Teksti suurus:

Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2019, 6

Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus

Vastu võetud 12.06.2018 nr 37
RT I, 15.06.2018, 1
jõustumine 18.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2019RT I, 06.09.2019, 109.09.2019

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 ja 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ning kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 41 lõike 1 punktis a kirjeldatud tegevuste elluviimiseks.

  (2) Ühel kalalaeval ellu viidud sama liiki investeeringu jaoks ei anta toetust rohkem kui üks kord programmiperioodi jooksul.

  (3) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.   Omafinantseeringu minimaalne määr ja toetuse maksimaalne määr

  (1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

  (2) Toetuse maksimaalne suurus programmiperioodil on 400 000 eurot kalalaeva kohta.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblik on komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/531, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014, määrates kindlaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi jaoks kalurite hügieeni-, tervishoiu-, ohutus- ja töötingimuste parandamise, merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamise, kliimamuutuste leevendamise ja kalalaevade energiatõhususe parandamisega seotud rahastamiskõlblikud kulud (ELT L 86, 31.03.2015, lk 1–8), artiklites 13–16 nimetatud kulu, välja arvatud artikli 13 lõikes 2 nimetatud kulu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kulu peab olema toetatava tegevuse elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.05.2014, lk 195–230) sätestatud eesmärkide ja nõuetega.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulud;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõikes 3 nimetatud kulud samas lõikes sätestatud tingimustel;
  3) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/531 artikli 13 lõikes 2 nimetatud kulu;
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014 sätestatud eesmärkidele ja nõuetele mittevastav kulu;
  5) taotleja tööjõukulu;
  6) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  7) rahatrahv, rahaline karistus, leppetrahv ja viivis;
  8) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  9) juriidilise konsultatsiooni kulu;
  10) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) toetuse taotluse esitamist.

§ 6.   Nõuded hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse või soetatava vara käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Toetuse taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik.

  (3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö või teenuse eest tasutava hinnaga. Toetuse taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

  (4) Toetuse taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isikult tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

§ 7.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda kalalaeva omanik, kellele on antud kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kalalaeva kalapüügiluba kalapüügiks merel (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab omama kalalaeva, millel on kehtiv kalalaevatunnistus ning mis on kantud maaeluministri 28. novembri 2017. a määruse nr 79 „Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus” lisas nimetatud segmenti 4S1 või 4S3.

  (3) Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (4) Toetuse taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (5) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-lejärgmised andmed ja dokumendid (edaspidi koos taotlus):
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) taotleja omandis oleva kalalaeva nimi ja kalalaevade registri sisenumber;
  4) paragrahvis 6 nimetatud hinnapakkumused ning § 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus;
  5) tõend omafinantseeringu olemasolu kohta;
  6) avalik-õigusliku ülikooli eksperdiarvamus, mis tõendab, et investeeringud püügivahenditesse ja -varustusse ei vähenda selektiivsust;
  7) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust;
  8) andmed, mis on toetuse kohta nõutud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1242/2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks (ELT L 334, 21.11.2014, lk 11–38), I–V lisa kohaselt;
  9) uue jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemi tootjapoolsed tehnilised andmed või sertifikaat, milles on kirjas jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemi fluoritud kasvuhoonegaaside andmed.

  (6) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 kalendripäeva.

§ 8.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Keskkonnaministeeriumile teabe saamiseks nende taotlejate nimekirja, kes taotlevad toetust jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemi ümberehituseks või rekonstrueerimiseks, et hinnata nende toetatava tegevuse vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014 sätestatud eesmärkidele ja nõuetele.

  (3) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevus aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele;
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]
  2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja võimekust taotluses kavandatud tegevuse elluviimiseks;
  4) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas tegevuste ajakava on realistlik.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (4) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevus ei ole seotud § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimisega;
  2) üks punkt, kui tegevus on seotud § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimisega.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (5) Kui hinnatakse tegevuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhindadega;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhindadega.

  (6) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevus ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja ei suuda tõendada omafinantseeringu olemasolu;
  2) üks punkt, kui omafinantseeringu olemasolu on tõendatud.

  (61) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuste ajakava ei ole realistlik;
  2) üks punkt, kui tegevuste ajakava on realistlik.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (7) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevust ellu viia, antakse üks lisahindepunkt iga viie protsendi suuruse omafinantseeringu eest, mis ületab omafinantseeringu minimaalset määra.

  (8) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 2 alusel ja taotluse rahuldamata jätmise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 9 alusel.

  (2) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud, sest taotluses sisalduvad mitteabikõlblikud kulud, võib PRIA taotleja nõusolekul toetuse summat vähendada tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõppemisest arvates.

§ 10.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid.

  (2) Töö, teenus ja soetatav vara, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (3) Kuludokumendi või rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõttel näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (4) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse saaja nimi ja registrikood;
  2) taotluse viitenumber;
  3) abikõlblikud kulud;
  4) abikõlbliku kulu algdokumendi nimetus, sealhulgas number ja kuupäev ning abikõlbliku kulu summa;
  5) taotletava makse suurus.

  (5) Toetuse saaja esitab koos lõikes 4 nimetatud maksetaotlusega järgmised asjakohased dokumendid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve koopia, kellelt taotleja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, ning taotlejapoolset rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõtte koopia;
  2) tehtud töö, tellitud teenuse või soetatud vara vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri.

§ 11.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul § 10 lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (3) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

§ 12.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud, sealhulgas peab olema esitatud viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega, ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

  (2) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (3) Toetuse saaja tagab, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

  (4) Toetuse saaja tagab toetatava tegevuse elluviimise raames soetatud põhivara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.

§ 13.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 14.   Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json