Teksti suurus:

Kutsealuste psühholoogilise sobivuse hindamiseks vajalike testide tegemise kord

Kutsealuste psühholoogilise sobivuse hindamiseks vajalike testide tegemise kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RTL 2006, 66, 1218

Kutsealuste psühholoogilise sobivuse hindamiseks vajalike testide tegemise kord

Vastu võetud 22.08.2006 nr 21

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 50 lõike 10 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse kutsealuste psühholoogilise sobivuse hindamiseks vajalike testide (edaspidi test) tegemise kord.

§ 2.  Testimise läbiviimine

  (1) Testimine viiakse läbi teenistuskoha määramiseks kutsealusele, kes on Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsusega tunnistatud tegevteenistuseks kõlblikuks või tegevteenistuseks kõlblikuks piirangutega.

  (2) Testimist viib läbi Kaitseressursside Amet. Testi täitmine toimub kutsealuse poolt isiklikult Kaitseressursside Ameti esindaja juuresolekul Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjoni toimumise kohas. Vahendid testi tegemiseks tagab Kaitseressursside Amet.

  (3) Kutsealune annab täidetud testi üle Kaitseressursside Ameti esindajale, kes kontrollib testi täitmist, fikseerib selle ja otsustab kordustesti tegemise vajaduse.

  (4) Kui kutsealune rikub testi või teeb loendamatuid parandusi, sooritab kutsealune testi üks kord uuesti. Rikutud test hävitatakse Kaitseressursside Ameti poolt.

§ 3.  Testi tulemuse töötlemine ja säilitamine

  (1) Testi töötlemine toimub elektrooniliselt.

  (2) Vastavus profiilile testi tulemusena väljendatakse järgmiselt:
  1) väga hea (5);
  2) hea (4);
  3) arendamist vajav (3);
  4) ei sobi (2);
  5) ei ole analüüsitav (1).

  (3) Testi tulemus avaldatakse kutsealusele tema soovil paberkandjal.

  (4) Täidetud testi ja testi tulemust säilitab Kaitseressursside Amet paberkandjal vastavalt «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud nõuetele. Testi tulemus kantakse Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikusse registrisse ja testi tulemuse väljatrükk lisatakse kutsealuse tervisekaardile.

§ 4.  Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist riigikaitseosakonna või Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni poolt tegevteenistuseks kõlblikuks või tegevteenistuseks kõlblikuks piirangutega tunnistatud kutsealusele testimist läbi ei viida.

  (2) Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Jürgen LIGI


Kantsler Lauri ALMANN

/otsingu_soovitused.json