Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2019, 29

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Vastu võetud 04.09.2019 nr 43

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksu seaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 31. detsembri 2003.a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sotsiaalkindlustusamet maksab sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud isiku eest, kellele makstakse lapsendamishüvitist ravikindlustuse seaduse alusel või vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel või kes kasutab lapsehoolduspuhkust. Sotsiaalkindlustusamet maksab sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud mittetöötava isiku ja lõike 1 punktis 6 nimetatud isiku eest, kui neile makstakse perehüvitiste seaduse § 21 alusel lasterikka pere toetust. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 1, 2 ja 6 alusel makstakse sotsiaalmaksu vaid ühe last või lapsi kasvatava isiku eest lõikes 1 toodud järjekorras.”;

2) paragrahvi 2 lõikest 12 jäetakse välja sõnad „lapsehooldustasu või”;

3) paragrahvi 2 lõige 13 sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Lapsendamishüvitise või vanemahüvitise maksmise lõpetamisel jätkatakse sotsiaalmaksu maksmist sama kindlustatava eest kuni lapsehoolduspuhkust kasutava isiku eest sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise kuuni (viimane kaasa arvatud). Lapsendamishüvitise, vanemahüvitise või lasterikka pere toetuse maksmise lõpetamisel seetõttu, et perehüvitiste maksmise kohustus on üle läinud teisele Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigile või Šveitsi Konföderatsioonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 72–116), jätkatakse sotsiaalmaksu maksmist sama kindlustatava eest kuni § 4 lõigetes 2 ja 4 nimetatud taotluse esitamise kuuni (viimane kaasa arvatud).”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud isik, kes ei saa lapsendamishüvitist, vanemahüvitist või lasterikka pere toetust võib esitada Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise taotluse, välja arvatud juhul, kui lapsendamishüvitist, vanemahüvitist või lasterikka pere toetust makstakse teisele sama last või lapsi kasvatavale isikule.”;

5) paragrahvi 91 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Kuni 2020. aasta 1. juulini jätkatakse käesoleva määruse § 2 lõike 13 esimese lause kohaselt sotsiaalmaksu maksmist sama kindlustatava eest vaid lapsendamishüvitise või vanemahüvitise lõpetamisel.

(4) Isiku eest, kellele makstakse lapsehooldustasu kuni 2019. aasta 31. augustini kehtinud perehüvitiste seaduse alusel, maksab Sotsiaalkindlustusamet sotsiaalmaksu kuni lapsehooldustasu saamise õiguse lõppemiseni, aga mitte kauem kui 2022. aasta 31. märtsini. Sotsiaalmaksu makstakse käesoleva määruse kuni 2019. aasta 31. augustini kehtinud redaktsioonist lähtuvalt.

(5) Kui isikul on alates 2022. aasta 1. aprillist jätkuvalt lapsehooldustasu saamise õigus, maksab Sotsiaalkindlustusamet perioodil 2022. aastal 1. aprillist kuni 2024. aasta 31. augustini isiku eest sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kuni lapsehooldustasu saamise õiguse lõppemiseni.”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. septembrist.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json