Teksti suurus:

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri võrdlushindade kataloog

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 06.10.2022, 6

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri võrdlushindade kataloog

Vastu võetud 09.02.2015 nr 16
RT I, 11.02.2015, 2
jõustumine 14.02.2015, osaliselt 31.03.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.09.2022RT I, 06.10.2022, 101.01.2023

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõikes 6 nimetatud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri osaks olevasse võrdlushindade kataloogi (edaspidi võrdlushindade kataloog) kantavate asjade loetelu, nende abikõlbliku käibemaksuta maksumuse (edaspidi piirhind) mõistlikkuse kontrollimise ja piirhinna kinnitamise ning andmete kataloogi kandmise kord.

§ 2.   Võrdlushindade kataloogi kantavad asjad

  (1) Võrdlushindade kataloogi kantakse andmed mobiilsete põllumajandusmasinate ja -seadmete kohta.

  (2) Maaelu Teadmuskeskus (edaspidi METK) võib määrata võrdlushindade kataloogi kantavate mobiilsete põllumajandusmasinate ja -seadmete täpsemad alajaotused.
[RT I, 06.10.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 3.   Võrdlushindade kataloogi kandmine

  (1) METK kontrollib asja piirhinna mõistlikkust ja kinnitab piirhinna ning kannab andmed selle kohta võrdlushindade kataloogi omal algatusel või esitatud ettepaneku alusel.
[RT I, 06.10.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Ettepanek asja piirhinna mõistlikkuse kontrollimiseks ja piirhinna kinnitamiseks ning selle kohta andmete kandmiseks võrdlushindade kataloogi (edaspidi ettepanek) esitatakse elektrooniliselt Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) e-teenuse keskkonna kaudu.

§ 4.   Piirhinna mõistlikkuse kontrollimine

  (1) Asja piirhinna mõistlikkuse kontrollimisel hindab METK, milline on asja mõistlik müügihind Eestis, ning kujundab selle kohta eksperdiarvamuse.
[RT I, 06.10.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Asja mõistliku müügihinna hindamisel võtab METK aluseks:
[RT I, 06.10.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  1) asja tootja väljamüügihinna;
  2) asja müügihinna Eestis;
  3) asja müügihinna lähiriikides, arvestades seejuures veokulusid;
  4) analoogsete asjade müügihinna;
  5) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris säilitatava teabe sama või analoogse asja müügihinna kohta;
  6) muu asjakohase teabe, sealhulgas erialatrükised.

  (3) Teave asja piirhinna mõistlikkuse kontrollimisel tehtud toimingute kohta säilitatakse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

§ 5.   Piirhinna kinnitamine

  (1) Asja piirhind loetakse kinnitatuks, kui § 4 lõikes 1 nimetatud eksperdiarvamuse kohane piirhind avalikustatakse võrdlushindade kataloogis.

  (2) Kui toetuse andmise tingimustes on ette nähtud võrdlushindade meetodi kasutamine, ei kinnita METK toetuse taotluste esitamise tähtaja vältel sellise asja piirhinda, mille omandamiseks seda toetust antakse.
[RT I, 06.10.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Kui METK või PRIA tuvastab taotluste esitamise tähtaja vältel, et võrdlushindade kataloogis avalikustatud piirhind ei ole ilmselgelt asja mõistlik müügihind Eestis, võib METK kinnitada selle asja uue piirhinna.
[RT I, 06.10.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Sellise asja piirhinna, mille müügihinna mõistlikkust on hinnatud kooskõlas § 4 lõikes 2 sätestatuga enne määruse jõustumist, kuid kõige varem 1. jaanuaril 2015. a, võib kinnitada ilma uut hindamist tegemata.

  (2) Määruse § 5 lõiked 2 ja 3 jõustuvad 31. märtsil 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json