Teksti suurus:

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest tulenev avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.10.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
04.10.2016 otsus nr 828

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest tulenev avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.09.2016

§ 1.  Avaliku teenistuse seaduse muutmine

Avaliku teenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 14. peatükki täiendatakse 11. jaoga järgmises sõnastuses:

11. jagu
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud teenistusülesandeid täitvale ametnikule kohaldatavad erisused

§ 1341. Käesoleva jao rakendamine

Käesoleva jao sätteid rakendatakse Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud teenistusülesandeid täitva ametniku suhtes.

§ 1342. Käesoleva seaduse § 16 rakendamise erisus

Käesoleva seaduse §-s 16 nimetatud konkursi võib jätta korraldamata, kui isik nimetatakse ametikohale käesoleva seaduse § 23 lõike 2 punkti 1 või 2 tähenduses.”;

2) seaduse 14. peatüki 11. jagu täiendatakse §-dega 1343–1345 järgmises sõnastuses:

§ 1343. Käesoleva seaduse § 36 rakendamise erisus

Käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud töö tegemise aja piirangut ei kohaldata ametniku nõusolekul ja tingimusel, et töötamine ei kahjusta ametniku tervist ning ohutust.

§ 1344. Käesoleva seaduse § 61 lõike 5 rakendamise erisus

Täiendavate teenistusülesannete täitmise eest lisatasu maksmisel ei kohaldata käesoleva seaduse § 61 lõikes 5 sätestatud muutuvpalga piiri.

§ 1345. Lisapuhkuse andmine

(1) Ametnikul on õigus saada tasulist lisapuhkust juhul, kui tema töökoormus on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud teenistusülesannete tõttu oluliselt suurenenud. Lisapuhkuse määramisel võetakse arvesse suurenenud töökoormuse iseloomu ja mahtu.

(2) Lisapuhkust saab kasutada kuni 2018. aasta 31. augustini.

(3) Määratud ajaks teenistusse võetud ametnikule hüvitatakse kasutamata lisapuhkusepäevad teenistusest vabastamisel rahas.”;

3) paragrahvi 177 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva seaduse 14. peatüki 11. jagu kehtib kuni 2018. aasta 31. augustini.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json