Teksti suurus:

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.10.2023, 1

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus

Vastu võetud 04.10.2023 nr 25

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 10 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

  (1) Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi instituut) on riiklik ekspertiisiasutus, kes tegutseb kohtuekspertiisiseaduse, oma põhimääruse ja teiste õigusaktide alusel.

  (2) Instituut on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus, oma ülesannete täitmisel esindab instituut riiki.

  (3) Instituudi ingliskeelne nimetus on Estonian Forensic Science Institute.

§ 2.  Asukoht

  Instituudi asukoht on Tallinn. Instituudi postiaadress on Tervise 20, 13419 Tallinn. Instituudi mujal asuvate üksuste asukohad ning postiaadressid määrab instituudi direktor.

§ 3.  Sümbolid

  (1) Instituudil on sõõrikujuline 35-millimeetrise läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad „Eesti Kohtuekspertiisi Instituut”.

  (2) Instituudi struktuuriüksustel võib olla oma nimetusega pitsat.

  (3) Instituudil on oma nimetusega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks instituudi asjaajamiskorras.

  (4) Instituudil on kergelt kumer, kahekihiline, ristikujuline, 40-millimeetrise läbimõõduga teenetemärk, mille alusrist on emailitud musta läbipaistva emailiga, pealmine sõõr on oksüdeeritud ja osaliselt välja puhastatud. Teenetemärgi materjal – alusristil tombak, üle hõbetatud – proov 925, pealmine sõõr ja rist – hõbe, proov 925.

  (5) Instituudil on kahekihilisest kangast, valgel taustal lipp värvilise logoga, mis on servatud hõbehalli tooni narmastega ja varustatud kahe samas toonis lipunööriga. Lipu mõõtmed on 105–165 sentimeetrit.

§ 4.  Eelarve

  (1) Instituudil on oma eelarve.

  (2) Instituudi kulud kaetakse riigieelarvest, koostööprojektides osalemisest tulenevatest eraldistest, Euroopa Liidu toetustest ja instituudi tegevusvaldkonnaga seotud tasuliste teenuste osutamisest laekuvast tulust.

  (3) Instituudi eelarve kinnitab, seda muudab ja selle täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister.

§ 5.  Aruandekohustus

  Instituut on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes suunab ja koordineerib instituudi tegevust ning teostab instituudi üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

2. peatükk Ülesanded, struktuur ja juhtimine 

§ 6.  Ülesanded

  Instituudi ülesanded on:
  1) kohtu, prokuratuuri, uurimisasutuse, väärteo kohtuvälise menetleja, haldusorgani või muu isiku taotlusel oma pädevusvaldkonnas ekspertiiside ja uuringute tegemine, nende nõuetekohane vormistamine ning tellijale väljastamine;
  2) spetsialisti osavõtu tagamine oma pädevusvaldkonnas uurimisasutuse ja prokuratuuri taotlusel tõendite kogumisel;
  3) süüteoasjades määratud ja lepingupartnerite kaudu teostatavate ekspertiiside või uuringute tegemise koordineerimine;
  4) riiklike registrite, ekspertiisivaldkondade andmekogude, kollektsioonide ja võrdlusnäidiste kogude pidamine;
  5) ekspertiisialaste konsultatsioonide andmine;
  6) oma pädevusvaldkonnas metoodikate ja juhendite koostamine;
  7) ekspertiisitegevust toetava arendus- ja teadustegevuse ning rakendusuuringute tegemine;
  8) oma pädevuse piires rahvusvahelises ekspertiisitegevust puudutavas teabevahetuses osalemine;
  9) Eestis eurovõltsingute analüüsikeskusena tegutsemine kohtuekspertiisiseaduse § 11 lõikest 8 tulenevalt;
  10) Eesti ja välisriikide ekspertiisi-, korrakaitse-, õppe- ja teadusasutustega ning erialaseltside ja -organisatsioonidega koostöö tegemine;
  11) töötulemuste analüüsimine ja vajalike aruannete koostamine;
  12) instituudi strateegia koostamine ja arengukava elluviimine;
  13) instituudi valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras;
  14) kõrgkoolis õpetatavate kohtuekspertiisiga seonduvate erialade üliõpilastele ja residentidele praktika baasasutuseks olemine;
  15) põhitegevuse ja väliskoostöö raames läbiviidavate koolituste, töötajate tööalase välja- ja täiendusõppe korraldamine ja koordineerimine;
  16) ekspertiisialase täienduskoolituse korraldamine;
  17) muude õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

§ 7.  Struktuuriüksused ja töötajate koosseis

  (1) Instituudi struktuuriüksused on osakonnad ja talitused.

  (2) Instituudi struktuuriüksuse ülesanded, asukohad ja tööpiirkonnad kinnitab direktor käskkirjaga.

  (3) Instituudi töötajate piirarv on 161.

  (4) Instituudi töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga.

  (5) Töötajate ülesanded, pädevus, alluvus ja asendamine sätestatakse ametijuhendites.

§ 8.  Osakonnad ja nende põhiülesanded

  (1) Instituudil on järgmised osakonnad:
  1) biomeetriaosakond;
  2) DNA-osakond;
  3) dokumendiosakond;
  4) infotehnoloogiaosakond;
  5) keemiaosakond;
  6) kohtuarstlikud osakonnad;
  7) liiklusosakond;
  8) tehnikaosakond;
  9) toksikoloogiaosakond.

  (2) Osakondade põhiülesandeks on ekspertiiside ja uuringute tegemine, oma valdkonnas koolituste läbiviimine ning registrite ja andmekogude pidamine õigusaktides sätestatud korras.

§ 9.  Talitused ja nende põhiülesanded

  Instituudi talitused ja nende põhiülesanded on järgmised:
  1) asjaajamistalitus, mille põhiülesandeks on instituudi dokumentide haldamine, teabehalduse korraldamine ja arendamine, andmekaitsealase töö korraldamine ning dokumentide arhiveerimise tagamine;
  2) kvaliteeditalitus, mille põhiülesandeks on instituudi juhtimissüsteemi toimimise ja sellega seonduva sisekontrolli korraldamine;
  3) majandustalitus, mille põhiülesandeks on instituudi vallata antud riigivara haldamine, hoonete ja tehnovõrkude hoolduse ja remondi tagamine ning korraldamine, hanketegevuse korraldamine, riigihangetega seotud tegevuste koordineerimine ning instituudi raamatupidamistoimingute tegemine vastavalt toimemudelile;
  4) personalitalitus, mille põhiülesandeks on instituudi personalitöö korraldamine, koolituste koordineerimine ja registreeritud eraekspertide nimekirja pidamine.

§ 10.  Instituudi juhtimine

  (1) Instituudi juhtkonna moodustavad direktor, arenduse asedirektor, teaduse asedirektor, kvaliteedijuht ja personalijuht.

  (2) Instituudi tööd juhib instituudi direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab tähtajalise töölepingu valdkonna eest vastutav minister.

  (3) Direktori ajutisel äraolekul asendab teda arenduse asedirektor, kelle äraolekul asendab teaduse asedirektor, viimase äraolekul direktori määratud töötaja.

§ 11.  Direktori ja asedirektori ülesanded

  (1) Instituudi direktor:
  1) juhib instituudi tegevust ja korraldab ise või asedirektorite kaudu instituudi tööd;
  2) korraldab instituudi strateegia ja arengukava koostamist ning nende perioodilist ülevaatamist;
  3) kehtestab instituudi töötajate koosseisu § 7 lõikes 3 sätestatud arvu piires;
  4) annab instituudi töö juhtimiseks käskkirju, kinnitab instituudi struktuuriüksuste ülesanded, arengukavad, tegevuskavad, reeglid töökorraldusele, asjaajamiskorra, palgajuhendi ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  5) vastutab instituudi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru valdkonna eest vastutavale ministrile või tema volitatud isikule;
  6) esindab instituuti suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning rahvusvahelises suhtluses või volitab selleks esindaja;
  7) sõlmib instituudi nimel lepinguid ja annab volitusi instituudi nimel lepingute sõlmimiseks või instituudi esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
  8) koostab instituudi eelarve eelnõu ja esitab selle valdkonna eest vastutavale ministrile;
  9) käsutab instituudi rahalisi vahendeid, teeb eelarve detailse jaotuse ülesannete täitmiseks ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  10) korraldab instituudi valduses oleva riigivara heaperemehelikku ja sihipärast kasutamist riigivaraseaduses sätestatud korras;
  11) korraldab instituudi tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab asjakohased ettepanekud Justiitsministeeriumile;
  12) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
  13) sõlmib ja lõpetab töölepingud instituudi töötajatega, kinnitab ametijuhendid, kohaldab töötajatele ergutusi ja teeb hoiatusi;
  14) korraldab ekspertiisitegevusega seotud töötajate taustakontrolli;
  15) teostab teenistuslikku järelevalvet instituudi tegevuse üle ja korraldab riskide hindamist;
  16) korraldab instituudi juhtimissüsteemi ja sisekontrolli süsteemi rakendamist;
  17) täidab teisi õigusaktidega või valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud isiku antud ülesandeid.

  (2) Instituudi asedirektor:
  1) osaleb instituudi juhtimises ja asendab direktorit tema äraolekul;
  2) koordineerib instituudi teadus- ja arendustegevust;
  3) planeerib ja juhib saadud volituste piires osakondade ja talituste tegevust;
  4) täidab teisi instituudi direktori antud ülesandeid;
  5) vastutab oma valdkonnas instituudi tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuete täpse ja otstarbeka täitmise eest.

  (3) Instituudi asedirektorite täpsemad ülesanded ja ülesannete jaotus arenduse asedirektori ja teaduse asedirektori vahel määratakse ametijuhendiga.

§ 12.  Struktuuriüksuse juhi ülesanded

  (1) Struktuuriüksuse juht:
  1) juhib vahetult struktuuriüksuse tööd, tagab struktuuriüksuse ülesannete täitmise ning vastutab struktuuriüksusele määratud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
  2) teeb ettepanekuid arendus- ja teadustegevuseks;
  3) koostab valdkondliku arengukava;
  4) korraldab töötajate kompetentsuse seiret ja teeb ettepanekuid töötajate pädevuse tagamiseks;
  5) analüüsib töötulemusi ja koostab ülevaateid üksuse tegevusest juhtkonnale;
  6) teeb juhtkonnale ettepanekuid struktuuriüksuse koosseisu, töökorralduse, töötajate töötasustamise, ergutuste või hoiatuse kohaldamiseks;
  7) koostab, allkirjastab või kooskõlastab dokumente vastavalt volitusele, töökorralduse reeglitele ja instituudi asjaajamiskorrale;
  8) esindab struktuuriüksust ning annab struktuuriüksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
  9) täidab teisi struktuuriüksusele määratud või direktori või asedirektori antud ülesandeid.

  (2) Struktuuriüksuse juhi täpsemad ülesanded määratakse ametijuhendiga.

§ 13.  Teadus- ja arendusnõukoda

  (1) Teadus- ja arendusnõukoja eesmärk on instituudis kohtuekspertiisialase teadus- ja arendustegevuse toetamine, sellekohase teabe vahendamine, läbitöötamine, tutvustamine, arutelude korraldamine ning vajaduse korral juhtkonna ja kolleegide nõustamine.

  (2) Teadus- ja arendusnõukoja töökorra, liikmed, esimehe ja aseesimehe kinnitab direktor käskkirjaga.

3. peatükk Ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 14.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Instituut korraldatakse ümber või tema tegevus lõpetatakse kohtuekspertiisiseadusega.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 15.  Töötajate koosseisu kinnitamine ja muudatused osakondades

  (1) Paragrahvi 7 lõikes 4 sätestatud instituudi töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga ühe kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

  (2) Paragrahvi 8 lõike 1 punktides 1, 6 ja 9 nimetatud osakonnad asuvad uue nimetuse ja koosseisuga oma põhiülesandeid täitma ühe kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

Kalle Laanet
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json