Teksti suurus:

Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2019, 31

Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused

Vastu võetud 04.09.2019 nr 39

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 79 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused põhjavee saastatuse tuvastamiseks, saastatuse ulatuse hindamiseks ja põhjavee seisundi parandamise meetmete kavandamiseks.

§ 2.  Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused

  (1) Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtust väljendatakse piirarvu ja künnisarvu kaudu ning esitatakse mikrogrammides põhjavee mahuühiku kohta.

  (2) Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused on järgnevad:


Nr

Ohtlik aine

CAS nr1
Põhjavee kvaliteedi piirväärtus
Künnisarv,
µg/l
Piirarv,
µg/l
I. RASKMETALLID
  1.
Elavhõbe (Hg)
0,4
2
  2.
Kaadmium (Cd)
1
10
  3.
Plii (Pb)
10
200
  4.
Tsink (Zn)
50
5000
  5.
Nikkel (Ni)
10
200
  6.
Kroom (Cr)
10
200
  7.
Vask (Cu)
15
1000
  8.
Koobalt (Co)
5
300
  9.
Molübdeen (Mo)
5
70
10.
Tina (Sn)
3
150
11.
Baarium (Ba)
50
7000
12.
Seleen (Se)
5
50
II. MUUD ANORGAANILISED ÜHENDID
13.
Fluoriid (F--ioonina, üldine)
1500
4000
14.
Arseen (As)
5
100
15.
Boor (B)
500
2000
16.
Tsüaniidid (CN--ioonina, vaba)
5
100
17.
Tsüaniidid (CN-üldine)
100
200
III. AROMAATSED SÜSIVESINIKUD
18.
Benseen
71-43-2
0,2
5
19.
Etüülbenseen
100-41-4
0,5
50
20.
Tolueen
108-88-3
0,5
50
21.
Stüreen
10-42-5
0,5
50
22.
Ksüleenid
0,5
30
23.
Aromaatsed süsivesinikud (kokku)
1
100
24.
Ühealuselised fenoolid (summa)
1
100
25.
Kahealuselised fenoolid (pürokatehhooli, resortsinooli ja hüdrokinooni summaarne kontsentratsioon)
1
100
26.
Fenoolid (iga järgnev ühend)
 
0,5
50
o-kresool
95-48-7
m-kresool
108-39-4
p-kresool
106-44-5
2,3-dimetüülfenool
526-75-0
2,4-dimetüülfenool
105-67-9
2,5-dimetüülfenool
95-87-4
2,6-dimetüülfenool
576-26-1
3,4-dimetüülfenool
95-65-8
3,5-dimetüülfenool
108-68-9
pürokatehhool
120-80-9
resortsinool
108-46-3
beeta-naftool
135-19-3
hüdrokinoom
123-31-9
27.
Klorofenoolid (iga ühend)
0,3
30
28.
MTBE (metüültertsiaalbutüüleeter)
1634-04-4
0,5
10
29.
Naftasaadused (süsivesinikud C10–C40, summa)
20
600
IV. POLÜTSÜKLILISED AROMAATSED SÜSIVESINIKUD (PAH)
30.
Antratseen
120-12-7
0,1
5
31.
Krüseen
218-01-9
0,01
1
32.
Fenantreen
85-01-8
0,05
2
33.
Naftaleen
91-20-3
1
50
34.
Püreen
129-00-0
1
5
35.
α-metüülnaftaleen
90-12-0
1
30
β-metüülnaftaleen
91-57-6
 
 
36.
Dimetüülnaftaleeni ühendid (iga ühend)
 
1
30
1,2-dimetüülnaftaleen
573-98-8
1,3-dimetüülnaftaleen
575-41-7
1,4-dimetüülnaftaleen
571-58-4
1,5-dimetüülnaftaleen
571-61-9
1,6-dimetüülnaftaleen
575-43-9
1,7-dimetüülnaftaleen
575-37-1
1,8-dimetüülnaftaleen
569-41-5
2,3-dimetüülnaftaleen
581-40-8
2,6-dimetüülnaftaleen
581-42-0
2,7-dimetüülnaftaleen
582-16-1
37.
Atsenafteen
83-32-9
1
30
38.
Benso(a)püreen
50-32-8
0,01
1
39.
Benso(b)fluoranteen
205-99-2
0,03
0,3
40.
Benso(k)fluoranteen
207-08-9
0,03
0,3
41.
Benso(g,h,i)perüleen
 
0,02
0,2
42.
Indeno(1,2,3-cd)püreen
 
0,02
0,2
43.
PAH (kokku)
0,2
10
V. KLOORITUD ALIFAATSED SÜSIVESINIKUD
44.
1,2-dikloroetaan
107-06-2
0,1
5
45.
Kloroform
67-66-3
0,1
2
46.
Heksakloroetaan
67-72-1
1
10
47.
Klooritud alifaatsed süsivesinikud, iga ühend, välja arvatud käesolevas nimekirjas toodud ühendid
1
70
VI. KLOORITUD AROMAATSED SÜSIVESINIKUD
48.
PCB
1336-36-3
0,5
1
49.
Kloororgaanilised aromaatsed üksikühendid (iga ühend)
0,1
5
50.
Kloororgaanilised aromaatsed ühendid (kokku)
0,5
5
VII. AMIINID
51.
Alifaatsed amiinid (kokku)
1
20
VIII. TAIMEKAITSEVAHENDID
52.
2,4-D
94-75-7
0,05
1
53.
Aldriin
309-00-2
0,01
1
54.
Dieldriin
60-57-1
0,01
1
55.
Endriin
72-20-8
0,01
0,5
56.
Isodriin
465-73-6
0,01
0,5
57.
DDT
50-29-3
0,1
1
58.
Heksaklorotsükloheksaanid (iga isomeer)
0,01
1
59.
Triklorobenseen
0,01
5
60.
Heksaklorobenseen
118-74-1
0,5
5
61.
Taimekaitsevahendid (kokku)
0,5
5
1 CAS: Chemical Abstracts Service

§ 3.  Künnisarv

  Künnisarv näitab ohtliku aine sellist sisaldust põhjavees, millega võrdse või millest väiksema väärtuse korral loetakse piirkonna põhjavee kvaliteet heaks.

§ 4.  Piirarv

  (1) Piirarv näitab ohtliku aine sellist sisaldust põhjavees, millest suurema väärtuse korral loetakse põhjavesi saastunuks ja tuleb rakendada meetmeid saastatuse likvideerimiseks ja põhjavee kvaliteedi parandamiseks, välja arvatud juhul, kui on tegemist loodusliku saastatusega.

  (2) Ohtlike ainete rühma kuuluvate ainete piirarv on selle rühma üksikute ainete summaarne maksimaalne sisaldus põhjavees.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2019. a.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json