Teksti suurus:

Integreeritud mereseire arendamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2019, 5

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Integreeritud mereseire arendamise toetus

Vastu võetud 01.06.2017 nr 44
RT I, 06.06.2017, 4
jõustumine 09.06.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2019RT I, 06.09.2019, 109.09.2019

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 ja § 19 lõike 1 ja § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetme˜ „Integreeritud mereseire arendamise toetus” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ja kord ning toetuse kasutamise kava koostamise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 80 lõike 1 punktis a nimetatud tegevuste elluviimiseks.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

  (3) Toetatav on tegevus, mis aitab lahendada komisjoni teatises „Suund mereseire integreerimisele: Ühine teabejagamiskeskkond ELi merendusvaldkondadele” (KOM/2009/0538) nimetatud ülesandeid ning lähtub samas teatises nimetatud juhtpõhimõtetest.

§ 3.   Omafinantseeringu minimaalne määr

  Omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblik on:
  1) tarkvara eelanalüüsi ja ärianalüüsi kulu;
  2) tarkvara arendamise ja liidestamise kulu;
  3) tarkvara arendamiseks, tööshoidmiseks ja kasutamiseks vajaliku riistvara soetamise kulu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kulu peab olema toetatava tegevuse elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulud;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõikes 3 nimetatud kulud samas lõikes sätestatud tingimustel;
  3) toetuse saaja tegevuskulud, sealhulgas personalikulu;
  4) tolli-, sisseveo- või muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;
  5) maa ja olemasoleva ehitise ostmise või liisimise kulu;
  6) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest ja tagatismakse;
  7) erisoodustusmaks;
  8) amortisatsioonikulu;
  9) viivis, trahv ja muu rahaline karistus, kohtumenetluse kulu, riigilõiv;
  10) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) toetuse taotluse esitamist.

§ 6.   Toetuse kasutamise kava

  (1) Toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel, milles nähakse ette kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõikes 3 sätestatu.

  (2) Toetuse kasutamise kavas nimetatakse isikuna, kes võib selle alusel toetust taotleda, täidesaatva riigivõimu asutus.

  (3) Maaeluministeerium avalikustab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, milles kutsub lõikes 2 nimetatud täidesaatva riigivõimu asutusi esitama taotlust nende nimetamiseks toetuse kasutamise kavas.

  (4) Täidesaatva riigivõimu asutus, kes soovib toetuse kasutamise kava alusel toetust taotleda, esitab lõikes 3 nimetatud teates toodud tähtaja jooksul Maaeluministeeriumile taotluse, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise aeg;
  3) tegevuse üksikasjalik kirjeldus;
  4) tegevuse eelarve, kus abikõlblikud kulud on üksikasjalikult ja selgelt kirjeldatud ning põhjendatud;
  5) kui tegevuse raames soetatakse põhivara, siis selgitus, kuidas seda kasutatakse pärast toetatava tegevuse elluviimist;
  6) kinnitus, et täidesaatva riigivõimu asutus ei ole toime pannud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust;
  7) tegevuse maksumuse hinnakalkulatsioon koos põhjendustega või tegevuse hankedokumendi tehnilise kirjelduse ja edukaks osutunud pakkumuse ärakiri, kui hange on juba korraldatud.

  (5) Lõike 4 punktis 3 nimetatud tegevuse üksikasjalikust kirjeldusest peab nähtuma vähemalt järgmine:
  1) tegevusega lahendatava probleemi üksikasjalik kirjeldus;
  2) selgitus, kuidas aitab tegevus kaasa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 79 lõike 1 punktis a nimetatud erieesmärgi saavutamisele;
  3) tegevuse elluviimise ajakava;
  4) vajadusel selgitus, kuidas on korraldatud tarkvara ülalpidamine pärast tegevuse elluviimist;
  5) andmed, mis on nõutud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1242/2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks (ELT L 334, 21.11.2014, lk 11–38), V lisa kohaselt meetme VIII.1 kohta.

  (6) Maaeluministeerium hindab nõuetekohaseid taotlusi §-s 7 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel ja moodustab taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdsete koondhinnetega taotluste puhul eelistatakse taotlust, mis on saanud rohkem hindepunkte § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud hindamiskriteeriumi eest. Kui taotlused on saanud § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud hindamiskriteeriumi eest võrdsed hindepunktid, eelistatakse varem esitatud taotlust.

  (7) Lähtudes hindamistulemustest ning meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite piiridest, nimetatakse toetuse kasutamise kavas täidesaatva riigivõimu asutus, kes võib kava alusel toetust taotleda.

  (8) Toetuse kasutamise kava kehtestatakse 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi ja PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul arvates kava kehtestamisest.

§ 7.   Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotluse hindamine

  (1) Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindab Maaeluministeerium hindamisskaalal null kuni kaks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse tegevuse tulemuste eeldatavat ulatust ja tulemuste kestlikkust pärast tegevuse elluviimist;
  2) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas eesmärgipüstitus on põhjendatud, sekkumisloogika on arusaadav ja mõjus ning kas tegevuste ajakava on realistlik;
  3) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
  4) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse, kas tegevus on seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (2) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse tulemus aitab kaasa ainult ühe täidesaatva riigivõimuasutuse andmete kogumise ja haldamisega seonduvate ülesannete täitmisele või tarkvara ülalpidamine pärast tegevuse elluviimist ei ole tagatud;
  2) üks punkt, kui tegevuse tulemus aitab kaasa rohkem kui ühe täidesaatva riigivõimuasutuse andmete kogumise ja haldamisega seonduvate ülesannete täitmisele ja tarkvara ülalpidamine pärast tegevuse elluviimist on tagatud;
  3) kaks punkti, kui tegevuse tulemus aitab kaasa rohkem kui kolme täidesaatva riigivõimuasutuse andmete kogumise ja haldamisega seonduvate ülesannete täitmisele ja tarkvara ülalpidamine pärast tegevuse elluviimist on tagatud.

  (3) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse eesmärgipüstitus ei ole põhjendatud või tegevuste ajakava ei ole realistlik;
  2) üks punkt, kui tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud, kuid tegevuste ajakava ei ole realistlik;
  3) kaks punkti, kui tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud ja tegevuste ajakava on realistlik.

  (4) Kui hinnatakse taotluses kavandatud tegevuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud või kui ei ole aru saada, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ning on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, kuid eelarves sisalduvate kulude vajalikkus ja mõistlikkus ei ole selgelt põhjendatud;
  3) kaks punkti, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ja on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, ning eelarves sisalduvad kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud.

  (41) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevus ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevus ei ole seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega;
  2) üks punkt, kui tegevus on seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (5) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud vähemalt ühe hindepunkti.

§ 8.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda toetuse kasutamise kavas nimetatud täidesaatva riigivõimu asutus, kes vastab kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja).

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le toetuse taotluse, milles sisalduvad haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed. Toetuse taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (3) Maaeluministeerium edastab PRIA-le andmed ja neid tõendavad dokumendid, mille taotleja esitas Maaeluministeeriumile § 6 lõikes 4 nimetatud taotluse lahendamiseks ning mis omavad tähendust ka toetuse taotluse lahendamisel.

  (4) Kui taotleja taotleb tegevuse kohta toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos toetuse taotlusega sellekohase teabe.

§ 9.   Toetuse taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib §-s 8 nimetatud taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetele vastavust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) Toetuse taotlust ei hinnata kalandusturu korraldamise seaduse § 29 alusel.

§ 10.   Toetuse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 5 alusel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 11.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

  (2) Toetust makstakse üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki asjakohaseid nõudeid, sealhulgas toetuse kasutamise kavas ettenähtud nõudeid.

  (3) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (4) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse saaja nimi ja toetuse taotluse viitenumber;
  2) periood, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  3) elluviidud tegevuse abikõlblike kulude summa;
  4) abikõlbliku kulu algdokumendi nimetus, number ja kuupäev ning abikõlbliku kulu summa.

  (5) Toetuse saaja esitab koos lõikes 4 nimetatud maksetaotlusega järgmised asjakohased dokumendid:
  1) lõike 4 punktis 4 nimetatud abikõlbliku kulu tegemist tõendava dokumendi ärakiri ja dokumendis märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopia;
  2) töö või teenuse üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kui tegemist on tellitud töö või teenusega;
  3) hankedokumendid, kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist.

§ 12.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates § 11 lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (3) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 13.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses, selles määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (2) Toetuse saaja tagab toetatava tegevuse elluviimise raames soetatud põhivara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (3) Toetuse saaja tagab, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

  (4) Kui toetatav tegevus on ellu viidud, esitab toetuse saaja hiljemalt koos viimase maksetaotlusega PRIA-le lõpparuande, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) andmed toetatava tegevuse elluviimise ja tulemuste kohta;
  2) toetatava tegevuse tulemuste lühikokkuvõte.

  (5) Kui toetatav tegevus ei ole täielikult ellu viidud, esitab toetuse saaja iga üheksa kuu tagant PRIA-le vahearuande, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) ülevaade tehtud töödest ja hinnang toetatava tegevuse edenemise kohta;
  2) elluviidud tegevused ja kavandatavad tegevused.

  (6) Lõikes 5 nimetatud vahearuanne esitatakse esimest korda üheksa kuu möödumisel arvates § 10 lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse saamisest.

§ 14.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 15.   Maaeluministri 26. jaanuari 2017. a määruse nr 11 muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json