Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2019, 2

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 29.08.2019 nr 70

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 20 lõike 5 teises lauses asendatakse sõnad „eelviimasel või viimasel kohustuseaastal” sõnadega „pärast kolmandat kohustuseaastat”;

2) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Kohustuseperioodi, mis lõppeb 2019. aasta 31. detsembril, võib ühe kalendriaasta võrra pikendada. Kohustuseperioodi pikendamise korral esitab taotleja § 24 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil lisaks sama paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud andmetele andmed kohustuseperioodi pikendamise kohta.”.

§ 2.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” § 21 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kohustuseperioodi, mis lõppeb 2019. aasta 31. detsembril, võib ühe kalendriaasta võrra pikendada. Kohustuseperioodi pikendamise korral esitab taotleja § 16 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil lisaks sama paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud andmetele andmed kohustuseperioodi pikendamise kohta.”.

§ 3.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” § 16 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kohustuseperioodi, mis lõpeb 2019. aasta 31. detsembril, võib ühe kalendriaasta võrra pikendada. Kohustuseperioodi pikendamise korral esitab taotleja § 11 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul ja viisil lisaks sama paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud andmetele andmed kohustuseperioodi pikendamise kohta.”.

§ 4.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 27 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Kohustuseperioodi, mis lõpeb 2019. aasta 31. detsembril, võib ühe kalendriaasta võrra pikendada. Kohustuseperioodi pikendamise korral esitab taotleja § 22 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil lisaks sama paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud andmetele andmed kohustuseperioodi pikendamise kohta.”.

§ 5.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kohustuseaasta 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanune, põllumajandusloomade aretuse seaduse § 3 lõike 5 kohaselt saadud ja tõuraamatu lisaosas A registreeritud eesti raskeveohobune, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud, kelle andmed on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud ning kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust.”;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kohustuseperioodi, mis lõppeb 2019. aasta 31. detsembril, võib ühe kalendriaasta võrra pikendada. Kohustuseperioodi pikendamise korral esitab taotleja § 10 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja sama paragrahvi lõikes 2 sätestatud viisil lisaks sama paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud andmetele andmed kohustuseperioodi pikendamise kohta.”.

§ 6.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” § 19 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kohustuseperioodi, mis lõppeb 2019. aasta 31. detsembril, võib ühe kalendriaasta võrra pikendada. Kohustuseperioodi pikendamise korral esitab taotleja § 14 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil lisaks sama paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud andmetele andmed kohustuseperioodi pikendamise kohta.”.

§ 7.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) puisniidu karjatamise korral 250 eurot.”;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse läbivalt tekstiosa „2–6” tekstiosaga „2–7”;

3) paragrahvi 5 lõiget 8 täiendatakse pärast sõna „puiskarjamaa” tekstiosaga „,karjatatava puisniidu”;

4) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Karjatamine on lubatud puisniidu taastamise järel niidutaimestiku taastumise eesmärgil või kui puisniitu on enne niidetud ja niide on kokku kogutud.”;

5) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kohustuseperioodi, mis lõppeb 2019. aasta 31. detsembril, võib ühe kalendriaasta võrra pikendada. Kohustuseperioodi pikendamise korral esitab taotleja § 17 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja sama paragrahvi lõikes 4 sätestatud viisil lisaks sama paragrahvi lõigetes 4–6 nimetatud andmetele andmed kohustuseperioodi pikendamise kohta.”.

Mart Järvik
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json