Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruse nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2013, 2

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruse nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Vastu võetud 01.11.2013 nr 64

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 27 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2011. a määruse nr 47 „Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks” § 1 alusel.

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruses nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 5 lõiked 2–25 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kuni 1. jaanuarini 2013 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10, ning elektripirnidele ja kodumajapidamiste valgustitele.

(21) Alates 2. jaanuarist 2013 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10.

(22) Alates 22. juulist 2014 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1–10, välja arvatud in vitro diagnostikameditsiiniseadmed ning tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed.

(23) Alates 22. juulist 2016 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1–10, välja arvatud tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed.

(24) Alates 22. juulist 2017 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1–10.

(25) Alates 22. juulist 2019 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1–11.”;

2) määruse § 5 lõiget 3 täiendatakse punktidega 99 ja 100 järgmises sõnastuses:

„99) kaadmiumi sisaldav erialastes helirakendustes kasutatav optiliste analoogsidestite fototakisti;
100) pliid sisaldav PZT-põhine kondensaatorite dielektriline keraamika, mis on osa integraallülitustest või eraldiseisvatest pooljuhtidest.”;

3) määruse § 6 lõiget 1 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„10) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 99 nimetatud osade suhtes alates 1. jaanuarist 2014;
11) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 100 nimetatud materjalide suhtes alates 22. juulist 2016.”;

4) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2012/50/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses pliisisaldusega rakenduste suhtes tehtava erandiga (ELT L 348, 18.12.2012, lk 16–17);
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2012/51/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses kaadmiumisisaldusega rakenduste suhtes tehtava erandiga (ELT L 348, 18.12.2012, lk 18–19);
Euroopa Komisjoni direktiiv 2013/28/EL,millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (ELT L 135, 22.05.2013, lk 14–18)”;

5) määrust täiendatakse lisaga (lisatud).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa  Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json