Teksti suurus:

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2019, 20

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus

Vastu võetud 27.02.2017 nr 22
RT I, 07.03.2017, 9
jõustumine 10.03.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2019RT I, 06.09.2019, 109.09.2019

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1, § 19 lõike 1 ja § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetmete „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine” ning „Sisevete loomastik ja taimestik” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ja kord ning toetuse kasutamise kava koostamise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 40 lõike 1 punktides b, c ja i ning artikli 44 lõikes 6 nimetatud tegevuste elluviimiseks.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.   Omafinantseeringu minimaalne määr

  Omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblik on komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/531, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014, määrates kindlaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi jaoks kalurite hügieeni-, tervishoiu-, ohutus- ja töötingimuste parandamise, merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamise, kliimamuutuste leevendamise ja kalalaevade energiatõhususe parandamisega seotud rahastamiskõlblikud kulud (ELT L 86, 31.03.2015, lk 1–8), artikli 8 lõike 1 punktides b ja c, artikli 9 lõike 2 punktides b ja c ning artikli 12 lõike 2 punktis c nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud abikõlblik kulu peab olema § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  2) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse esitamise päeva, välja arvatud projekteerimisega seotud kulu, kui projekteerimistöö on tehtud pärast 1. jaanuari 2014;
  3) amortisatsioonikulud ja mitterahalised sissemaksed;
  4) seadme või vahendi paigaldamise kulu ilma seadme ostmise kuluta;
  5) kasutatud seadme või vahendi ostmise kulu;
  6) kapitalirendi kulu;
  7) sularahas tehtud kulutus, tasu sularahamakse tegemise eest, teenustasu pangatoimingu eest ja tagatismakse;
  8) tegevuskulu ja personalikulu;
  9) finants- ja kindlustustegevusega seotud kulu;
  10) riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks;
  11) rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse täitmata jätmise korral makstav leppetrahv ja viivis;
  12) kohtumenetluse kulu;
  13) remondikulu;
  14) komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/531 artikli 8 lõikes 2 nimetatud tegevustega seotud kulu;
  15) projekteerimisega seotud kulud ilma sama objekti ehitamiseta projekti raames.

§ 6.   Toetuse kasutamise kava

  (1) Toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel, milles nähakse ette kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõikes 3 sätestatu.

  (2) Toetuse kasutamise kavas nimetatakse isikuna, kes võib selle alusel toetust taotleda, täidesaatva riigivõimu asutus ja riigitulundusasutus.

  (3) Maaeluministeerium avalikustab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, milles kutsub lõikes 2 nimetatud täidesaatva riigivõimu asutusi ja riigitulundusasutusi esitama taotlust nende nimetamiseks toetuse kasutamise kavas.

  (4) Täidesaatva riigivõimu asutus ja riigitulundusasutus, kes soovib enda nimetamist toetuse kasutamise kavas, esitab lõikes 3 nimetatud teates toodud tähtaja jooksul taotluse, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud andmed;
  2) tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise aeg;
  3) tegevuse üksikasjalik kirjeldus;
  4) tegevuse eelarve, kus abikõlblikud kulud on üksikasjalikult ja selgelt kirjeldatud ning põhjendatud;
  5) andmed, mis on nõutud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1242/2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks (ELT L 334, 21.11.2014, lk 11–38), V lisa kohaselt meetme I.18 kohta;
  6) kudealade arv, mida planeeritakse taastada või kunstkoelmute arv, mida planeeritakse paigaldada;
  7) kinnitus, et täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus ei ole toime pannud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktis c nimetatud rikkumist ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust;
  8) tegevuse maksumuse hinnakalkulatsioon koos põhjendustega või tegevuse hankedokumendi tehnilise kirjelduse ja edukaks osutunud pakkumuse ärakiri, kui hange on läbi viidud.

  (5) Lõike 4 punktis 3 nimetatud tegevuse üksikasjalikust kirjeldusest peab nähtuma vähemalt järgmine:
  1) tegevusega lahendatava probleemi üksikasjalik kirjeldus;
  2) tegevuse kooskõla riiklikult tellitud teadus-, rakendusuuringu või teadushinnanguga;
  3) kavandatava tegevuse üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas kavandatava tegevuse ajakava;
  4) tegevuse oodatava tulemuse ja jätkusuutlikkuse kirjeldus.

  (6) Lähtudes hindamistulemustest ning meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite piiridest, nimetatakse toetuse kasutamise kavas täidesaatva riigivõimu asutus ja riigitulundusasutus, kes võivad kava alusel toetust taotleda.

  (7) Toetuse kasutamise kava kinnitatakse 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi ja PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul arvates kava kehtestamisest.

§ 7.   Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotluse hindamine

  (1) Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindab Maaeluministeerium hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse tegevuse panust meetme eesmärkide saavutamisse;
  2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja võimekust taotluses kavandatud tegevuse elluviimiseks;
  4) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud, kas ettenähtud tegevused võimaldavad saavutada kavandatud tulemusi ja kas tegevuse ajakava on realistlik.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (2) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise tulemusena ei kaitsta ega taastata merekeskkonna, sealhulgas sisevete, bioloogilist mitmekesisust ega ökosüsteeme;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise tulemusena kaitstakse ja taastatakse merekeskkonna, sealhulgas sisevete, bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteeme.

  (3) Kui hinnatakse taotluses kavandatud tegevuse eelarve selgust ja mõistlikkust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui eelarves sisalduvad kulud ei ole tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud, tegevuse kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö, teenuse või soetatava vara turuhinnaga;
  2) üks punkt, kui eelarves sisalduvad kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud, tegevuse kulud on realistlikud võrreldes sama töö, teenuse või soetatava vara turuhinnaga.

  (4) Kui hinnatakse taotleja võimekust tegevust ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja suutlikkus tegevus ellu viia on kaheldav;
  2) üks punkt, kui taotleja on suutlik tegevuse ellu viima.

  (41) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse vajalikkus ei ole tõendatud, esitatud eesmärgid on ebarealistlikud või tegevuste ajakava ei ole realistlik;
  2) üks punkt, kui taotluses on selgelt välja toodud probleemipüstitus, tegevuse vajalikkus on põhjendatud ja tegevuse sidusus meetme eesmärkidega on arusaadav ning tegevuse ajakava on realistlik.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (5) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud vähemalt ühe hindepunkti.

§ 8.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda toetuse kasutamise kavas nimetatud täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes vastab kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele (edaspidi koos taotleja).

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le toetuse taotluse, milles sisalduvad haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed. Toetuse taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (3) Maaeluministeerium edastab PRIA-le andmed ja neid tõendavad dokumendid, mille taotleja esitas Maaeluministeeriumile § 6 lõikes 4 nimetatud taotluse lahendamiseks ning mis omavad tähendust ka toetuse taotluse lahendamisel.

  (4) Kui taotleja taotleb tegevuse kohta toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos toetuse taotlusega sellekohase teabe.

§ 9.   Toetuse taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib §-s 8 nimetatud toetuse taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetele vastavust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) Toetuse taotlust ei hinnata kalandusturu korraldamise seaduse § 29 alusel.

§ 10.   Toetuse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 5 alusel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 11.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

  (2) Toetust makstakse üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki asjakohaseid nõudeid, sealhulgas toetuse kasutamise kavas ettenähtud nõudeid.

  (3) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (4) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
  1) toetuse saaja nimi ja registrikood;
  2) taotluse viitenumber;
  3) periood, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  4) elluviidud tegevuse abikõlblike kulude summa;
  5) abikõlbliku kulu algdokumendi nimetus, number ja kuupäev ning abikõlbliku kulu summa.

  (5) Toetuse saaja esitab koos lõikes 4 nimetatud maksetaotlusega järgmised dokumendid:
  1) lõike 4 punktis 5 nimetatud abikõlbliku kulu tegemist tõendava dokumendi ärakiri ja dokumendis märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopia;
  2) töö või teenuse üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia, kui tegemist on tellitud töö või teenusega.

§ 12.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates § 11 lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (3) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 13.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses, selles määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (2) Toetuse saaja tagab, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

  (3) Kui toetatav tegevus on ellu viidud, esitab toetuse saaja hiljemalt koos viimase maksetaotlusega PRIA-le lõpparuande, mis sisaldab peamiste tegevuste ülevaadet ning teavet tegevuse eesmärgi ja tulemuste saavutamise kohta.

  (4) Kui toetatav tegevus ei ole täielikult ellu viidud, esitab toetuse saaja iga 12 kuu tagant PRIA-le vahearuande, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) elluviidud tegevuste ülevaade;
  2) hinnang toetatava tegevuse eesmärgi ja tulemuste saavutamise kohta.

  (5) Lõikes 4 nimetatud vahearuanne esitatakse esimest korda üheksa kuu möödumisel arvates § 10 lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse saamisest.

  (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 40 lõike 1 punktis c nimetatud tegevuse elluviimisel korraldab toetuse saaja § 6 lõike 5 punktis 4 tegevuse mõjude järelhindamise, millesse kaasab asjakohase pädevusega kalandusteadlase, ning esitab järelhindamise tulemused PRIA-le. Järelhindamisel hinnatakse tegevuse mõju kalastiku seisundile, mh kudemisele ja elupaikadele, ja bioloogilise mitmekesisusele ning veekeskkonna ökosüsteemile.

  (7) Kinnisasi, mida kasutatakse toetatava tegevuse elluviimiseks, peab olema taotleja omandis, välja arvatud juhul, kui kinnisasjale on taotleja kasuks seatud kasutusõigus tähtajaga, mis ei ole lühem kui viis aastat arvates viimase toetusosa maksmisest. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 40 lõike 1 punktis i nimetatud tegevuse elluviimisel korral peab kavandatava ehitise ehitama kinnisasjale, mis on taotleja omandis või millele on seatud taotleja kasuks hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates viimase toetusosa maksmisest.

§ 14.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 15.   Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json