Teksti suurus:

Üldarstiabi korraldusega seonduvate sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2012, 1

Üldarstiabi korraldusega seonduvate sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 31.10.2012 nr 42

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61, § 10, § 28 lõike 2, § 34 lõike 1, § 38 lõike 2, § 56 lõike 1 punktide 6 ja 7 ning ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 112 „Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks” muutmine

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruses nr 112 „Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „maavanem” sõnaga „Terviseamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Perearsti nimistu (edaspidi nimistu) moodustamise õiguse andmiseks viib Terviseamet tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 46 alusel kehtestatud nimistute piirarvust lähtuvalt läbi avaliku konkursi (edaspidi konkurss):
1) uue nimistu moodustamise õiguse andmiseks või
2) vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamiseks.”;

3) paragrahvi 4 lõikes 4 ja § 5 lõikes 3 asendatakse sõna „maavalitsus” sõnaga „Terviseamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 5 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Terviseamet kinnitab valitud kandidaadile perearsti nimistu vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõikele 2.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” § 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui perearst, kellele on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõike 2 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi perearst), ületab kalendriaastaks käesoleva määruse § 6 lõigetes 1, 11 või 13 kehtestatud täiendavalt tasustatavateks teenusteks ettenähtud summat, võtab haigekassa nimetatud summat ületavate teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle koefitsiendiga 0,3 tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnast.”.

§ 3.  Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” muutmine

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” § 2 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui perearstil on mitu tegevuskohta, mis asuvad erinevates haldus- või asustusüksustes, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 vastuvõtu- ja protseduuriruumile sätestatud nõudeid vähemalt ühele perearsti tegevuskohale. Perearsti teistes tegevuskohtades võib olla ühine vastuvõtu- ja protseduuriruum.”.

§ 4.  Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010. a määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend” muutmine

Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010. a määruses nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üldarstiabi osutatakse kõigile perearsti nimistusse kantud patsientidele. Teeninduspiirkonnas elavale või ajutiselt viibivale isikule, kes ei kuulu perearsti nimistusse, osutatakse vältimatut abi.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 41 punktis 2 sätestatud piirsuurusega perearsti nimistusse kantud isikutele koos perearstiga üldarstiabi osutav arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja täidab käesolevas määruses sätestatud perearsti ülesandeid perearsti juhtimisel oma pädevuse piires.”.

§ 5.  Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” muutmine

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” kogu tekstis asendatakse sõna „maavanem” sõnaga „Terviseamet” vastavas käändes.

§ 6.  Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. a määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” muutmine

Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. a määruses nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” tehakse järgmise muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tervishoiuteenuse osutaja peab oma tegevuskohas teatavaks tegema patsiendi õiguse pöörduda tervishoiuteenuse osutamise suhtes tekkinud kaebusega tervishoiutöötajate tegevuse peale tervishoiuteenuse osutaja juhtkonna, haigekassa piirkondliku osakonna või Terviseameti poole ning nende kontaktandmed.”;

2) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Üldarstiabi osutaja töökorraldus peab vastama tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61 alusel kehtestatud korrale.”.

§ 7.  Sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 146 „Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määruses nr 146 „Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 5 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 8.  Sotsiaalministri 21. juuni 2002. a määruse nr 84 „Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks olevate haiglate, üldarstiabi ja eriarstiabi osutavate ettevõtjate loetelu ja õppebaasina tegutsemise kord” muutmine

Sotsiaalministri 21. juuni 2002. a määruse nr 84 „Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks olevate haiglate, üldarstiabi ja eriarstiabi osutavate ettevõtjate loetelu ja õppebaasina tegutsemise kord” § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaaside loetelus on kõik perearsti nimistu alusel tegutsevad perearstid ja tervishoiuteenuste osutajad, kellel on Terviseameti väljastatud tegevusluba.”.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Hanno Pevkur
Minister

Tiiu Aro
Kantsleri ülesannetes

Lisa Tervishoiutöötaja registreerimistaotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json