Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses struktuuritoetuse andmise ja tagasinõudmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.10.2020, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses struktuuritoetuse andmise ja tagasinõudmisega

Vastu võetud 02.10.2020 nr 79

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 26 lõike 6, välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 5 ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 46 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruses nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 15 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Vahemakseid tehakse standardiseeritud ühikuhinna rakendamise metoodikas nimetatud tingimustel.”;

2) paragrahv 22 sõnastatakse järgmiselt:

§ 22. Hanketeate avaldamise ja riigihanke osadeks jaotamise nõuete eiramine

(1) Riigihanke rahvusvahelise piirmääraga võrdse või seda ületava eeldatava kogumaksumusega hankelepingu korral kohaldatakse hankelepingule 100-protsendilist finantskorrektsiooni määra, kui:
1) hankeleping on sõlmitud Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele hanketeadet esitamata, kui hanketeate esitamine Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele oli riigihangete seaduse kohaselt nõutav;
2) hankija ei ole hanketeate registrile esitamisel märkinud, et riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, või ei ole märkinud, et ta soovib hanketeate edastamist Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele vastavalt riigihangete seaduse §-le 183, kui hanketeate edastamine on riigihangete seaduse kohaselt nõutav;
3) riigihanke osadeks jaotamisel eraldi riigihangeteks on rikutud riigihangete seaduse §-s 28 sätestatud tingimusi.

(2) Lõikes 1 nimetatud juhul võib kohaldada hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra, kui avalikustamine on toimunud viisil, mis on võimaldanud riigihankes osaleda ka teise Euroopa Liidu liikmesriigi ettevõtjal, sealhulgas kui hanketeade on avaldatud riigihangete registris.

(3) Riigihanke piirmääraga võrdse või seda ületava, kuid riigihanke rahvusvahelisest piirmäärast väiksema eeldatava kogumaksumusega hankelepingu korral kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra, kui:
1) riigihangete seaduse §-s 74 nimetatud juhul ei ole hanketeadet registrile esitatud;
2) riigihanke osadeks jaotamisel eraldi riigihangeteks on rikutud riigihangete seaduse §-s 28 sätestatud tingimusi.

(4) Lõike 3 punktis 2 nimetatud juhul võib kohaldada hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra, kui vähemalt hanketeade on avaldatud riigihangete registris.

(5) Kui hankija ei ole riigihangete seaduse § 27 lõikes 2 sätestatu kohaselt riigihanke alusdokumendis põhjendanud riigihanke ühe menetluse raames osadeks jagamata jätmist, kohaldatakse hankelepingule viieprotsendilist finantskorrektsiooni määra.”;

3) määrust täiendatakse §-dega 221–228 järgmises sõnastuses:

§ 221. Pakkumuste või taotluste esitamise ja riigihanke alusdokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaegade eiramine

(1) Kui pakkumuste või taotluste esitamise miinimumtähtaeg on nõutust lühem:
1) 85 protsenti või enam või on tähtajaks antud viis päeva või vähem, välja arvatud, kui viis või vähem päeva on riigihangete seaduse kohaselt lubatud, kohaldatakse hankelepingule 100-protsendilist finantskorrektsiooni määra;
2) 50 protsenti või enam, kuid vähem kui 85 protsenti, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra;
3) 30 protsenti või enam, kuid vähem kui 50 protsenti, kohaldatakse hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra;
4) vähem kui 30 protsenti, kohaldatakse hankelepingule viieprotsendilist finantskorrektsiooni määra.

(2) Piiratud ja avatud hankemenetluse, võistleva dialoogi, konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse ja innovatsioonipartnerluse korral kohaldatakse hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra, kui:
1) taotluste või pakkumuste esitamise tähtaega on muudetud, kuid sellekohast muudatust ei ole riigihanke alusdokumentide muudatusena kõikidele huvitatud isikutele, taotlejatele või pakkujatele teatavaks tehtud;
2) riigihanke alusdokumendis olulise muudatuse tegemisel ei ole nõutud juhul pakkumuste või taotluste esitamise tähtaega pikendatud ettenähtud ulatuses.

(3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud juhul võib kohaldada hankelepingule viieprotsendilist finantskorrektsiooni määra, kui esialgne tähtaeg oli määratud nõuetekohaselt, kuid teavet tähtaja pikendamise kohta on avaldatud muul viisil kui hanketeates.

(4) Kui ettevõtjad on taotlenud lisateavet riigihangete seaduse § 46 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtaegu arvestades õigel ajal, kuid mis tahes põhjusel ei ole hankija edastanud lisateavet riigihanke alusdokumentide kohta hiljemalt kuus päeva või riigihangete seaduse § 93 lõike 2 punktis 2 ja § 94 lõikes 5 nimetatud juhtudel hiljemalt neli päeva enne taotluste ja pakkumuste esitamise tähtpäeva ning hankija on jätnud pakkumuste esitamise tähtaja pikendamata, kui nii on riigihangete seaduses nõutud, kohaldatakse hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra.

(5) Kui riigihanke alusdokumentide kättesaadavuse aeg moodustab riigihanke alusdokumentides ette nähtud pakkumuste ja taotluste esitamise tähtajast:
1) kuni viis päeva, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra;
2) rohkem kui viis päeva, kuid vähem kui 50 protsenti, kohaldatakse hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra;
3) 50 protsenti või enam, kuid vähem kui 80 protsenti, kohaldatakse hankelepingule viieprotsendilist finantskorrektsiooni määra.

(6) Kui riigihanke alusdokumentidele ei ole elektrooniliselt tagatud piiramatut ja täielikku tasuta juurdepääsu, välja arvatud, kui riigihangete seadusest tuleneb teisiti, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

§ 222. Menetluse ebaõige valik

(1) Kui väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel on sõlmitud hankeleping, mille sõlmimiseks puudus riigihangete seaduses alus, kohaldatakse hankelepingule 100-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(2) Lõikes 1 nimetatud juhul võib hankelepingule kohaldada 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra, kui avalikustamine on toimunud viisil, mis on võimaldanud riigihankes osaleda ka teistel ettevõtjatel, sealhulgas kui riigihangete registris on avaldatud riigihangete seaduse § 76 kohane vabatahtlik teade.

(3) Kui võistleva dialoogi, innovatsioonipartnerluse või konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse kasutamiseks puudub riigihangete seaduses alus, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(4) Lõikes 3 nimetatud aluse olemasolul võib kohaldada hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra, kui avalikustamine on toimunud viisil, mis on võimaldanud riigihankes osaleda ka teistel ettevõtjatel, hankija on taganud menetluse täieliku läbipaistvuse, sealhulgas on kasutatud menetluse põhjendus kajastatud riigihanke alusdokumendis, hankija ei ole piiranud sobivate ettevõtjate, pakkujate või taotlejate arvu ja neid on koheldud võrdselt.

(5) Kui hankija ei ole esitanud Rahandusministeeriumi kaudu Euroopa Komisjonile viimase nõudmisel riigihangete seaduse § 84 kohast aruannet, kohaldatakse hankelepingule 100-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(6) Kui riigihangete seaduse § 84 kohane aruanne on Euroopa Komisjonile esitatud, kuid selles oleva läbipaistmatu teabe või ebapiisava dokumentatsiooni tõttu ei saa järeldada, et hankelepingu sõlmimine on olnud õiguspärane, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

§ 223. Puudused riigihanke alusdokumentides ja nende kohaldamisel

(1) Kui taotleja või pakkuja kvalifitseerimiseks, pakkumuse hindamiseks, tehnilises kirjelduses või hankelepingu sõlmimise eelduseks või täitmiseks on seatud kriteerium või tingimus, mis:
1) võimaldab vaid ühel ettevõtjal olla taotleja või pakkuja või esitada pakkumus ning ainsa ettevõtja osalemist ei õigusta tehniline eripära, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra;
2) piirab konkurentsi põhjendamatu riikliku, piirkondliku või kohaliku eelistuse tõttu, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra;
3) ei ole seotud hankelepingu esemega, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra;
4) on seotud hankelepingu esemega, kuid ei ole sellega proportsionaalne, kohaldatakse hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra;
5) on vastuolus riigihangete seaduse § 88 lõikega 3 või 6 või § 139 lõigetega 3–5, kohaldatakse hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra, välja arvatud juhul, kui see puudutab vaid vähetähtsat osa lepingust ja rikkumine on üksnes formaalne.

(2) Mitme ettevõtja poolt riigihangete alusdokumentidele vastava pakkumuse esitamisel, kui piirav tingimus esines pakkumuste vastavustingimustes, või mitu ettevõtjat vastasid kvalifitseerimistingimustele, kui piirav tingimus esines kvalifitseerimistingimustes, kohaldatakse:
1) lõike 1 punktides 4 ja 5 ning lõike 7 punktis 1 nimetatud olukordade puhul viieprotsendilist finantskorrektsiooni määra;
2) lõike 1 punktis 2 nimetatud olukorra puhul kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra.

(3) Kui hankelepingu ese ei ole valdkonna ettevõtja jaoks arusaadavalt kirjeldatud, välja arvatud, kui riigihangete seaduse kohaselt ei ole hankelepingu eseme täpne kirjeldamine nõutud, kohaldatakse hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra.

(4) Kui riigihanke alusdokumendis on allhankijate kasutamist piiratud mõttelisele osale hankelepingust ja selline piirang ei ole põhjendatud tulenevalt hankelepingu esemest, kohaldatakse hankelepingule viieprotsendilist finantskorrektsiooni määra.

(5) Kui riigihanke alusdokumentides ei ole avaldatud kohaldatud kvalifitseerimise tingimusi või pakkumuste hindamise kriteeriume ja neile antud suhtelisi osakaale või kui pärast pakkumuste avamist on muudetud või kohaldatud valesti riigihanke alusdokumentides avaldatud kvalifitseerimise tingimust või tehnilist kirjeldust, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(6) Kui konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses on riigihanke alusdokumentides avaldatud hindamiskriteeriumi või läbiräägitava tingimuse miinimumtaset oluliselt muudetud, mistõttu oleks tulnud avaldada uus hanketeade, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(7) Hankelepingule kohaldatakse kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra, kui:
1) kvalifitseerimise tingimust on kasutatud pakkumuse hindamisel või samal ajal kvalifitseerimise tingimustes ja pakkumuste hindamisel;
2) riigihanke alusdokumentides ei ole avaldatud hankelepingu või hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse tingimusi;
3) riigihanke alusdokumendis avaldatud pakkumuse hindamise kriteeriumi ei ole järgitud või on rakendatud avaldamata hindamiskriteeriumi või selle rakendamise täpsustavaid tingimusi või osakaale.

(8) Kui pakkumuste hindamise kriteerium ja sellisele kriteeriumile antud osakaal ei ole seatud piisavalt üksikasjalikult ning selle tulemuseks on põhjendamatu konkurentsi piiramine, kohaldatakse hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra.

(9) Kui hankija on lükanud riigihangete seaduse § 115 alusel põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasi, küsimata pakkujalt eelnevalt sama paragrahvi kohaselt selgitust või kui ta on seda küsinud ja saanud vastuse, aga ei suuda tõendada, et ta on esitatud selgitust kontrollinud ja tõendeid hinnanud, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(10) Kui hankija antud selgitusi või lisateavet kvalifitseerimise tingimuste või pakkumuste hindamise kriteeriumide kohta ei ole avaldatud või edastatud kõigile pakkujatele, taotlejatele või riigihankest huvitatud ettevõtjatele, kohaldatakse hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra.

§ 224. Läbirääkimised ja pakkumuste muutmine

(1) Kui pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist on pakkujal või taotlejal võimaldatud pakkumust muuta, kui see on riigihangete seaduse kohaselt keelatud, ja selle tulemusel osutub see pakkuja edukaks, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(2) Kui avatud või piiratud hankemenetluses on peetud läbirääkimisi ja selle tulemusel on leping sõlmitud riigihanke alusdokumentides avaldatud tingimustega võrreldes oluliselt muudetud tingimustel, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(3) Kui kontsessioonilepingu sõlmimise menetluses muudab hankija lepingu eset, pakkumuste hindamise kriteeriume või miinimumnõudeid nii, et muudatuste tulemusel sõlmitakse hankeleping selle ettevõtjaga temal tekkinud eelisseisundi tõttu, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

§ 225. Riigihanke vahendi kasutamise rikkumine

(1) Kui riigihangete seaduse §-de 29–44 kohane riigihanke vahendi kasutamine ei vasta riigihangete seadusele ja sellel võis olla potentsiaalsetele pakkujatele heidutav mõju, kohaldatakse hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra.

(2) Lõikes 1 nimetatud juhul kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra, kui sellise vahendi riigihangete seadusele mittevastava kasutamise tulemusel on sõlmitud hankeleping pakkujaga, kellega ei oleks tulnud seda sõlmida.

§ 226. Keelatud huvide konflikt ja kokkumäng

(1) Kui riigihanke korraldamisel või selle kavandamisel on esinenud huvide konflikt riigihangete seaduse § 4 punkti 8 tähenduses, mille tulemusel on osutunud edukaks huvide konfliktis oleva pakkuja pakkumus, kohaldatakse hankelepingule 100-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(2) Kui ettevõtja on osalenud riigihangete seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud turu-uuringus või hanke ettevalmistamisel muul moel ning konkurentsi ärakasutamise, mittediskrimineerimise, võrdse kohtlemise või läbipaistvuse põhimõtete rikkumise ärahoidmiseks ei ole hankija rakendanud meetmeid riigihangete seaduse § 10 lõigete 3 ja 4 kohaselt, välja arvatud, kui ettevõtja on hankemenetlusest kõrvaldatud riigihangete seaduse § 95 lõike 4 punkti 7 alusel, kohaldatakse hankelepingule 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(3) Kui riigihankes osalemisel on selleks pädev asutus, sealhulgas kohus või Konkurentsiamet, tuvastanud konkurentide vahelise kokkuleppe, otsuse või kooskõlastatud tegevuse (edaspidi kokkumäng) ja kokkumängus osalenud ettevõtjaga on sõlmitud hankeleping, kohaldatakse hankelepingule järgmist finantskorrektsiooni määra:
1) 100 protsenti, kui kokkumängus osales hankija, sealhulgas tema volitatud isik, või rakenduskava elluviimise korraldaja töötaja või ametnik, abistades kokkuleppe sõlminud ettevõtjaid;
2) 25 protsenti, kui riigihankes osalesid vaid kokkumängus osalenud ettevõtjad;
3) kümme protsenti, kui riigihankes osales kokkumängus mitteosalevaid ettevõtjaid ja hankija või rakenduskava elluviimise korraldaja töötaja või ametnik ei osalenud kokkumängus.

§ 227. Hankelepingu muutmine nõudeid rikkudes

(1) Kui hankelepingu või raamlepingu muutmise korral ei ole järgitud riigihangete seaduse § 123 lõiget 1 ja muudatuse väärtus on üle 50 protsendi algse hankelepingu maksumusest, kohaldatakse algsele hankelepingu väärtusele 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra ja hankelepingu muudatuse väärtusele 100-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(2) Kui hankelepingu või raamlepingu muutmise korral ei ole järgitud riigihangete seaduse § 123 lõiget 1 ja muudatuse väärtus on kuni 50 protsenti algse hankelepingu maksumusest, kohaldatakse algse hankelepingu ja selle muudatuse väärtusele 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

§ 228. Riigihangete seaduse muud rikkumised

Kui alla riigihanke piirmäära või sotsiaal- või eriteenuste riigihanke või ideekonkursi korraldamisel rikutakse riigihangete seadust või hankemenetluses ilmneb §-des 22–227 nimetamata riigihangete seaduse rikkumine, kohaldatakse sõltuvalt rikkumise raskusest ja ulatusest rikkumisega seotud hankelepingu osale § 21 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni määra, välja arvatud juhul, kui rikkumine on üksnes formaalne.”;

4) määruse § 25 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahve 221–228 kohaldatakse alates 1. septembrist 2017. a korraldatud riigihangetele, mille suhtes algatatud finantskorrektsiooni otsuse menetlus algatatakse pärast käesoleva määruse jõustumist.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord” § 22 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Alates 1. septembrist 2017. a korraldatud riigihangetele, mille suhtes algatatakse toetuse tagasinõudmise menetlus pärast käesoleva määruse jõustumist, kohaldatakse § 112 lõigete 2–15 asemel Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” § 22–228.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Martin Helme
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json