on välja toodud tegevuse probleemipüstitus, tegevuse vajalikkus on põhjendatud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis b nimetatud tegevuse elluviimise korral teeb taotleja turu-uuringu kalapüügi- või vesiviljelustoote kohta, mis on nimetatud kalandusturu korraldamise seaduse § 12 lõike 11 kohaselt majanduslikult oluliseks liigiks;
4) kaks punkti, kui on välja toodud tegevuse probleemipüstitus, tegevuse vajalikkus on põhjendatud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud tegevuse elluviimise korral teeb taotleja kalapüügi- või vesiviljelustoote sertifitseerimistegevuse kalandusturu korraldamise seaduse § 12 lõikes 11 nimetatud majanduslikult oluliste liikide kohta.

(7) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

(8) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi ja koostab taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste puhul eelistatakse varem esitatud taotlust.”;

6) paragrahvi 10 lõike 4 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „PRIAle” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”.

§ 9.  Maaeluministri 15. mai 2017. a määruse nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muutmine

Maaeluministri 15. mai 2017. a määrust nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõike 4 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „(edaspidi PRIA)” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

2) paragrahvi 7 lõike 5 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „taotluse” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

3) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

(2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
1) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas tegevus suurendab taotleja ettevõtte energiatõhusust;
2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse tegevuse eelarve selgust ja mõistlikkust ning omafinantseeringu suurust;
3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja kogemust kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal;
4) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas tegevus panustab meetme eesmärkide saavutamisse.

(3) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevuse raames tehtav investeering ei ole objektiivselt põhjendatud;
2) üks punkt, kui tegevuse raames tehtav investeering on objektiivselt põhjendatud;
3) kaks punkti, kui tegevuse raames tehtav investeering on objektiivselt põhjendatud ja tagab energia- või ressursiauditi kohaselt maksimaalse energia- või ressursisäästu.

(4) Kui hinnatakse tegevuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga;
2) üks hindepunkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga;
3) üks lisahindepunkt iga viie protsendi omafinantseeringu eest, mis ületab omafinantseeringu minimaalset määra.

(5) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevust ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal alla kolme aasta;
2) üks punkt, kui taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal kolm kuni viis aastat;
3) kaks punkti, kui taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal kuus kuni kümme aastat;
4) kolm punkti, kui taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal üle kümne aasta.

(6) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevus ei panusta meetme eesmärkide saavutamisse;
2) üks punkt, kui tegevus panustab meetme eesmärkide saavutamisse energiaauditi aruandes nimetatud tegevuste kaudu;
3) kaks punkti, kui tegevus panustab meetme eesmärkide saavutamisse ressursiauditi aruandes nimetatud tegevuste kaudu.

(7) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

(8) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi ja koostab taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste puhul eelistatakse varem esitatud taotlust.”;

4) paragrahvi 10 lõike 3 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „PRIAle” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

5) paragrahvi 10 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „esitada” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”.

§ 10.  Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmine

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” § 22 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõike 1 punktis 7 nimetatud tööajatabelit ei pea esitama juhul, kui toetuse saaja töötaja tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt ning lõike 1 punktis 4 nimetatud lepingud sisaldavad toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaalu tööjõukulude brutosummas.”.

§ 11.  Maaeluministri 27. juuni 2017. a määruse nr 49 „Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 27. juuni 2017. a määrust nr 49 „Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maaeluministeerium hindab toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindamisskaalal null kuni kaks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevus aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele;
2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
3) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas projekti eesmärgipüstitus on põhjendatud ja tegevuste ajakava on realistlik;
4) taotleja suutlikkus taotluses kavandatud tegevuse elluviimiseks, mille puhul hinnatakse, kas tegevus on seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega.”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Lõike 1 punktis 3 nimetatud kriteeriumi hindamise korral antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevuse eesmärgipüstitus ei ole põhjendatud;
2) üks punkt, kui tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud, kuid tegevuste ajakava ei ole realistlik;
3) kaks punkti, kui tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud ja tegevuste ajakava on realistlik.

(32) Lõike 1 punktis 4 nimetatud kriteeriumi hindamise korral antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevus ei ole seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega;
2) üks punkt, kui tegevus on seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega.”.

§ 12.  Maaeluministri 27. veebruari 2017. a määruse nr 22 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus” muutmine

Maaeluministri 27. veebruari 2017. a määrust nr 22 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud, kas ettenähtud tegevused võimaldavad saavutada kavandatud tulemusi ja kas tegevuse ajakava on realistlik.”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevuse vajalikkus ei ole tõendatud, esitatud eesmärgid on ebarealistlikud või tegevuste ajakava ei ole realistlik;
2) üks punkt, kui taotluses on selgelt välja toodud probleemipüstitus, tegevuse vajalikkus on põhjendatud ja tegevuse sidusus meetme eesmärkidega on arusaadav ning tegevuse ajakava on realistlik.”.

§ 13.  Maaeluministri 17. aprilli 2017. a määruse nr 34 „Püügivahendi parendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 17. aprilli 2017. a määruse nr 34 „Püügivahendi parendamise toetus” § 8 lõike 3 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „tegevuse” sõnadega „põhjendatust ja”.

§ 14.  Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 9 „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus” muutmine

Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määrust nr 9 „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja tasutud kulude kohta PRIA-le ühe kuu jooksul pärast eelnenud kvartali lõppu lisas 6 esitatud nõuetele vastava maksetaotluse koos järgmiste dokumentide ärakirjadega:
1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve, kellelt toetuse saaja tellis töö või teenuse või ostis kaupa;
2) punktis 1 nimetatud dokumentides märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
3) töö või teenuse üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kui tegemist on tellitud töö või teenusega;
4) töötaja tööjõukulude esmakordsel makse taotlemisel töötajaga sõlmitud tööleping, töövõtulepingu alusel teenust osutava isiku puhul töövõtuleping või käsunduslepingu alusel teenust osutava isiku puhul käsundusleping, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas;
5) esmakordsel makse taotlemisel töötaja ametijuhend, milles on kirjeldatud rakenduskavaga seotud tööülesanded;
6) töötaja kuu töötasu arvestuse kohta tööjõukulude arvestusleht, millel on näha tööpäevad, töötasu, puhkusetasu, puhkusetoetus, lapsepuhkuse tasu, haigushüvitis, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja palgakulu kokku koos juurdearvestusega;
7) töötasu maksmist tõendav dokument;
8) dokument töösuhte lõpetamise kohta;
9) töötaja lähetuskulusid tõendav dokument;
10) töötaja koolitusel osalemist tõendav dokument selle olemasolu korral;
11) ürituste puhul lisaks kuludokumendile ja selle alusel arve tasumist tõendavale dokumendile üritusest osavõtjate nimekiri ning ürituse päevakava;
12) hankedokumendid, juhul kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist või kui neid ei ole varem PRIA-le esitatud, ja hankija otsus pärast pakkumuste läbivaatamist.”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse saaja tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.”;

4) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „5–9” tekstiosaga „6–9”;

5) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „lõike 1 punktides 1–12” tekstiosaga „lõikes 1”.

§ 15.  Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 10 „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus” muutmine

Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määrust nr 10 „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja tasutud kulude kohta PRIA-le ühe kuu jooksul arvates eelnenud kvartali lõpust lisas 6 esitatud nõuetele vastava maksetaotluse koos järgmiste dokumentide ärakirjadega:
1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve, kellelt toetuse saaja tellis töö või teenuse või ostis kaupa;
2) punktis 1 nimetatud dokumentides märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
3) töö või teenuse üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kui tegemist on tellitud töö või teenusega;
4) töötaja tööjõukulude esmakordsel makse taotlemisel töötajaga sõlmitud tööleping, töövõtulepingu alusel teenust osutava isiku puhul töövõtuleping või käsunduslepingu alusel teenust osutava isiku puhul käsundusleping, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas;
5) esmakordsel makse taotlemisel töötaja ametijuhend, milles on kirjeldatud rakenduskavaga seotud tööülesanded;
6) töötaja kuu töötasu arvestuse kohta tööjõukulude arvestusleht, millel on näha tööpäevad, töötasu, puhkusetasu, puhkusetoetus, lapsepuhkuse tasu, haigushüvitis, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja palgakulu kokku koos juurdearvestusega;
7) töötasu maksmist tõendav dokument;
8) dokument töösuhte lõpetamise kohta;
9) töötaja lähetuskulusid tõendav dokument;
10) töötaja koolitusel osalemist tõendav dokument selle olemasolu korral;
11) ürituste puhul lisaks kuludokumendile ja selle alusel arve tasumist tõendavale dokumendile üritusest osavõtjate nimekiri ning ürituse päevakava;
12) hankedokumendid, juhul kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist või kui neid ei ole varem PRIA-le esitatud, ja hankija otsus pärast pakkumuste läbivaatamist.”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse saaja tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.”.

4) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „5–9” tekstiosaga „6–9”;

5) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „lõike 1 punktides 1–12” tekstiosaga „lõikes 1”.

§ 16.  Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muutmine

Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määrust nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „töölepingujärgne” tekstiosaga „töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu järgne”;

2) paragrahvi 5 punktis 9 asendatakse tekstiosa „§-des 38 ja 40 ning” tekstiosaga „§-s 38 või 40 või”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamise, elluviimise ja seirega mitteseotud töö või teenuse kulu.”;

4) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „tehtud kalendriaastal” sõnadega „seotud selle kalendriaasta tegevustega”;

5) paragrahvi 10 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „dokumentidega” sõnadega „dokumentide ärakirjadega”;

6) paragrahvi 10 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) töötaja tööjõukulude esmakordsel makse taotlemisel töötajaga sõlmitud tööleping, töövõtulepingu alusel teenust osutava isiku puhul töövõtuleping või käsunduslepingu alusel teenust osutava isiku puhul käsundusleping, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas ning kirjeldatud tootmis- ja turustamiskavaga seotud tööülesanded;”;

7) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Lõike 4 punktis 3 nimetatud tööajatabelit ei pea esitama juhul, kui ametniku või töötaja tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.”.

§ 17.  Maaeluministri 31. mai 2018. a määruse nr 35 „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 31. mai 2018. a määruse nr 35 „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus” § 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

(2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
1) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud ja tegevuse ajakava on realistlik;
2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse tegevuse eelarve selgust ja mõistlikkust ning omafinantseeringu suurust;
3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja müügitulu vesiviljelustoodete tootmise valdkonnas;
4) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas tegevusega panustatakse meetme eesmärkide saavutamisse.

(3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud hindamiskriteeriumi puhul antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevuse raames tehtav investeering ei ole objektiivselt põhjendatud;
2) üks punkt, kui toetatava tegevuse raames tehtav investeering on objektiivselt põhjendatud ja tegevuse ajakava on realistlik;
3) kaks punkti, kui toetatava tegevuse raames tehtav investeering on objektiivselt põhjendatud ja tegevuse ajakava on realistlik ning tehtav investeering tagab energiaauditi kohase energiasäästu, aitab üle minna taastuvale energiaallikale või vähendab negatiivset keskkonnamõju.

(4) Lõike 2 punktis 2 nimetatud hindamiskriteeriumi puhul antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga;
2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga;
3) üks lisahindepunkt iga viie protsendi omafinantseeringu eest, mis ületab omafinantseeringu minimaalset määra.

(5) Lõike 2 punktis 3 nimetatud hindamiskriteeriumi puhul antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui taotleja ei ole vesiviljelustoodete tootmise valdkonnas müügitulu saanud;
2) üks punkt, kui taotleja on vesiviljelustoodete tootmise valdkonnas saanud müügitulu vähemalt viimase kolme aasta jooksul;
3) kaks punkti, kui taotleja viimase kolme aasta vesiviljelustoodete tootmise müügitulu on iga aasta järk-järgult suurenenud.

(6) Lõike 2 punktis 4 nimetatud hindamiskriteeriumi puhul antakse hindepunkte järgmiselt:
1) null punkti, kui tegevus ei ole seotud meetme eesmärkide saavutamisega;
2) üks punkt, kui tegevuse tulemusena vähendatakse vesiviljelusettevõtte negatiivset keskkonnamõju või edendatakse vesiviljelusettevõtte energiatõhusust või üleminekut taastuvale energiaallikale;
3) kaks punkti, kui tegevuse tulemusena vähendatakse vesiviljelusettevõtte negatiivset keskkonnamõju ja edendatakse vesiviljelusettevõtte energiatõhusust või üleminekut taastuvale energiaallikale.

(7) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

(8) PRIA koostab nõuetekohaste taotluste hindamise tulemusena taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks suurema koondhinde saanud taotluse. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste puhul eelistatakse varem esitatud taotlust.”.

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 2 Tehnilise abi toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded

Lisa 2 Kalandusandmete kogumise toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded

Lisa 2 Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json