Teksti suurus:

Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika

Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2012, 3

Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika

Vastu võetud 19.01.2007 nr 9
RTL 2007, 8, 135
jõustumine 29.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.04.2007RTL 2007, 30, 54216.04.2007, kohaldatakse alates 1.01.2007 ja 1.04.2007
26.11.2007RTL 2007, 92, 152507.12.2007
04.01.2008RTL 2008, 5, 5620.01.2008, rakendatakse alates 1.01.2008
10.04.2008RTL 2008, 31, 46020.04.2008, rakendatakse alates 1.04.2008
09.07.2008RTL 2008, 61, 87426.07.2008
06.03.2009RTL 2009, 25, 32801.07.2009, osaliselt rakendatakse alates 1.01.2009
12.06.2009RTL 2009, 48, 69601.07.2009
06.11.2009RTL 2009, 84, 123415.11.2009, osaliselt 1.01.2010
14.12.2009RTL 2009, 99, 148201.01.2010
04.01.2010RTL 2010, 3, 5117.01.2010
16.12.2010RT I, 29.12.2010, 2001.01.2011
22.06.2011RT I, 28.06.2011, 2001.07.2011
21.11.2011RT I, 25.11.2011, 101.01.2012, osaliselt 1.12.2011
31.10.2012RT I, 06.11.2012, 101.01.2013

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse kindlustatud isikult Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika.

  (2) Käesolevas määruses kasutatavate koodide numbrid tähistavad «Ravikindlustuse seaduse» § 30 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (edaspidi tervishoiuteenuste loetelu) sätestatud tervishoiuteenuste koode või haigekassa ja perearsti vahel sõlmitavas ravi rahastamise lepingus kokkulepitud koode.

§ 2.   Tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  (1) Kindlustatud isiku kindlustuskaitse kehtivuse ajal võtab haigekassa kindlustatud isikult tervishoiuteenuse (edaspidi teenus) eest tasu maksmise kohustuse üle (edaspidi tasub) «Ravikindlustuse seaduse» §-s 39 sätestatud korras tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu (edaspidi leping) alusel.

  (2) Pärast kindlustuskaitse lõppemist tasub haigekassa tervishoiuteenuse osutajale «Ravikindlustuse seaduse» § 29 lõikes 3 sätestatud korras, kui vältimatu arstiabi osutamise vajaduse tingis kindlustuskaitse kehtivuse ajal toimunud kindlustusjuhtum.

  (3) Haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja lepivad teenuste osutamise eest rakendatavates hindades kokku lepingu sõlmimisel või selle muutmisel, arvestades tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuste piirmäärasid ja piirhindu ning hinnates «Ravikindlustuse seaduse» §-s 36 sätestatud asjaolusid.

  (4) Kui «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud piirkondlik-, kesk-, üld- või kohalik haigla (edaspidi vastavalt piirkondlik-, kesk-, üld- või kohalik haigla) osutab kindlustatud isikutele eriarstiabi tervishoiuteenuseid (välja arvatud hooldusravi tervishoiuteenused) üle kalendriaastaks lepingus kokkulepitud ravijuhtude arvu, võtab haigekassa kokkulepitud ravijuhtude arvu ületavate osutatud teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle koefitsiendiga 0,3 tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnast.

  (5) Kui perearst, kellele on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõike 2 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi perearst), ületab kalendriaastaks käesoleva määruse § 6 lõigetes 1, 11 või 13 kehtestatud täiendavalt tasustatavateks teenusteks ettenähtud summat, võtab haigekassa nimetatud summat ületavate teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle koefitsiendiga 0,3 tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnast.
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   Teenuste eest tasumise vormistamine

  (1) Teenuse eest tasumiseks esitab tervishoiuteenuse osutaja haigekassale nõuetekohaselt vormistatud raviarve.

  (2) Kindlustatud isikule osutatud teenused vormistatakse raviarvel, mille andmed ja raviarve täitmise nõuded on sätestatud käesoleva määruse 8. peatükis. Kui tervishoiuteenuse osutaja osutab teenuseid teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädevas asutuses kindlustatud isikule, kes tõendab oma kindlustuskaitset Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse poolt väljastatud vormikohase tõendi (E 112, E 123) alusel, lisatakse esitatud dokumendist koopia raviarvele.

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja vormistab raviarve ka ravikindlustusega hõlmamata isikule vältimatu abi osutamise korral.
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

  (4) Teenused vormistatakse raviarvel teenuse osutamise kuupäeval kehtinud piirhinna või haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahel kokku lepitud hinna alusel. Koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise kuupäevaks on §-s 8 sätestatud töö hindamise tulemuste kinnitamise päev, sealhulgas ka tulemuste muutmise korral.
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

2. peatükk ÜLDARSTIABI EEST TASUMINE 

§ 4.   Üldarstiabi eest tasumine

  (1) Haigekassa tasub perearstile kindlustatud isikule osutatud teenuse eest tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud pearaha, baasraha ja lisatasu (v.a lisatasu koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste eest) piirhinna alusel ettemaksuna igakuiselt.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (11) Haigekassa tasub perearstile lisatasu koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste eest üks kord kalendriaastas tasumisele eelneva kalendriaasta(te) tegevustega saavutatud tulemuste alusel. Tulemuste arvutamise tingimused ja kord on sätestatud käesoleva määruse §-s 8.
[RTL 2009, 84, 1234 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Haigekassa tasub perearstile täiendavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu §-s 4 sätestatud teenuste eest ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud summadele perearsti poolt osutatud, käesoleva määruse § 6 lõikes 1 kehtestatud teenuste eest esitatud raviarvete alusel, arvestades samas lõikes kehtestatud rahalise piiranguga.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (21) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1 või 11 kehtestatud summale normaalse raseduse jälgimise eest, mille kohta vormistab rasedust jälgiv perearst ühe raviarve iga rasedusperioodi lõppedes, lähtudes Eesti Naistearstide Seltsi poolt heakskiidetud raseduse jälgimise juhendist järgmiselt:

Teenuse nimetus

Teenuse kood

Raseduse tuvastamine ja kulu jälgimise plaani koostamine

3063

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

3064

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. nädalani

3065

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. nädalani

3066


[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (3) Kui perearst osutab üldarstiabi haigekassa ravikindlustuse andmekogusse kandmata isikule, kes tõendab kindlustuskaitse olemasolu teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi, Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või E-vormiga, tasub haigekassa perearstile raviarve alusel. Perearsti esmase vastuvõtu korral rakendatakse koodiga 3002 ja korduva vastuvõtu korral koodiga 3004 tähistatud teenuste piirhindu ning neile kohalduvaid sätteid. Haigekassa tasub tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinna alusel täiendavalt käesoleva määruse §-des 5 ja 6 loetletud teenuste eest ulatuses, mis ei hõlma käesoleva määruse § 9 lõikes 1 nimetatud tegevusi. Teenuste eest tasumisel ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikeid 1, 11 ja 2 ning käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud rahalist piirangut.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

§ 5.   Pearaha arvel osutatava teenuse eest tasumine

  (1) Haigekassa tasub pearaha arvel perearsti osutatud järgmiste tegevuste eest:
  1) tervist edendav ja haigusi ennetav töö;
  2) haige ambulatoorne vastuvõtt ning koduvisiidid;
  3) haige läbivaatus, diagnostika ja raviplaani koostamine, diagnoosi määramine;
  4) nõustamine tervise säilitamise, taastamise, töö ja elukorralduse suhtes ning vajadusel ravi määramine;
  5) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  6) protseduuride tegemine;
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]
  7) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine;
  8) esmase arstliku ekspertiisi tegemine haige töövõime ja terviseseisundi kohta;
  9) vajadusel haige veo korraldamine haiglasse.

  (2) Haigekassa tasub pearaha arvel perearsti osutatud järgmiste uuringute ning protseduuride eest:
  1) verejooksu sulgemine;
  2) elustamine;
  3) lahastamine haige veoks;
  4) rinnanäärme palpatsioon;
  5) eesnäärme palpatsioon;
  6) kuulmislanguse määramine, kuulmise sõeltest;
  7) otoskoopia;
  8) välise kuulmekäigu loputus;
  9) rinoskoopia;
  10) nina-neelu tamponaad;
  11) nägemisteravuse kontroll;
  12) vaateväljade esmane määramine;
  13) värvitaju kontroll;
  14) silmapõhja vaatlus;
  15) PEF-meetria;
  16) antropomeetria;
  17) elektrokardiogrammi tegemine ja hindamine;
  18) veeni punktsioon;
  19) süstimine;
  20) sidumine (v.a põletushaige sidumine);
  21) lokaalanesteesia;
  22) perifeersed närviblokaadid;
  23) kusepõie loputus;
  24) imiku/väikelapse psühhomotoorse arengu hindamine.

  (3) Haigekassa tasub pearaha arvel järgmiste laboriuuringute eest:

Laboriuuringud

Tervishoiuteenuse kood

Glükoos

66101

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

Uriinianalüüs testribaga

66207

  (4) Pearaha arvel tasutavate uuringute, protseduuride ja laboriuuringute eest tasub perearst eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajale juhul, kui perearst on suunanud haige eriarsti juurde pearaha arvel tasutavaid uuringuid tegemata.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (5) Perearsti poolt teisese arvamuse andmine on pearaha arvel osutatav teenus.

§ 6.   Täiendavalt tasutavad teenused

  (1) Haigekassa tasub täiendavalt perearsti pearaha arvel tasutavatele teenustele kuni 29% perearsti nimistule pearahadeks arvestatud summast aastas järgmiste uuringute, protseduuride ja laboriuuringute eest:

Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud

Tervishoiuteenuse
kood

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon

7005

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

Raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)

7014

Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)

7016

Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis

7017

Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

Muud kirurgilised protseduurid

7122

Kipslahase asetamine

7106

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7111

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

Kateeterdamine

7159

Püsikateetri paigaldamine

7160

Epitsüstostoomi vahetus

7162

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

Silmapõhja fotografeerimine

7260

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

Sigmoidoskoopia

7556

Kolonoskoopia

7558

Bronhoskoopia

7559

Rektoskoopia

7562

Kolposkoopia

7563

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeeriga

6112

Radiorenograafia

79416

Elektroentsefalograafia uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga

6250

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

Holter’i monitooring

6326

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

Täismahus ehhokardiograafia

6340

Spirograafia

6301

Bronhodilataatortest

6302

Toonaudiomeetria

6402

Tümpanomeetria

6408

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

Rektaalne ultraheliuuring

7960

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

Raseduse ultraheliuuring

7947

Albumiin, valk

66100

Kreatiniin, uurea, kusihape

66102

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin

66103

Kolesterool, triglütseriidid

66104

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL

66105

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MBa, alfa-amülaas

66106

Naatrium, kaalium, kaltsium

66107

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium

66108

Raud, magneesium, fosfaat

66109

Lipaas, pankrease amülaas

66110

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor

66111

C-reaktiivne valk

66112

Happe-aluse tasakaal

66113

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin

66114

Vastsündinu bilirubiin

66115

IgG uriinis või liikvoris

66116

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris

66117

Glükohemoglobiin

66118

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immuunglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immuunglobuliinid

66119

Seerumi valkude elektroforees

66120

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

Isoensüümide elektroforees

66122

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin

66123

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immuunglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad

66124

Immuunglobuliinide alaklassid

66125

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

Koliini esteraas

66129

Hemoglobiin plasmas

66130

Osmolaalsus

66131

Krüoglobuliinid

66132

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

D-ksüloos uriinis

66135

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin

66136

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat

66139

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool

66140

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid

66141

Etanool

66142

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin

66143

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat

66144

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn

66145

Retikulotsüütide uuring

66203

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)

66209

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring

66211

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm

66212

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

Veritsusaja uuring

66300

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud

66301

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT

66302

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid

66306

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harva esinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

Mükobakterite samastamine

66520

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

Täpsustav samastamine

66523

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil

66540

Haigustekitaja markeri määramine immuunfluorestsentsmeetodil

66541

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

DNA analüüs PCR-meetodil

66608

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil (v.a HIV)

66706

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil

66707

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil

66708

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil

66709

Kiiranalüüs testribaga

66710

Immuunfluorestsentsuuring

66711

Immuunfluorestsentsuuring valmisslaididel

66712

Biopsiamaterjali immuunfluorestsentsuuring

66713

Immuunblot-uuring

66714

Kompleksne immuunblot-uuring

66715

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66800

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

66801

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

Immuunhistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi poolt hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

Tsütobloki uuring (1 blokk)

66813

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

  66823
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (11) Kui perearst on kinnitanud käesoleva määruse §-s 8 sätestatud kriteeriumide täitmise hindamiseks haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud andmete õigsuse, tasub haigekassa perearstile käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud uuringute, protseduuride ja laboriuuringute eest lisaks perearsti pearaha arvel tasutavatele teenustele kuni 34% perearsti nimistule pearahadeks arvestatud summast aastas.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (12) [Kehtetu – RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (13) Kui perearst on kinnitanud käesoleva määruse §-s 8 sätestatud kriteeriumide täitmise hindamiseks haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud andmete õigsuse ning talle makstakse eelmise aasta tulemuste eest lisatasu koodiga 3061 tähistatud teenuse eest, tasub haigekassa käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud uuringute, protseduuride ja laboriuuringute eest lisaks perearsti pearaha arvel tasutavatele teenustele kuni 37% perearsti nimistule pearahadeks arvestatud summast aastas.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) [Kehtetu – RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (3) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 11 või 13 kehtestatud määrale perearsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise ja tehtud patoanatoomiliste lahangute eest tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuste piirhindade alusel.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 7.   [Kehtetu – RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

§ 8.   Lisatasu tasumine perearstile

  (1) Haigekassa tasub perearstile tervishoiuteenuste loetelus koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste eest käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide alusel, hinnates perearsti tegevust jooksvale kalendriaastale eelneva kalendriaasta või käesolevas paragrahvis sätestatud juhtudel kuni viie eelneva kalendriaasta jooksul.

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide täitmise hindamiseks esitab haigekassa perearstile ravikindlustuse andmekogu andmete alusel lepingus kokkulepitud andmed hiljemalt jooksva kalendriaasta 20. veebruariks. Perearst kinnitab esitatud andmed allkirjastatud teatega hiljemalt jooksva kalendriaasta 15. maiks.

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide rakendamise kord lepitakse kokku haigekassa ja perearsti vahel sõlmitavas lepingus.

  (4) Haigusi ennetava tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

0–18-aastased isikud

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

0–2-aastaste laste vaktsineerimine

9020

90%

10

9021

90%

10

9022

90%

10

9023

90%

10

9024

90%

10

9025

90%

10

9026

90%

10

9027

90%

10

9028

90%

10

Laste läbivaatus ja väikelaste üldine tervisekontroll

1. elukuul

9031

90%

10

3. elukuul

9032

90%

10

12. elukuul

9033

90%

10

2 aasta vanuselt

9034

90%

10

Kooliminevate laste läbivaatus (6-, 7- ja 8-aastastel)

9030

90%

10Südame-veresoonkonnahaiguste ennetus

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

40–60-aastastel sihtgruppi* kuuluvatel isikutel määratud üldkolesterool üks kord viie aasta jooksul

66104

80%

20

40–60-aastastel riskigruppi* kuuluvatel isikutel määratud glükoos

66101

Keskmine hõlmatus** + 10%***
kuid mitte rohkem, kui 90%

10

40–60-aastastel riskigruppi* kuuluvatel isikutel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105

Keskmine hõlmatus** + 10%***
kuid mitte rohkem, kui 90%

10

Pereõe nõustamine 40-60 aastastel riskigruppi* kuuluvatel isikutel

9015

Keskmine hõlmatus** + 10%***
kuid mitte rohkem, kui 90%

20

Kokku:

 

 

 200
* Märkus: siht- ja riskigruppi kuuluvate isikute määratlus on defineeritud haigekassa ja perearsti vahel sõlmitavas lepingus.
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

  (5) 0–2-aastaste laste vaktsineerimise hõlmatusse arvestatakse ka vaktsineerimisest keeldumised ja meditsiinilised vastunäidustused vaktsineerimisele juhul, kui vastavas vanuses lapsele on tehtud ettenähtud läbivaatused ja üldine tervisekontroll.

  (6) Perearstil, kelle teeninduspiirkonnaks on üks kohalik omavalitsusüksus ja kelle nimistu koosneb selle piirkonna elanikest ning kelle teeninduspiirkonnas ei ela 0–2-aastaseid või 6-, 7- ja 8-aastaseid lapsi, loetakse 0–18-aastaste isikute haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumid vastavas osas täidetuks 100%.

  (7) Südame-veresoonkonnahaiguste esmane ennetus on perearsti nimistus olevatele eelnevalt südame-veresoonkonna haiguse diagnoosita 40–60-aastastele kindlustatud isikutele suunatud tegevus.

  (8) Krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

Diabeet II

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud diabeet II (sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13 „Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine” kehtestatud rahvusvahelise haiguste klassifikaatori (edaspidi RHK-10) jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) krooniliste haigete loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Diabeet II haiged, kellel määratud glükohemoglobiin

66118

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis

66102

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool

66104

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul

66105

80%

16

Diabeet II mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria)

66117

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Pereõe nõustamine

9015

Keskmine hõlmatus** + 10%***
kuid mitte rohkem, kui 90%

24Hüpertooniatõbi

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpertooniatõvehaigete (RHK-10 jaotistes: I10–I15 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

I (madal risk)

Glükoos üks kord kolme aasta jooksul

66101

80%

16

Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul

66104

80%

16

EKG üks kord kolme aasta jooksul

6320 või
6322 või
6323

80%

16

Pereõe nõustamine

9015

Keskmine hõlmatus** + 10%***
kuid mitte rohkem, kui 90%

24

II (mõõdukas lisarisk)

Üldkolesterool

66104

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Kolesterooli fraktsioonid

66105

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Glükoos

66101

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Kreatiniin

66102

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria)

66117

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

EKG üks kord kolme aasta jooksul

6320 või
6322 või
6323

80%

16

III (kõrge või
ülikõrge lisarisk)

Üldkolesterool

66104

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Kolesterooli fraktsioonid

66105

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Glükoos

66101

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria)

66117

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Kreatiniin

66102

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16Müokardi infarkt

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud müokardi infarkti (RHK-10 jaotistes: I21, I22, I23 nimetatud diagnoosidega ja I25.2 diagnoosiga) haigete loetelu kinnitatud

 

 

0

Määratud üldkolesterool

66104

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Määratud glükoos

66101

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16Hüpotüreoos

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpotüreoosi (RHK-10 jaotises: E01, E02, E03 nimetatud diagnoosidega ja E89.0 diagnoosiga) haigete, v.a kinnitamata diagnoosiga isikud, loetelu kinnitatud

 

 

0

Määratud TSH

66706

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Kokku:

 

 

400** Märkus: keskmine hõlmatus on hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste taotlemiseks lepingus kokkulepitud, haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud andmed kinnitanud perearstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmine protsent. Keskmised protsendid avaldatakse haigekassa veebilehel hiljemalt jooksva aasta 1. juuliks.
*** Märkus: kui keskmine hõlmatus + 10% osutub hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal madalamaks kui 50%, loetakse hõlmatuseks 50%.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (9) Perearstil, kelle nimistus ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud diagnoosidega kroonilisi haigeid ning kelle nimistus olevate isikute kohta ei ole eriarstid haigekassale esitanud nimetatud haiguste diagnoosidega raviarveid, loetakse krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumid vastava haiguse osas täidetuks 100%.

  (10) Kroonilisi haigeid jälgitakse vastavalt ravijuhenditele. Krooniliste haigete jälgimise tulemuslikkust tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 tähistatud teenuse eest tasumiseks hinnatakse käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud tingimustel.

  (11) Erialase lisapädevuse hindamise kriteeriumid on järgmised:

Erialane pädevus

KOOD

HÕLMATUS

KOEFITSIENT

Perearsti ja -õe erialane pädevus

 

Perearst ja pereõde on läbinud pädevushindamise

0,2Raseduse jälgimine

KOOD

HÕLMATUS

KOEFITSIENT

Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine

3063

Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 8 korda

0,3

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

3064

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani

3065

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

3066Günekoloogiline läbivaatus

KOOD

HÕLMATUS

KOEFITSIENT

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 10 korda

0,2

Emakasisese vahendi paigaldamine/
instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

Güneko-tsütoloogiline uuring

66807
66809
66811Kirurgilised manipulatsioonid ja pisioperatsioonid

KOOD

HÕLMATUS

KOEFITSIENT

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 40 korda

0,3

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

Muud kirurgilised protseduurid

7122

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7111

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

Kipslahase asetamine

7106

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon

7005

Kateeterdamine

7159

Püsikateetri paigaldamine

7160

Epitsüstostoomi vahetus

7162

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

  7163


[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (12) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 0,8, kui haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 80% (480 punkti).
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

  (13) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 1,0, kui perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 90% (540 punkti).
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

  (14) Kui perearstil on täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 12 või 13 sätestatud tingimused, hinnatakse tema erialast lisapädevust ja määratakse koodiga 3062 tähistatud teenuse koefitsiendid vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 11. Erialase lisapädevuse hindamisel liidetakse täidetud kriteeriumide koefitsiendid.

  (15) Haigekassa hindab perearsti poolt esitatud raviarvete alusel perearsti tegevust käesolevas paragrahvis sätestatud korras ning kinnitab hindamise tulemused jooksvale kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. juuliks.

  (16) Perearstil on õigus algatada käesoleva paragrahvi lõike 15 alusel tehtud haigekassa otsuse suhtes vaidemenetlus «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud korras.

  (17) Haigekassa avalikustab oma veebilehel jooksvale kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. juuliks kõigi perearstide koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste punktisumma ja piirhinna koefitsiendid.
[RTL 2009, 84, 1234 - jõust. 01.01.2010]

3. peatükk ERIARSTIABI EEST TASUMINE 

1. jagu Ambulatoorne eriarstiabi 

§ 9.   Ambulatoorse eriarstiabi eest tasumine

  (1) Tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud eriarsti vastuvõtu piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ja anamneesi kogumine ning talletamine;
  2) haige läbivaatus, diagnostika ja raviplaani koostamine, diagnoosi määramine;
  3) ravi määramine;
  4) nõustamine tervise säilitamise ja parandamise osas;
  5) nõustamine töö- ja elukorralduse osas;
  6) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  7) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  8) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a põletushaige sidumine (kood 7111);
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  9) teised, vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega;
  10) laboriuuringud, mis on sätestatud tervishoiuteenuste loetelu 8. peatükis koodidega 66101 (on arvestatud vastuvõtu piirhinna sisse, juhul kui seda on tehtud üks kord päevas), 66200, 66201, 66202 ja 66207.

  (2) Eriarsti vastuvõtt ning ambulatoorsel ravil viibivale haigele tehtud uuringud ja osutatud teenused, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud tegevused, vormistatakse raviarvel.

  (3) Sama eriarsti või õe poolt haigele ühe haigusjuhu korral tehtud uuringud ja osutatud teenused ning nende poolt sama haigusjuhu korral teiselt tervishoiuteenuse osutajalt tellitud uuringud ja protseduurid vormistatakse ühel raviarvel.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab käesoleva määruse lisades 17 ja 18 sätestatud vormile.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 10.   Vähihaige koduse toetusravipäeva eest tasumine

  Vähihaige koduse toetusravipäeva, koodiga 7408 tähistatud teenuse piirhind sisaldab eriarsti või õe koduvisiidi käigus tehtud järgmisi tegevusi ja protseduure koos vajalike materjalidega:
  1) põieloputus ja kateetri vahetamine;
  2) krooniliste haavade sidumine, plaastrite vahetus, lamatiste profülaktika;
  3) [Kehtetu – RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]
  4) tilkfusioon;
  5) pidev valutustamine (valupump);
  6) sondiga toitmine;
  7) punktsioonid, haige punktsioonijärgne jälgimine;
  8) vajadusel teadvuseta haige jälgimine;
  9) põetus-hooldusplaani koostamine esmasel koduvisiidil ja haige omaste õpetamine, terviseseisundi muutumisel põetusplaani muutmine koos omaste õpetamisega;
  10) klistiiri tegemine;
  11) suuõõne puhastamine suuõõnekasvaja korral;
  12) imavsidemed;
  13) haige ja tema omaste psühhosotsiaalne nõustamine, arvestades vähihaige eripära.

§ 11.   Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva eest tasumine

  Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva, koodiga 7033 tähistatud teenuse piirhind sisaldab kulutusi vajalikele tarvikutele, lahustele, haige õpetamisele ning nõustamisele.

§ 12.   Päevaravi ja päevakirurgia eest tasumine

  (1) Päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava teenuse piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  2) soovitused töö- ja elukorralduse osas;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a põletushaige sidumine (kood 7111);
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  6) teised vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega;
  7) tervishoiuteenuste loetelu 8. peatükis sätestatud järgmised laboriuuringud: kood 66101 (on arvestatud piirhinna sisse, juhul kui seda on tehtud üks kord päevas), koodid 66200, 66201, 66202 ja 66207;
  8) haige hooldus, põetus, ravimid ning üks söögikord.

  (2) Anesteesia, kompleksteenuste ja operatsioonide eest päevakirurgias tasub haigekassa tervishoiuteenuste loetelu 4., 5. ja 6. peatükis kehtestatud piirhindade alusel.

2. jagu Statsionaarne eriarstiabi 

§ 13.   Statsionaarse eriarstiabi arvestus

  (1) Statsionaarse eriarstiabi põhiline arvestusühik on voodipäev, mille maksumuse aluseks on haige ravil viibimise ööpäevane kestus, v.a tervishoiuteenuste loetelus sätestatud juhtudel.

  (2) Voodipäeva piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega, anamneesi kogumine ja talletamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  2) haige läbivaatus, diagnostika ja raviplaani koostamine, kliinilise diagnoosi püstitamine, ravi määramine;
  3) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  4) soovitused töö- ja elukorralduse osas;
  5) haige hooldus, põetus, toitlustamine;
  6) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a põletushaige sidumine (kood 7111);
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  7) ravimid, v.a tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud ravimid;
  8) laboriuuringud, mis on kehtestatud tervishoiuteenuste loetelu 8. peatükis koodidega 66101 (on arvestatud voodipäeva piirhinna sisse juhul, kui seda on tehtud üks kord ööpäevas); 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112, 66200, 66201, 66202, 66207, 66117;
  9) eriarstide konsultatsioonid.

  (3) Voodipäevade arv ja haigele tehtud terviseuuringud ning osutatud teenused, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud tegevused, vormistatakse samal raviarvel.

  (4) Ühe tervishoiuteenuse osutaja juures statsionaarsel ravil viibimise ajal sama või teise tervishoiuteenuse osutaja poolt osutatud tervishoiuteenused vormistatakse samal statsionaarse ravi raviarvel.

§ 14.   Voodipäevade arvestus

  (1) Haige ravil viibimisel sama tervishoiuteenuse osutaja erinevates osakondades ei tohi ühegi tervishoiuteenuste loetelu § 14 lõikes 1 loetletud erialajärgsete voodipäevade arv eraldi ületada vastavat voodipäevade maksimumarvu ning kokku suurimat voodipäevade maksimumarvu (v.a koodidega 2045–2048, 2053 ja 2059 tähistatud tervishoiuteenused).
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Erialajärgsete voodipäevade arvu hulka loetakse ka I astme intensiivravi päevad.

  (3) Tegevusloal märkega «sealhulgas» märgitud eriala voodipäevakulude eest tasumisel rakendatakse põhierialale vastavat voodipäeva piirhinda.

§ 15.   Hooldusravi ja haige lapse põetamise eest tasumine

  Hooldusravi voodipäeva piirhind (kood 2053) sisaldab hooldushaige ravi ja põetamisega seotud tegevuste ja protseduuride maksumust ning ravimeid, v.a tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud ravimid.

§ 16.   Intensiivravi eest tasumine

  (1) Intensiivravi teenuste eest tasub haigekassa tervishoiuteenuse osutajale «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel kehtestatud sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» lisades 19 ja 20 sätestatud ja haigusloos TISS-lehele kantud toimingute ning nende 24 tunni jooksul kogutud hindepunktide alusel punktide arvu järgi järgmiselt:
  1) 8–14 punkti – I aste (kood 2044);
  2) 15–24 punkti – II aste (kood 2045);
  3) 25–39 punkti – III aste (kood 2046);
  4) 40 ja enam punkti – III A aste (kood 2059).
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Vähem kui 8 punkti korral tasub haigekassa tervishoiuteenuste loetelu § 14 lõikes 1 loetletud erialajärgse voodipäeva piirhinna.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Madalama astme intensiivravi eest võib tasuda ka kõrgema astme tegevusloaga intensiivraviosakonnas tehtud ravi eest, lähtudes punktide arvust.

  (5) [Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (6) [Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

4. peatükk UURINGUTE JA PROTSEDUURIDE EEST TASUMINE 

§ 17.   Füsioteraapia ja tegevusteraapia eest tasumine

  (1) Füsioteraapia (kestus 30 min) (kood 7048) sisaldab järgmisi tegevusi:
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  1) füsioterapeutiline hindamine;
  2) füsioterapeutilise diagnoosi määramine;
  3) füsioteraapia planeerimine;
  4) füsioteraapia tegevuste läbiviimine (kehaline harjutus, massaaž, füüsikalise ravi protseduurid).

  (2) Tegevusteraapia (kestus 60 min) (kood 7042) sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) tegevusvõime hindamine;
  2) igapäevaelu oskuste õpetamine ja harjutamine;
  3) tegevuseelduste arendamine, taastamine ja säilitamine;
  4) igapäevaelu tegevuste sooritamist toetavate abivahendite määramine, soovitamine ning kasutama õpetamine;
  5) keskkonna kohandamine patsiendi tegevusvõimele vastavaks;
  6) individuaalsete ortooside valmistamine;
  7) tegevusvõimealane juhendamine ja nõustamine.

5. peatükk KOMPLEKSTEENUSE EEST TASUMINE 

§ 18.   Kompleksteenuste eest tasumine

  (1) Kompleksteenuste piirhinnad sisaldavad operatsioonieelsel ja -järgsel perioodil tehtavate uuringute, protseduuride, voodipäevade, intensiivravi, anesteesia, operatsiooni, meditsiiniseadmete ja veretoodete maksumust järgmiste kompleksteenuste korral:

Teenuse nimetus

Teenuse kood

Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil

2282K

Medikamentoosne abort

2287K


[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab sünnitusabi voodipäevi, epiduraalaneteesiat, reesuskonflikti ja vastsündinu K-vitamiini profülaktikat, vastsündinu hooldamist, elustamist ning ravi (v.a intensiivravi alates II astmest) ja ema ja vastsündinu diagnostikat (v.a histoloogilised uuringud ja lahang).

  (3) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab haiglavõrgu arengukava haiglate ööpäevaringse valmisolekuga seotud kulu ning Eesti E-tervise Sihtasutusega sõlmitud Tervise infosüsteemi liidestumislepingu kulu, mis on seotud tervishoiuteenuse osutamise andmete töötlemisega tervise infosüsteemis, summas 976,81 eurot kvartalis.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 19.   [Kehtetu – RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

§ 20.   Embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise kompleksteenuste eest tasumine

  Embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise eest (koodid 2208K ja 2281K) tasub haigekassa juhul, kui embrüo siirdamisel on järgitud «Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse» §-des 5, 9, 10, 14, 16 ja 17 sätestatut.

§ 21.   [Kehtetu – RTL 2008, 61, 874 - jõust. 26.07.2008]

§ 22.   Diagnoosipõhise kompleksteenuse eest tasumine
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008, rakendatakse alates 01.01.2008]

  Diagnoosipõhise kompleksteenuse (edaspidi DRG) piirhinnale rakendatakse koefitsienti 0 järgmistel juhtudel:
  1) järgneva raviarve vormistamisel;
  2) raviarvete puhul, millel on põhierialaks märgitud psühhiaatria, taastusravi, tuberkuloos, kutsehaigused või esmane järelravi;
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]
  3) raviarvete puhul, millel on põhidiagnoosiks märgitud RKH 10 kood Z76.3, Z51.1 või Z51.2;
  4) raviarvete puhul, mille lõpetamisel suunatakse statsionaarsel või päevaravil viibinud kindlustatud isik vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a statsionaarsele õendushooldusele või statsionaarsele taastusravile) kas kohalikust haiglast piirkondlikku, kesk- või üldhaiglasse; üldhaiglast ja arengukavas nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurest piirkondlikku või keskhaiglasse või keskhaiglast piirkondlikku haiglasse;
  5) raviarvete puhul, mille alustamiseks on kindlustatud isik statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi suunatud statsionaarsele ravile (v.a statsionaarsele õendushooldusele või statsionaarsele taastusravile) kas kohalikku haiglasse piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast; üldhaiglasse või arengukavas nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurde piirkondlikust või keskhaiglast või keskhaiglasse piirkondlikust haiglast;
  6) raviarvete puhul, mis ei vasta tervishoiuteenuste loetelu § 45 lõikes 5 toodud tingimustele;
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]
  61) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud transluminaalse endoskoopia protseduuri kood või koodid (edaspidi NCSP) vastavalt sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusele nr 13 „Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine”;
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]
  62) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud operatsioonituba mittevajava kirurgilise protseduuri NCSP kood;
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]
  63) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millel puudub NCSP kood.
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]
  7) lepingus kokkulepitud tingimustel.

6. peatükk LABORIUURINGUTE JA RAVIMITE EEST TASUMINE 

§ 23.   Laboriuuringu eest tasumine

  (1) Laboriuuringu piirhind sisaldab analüüsiks uuringumaterjali võtmist ning selleks vajaminevate tarvikute maksumust.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Juhul kui üks tervishoiuteenuse osutaja ostab laboriuuringu teiselt tervishoiuteenuse osutajalt, arvestab laboriuuringu teinud tervishoiuteenuse osutaja analüüsi võtmiseks vajalike tarvikute maksumuse teenuse müügihinnast maha.

§ 24.   Ravimite eest tasumine

  (1) Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 308R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) tsütostaatilise ravi kombinatsioon rituksimabiga esimese rea raviskeemina CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi korral;
  2) monoravi rituksimabiga III–IV staadiumi teiste kemoterapeutikumide suhtes resistentse või retsidiveerunud follikulaarse lümfoomi korral või ühel manustamiskorral enne radioimmuunteraapia rakendamist;
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]
  3) radioimmuunteraapia follikulaarse lümfoomi retsidiivi korral pärast rituksimaabi sisaldavat keemiaravi või kui on resistentsus sellele ravile;
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]
  4) CHOP või CHOP analoogi kombinatsioonravi esimese rea raviskeemina kõikide mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomide, v.a CD20 – positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi, raviks.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Rinnakasvajate kemoteraapiakuuri (kood 314R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) antratsükliinravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi esimese rea keemiaravina, kui patsient pole saanud adjuvantravis antratsükliine või adjuvantravist on möödas üle 1 aasta;
  2) CMF kombinatsioonravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi esimese rea keemiaravina, kui patsiendil on ravi antratsükliinidega vastunäidustatud ning haigus on hea kuluga;
  3) taksaani ja antratsükliini kombinatsioonravi regionaalsete metastaasidega kõrge riskiga haige adjuvantravis;
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]
  4) trastuzumabi monoravi teise rea ravina metastaatilise rinnavähiga patsientidel, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immuunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) ning kes on eelnevalt saanud keemiaravi antratsükliini ja taksaani sisaldava raviskeemiga, v.a juhud, kui patsiendile on need ravimid vastunäidustatud, ning varases staadiumis HER2 üleekspressiooniga rinnavähiga patsientidel pärast operatiivset ravi, kemoteraapiat (neoadjuvant- või adjuvantravi) ja kiiritusravi (kui on kohaldatav); – rakendatakse alates 1.01.2008
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008]
  5) trastuzumabi ja taksaani kombinatsioonravi teise rea keemiaravina kaugelearenenud rinnavähiga patsientidel, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immuunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) ning kes on eelnevalt saanud ravi antratsükliini sisaldava raviskeemiga;
  6) monoravi taksaaniga teise rea keemiaravina kaugelearenenud rinnavähiga HER2 retseptor negatiivsetel patsientidel antratsükliini sisaldava keemiaravi järgselt;
  7) alternatiivina kemoteraapiale ravi gosereliiniga (üks ravikuur koosneb 4 süstist; kuni 6 ravikuuri ühel patsiendil) pre- ja perimenopausis I ja II staadiumi hormoonsõltuva rinnavähiga patsientidel, kes kuuluvad keskmise riski gruppi (puuduvad regionaalsed metastaasid, kasvajakolde suurim läbimõõt on kuni 2 cm, diferentseerumisaste G1-G2, östrogeen- ja/või progesteroonretseptor positiivsed);
  8) dotsetakseeli ja kapetsitabiini kombinatsioonravi HER2 retseptor negatiivsetel patsientidel metastaatilise rinnavähi teise rea ravina pärast antratsükliine.
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Koodidega 305R–318R, 321R–327R ning 350R–353R tähistatud teenuste piirhindade alusel tasub haigekassa juhul, kui kemoteraapiakuur on läbi viidud sellekohast tegevusluba omavas haiglas töötava onkoloogi (koodi 318R puhul uroloogi) või hematoloogi poolt tingimusel, et ravikuuri ettevalmistamise ja läbiviimise ajal on tagatud tsütostaatiliste ravimite käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine ning koodi 308R korral lisaks ka radioaktiivsete ainete käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (4) Koodidega 330R ja 338R tähistatud teenuste piirhinna alusel tasub haigekassa juhul, kui arengukavas nimetatud piirkondlikes ja keskhaiglates on vastavalt Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määrusele nr 117 «Haiglanakkuste seire, ennetamise ja tõrje abinõude ning sellekohase teabe edastamise kord ning mikrobioloogia- ja viroloogialaborist haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste Terviseametile edastamise kord» loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Kolorektaalkasvajate kemoteraapiakuuri (kood 322R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) 5 FU/FA: kolorektaalvähi adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  4) 5 FU/FA kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsientidele, kes on potentsiaalselt opereeritavad ning patsient ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile ning 1. rea palliatiivne ravi patsientidel, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ning trombembooliliste tüsistusteta anamneesis ja kes ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile;
  5) FOLFIRI kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsientidele, kes on potentsiaalselt opereeritavad ning 1. rea palliatiivne ravi patsientidel, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ning trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  6) FOLFOX4 kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsientidele, kes on potentsiaalselt opereeritavad ning 1. rea palliatiivne ravi patsientidel, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ning trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  7) irinotekaani monoteraapia: kolorektaalvähi 2. või 3. rea palliatiivne ravi oksaliplatiini sisaldava raviskeemi järgselt;
  8) FOLFIRI kombinatsioon tsetuksimabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravis KRAS „wilde type” kasvaja korral kuni 4 kuuri heas üldseisundis patsientidele, kellel on kuni 4 isoleeritud maksa metastaasi, mis on potentsiaalselt opereeritavad.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (51) Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 323R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) kapetsitabiini kombinatsioon tsisplatiini ja epirubitsiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigele, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile;
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]
  2) 5 FU kombinatsioon tsisplatiiniga: maovähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi kui haige talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja epirubitsiinile. Söögitoruvähi palliatiivne ravi kui suukaudne ravi pole võimalik;
  3) dotsetakseeli kombinatsioon tsisplatiiniga: mao- ja söögitoruvähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigele, kes talub agressiivset keemiaravi;
  4) oksaliplatiini kombinatsioon epirubitsiini ja kapetsitabiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigele, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja tsisplatiinile;
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]
  5) trastuzumabravi: HER2 retseptor positiivsetele kaugelearenenud kasvajaga haigetele.
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

  (52) Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuuri (kood 324R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) gemtsitabiini monoteraapia: pankrease kartsinoomi adjuvantne ravi ning 1. rea palliatiivne ravi, kui patsient talub gemtsitabiini;
  2) gemtsitabiini kombinatsioon tsisplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi. Kolangiokartsinoomi ja Papilla Vateri vähi palliatiivne ravi;
  3) gemtsitabiini kombinatsioon oksaliplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi, kuid tsisplatiin on vastunäidustatud;
  4) gemtsitabiini kombinatsioon erlotiniibiga: lokaalselt kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi ning kellel haigus ei ole veel mõjutanud üldseisundit.
[RTL 2009, 84, 1234 - jõust. 15.11.2009]

  (6) Munasarja kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 325R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) paklitakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi II rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega;
  2) dotsetakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi II rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  3) karboplatiini monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral enam kui 1 aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist või 1. rea ravi kui taksaan on vastunäidustatud;
  4) topotekaani monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui 1 aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon karboplatiiniga: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui 1 aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  6) tsisplatiini monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi ravi kui esineb vastunäidustus karboplatiinile ja taksaanidele;
  7) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi;
  8) dotsetakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi kui paklitakseel on vastunäidustatud.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (61) Emakakaela kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 326R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) tsisplatiini monoteraapia: levinud emakakaelakartsinoomi ravi kombinatsioonis kiiritusraviga;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: levinud emakakaelakartsinoomi ravi;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud emakakaelakartsinoomi ravi.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (62) Endomeetriumi kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 327R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) tsisplatiini kombinatsioon doksorubitsiiniga: metastaatiliste endomeetriumikartsinoomi ravi;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi kui antratsükliin on vastunäidustatud;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud endomeetriumisarkoomi ravi.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (7) Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 321R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) rituksimabi kombinatsioonravi fludarabiini ja tsüklofosfamiidiga esimese rea ravina heas üldseisundis füüsiliselt aktiivsetel patsientidel ning teise rea keemiaravina haiguse progresseerumise korral fludarabiini mittesisaldanud esimese rea ravi järgselt või kui haigus on resistentne esimese rea ravile;
  2) fludarabiini monoteraapia esimese või hilisema ravivalikuna vanematel patsientidel haiguse aeglase kulu, kaasnevate haiguste või suurema infektsiooniriski korral;
  3) CHOP raviskeemi kasutamine patsientidel, kellel ravi fludarabiiniga või alemtuzumabiga ei ole näidustatud või on toimeta;
  4) Alemtuzumabravi esimese rea keemiaravina patsientidel, kellel on luuüdi FISH uuringul leitud 17p deletsioon ning teise või kolmanda ravivalikuna heas üldseisundis patsientidel, kelle haigus pärast fludarabiinravi on retsidiveerunud või kes ei saavuta fludarabiiniga ravivastust.
Alemtuzumabravi ei alustata patsientidel, kellel esinevad suurenenud lümfisõlmed (>5 cm).
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Aplastilise aneemia ravi antitümotsüüt/antilümfotsüüt globuliiniga (ATG) (kood 334R) rakendatakse raske aplastilise aneemiaga patsientidel, kellel puudub HLA-identne sugulasdoonor ning mitte raske aplastilise aneemiaga transfusioon-sõltuvatel patsientidel. Teenust teostatakse piirkondliku haigla hematoloogia osakonnas või I ja II astme intensiivravi osakondades.
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

  (9) Müeloomi ja plasmotsütoomi tsütostaatilise ravikuuri (kood 317R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) vinkristiini ja doksorubitsiini sisaldavad raviskeemid: I rea valikuna patsientidel, kellel on plaanis vereloome tüvirakkude siirdamine või neerupuudulikkusega patsientidel; II rea valikuna alküleerivatele ainetele refraktaarse haiguse korral;
  2) bortesomiibravi: retsidiveerunud ja refraktaarse müeloomiga patsientidel III valiku raviskeemina.

[RTL 2008, 5, 56 – jõust. 20.01.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008


  3) tsüklofosfamiidi ja deksametasooni sisaldavad raviskeemid: mitte siirdatavate patsientide esmavaliku raviks või retsidiivi raviks;
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  4) melfalaani ja deksametasooni sisaldavad raviskeemid: mitte siirdatavate patsientide esmavaliku raviks või retsidiivi raviks;
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  5) talidomiidi sisaldavad raviskeemid: mitte siirdatavate patsientide esmavaliku raviks.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (10) Kopsukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 309R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) tsisplatiini ja etoposiidi kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral I rea raviskeemina ning mitteväikerakk-kopsuvähi korral adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse korral I rea raviskeemina;
  2) tsüklofosfamiidi, doksorubitsiini ja vinkristiini kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral, kui patsiendile on vastunäidustatud tsisplatiini ja etoposiidi raviskeem;
  3) monoravi topotekaaniga: väikerakk-kopsuvähi retsidiivi või progresseerumise puhul, kui eelneva keemiaraviga oli saavutatud osaline või täielik ravivastus;
  4) tsisplatiini ja gemtsitabiini kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi I rea raviskeemina;
  5) tsisplatiini ja vinorelbiini kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse I rea ravina;
  6) tsisplatiini ja taksaani kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi I rea ravina;
  7) karboplatiini ja paklitakseeli kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi neoadjuvantravina ning adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse ravina kui tsisplatiini ravikombinatsioon on vastunäidustatud;
  8) dotsetakseel või erlotiniib monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi II rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks.
  9) dotsetakseel monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi II rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks;
  10) erlotiniib monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi ravi kui dotsetakseelravi on osutunud ebaefektiivseks või kui dotsetakseelravi on vastunäidustatud;
  11) pemetrekseed monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi II rea ravi kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks ning dotsetakseel ja erlotiniib monoravid on vastunäidustatud.

[RTL 2008, 5, 56 – jõust. 20.01.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

  (11) Eesnäärme kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 350R) teenus sisaldab dotsetakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi hormoonrefraktaarse eesnäärme vähi korral.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (12) Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 351R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) gemtsitabiini ja tsisplatiini kombinatsioonravi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi kui patsiendile ei ole näidustatud ravi M-VAC skeemi järgi;
  2) kombinatsioonravi M-VAC skeemi järgi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi kui patsiendil on võimalik läbi viia toksilisemat keemiaravi.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (13) Neerukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 352R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) bevacizumabravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi esimese rea ravi madala ja keskmise riskiga patsientidel kombinatsioonis interferoon alfaga;
  2) temsirolimuse monoravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi esimese rea ravi kõrge riskiga patsientidel.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (14) Munandi kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 353R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) kombinatsioonravi PEB skeemi järgi: munandi kasvajate esimese rea ravi;
  2) kombinatsioonravi VEiP skeemi järgi: munandi kasvajate teise rea ravi või retsidiivi ravi;
  3) kombinatsioonravi TIP skeemi järgi: munandivähi teise rea ravi kui patsiendi üldseisund võimaldab intensiivsemat ravi;
  4) kombinatsioonravi GEMOX skeemi järgi: tsisplatiin refraktaarse munandikasvaja ravi;
  5) kombinatsioonravi AUC7 skeemi järgi: munandivähi alavormi, seminoomi, adjuvantravi.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (15) Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 313R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) doksorubitsiini, tsisplatiini, kõrgdoosis metotreksaati ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid erinevates kombinatsioonides osteosarkoomi ja Ewingi sarkoomi preoperatiivses ja postoperatiivses ravis ISG-SSG ja Euroboss I raviprotokollide järgi;
  2) dakarbasiini sisaldavad skeemid naha pahaloomulise melanoomi raviks;
  3) gemtsitabiini ja tsisplatiini sisaldav kombinatsioonravi mesotelioomi raviks;
  4) liposomaalset doksorubitsiini ja paklitakseeli sisaldavad skeemid Kaposi sarkoomi raviks;
  5) doksorubitsiini ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid pehmete kudede sarkoomide raviks.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (16) Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 315R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) Tsisplatiinravi rakendatuna koos radioteraapiaga lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi ravis;
  2) Tsetuksimaabravi rakendatuna koos radioteraapiaga heas üldseisundis (ECOG 0-1) lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi haigetele, kellel on vastunäidustus tsisplatiinravi rakendamiseks;
  3) Dotsetakseeli, tsisplatiin ja fluorouratsiili kombinatsioonravi heas üldseisundis (ECOG 0-1) alaneelu või kõri vähiga patsientidel induktsioonravina enne radio- või radiokemoteraapiat, kellel alternatiivina tuleks arvesse vaid totaalne larüngektoomia;
  4) Tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi ninaneelu vähi adjuvantravis pärast samaaegset radiokemoteraapiat ja retsidiveeruva või metastaatilise pea- ja kaelapiirkonna vähi palliatiivses keemiaravis;
  5) Paklitakseel monoravi pea- ja kaelapiirkonna kasvajatega patsientidel, kes ei talu ravi plaatinapreparaatidega ja patsientidel, kelle haigus on retsidiveerunud või metastaseerunud plaatinapreparaatidega ravi järgselt.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (17) Ajukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 316R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) CCNU skeem täiskasvanutel: madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi, glioblastoomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  2) CCNU+prokarbasiini skeem täiskasvanutel: anaplastse glioomi adjuvantne ravi, retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  3) BCNU skeem täiskasvanutel: retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  4) Lomustiini, vinkristiini ja tsisplatiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoomi ravi 0–21-aastastel, medulloblastoom + PNET metastaasidega 0–21-aastastel ning PNET 4–21-aastastel;
  5) Vinkristiini ja tsüklofosfamiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel, PNET 0–4-aastastel, metastaasideta ependümoom (G3-4) 0–21-aastastel;
  6) Metotreksaati ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel; ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–4-aastastel;
  7) Karboplatiini ja etoposiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel, ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–21-aastastel, metastaasidega medulloblastoom + PNET 0–4-aastastel;
  8) Lomustiini, prokarbasiini ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: glioomid (G1-2) postoperatiivse jääktuumori korral.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (18) Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalse kemoteraapia- või immuunteraapia kuuri (kood 318R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) ühekordne põiesisene instillatsioon tsütostaatikumiga pärast TUR’i või retsidiveerunud juhtudel haigetel, kes ei kuulu kõrge riski gruppi;
  2) BCG ravi kõrge riski grupi haigetel kuni 6 manustamiskorda induktsioonravis ning induktsioonravi järgselt kuni 21 manustamiskorda patsiendi kohta.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (19) Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 305R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
  1) raviskeemide 7+3 ja DA kasutamine täiskasvanud patsientidel ravivastuse indutseerimiseks;
  2) tsütarabiin monoravi ning MEA raviskeemi kasutamine üle 60-aastastel patsientidel ravivastuse indutseerimiseks;
  3) raviskeemide HAM, modifitseeritud DA, HiDAC ning 5+2 kasutamine täiskasvanud patsientidel ravivastuse konsolideerimiseks;
  4) raviskeemide FLAG ja FA-Ida kasutamine täiskasvanud patsientidel retsidiivse või refraktaarse haiguse raviks;
  5) raviskeemide AIDA, ATRA+daunorubitsiin+tsütarabiin kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse indutseerimiseks;
  6) raviskeemide PETHEMA kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse konsolideerimiseks ja säilitusraviks;
  7) raviskeemide AIET ja AM kasutamine lastel ravivastuse indutseerimiseks;
  8) raviskeemide HA1M, HA2E ja HA3 kasutamine lastel ravivastuse konsolideerimiseks.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (20) Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 306R) teenus sisaldab NOPHO-ALL 2008 raviprotokolli järgseid raviskeeme nii standardriski-, keskriski- kui ka kõrgriski patsientide raviks.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

7. peatükk TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJALE TEENUSE OSUTAMISE EEST MAKSTAVA TASU ARVUTAMISE METOODIKA 

1. jagu Üldsätted 

§ 25.   Metoodika rakendusala

  Käesolevat metoodikat rakendatakse tervishoiuteenuste loetellu kantava teenuse piirhinna arvutamisel ja loetellu kantud teenuse piirhinna muutmisel.

2. jagu Eriarstiabi 

§ 26.   Mõisted

  Mõisted käesoleva jao tähenduses:
  1) tegevuspõhine kuluarvestus on kuluarvestuse metoodika (activity based costing – ABC), mis põhineb põhjuslikul seosel tervishoiuteenuse osutaja poolt osutatava teenuse, teenuse osutamiseks vajalike tegevuste ja tegevusteks vajalike ressursside (edaspidi ressurss) vahel;
  2) ressursid on tööjõud, üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmed, ruumid, korduvkasutusega meditsiiniseadmed, ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ja ravimid, tugiteenused;
  3) ressursi kasutamise optimaalne maht on ühe kalendriaasta jooksul teenuste osutamiseks vajalik ühe ressursi maht, mida mõõdetakse ajalistes mõõtühikutes (minut) või arvulistes mõõtühikutes (kasutuskordade arv, protseduuride arv, voodipäevade arv, euro);
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]
  4) ressursi kasutamise keskmine maht on ühe teenuse osutamiseks vajaliku ressursi kasutamise keskmine maht;
  5) ressursi kogukulu perioodis on ressursi kogukulu kalendriaastas, mille kohta andmed esitatakse vastavalt käesoleva määruse lisale 12;
  6) teenuse standardkulu on teenuse osutamiseks vajalike ressursside kasutamise keskmise mahu järgi arvutatud kulu, tuginedes eksperthinnangule;
  7) eksperthinnang – «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras määratud isiku antud hinnang.

§ 27.   Ressursi ühe mõõtühiku kulu arvutamine

  (1) Tööjõu, üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme, ruumide- ja korduvkasutusega meditsiiniseadme ning tugiteenuste kulu ühe mõõtühiku maksumuse arvutamisel jagatakse ressursi kogukulu perioodis ressursi kasutamise optimaalse mahuga.

  (2) Ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete ja ravimite ühe mõõtühiku kulu on võrdne ressursi soetusmaksumusega.
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

§ 28.   Tööjõu kulu arvestamine

  (1) Tööjõu kasutamise keskmise mahu arvestamisel lähtutakse ühe teenuse osutamiseks vajalikust töötajate arvust ja keskmisest tööajast, mis sisaldab otseselt teenuse osutamiseks ning ettevalmistamiseks vajalikku aega.

  (2) Tööjõu kulu perioodis käesoleva jao tähenduses koosneb:
  1) brutopalgast;
  2) maksudest brutopalgalt (sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse);
  3) koolitus- ja lähetuskulust;
  4) bürookulust;
  5) tööriiete kulust;
  6) juhtimiskulust;
  7) töökoha kulust (ruum, inventar, infotehnoloogia).
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (3) Tööjõu kulu arvestamise alus perioodis (v.a brutopalk ja maksud brutopalgalt) töötajate lõikes, tuginedes eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 2.

  (4) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
  1) arsti brutopalk on 9 eurot 31 senti tunnis;
  2) õe brutopalk on 4 eurot 60 senti tunnis;
  3) hooldustöötaja brutopalk on 2 eurot 32 senti tunnis;
  4) muu kõrgharidusega spetsialisti brutopalk on 9 eurot 31 senti tunnis;
  5) muu keskharidusega spetsialisti brutopalk on 4 eurot 60 senti tunnis.
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 brutopalgana toodud summasid muudetakse lähtuvalt riikliku ravikindlustuse rahalistest võimalustest ja riigi tervishoiupoliitikast.

  (6) Tööjõu kasutamise optimaalne maht ja teenuse osutamiseks vajalik tööjõu kasutamise keskmine maht, mis tugineb eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 3.

§ 29.   Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kulu arvestamine

  (1) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kasutamise keskmine maht arvestatakse teenuse standardkulusse vastavalt teenuse osutamiseks keskmiselt kuluvast ajast või protseduuride arvust vastava seadme kohta.

  (2) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kulu perioodis koosneb:
  1) kulumist;
  2) hooldus- ja remondikuludest.

  (3) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kasutamise optimaalne maht saadakse ekspertarvamusena, mis arvestab seadme võimsust, olemasolevate seadmete tegelikku töökoormust ning seadmega tehtavate protseduuride hinnangulist vajadust.
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

  (4) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kulumi arvestamise aluseks on soetusmaksumus ja seadme amortisatsiooniperiood, hooldus- ja remondikulu arvestatakse teenuse standardkuludesse vastavalt teenuse osutamiseks keskmiselt kuluvale ajale, lähtudes ressursi optimaalsest kasutamise mahust ja hoolduskulust aastas, kuid mitte suuremas summas kui eksperdi poolt antud hinnangus.
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

  (5) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme soetusmaksumus määratakse käesoleva määrusega kehtestatud lisa 1 andmete alusel, kuid mitte suuremas summas kui eksperdi poolt antud hinnangus.
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

  (6) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmete amortisatsiooniperiood, selle kasutamise optimaalne maht ja kasutamise keskmine maht teenustes, tuginedes eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 4.

§ 30.   Ruumide kasutuskulu arvestamine

  (1) Ruumide kasutamise maht arvestatakse teenuse standardkulusse vastavalt teenuse osutamiseks keskmiselt kuluvale ajale vastavas ruumis.

  (2) Ruumide kogukulu perioodis koosneb:
  1) hoonete ja rajatiste kulum;
  2) kinnistute, hoonete ja ruumide kommunaalkulud (sealhulgas küte, elekter, vesi, kanalisatsioon, valvekulu, maamaks, olmeprügi vedu);
  3) kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud muud kulud (hooldus, remont, koristuskulu);
  4) ruumis paiknevate seadmete ja inventari kulu.

  (3) Ruumide kulu arvestatakse teenuse standardkuludesse, tuginedes eksperthinnangule, vastavalt käesoleva määruse lisale 5.

  (4) Ruumide suurus määratakse lähtuvalt «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõike 4 alusel kehtestatud haigla liikide nõuetest.

  (5) Teenuse osutamiseks vajaliku ruumi ja teenuse osutamisega mitte seotud pinna suuruse ja ruutmeetri ehitusmaksumuse arvestamisel lähtutakse eksperthinnangust.

  (6) Ruumis paiknevate muude ressursside loetelu, tuginedes eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 6.

  (7) Ruumide kasutamise optimaalne maht ja nende kasutamise keskmine maht teenustes, tuginedes eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 7.

§ 31.   Korduvkasutusega meditsiiniseadmete kulu arvestamine

  (1) Korduvkasutusega meditsiiniseadmete kulu arvestatakse teenuse standardkuludesse vastavalt teenuse osutamiseks vajaliku meditsiiniseadme kasutamise keskmisele mahule.

  (2) Korduvkasutusega meditsiiniseadmete kogukulu perioodis arvestatakse:
  1) meditsiiniseadmete soetusmaksumusest

[RTL 2008, 5, 56 – jõust. 20.01.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008


  2) meditsiiniseadmete kasutamise optimaalsest mahust.

  (3) Korduvkasutusega meditsiiniseadmete soetusmaksumus ja selle kasutamise optimaalne maht määratakse esitatud taotluse alusel lähtudes mõistlikust kasutuskordade arvust, kuid mitte väiksemast kasutamise optimaalsest mahust kui eksperdi poolt antud hinnang.

  (4) Korduvkasutusega meditsiiniseadmete kasutamise optimaalne maht ja nende kasutamise keskmine maht teenustes, tuginedes eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 8.

§ 32.   Ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kulu arvestamine

  (1) Ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kulu arvestatakse teenuse standardkulusse vastavalt teenuse osutamiseks vajalikule meditsiiniseadme ja ravimi kasutamise keskmisele mahule.

  (2) Ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kulu (v.a tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatu korral) arvestamisel lähtutakse meditsiiniseadmete ja ravimite soetusmaksumusest, kuid mitte rohkem kui eksperdi poolt antud hinnang.
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

  (3) Ravimid ja meditsiiniseadmed arvestatakse muu tervishoiuteenuse standardkulusse juhul, kui nende nimetus ja piirhind ei ole sätestatud tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid».

  (4) Tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatud meditsiiniseadme ja ravimi standardkulu arvutamisel võetakse aluseks «Riigihanke seaduses» sätestatud viimase pakkumismenetluse tulemusel sõlmitud hankelepingus kokkulepitud meditsiiniseadme või ravimi ostuhind (edaspidi ostuhind) või «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 2 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruse alusel esitatud ravimi hulgimüügi ostuhinna alusel kalkuleeritud ravimi hulgimüügihind (edaspidi hulgimüügihind) või meditsiiniseadme hulgimüügihind, tuginedes eksperthinnangule.

  (5) Ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kasutusvajadus teenustes (v.a tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatu korral), tuginedes eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 9.

  (6) Tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses, tuginedes eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 15.

  (7) Tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses, tuginedes eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 16.

§ 33.   Tugiteenuste kulu arvestamine

  (1) Teenuse standardkuludesse arvestatakse järgmised tugiteenuste kulud vastavalt teenuse liigile või ressursi kasutamise keskmisele mahule:
  1) patsiendi haldus – klienditeenindus ja patsiendi andmete haldus;
  2) pesu pesemine;
  3) patsientide toitlustamine;
  4) seadmete, inventari ja instrumentide sterilisatsioon;
  5) jäätmekäitlus;
  6) sisseostetav APEX analüüsiteenus;
  7) tervishoiuteenuse osutamisega seotud transport;
  8) doonori haldus;
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]
  9) digitaalse pildi arhiveerimine;
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]
  10) ohutuse- ja kvaliteedi kontroll radioloogias;
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]
  11) labori kulu vastuvõtus ja voodipäevas.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Tugiteenuste kasutuskulu arvestatakse teenuse standardkulusse, tuginedes eksperthinnangule, vastavalt käesoleva määruse lisale 10.

  (3) Tugiteenuste kasutamise keskmine maht teenustes, tuginedes eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 11.

§ 34.   Teenuse standardkulu arvutamine

  (1) Teenuse standardkulu arvutatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõikes 5 nimetatud isiku poolt esitatud andmete alusel käesoleva määrusega kehtestatud korras.

  (2) Teenuse standardkulu arvutamiseks summeeritakse käesoleva määruse teenuse osutamisega seotud lisades 3, 4, 7, 8, 11 määratud ressursivajaduse ja § 27 alusel arvutatud ressursi ühe mõõtühiku maksumuse korrutised ning liidetakse käesoleva määruse lisas 9 teenuse osutamisega seotud tegevustes kirjeldatud ressursside kulud ja käesoleva määruse § 35 lõike 3 punktis 9 loetletud teenuste osutamiseks vajalikud kulud.

  (3) Tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatud ravimite standardkulu arvutamiseks liidetakse lisas 15 esitatud teenuses sisalduvate ravimite või ravikuuride maksumuste, mis saadakse ravimi ühe ühiku ostuhinna või hulgimüügihinna ning ravikuuris sisalduva toimeaine keskmise koguse patsiendi kohta korrutisena, ja osakaalude korrutised.

  (4) Tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatud meditsiiniseadme standardkulu arvutamisel liidetakse lisas 16 esitatud teenuses sisalduvate meditsiiniseadmete maksumuste, mis saadakse teenuses sisalduva meditsiiniseadme koguse ja ühe ühiku ostuhinna või hulgimüügihinna korrutisena, ja osakaalude korrutised.

§ 35.   Ettepaneku tegemine piirhinna arvutamiseks

  (1) Ettepaneku tegemiseks lisab «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõikes 5 nimetatud isik «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse lisas loetletud andmetele käesoleva määruse lisas 1 toodud näidisvormil loetletud andmed (edaspidi algataja taotlus).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud algataja taotluse vormistab ja allkirjastab teenuse piirhinna taotleja esindaja.

  (3) Tervishoiuteenuste loetelusse uue teenuse lisamise või loetelus kehtestatud teenuse piirhinna muutmiseks peab algataja taotlus sisaldama järgmisi andmeid:
  1) töötajate kood vastavalt käesoleva määruse lisale 3 – ametinimetus, arv ja keskmine teenuse osutamiseks kuluv aeg (otsene- ja ettevalmistusaeg);
  2) üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kood vastavalt käesoleva määruse lisale 4 – nimetus, soetusmaksumus, amortisatsiooniaeg, hoolduskulu aastas, keskmine kasutusaeg või protseduuride arv taotletava teenuse osutamiseks ja optimaalne protseduuride arv või tööaeg meditsiiniseadme kohta (aastas);
  3) teenuse osutamiseks vajalik ruumi kood vastavalt käesoleva määruse lisale 7 – nimetus ja keskmine kasutusaeg;
  4) uue teenuse lisamisel ruumis paiknev seade ja/või inventar vastavalt käesoleva määruse lisale 4 – nimetus, ühik, kogus;
  5) korduvkasutusega meditsiiniseadmete kood vastavalt käesoleva määruse lisale 8 – nimetus, kogused, keskmine kasutuskordade arv ja keskmine soetusmaksumus;
  6) ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kood vastavalt käesoleva määruse lisale 9 (v.a tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatu korral) – nimetus, kogused ja keskmine soetusmaksumus;
  7) tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatud ravimid – paikme või näidustuse nimetus, paikme või näidustuse raviks või teenuses kasutatava(te) ravimi(te) või ravikuuri(de) nimetus(ed), ravikuuris sisalduva(te) toimeaine(te) nimetus(ed) ja manustamisviis(id), ravikuuris sisalduva(te) toimeaine(te) mõõtühik, ravikuuris sisalduva toimeaine keskmine kogus patsiendi kohta, ostuhind või hulgimüügi ostuhind ühiku kohta, ravikuuri osakaal paikme või näidustuse ravis, paikme või näidustuse osakaal teenuses;
  8) tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatud ühekordsed meditsiiniseadmed – nimetus, kogus, hankelepingu ostuhind või hulgimüügihind ning osakaal teenuses;
  9) tugiteenuste kood vastavalt käesoleva määruse lisale 11 – nimetus ja kogused esitatakse järgmiselt: keskmine pesusse mineva pesu kogus kilogrammides, patsiendi toitlustamine (jah/ei), keskmine sterilisatsiooni vajadus kuupmeetrites ning keskmine jäätmekäitluseks mineva materjali kogus kilogrammides;
  10) teised teenused, mis on nimetatud tervishoiuteenuste loetelus – teenuse kood, nimetus ja kogus.

  (4) Kui teenuse osutamiseks vajalikku ressurssi ei ole käesoleva määruse lisades 3–4, 7–9 ja 11 nimetatud, siis taotluses ei täideta ressursi koodi veergu.

§ 36.   Teenuse piirhinna muutmine

  (1) Teenuse piirhinna muutmiseks vaadatakse tegevusteks vajalike, käesoleva määruse § 28 lõike 2 punktides 1 ja 2 ning § 30 lõike 2 punktis 1 nimetatud ressursside kulu ja ressursside kasutamise optimaalne maht üle kord aastas «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõikes 5 nimetatud isiku algatusel.

  (2) Käesoleva määruse lisades 3–4, 6–9 ja 11 nimetatud teenuste osutamiseks vajalike ressursside keskmine kasutusvajadus ning lisades 2 ja 5 (v.a hoonete ja rajatiste kulum) ning10 toodud ressursside kulu ja ressursside kasutamise optimaalne maht vaadatakse üle «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõikes 5 nimetatud isiku algatusel, kui on esitatud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõikes 4 sätestatud haigla liikidest vähemalt ühe piirkondliku haigla, keskhaigla ja üldhaigla piirhinna arvutamise aastale eelneva viimase majandusaasta või kokkuleppel haigekassaga sellele eelneva majandusaasta aruande andmed käesoleva määruse lisas 12 toodud kulude jaotuste ja samade haiglate osutatud teenuste mahud käesoleva määruse lisas 13 toodud vormi kohaselt koos sotsiaalministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 92 «Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord» lisa 14 elektroonse koopiaga.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

§ 37.   Teenuse piirhinna arvutamine

  Teenuse piirhind arvutatakse lähtudes teenuse standardkuludel põhinevast hinnast ning «Ravikindlustuse seaduse» §-st 31.

§ 38.   Diagnoosipõhise kompleksteenuse (DRG) piirhinna arvutamine ja muutmine

  (1) DRG piirhind on DRG baashinna ja DRG kaalu korrutis.

  (2) DRG baashinna ja DRG kaalu arvutamise aluseks on hinnaarvutamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal haigekassale esitatud ja tervishoiuteenuste loetelu § 45 lõike 2 kohaselt DRG-sse grupeerunud raviarvete, välja arvatud käesoleva määruse § 22 lõigetes 1, 2, 3, 4, 5 ja 7 kirjeldatud raviarvete, andmed.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (3) DRG piirhinnad arvutatakse kehtestatavate tervishoiuteenuste loetelu piirhindade alusel.

  (4) DRG baashind on käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavate raviarvete keskmine maksumus, mis arvutatakse raviarvetele märgitud tervishoiuteenuste (v.a DRG) käesoleva paragrahvi lõikes 3 kirjeldatud piirhindade alusel.

  (5) DRG kaal on käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavate ühte DRG-sse grupeerunud raviarvete keskmise maksumuse, mis arvutatakse raviarvele märgitud tervishoiuteenuste (v.a DRG) käesoleva paragrahvi lõikes 3 kirjeldatud piirhindade alusel, suhe baashinda. DRG kaal arvutatakse igale DRG-le.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ühte DRG-sse grupeerunud raviarvete keskmise maksumuse arvutamisel:
  1) leitakse iga DRG grupi raviarvete aritmeetiline keskmine maksumus ja standardhälbe suurus;
  2) jäetakse välja need raviarved, mis on kallimad või odavamad kui kolm standardhälvet aritmeetilisest keskmisest;
  3) arvutatakse allesjäänud raviarvete uus aritmeetiline keskmine ja standardhälve;
  4) jäetakse välja need raviarved, mis on kallimad või odavamad kui kaks standardhälvet punktis 3 nimetatud aritmeetilisest keskmisest. Kui väärtus, mis saadakse punktis 3 nimetatud aritmeetilisest keskmisest, lahutades käesolevas punktis nimetatud kahe standardhälbe väärtuse, on väiksem kui koodiga 3076 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind (tervishoiuteenuste loetelu § 45 lõikes 1 esitatud DRG koodide puhul, mis lõpevad tähega O) või tervishoiuteenuste loetelu §-s 14 toodud madalaima piirhinnaga voodipäeva (v.a kood 2048 ja 2053) piirhind (tervishoiuteenuste loetelu § 45 lõikes 1 esitatud DRG koodide puhul, mis ei lõpe tähega O), siis jäetakse välja need raviarved, mis on odavamad kui koodiga 3076 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind või madalaima piirhinnaga voodipäeva piirhind (v.a kood 2048 ja 2053);
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  5) arvutatakse allesjäänud raviarvete uus aritmeetiline keskmine.

  (7) Tervishoiuteenuste loetelu § 45 lõikes 1 toodud muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemiku piirid võrduvad käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 4 kirjeldatud raviarvete väljajätmise piiridega.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (8) Kui pärast lõike 6 punktis 4 kirjeldatud raviarvete väljajätmist jääb alles vähem kui 25 raviarvet, siis vastava DRG kaalu ei muudeta.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 5 kirjeldatud raviarvete keskmist maksumust hinnatakse raviarvetele kantud tervishoiuteenuste struktuuri muutuse (edaspidi struktuuri muutuse) suhtes. Kui DRG, mille kohta raviarvete keskmist maksumust arvutatakse, struktuuri muutus on suurem kui Vabariigi Valitsuse 05.01.2001.a. määruse nr.3 “Eesti Haigekassa põhikiri ”§ 8 punkt 71 alusel kehtestatud haigekassa 4-aasta tulude ja kulude planeerimise põhimõtetes sätestatud struktuuri muutuseks ettenähtud vahendite osakaal või väiksem kui nimetatud osakaalu negatiivne väärtus, siis raviarvete keskmist maksumust korrigeeritakse lähtuvalt haigekassa eelarve võimalustest. Struktuuri muutus näitab, kui palju on raviarve keskmine maksumus muutunud (v.a tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud ja kehtestatavate piirhindade perioodide vahelisest muutusest tulenev muutus).
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

3. jagu Üldarstiabi 

§ 39.   Mõisted

  Mõisted käesoleva jao tähenduses:
  1) ressursid on tööjõud, üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmed, ruumid, korduvkasutusega meditsiiniseadmed, ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ja ravimid, teenuse osutamise, koduvisiitidega ja asjaajamisega seotud transport ning muud vajalikud ressursid;
  2) ressursi kasutamise keskmine maht on ühe teenuse osutamiseks vajaliku ressursi kasutamise keskmine maht;
  3) ressursi kogukulu perioodis on ressursi kogukulu kalendriaastas;
  4) ressursi kasutamise optimaalne aeg on teenuse osutamiseks vajaliku ressursi kasutamise aeg kalendriaastas;
  5) eksperthinnang – «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras määratud isiku antud hinnang.

§ 40.   Üldarstiabi osutamiseks vajalikud ressursid

  (1) Pearaha piirhind sisaldab järgmisi ressursse:
  1) tööjõud;
  2) üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmed;
  3) korduvkasutusega meditsiiniseadmed ja ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ning ravimid;
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]
  4) muud ressursid.

  (2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhind sisaldab järgmisi ressursse:
  1) tööjõud;
  2) muud ressursid.

  (3) Koolitervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi ressursse:
  1) tööjõud;
  2) üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmed;
  3) korduvkasutusega meditsiiniseadmed ja ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ning ravimid;
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]
  4) muud ressursid.

  (4) Baasraha piirhind sisaldab järgmisi ressursse:
  1) ruumid;
  2) koduvisiitidega ja asjaajamisega seotud transport.
  3) koolituskulu, sh asendaja tööjõukulu koolituse ajal;
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  4) Eesti E-tervise Sihtasutusega sõlmitud Tervise infosüsteemi liidestumislepingu kulu patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemiseks tervise infosüsteemis summas 16,47 eurot kuus.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Lisatasu, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus nimetatud haiglast 20–40 km kaugusel ja kaugemal kui 40 km (edaspidi kaugusetasu), sisaldab teenuse osutamisega seotud transpordikulu.

  (6) Uue teenuse lisamiseks tervishoiuteenuste loetellu esitatakse taotlus, milles peavad sisalduma andmed teenuste osutamiseks vajalike ressursside ja eeldatavate kulude kohta.

§ 41.   Tööjõukulu arvestamine

  (1) Tööjõukulu perioodis käesoleva jao tähenduses koosneb:
  1) brutopalgast;
  2) maksudest brutopalgalt (sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse);
  3) [Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse piirhinnas järgmisi summasid:
  1) arsti brutopalk on 7 eurot ja 16 senti tunnis;
  2) õe brutopalk on 3 eurot ja 83 senti tunnis;
  3) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 2 eurot ja 11 senti tunnis.
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 brutopalgana toodud summasid muudetakse lähtuvalt riikliku ravikindlustuse rahalistest võimalustest ja riigi tervishoiupoliitikast.

  (4) Pearaha piirhinnas tööjõukulu arvutamisel võetakse aluseks taotluses esitatud tööaeg töötajate lõikes, kuid mitte rohkem kui on sätestatud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 8 lõike 61 alusel kehtestatud perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendis.
[RTL 2010, 3, 51 - jõust. 17.01.2010]

  (5) Koolitervishoiuteenuse piirhinnas tööjõukulu arvutamisel võetakse õe tööaja arvestamisel aluseks „Töölepingu seaduses” sätestatud tööaeg ja kooliõe juhendaja või töönõustaja tööaja arvestamisel taotluses esitatud andmed tööaja kohta, kuid mitte rohkem kui on eksperdi poolt antud hinnang.
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinnas tööjõukulu arvestamisel võetakse tööaja arvestamisel aluseks „Töölepingu seaduses” sätestatud tööaeg.
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Arsti ja õe asendaja tööjõukulu koolituse ajal arvestatakse baasrahasse vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 aastas 60 tunni eest.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 42.   Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kulu arvestamine

  (1) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kulu perioodis koosneb:
  1) kulumist;
  2) hooldus- ja remondikuludest.

  (2) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kulum arvestatakse pearaha piirhinda vastavalt seadme soetusmaksumusele ja amortisatsiooniperioodile.

  (3) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme hooldus- ja remondikulu arvestatakse pearaha piirhinda esitatud taotluse alusel, kuid mitte enam kui on eksperdi poolt antud hinnang.

  (4) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme soetusmaksumus ja amortisatsiooniperiood määratakse esitatud taotluse alusel, kuid mitte vähem kui on eksperdi poolt antud hinnang.

§ 43.   Ruumide kasutuskulu arvestamine

  (1) Ruumide kasutuse kogukulu perioodis koosneb:
  1) hoonete ja rajatiste kulum või renditud hoonete ja kinnistute rendikulu;
  2) kinnistute, hoonete ja ruumide või renditud kinnistute, hoonete ja ruumide kommunaalkulud (sealhulgas küte, elekter, vesi, kanalisatsioon, valvekulu, maamaks, koristuskulu, olmeprügi vedu);
  3) kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud muud kulud (hooldus, remont).

  (2) Ruumide suuruse määramisel lähtutakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 10 alusel kehtestatud nõuetest.

  (3) Teenuse osutamiseks vajaliku ruumi ruutmeetri ehitusmaksumuse ning renditud hoonete ja kinnistute ühe m2 rendihinna arvestamisel lähtutakse eksperdi antud hinnangust.

  (4) Ruumide kulu arvutamise aluseks on lõikes 2 kehtestatud ruumi suurus ja lõikes 1 esitatud kinnistute, hoonete ja ruumide kasutamisega seotud kulud ning ruumi ehitusmaksumus või renditud hoonete ja kinnistute rendihind üldpinna ühe m2 kohta, kuid mitte enam kui on eksperdi poolt antud hinnang.

§ 44.   Korduvkasutusega meditsiiniseadmete kulu arvestamine

  (1) Korduvkasutusega meditsiiniseadmete kogukulu perioodis arvestatakse:
  1) meditsiiniseadmete maksumusest;
  2) meditsiiniseadmete kasutamise optimaalsest ajast.

  (2) Korduvkasutusega meditsiiniseadmete soetusmaksumus ja kasutamise optimaalne aeg määratakse esitatud taotluse alusel lähtudes mõistlikust kasutusajast, kuid mitte vähem kui on eksperdi poolt antud hinnang.

§ 45.   Ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kulu arvestamine

  (1) Ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kulu arvestatakse pearaha ja koolitervishoiuteenuse piirhinda vastavalt eksperthinnangule ja ressursside kasutamise keskmisele mahule.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kulu arvestamisel lähtutakse tervishoiuteenuste osutajate poolt teenuse osutamiseks tehtud keskmisest kulust perioodis.

  (3) Ravimid arvestatakse pearaha ja koolitervishoiuteenuse piirhinda juhul, kui nende nimetus ja piirhind ei ole sätestatud tervishoiuteenuste loetelus.

§ 46.   Muude ressursside arvestamine

  (1) Muud teenuse osutamisega seotud ressursid pearaha piirhinna tähenduses on bürootarbed, kindlustus ja infotehnoloogia.

  (2) Muud teenuse osutamisega seotud ressursid üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinna tähenduses on nõustamistarkvara, nõustamiskeskuse tehniline infrastruktuur ja nõustamiskeskuse üldjuhtimisega seotud ressursid.

  (3) Muud teenuse osutamisega seotud ressursid koolitervishoiuteenuse piirhinna tähenduses on teenuse osutamiseks vajalik infotehnoloogia riist- ja tarkvara, bürootarbed ja teenuse üldjuhtimisega seotud ressursid.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Muud teenuste osutamisega seotud ressursid arvestatakse teenuse piirhinda lähtudes teenuse osutamiseks tehtud keskmisest kulust perioodis, mille suurus ei ületa eksperdi poolt antud hinnanguga kindlaks määratud suurust. Teenuse osutamisega seotud ressursside kulu esitatakse taotluses ressursside lõikes.

  (5) Koolituskulu arvutatakse baasraha piirhinda esitatud taotluse alusel, kuid mitte enam, kui on eksperdi poolt antud hinnang.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 47.   Asjaajamisega seotud transpordikulu arvestamine

  Koduvisiitidega ja asjaajamisega seotud transpordikulu arvestatakse baasraha piirhinda lähtudes teenuse osutamiseks tehtud keskmisest kulust perioodis, kuid mitte enam kui on eksperdi poolt antud hinnang.

§ 48.   Kaugusetasu arvestamine

  Kaugusetasu arvestatakse väljasõidu keskmise pikkuse, väljasõitude keskmise arvu ja kütuse kulu alusel, kuid mitte enam kui on eksperdi poolt antud hinnang.

§ 49.   Ettepaneku tegemine piirhinna arvutamiseks

  (1) Teenuse piirhinna arvutamise algatab «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõikes 5 nimetatud isik, esitades lisaks «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse lisas loetletud andmetele käesoleva määruse lisas 14 toodud näidisvormil loetletud andmed.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud algataja taotluse vormistab ja allkirjastab teenuse piirhinna muutmise taotleja esindaja.

  (3) Algataja taotlus peab sisaldama teenuse iseloomust lähtuvalt järgmisi andmeid, mis on esitatud perearstiabi teenuste korral «Tervishoiuteenuse korraldamise seaduse» § 8 lõike 4 alusel kehtestatud minimaalse nimistu suuruse ja koolitervishoiuteenuse korral 600 õpilase kohta:
  1) töötajate ametinimetus, arv ja keskmine tööaeg ning koolituskulu kalendriaastas;
  2) üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme nimetus, soetusmaksumus, amortisatsiooniaeg, hooldus- ja remondikulu kalendriaastas;
  3) teenuse osutamiseks vajaliku ruumi pinna suurus ja ruumide keskmine kasutuskulu, sh keskmine rendikulu kalendriaastas;
  4) korduvkasutusega meditsiiniseadmete nimetus, kogused kalendriaastas, keskmine kasutusaeg ja keskmine soetusmaksumus;
  5) ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete ja ravimite nimetus, kogused kalendriaastas ja keskmine soetusmaksumus;
  6) muu ressursi kulu kalendriaastas kulu liikide lõikes;
  7) koduvisiitidega ja asjaajamisega seotud transpordikulu kalendriaastas;
  8) kaugusetasu osas väljasõidu kilomeetrite ja väljasõitude arv kalendriaastas ning keskmine kütusekulu kilomeetri kohta;
  9) üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni puhul kontaktide arv kalendriaastas.

  (4) Koolitervishoiuteenuse piirhinna arvutamiseks esitatakse lõike 3 punktides 1, 4 ja 5 esitatud andmed 11 kalendrikuu kohta.

  (5) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinna arvutamiseks esitatakse lõike 3 punktides 1, 6 ja 9 esitatud andmed kalendriaasta kohta.

  (6) Üldarstiabi teenuste piirhinnad vaadatakse üle «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõikes 5 nimetatud isiku algatusel, kui on esitatud vähemalt kuue erinevas maakonnas vastava teenuse osutaja piirhinna arvutamise aastale eelneva viimase majandusaasta aruande andmed käesoleva määruse lisa 14 alusel.

§ 50.   Teenuse piirhinna arvutamine

  (1) Teenuse piirhind arvutatakse lähtudes esitatud andmetest, eksperthinnangutest ning «Ravikindlustuse seaduse» §-st 31.

  (2) Pearaha piirhind arvutatakse järgmiselt:
  1) arsti ja õe tööaeg jagatakse ühe kindlustatud isiku kohta pearaha vanusegruppide lõikes, arvestades kindlustatud isikute osakaalu vastavas vanusegrupis;
  2) ülejäänud töötajate (arsti ja õe asendaja, abilise) puhul summeeritakse tööjõukulu, ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete ja ravimite kulu, korduvkasutusega meditsiiniseadmete kulu, üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmete kulu ja muud kulud ning jagatakse ühe kindlustatud isiku kohta, võttes aluseks minimaalse nimistu suuruse, mis on kehtestatud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 8 lõike 4 alusel;
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  3) käesoleva lõike punktis 1 ja 2 nimetatud kulu summeeritakse vanusegruppide lõikes.

  (3) Baasraha piirhinna arvutamisel jagatakse ruumide kasutuskulu, koduvisiitidega ja asjaajamisega seotud transpordikulu, koolituskulu ning koolituse ajal asendaja tööjõukulu summa kalendriaastas kalendrikuude arvuga.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Kaugusetasu arvutamisel jagatakse väljasõidu keskmise pikkuse, väljasõitude keskmise arvu ja kütuse kulu korrutis kalendriaastas kalendrikuude arvuga.

  (5) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta arvutatakse jagades tööjõukulu ja korduvkasutusega ja ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete, üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmete ja muude ressursside kulude summa kalendriaastas 11 kuuga ning seejärel arvuga 600.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (6) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinna arvutamisel ühes kalendrikuus jagatakse tööjõu ja muude ressursside kulude summa kalendriaastas kalendrikuude arvuga.

  (7) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni piirhinna arvutamisel jagatakse tööjõu ja muude ressursside kulude summa kalendriaastas nõuandetelefoni konsultatsioonide arvuga kalendriaastas.

8. peatükk RAVIARVE ANDMED JA VORMISTAMISE NÕUDED 

§ 51.   Raviarve vormistamine

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja vormistab kindlustatud isikule osutatud teenuse eest raviarve «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määrusega nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» kehtestatud tingimustel ja korras.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009 – rakendatakse alates 1.01.2009]

  (2) Kooskõlastatult haigekassaga on tervishoiuteenuse osutaja juhil õigus anda raviarve vormistamise õigus ka teenust osutavale arstikutseta spetsialistile (logopeed, kliiniline psühholoog, füsioterapeut, tegevusterapeut), kui spetsialist omab vastava eriala diplomit või on tunnistatud pädevaks vastavaid spetsialiste ühendava kutseliidu või -ühenduse poolt. Kliinilistele psühholoogidele, füsioterapeutidele ja tegevusterapeutidele raviarve vormistamise õiguse andmisel arvestab haigekassa erialaühenduse arvamusega.
[RTL 2009, 84, 1234 - jõust. 15.11.2009]

  (3) Ühe haigusjuhu korral osutatud teenused vormistatakse ühel raviarvel, v.a käesoleva määruse §-s 63 sätestatud juhul.

§ 52.   Raviarve esitamine ja säilitamine

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja edastab raviarve haigekassale tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Haigekassale esitatav raviarve peab vastama käesoleva peatükiga kehtestatud raviarve andmete ja vormistamise nõuetele.

  (3) Raviarvet säilitatakse seitse aastat.

§ 53.   Raviarve üldandmed

  Raviarvele kantakse järgmised üldandmed:
  1) raviarve seeria, mis vastab arve plangile trükitud tähisele või väljatrüki puhul tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel kokkulepitud raviarve tähistamise viisile;
  2) raviarve number, mis vastab arve plangile trükitud numbrile või väljatrüki puhul tervishoiuteenuse osutaja poolt kehtestatud numereerimise korrale;
  3) haigekassa piirkondliku osakonna kood, mille andmekogusse kindlustatud isik on kantud;
  4) raviarve alustamise kuupäev.

§ 54.   Teenust iseloomustavad andmed

  (1) Raviarvele kantakse järgmised teenust iseloomustavad andmed:
  1) vältimatu arstiabi osutamise kohta (JAH korral J, EI korral E);
  2) töövõimetuslehe väljaandmise kohta (JAH korral J, EI korral E);
  3) teenuse tüübi kood käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud loendi alusel.

  (2) Raviarvele kantakse teenuse tüübi kood järgmiselt:

Kood

Teenuse tüüp

  1

ambulatoorne (v.a päevaravi ja päevakirurgia)

  2

statsionaarne

  3

vältimatu hambaravi üle 19-aastastele

  4

hambaravi alla 19-aastastele

10

hambaproteesimine alla 19-aastastele

11

ortodontia alla 19-aastastele

12

hambahaiguste ennetus alla 19-aastastele

13

ennetus (koolitervishoid)

14

ennetus (v.a koolitervishoid)

15

statsionaarne taastusravi

16

ambulatoorne taastusravi

17

perearsti teenused

18

statsionaarne hooldusravi

19

päevaravi ja päevakirurgia

20

ambulatoorne hooldusravi

31

hambaproteeside rahaline hüvitis

  (3) Raviarvele kantakse osutatud teenuse põhieriala kood vastavalt tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingule.

§ 55.   Ravile saabumise andmed

  (1) Raviarvele kantakse ravile saabumise andmetena ravile saabumise liigi kood ning suunanud arsti kood.

  (2) Lähtuvalt ravile saabumise ja suunamise viisist märgitakse ravile saabumise liigi kood järgmiselt:

Kood

Saabumise liigi selgitus

T0001

Kiirabi

T0002

Tuli ise

T0003

Tagasikutse

T0004

Politsei

T0005

Eriarsti ambulatoorselt ravilt

T0007

Üldhaiglast statsionaarselt või päevaravilt

T0008

Keskhaiglast  statsionaarselt või päevaravilt

T0009

Piirkondlikust haiglast statsionaarselt või päevaravilt

T0010

Muu tervishoiuteenuse osutaja statsionaarselt või päevaravilt

T0011

Perearst

T0012

Muu saabumine

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ravile saabumise liigi koode rakendatakse järgmistel tingimustel:
  1) T0001 – ravile toomisel kiirabiga;
  2) T0002 – ravile saabumisel ilma saatekirjata;
  3) T0003 – haige tagasikutsumisel sama arsti juurde;
  4) T0004 – haige toomisel ravile politsei või päästeameti poolt;
  5) T0005 – ravile suunamisel eriarsti ambulatoorselt ravilt;
  6) T0007, T0008, T0009 – ravile saabumisel vahetu suunamise korras kas üldhaigla, keskhaigla või piirkondliku haigla statsionaarselt ravilt (v.a. statsionaarselt taastusravilt või statsionaarselt hooldusravilt) või päevaravilt;
  7) T0010 – ravile saabumisel vahetu suunamise korras punktis 6 nimetamata tervishoiuteenuse osutaja statsionaarselt ravilt (v.a. statsionaarselt taastusravilt või statsionaarselt hooldusravilt) või päevaravilt;
  8) T0011 – ravile saabumisel perearsti poolt suunamisega;
  9) T0012 – ravile saabumine punktides 1 kuni 8 nimetamata põhjustel, seal hulgas ravile saabumine statsionaarselt taastusravilt ja statsionaarselt hooldusravilt.

  (4) suunanud arsti koodi ei märgita raviarvele, kui suunamise liik on T0001 «kiirabi», T0002 «tuli ise» või T0004 «politsei».
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

§ 56.   Haige andmed

  Raviarvele kantakse haige järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) sünnipäev, -kuu ja -aasta;
  4) riigi kood vastavalt ISO-3166 kolmetähelisele standardile;
  5) omavalitsusüksuse (valla või linna) kood vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK). Välismaalasest haige korral jääb täitmata;
  6) välismaalasest haige täpne aadress;
  7) haige sugu, märkides M – mees või N – naine.

§ 57.   Diagnoosi andmed

  (1) Raviarvele kantakse järgmised diagnoosi andmed:
  1) põhidiagnoosi kood RHK-10 järgi;
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]
  2) põhidiagnoosi esmane/korduv haigestumine märgitakse järgmiselt:

+

esmashaigestumine

korduvhaigestumine

0

diagnoos kinnitamata


  3) kaasuva diagnoosi kood RHK-10 järgi, kusjuures kõik kaasuvad diagnoosid esitatakse eraldi;
  4) kaasuva diagnoosi esmane/korduv haigestumine märgitakse iga kaasuva diagnoosi kohta eraldi järgmiselt:

+

esmashaigestumine

korduvhaigestumine

0

diagnoos kinnitamata


  5) haiguse kliinilise raskusastme, staadiumi või muu erialaseltsi(de)ga kokkulepitud tunnus järgmiselt:

1

Tähendus kindla RHK-10 diagnoosi korral raviarvel vastavalt erialaseltsiga kokkulepitule

2

Tähendus kindla RHK-10 diagnoosi korral raviarvel vastavalt erialaseltsiga kokkulepitule

3

Tähendus kindla RHK-10 diagnoosi korral raviarvel vastavalt erialaseltsiga kokkulepitule

4

Tähendus kindla RHK-10 diagnoosi korral raviarvel vastavalt erialaseltsiga kokkulepitule [RTL 2009, 25, 328 – jõust. 1.07.2009] – rakendatakse alates 1.01.2009

  (2) Raviarvele kantakse välispõhjust iseloomustav kood RHK-10 20. peatüki järgi.

§ 58.   Raviarve lõpetamise andmed

  (1) Raviarvele kantakse järgmised raviarve lõpetamise andmed:
  1) lõpetamise kuupäev;
  2) surma kuupäev;
  3) raviarve lõpetamise põhjuse koodi number järgmiselt:

Kood

Raviarve lõpetamise põhjus

1

Suunatud sama tervishoiuteenuse osutaja teise eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule

2

Suunatud sama tervishoiuteenuse osutaja statsionaarsele ravile

3

Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule

5

Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja (üldhaigla) statsionaarsele ravile

6

Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja (keskhaigla) statsionaarsele ravile

7

Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja (piirkondlik haigla) statsionaarsele ravile

8

Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja statsionaarsele ravile (v.a üldhaigla, keskhaigla, piirkondlik haigla)

9

Lahkunud omavastutusel arsti soovitusi arvestamata

10

Surnud

11

Muud põhjused

12

Suunatud sama tervishoiuteenuse osutaja päevaravile

13

Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja päevaravile

14

Kutsutud tagasi sama eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule (sama tervishoiuteenuse osutaja)

15

Paranemine või tervistumine

16

Suunatud perearsti vastuvõtule ja jälgimisele


[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Raviarve lõpetamise põhjuse koode 5, 6, 7 ja 8 ei kasutata juhul kui patsient suunatakse statsionaarsele taastusravile või statsionaarsele hooldusravile.

  (3) Raviarve lõpetamise põhjuse koodi 11 kasutatakse koodidega 1 kuni 10 ja 12 kuni 15 kajastamata põhjustel, seal hulgas juhul, kui patsient suunatakse statsionaarsele taastusravile või statsionaarsele hooldusravile.

  (4) Raviarve lõpetamise põhjuse koodi 15 kasutatakse koodidega 1 kuni 10 ja 12 kuni 14 kajastamata juhtudel.
[RTL 2008, 5, 56 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

§ 59.   Teenuse osutamise andmed

  Raviarvele kantakse osutatud teenuse andmed järgmiselt:
  1) teenuse nimetus;
  2) teenuse kood, mis on sätestatud tervishoiuteenuste loetelus;
  3) hulk numbrites, mis tähistab olenevalt teenusest tükke, tunde, liitreid;
  4) intensiivravi korral tähistatakse teenuse hulk järgmiselt:

Aeg (tundides)

Sellekohane hulk

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

üle 18

0.04

0.08

0.13

0.17

0.21

0.25

0.29

0.33

0.38

0.42

0.46

0.5

0.54

0.58

0.63

0.67

0.71

1    

1    


  5) teenuse osutamise kuupäev;
  6) hambavalemi korral märgitakse hambaravi, hambakroonide ja täisvalu (mitteäravõetavate) proteeside ning lisatööde korral tähistus rahvusvahelise ISO standardi (FDI, 1970) järgi.

§ 60.   DRG andmed

  DRG rakendamisel kantakse raviarvele lisaks käesoleva määruse §-s 59 nimetatud andmetele järgmised DRG andmed:
  1) kood;
  2) piirhind;
  3) tervishoiuteenuse loetelu § 45 lõikes 4 nimetatud DRG piirhinna koefitsient.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

§ 61.   Tasumise andmed

  Raviarvele kantakse osutatud teenuse tasumisele kuuluva summa kohta järgmised andmed:
  1) koefitsient 1 tähistab koefitsienti teenusele kehtestatud piirhinnast erineva hinna rakendamisel tulenevalt tervishoiuteenuste loetelust, välja arvatud tervishoiuteenuste loetelu § 76 lõikes 5 sätestatu;
[RTL 2009, 84, 1234 - jõust. 15.11.2009]
  2) koefitsient 2 tähistab koefitsienti teenusele kehtestatud piirhinnast erineva hinna rakendamisel, mis tuleneb ravi rahastamise lepingust ning tervishoiuteenuste loetelu § 76 lõikes 5 sätestatust;
[RTL 2009, 84, 1234 - jõust. 15.11.2009]
  3) teenuse piirhind, mis on kehtestatud tervishoiuteenuste loetelus;
  4) teenuse summa, mis saadakse hulga, koefitsient 1, koefitsient 2 ja piirhinna korrutamise tulemusena.

§ 62.   Kirurgilise protseduuri kood raviarvel

  Raviarvele kantakse kirurgilise protseduuri kood (edaspidi NCSP) vastavalt sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusele nr 13 «Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine» järgmiselt:
  1) NCSP järjekorranumber (järjestatakse kahanevalt operatsiooni ressursimahukuse järgi);
  2) NCSP kood;
  3) NCSP teenuse osutamise kuupäev.

§ 63.   Järgnev raviarve

  Raviarvele kantakse järgneva arve tunnus, märkides järgneva arve olemasolul sellekohasesse lahtrisse (JAH korral J, EI korral E). Järgneva arve väljastamise tingimused lepitakse kokku tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus.

§ 64.   Raviarve kogusumma

  Raviarvele kantakse kogusumma, mis saadakse käesoleva määruse § 61 punktis 4 nimetatud teenuste summade kokku liitmisel.

§ 65.   Raviarve kogusumma DRG piirhinna rakendamise korral

  (1) Raviarvele kantakse summa, mis saadakse DRG piirhinna korrutamisel tervishoiuteenuste loetelu § 45 lõikes 4 nimetatud DRG piirhinna koefitsiendiga.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Raviarvele kantakse summa, mis saadakse käesoleva määruse § 61 punkti 4 kohaselt saadud muude teenuste summade liitmisel ja korrutamisel tervishoiuteenuste loetelu § 45 lõikes 4 nimetatud muude teenuste summa koefitsiendiga.
[RTL 2009, 25, 328 - jõust. 01.07.2009]

  (3) Raviarvele kantakse kogusumma, mis saadakse käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 kohaselt saadud summade liitmisel.

  (4) DRG piirhinna rakendamise korral ei kuulu kohaldamisele käesoleva määruse § 64.

§ 66.   Tervishoiuteenuse osutaja andmed

  Raviarvele kantakse arve esitanud tervishoiuteenuse osutaja järgmised andmed:
  1) tervishoiuteenuse osutaja äriregistrikood, füüsilisest isikust ettevõtja korral märgitakse ettevõtja isikukood;
  2) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  3) raviarve vormistanud tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi;
  4) raviarve vormistanud tervishoiutöötaja registreerimistõendi number, logopeedi või kliinilise psühholoogi kood.
[RTL 2009, 84, 1234 - jõust. 15.11.2009]
  5) tervishoiuteenuse osutamise omavalitsus vastavalt „Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

9. peatükk MÄÄRUSE RAKENDUSSÄTTED 

§ 67.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) 2011. a I poolaastal hindab haigekassa perearsti tegevusi lisatasu tasumiseks haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö (kood 3061) ning erialase lisapädevuse eest (kood 3062) käesoleva määruse § 8 kuni 31. detsembrini 2010. a kehtinud sõnastuses sätestatud tingimuste alusel ning kinnitab hindamise tulemused 1. juuliks 2011. a.
[RT I, 29.12.2010, 20 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kuni 31. detsembrini 2010. a loetakse käesoleva määruse § 8 lõikes 11 sätestatud õe erialane pädevus täidetuks ka juhul, kui õde on:
  1) läbinud erialase täienduskoolituse vähemalt 60 tunni ulatuses või
  2) spetsialiseerunud terviseõeks või
  3) 2010. aastal tervishoiu kõrgkoolis õppiv isik.
[RTL 2009, 84, 1234 - jõust. 15.11.2009]

  (4) Kuni 31. detsembrini 2012. a võib raviarvele kanda ka raviarve vormistanud psühholoogi koodi.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (5) 2012. a I poolaastal hindab haigekassa perearsti tegevusi lisatasu tasumiseks haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö (kood 3061) ning erialase lisapädevuse eest (kood 3062) käesoleva määruse § 8 kuni 31. detsembrini 2011. a kehtinud sõnastuses sätestatud tingimuste alusel ning kinnitab hindamise tulemused 1. juuliks 2012. a.
[RT I, 25.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 68.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. a.

  (2) Määruse § 22 lõiked 2 ja 3 jõustuvad 1. aprillil 2007. a.

  (3) Määruse § 57 lõike 1 punkt 5 jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11 

Lisa 12 

Lisa 13 

Lisa 14 

Lisa 15 

Lisa 16 

Lisa 17 

Lisa 18 

/otsingu_soovitused.json