Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. augusti 2011. a määruse nr 84 „Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2015, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. augusti 2011. a määruse nr 84 „Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord” muutmine

Vastu võetud 03.11.2015 nr 128

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 12 lõike 31 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. augusti 2011. a määruses nr 84 „Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Rahvusvahelised konventsioonid

Rahvusvahelised konventsioonid käesoleva määruse tähenduses on Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (edaspidi IMO) konventsioonid, millega Eesti Vabariik on ühinenud, ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsioon. Mõiste hõlmab ka kõigi IMO konventsioonide kehtivaid protokolle ja muudatusi, samuti IMO konventsioonide alusel vastuvõetud kohustuslikke koodekseid, välja arvatud:
1) IMO õigusaktide rakendamise koodeksi (III Code) 2. osa punkte 16.1, 18.1 ja 19;
2) IMO tunnustatud organisatsioonide koodeksi (RO Code) 2. osa punkte 1.1, 1.3 ja 3.9.3.1–3.9.3.3.”;

2) määruse normitehnilise märkuse lõppu lisatakse tekstiosa järgmises sõnastuses:

„Komisjoni rakendusdirektiiv 2014/111/EL, millega muudetakse direktiivi 2009/15/EÜ seoses Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) teatavate koodeksite vastuvõtmisega ning teatavatesse konventsioonidesse ja protokollidesse sellega seotud muudatuste tegemisega (ELT L 366, 20.12.2014, lk 83–87).”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json