Teksti suurus:

Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu

Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2012, 4

Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu

Vastu võetud 21.12.2001 nr 146
RTL 2002, 2, 23
jõustumine 07.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.10.2012RT I, 06.11.2012, 101.01.2013

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 28 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab tervishoiutöötajate registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu isikutele, kes on kvalifikatsiooni omandanud Eestis, Euroopa Liidu liikmesriigis või mõnes muus välisriigis, ning tervishoiutöötaja registreerimistaotluse vormi.

  (2) Tervishoiutöötaja kvalifikatsioon käesoleva määruse tähenduses on dokumentaalselt tõestatud kõrg- või kutseharidus ja töökogemus, mida nõutakse arstina, hambaarstina, õena või ämmaemandana töötamiseks.

§ 2.   Registreerimistaotluses esitatavad andmed

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatud tervishoiutöötaja registreerimistaotluses, mille näidis on toodud käesoleva määruse lisas, esitatakse isikuandmed, taotleja kutse ja eriala, andmed tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide kohta ning tööalased ja muud vajalikud andmed.

  (2) Registreerimistaotluses esitatakse isikuandmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) eelmine(-sed) ees- ja perekonnanimi(-ed);
  4) isikukood (selle puudumisel sünniaasta, -kuu ja -päev);
  5) sugu.

  (3) Registreerimistaotluses esitatakse taotleja kutse- ja eriala nimetus viimase olemasolul.

  (4) Kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) dokumendi nimetus eesti või inglise keeles;
  2) dokumendi number;
  3) dokumendi väljastanud õppeasutuse nimetus;
  4) dokumendi väljaandmise aeg;
  5) atesteerimisel kvalifikatsioonikategooria omistamise või taaskinnitamise aeg.

  (5) Registreerimistaotluses esitatakse töökoha ja muud andmed:
  1) tervishoiuasutuse nimi ja registri number;
  2) töökoha kontaktandmed (aadress, telefon, faks, e-post);
  3) tegevusloa kehtivuse aeg (füüsilisest isikust ettevõtjatel);
  4) [kehtetu – RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  5) taotleja kontaktandmed (elukoha aadress, telefon, faks, e-post);
  6) isikut tõendava dokumendi nimetus ja number.

Lisa Tervishoiutöötaja registreerimistaotluse vorm
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json